Denník N

Diverzita – filozofia, ktorá bez centu navyše zefektívni váš biznis

Zdroj: https://aptira.com/
Zdroj: https://aptira.com/

Vyzerá to tak, že svet je momentálne rozdelený na dve skupiny ľudí. Jedni vyzývajú k tolerancii rôznorodosti a druhí žijú vo vlastnej bubline, ktorú si nechcú narušiť otvoreným prístupom k ostatným. My sa pridávame k prvým menovaným a zhrnieme si pozitíva, ktoré môže diverzita priniesť aj do vášho biznisu.

SAPIE prednedávnom zverejnila Prieskum startupov a inovatívneho ekosystému na Slovensku. Zaradili sme doňho aj dvanásť odporúčaní, ktoré by podľa nás posunuli slovenskú startupovú scénu vpred. Nevynechali sme ani podporu diverzity: „Rozmanitá pracovná sila vytvára pre spoločnosti aj spoločnosť ako takú výhody. Zamestnanie mladšej generácie znižuje mieru nezamestnanosti mladých a vy­užíva ich kreatívny potenciál. Podpora žien pri zamestnaní sa tiež prejaví na nových zručnosti­ach a kreativite v prospech spoločnosti. Rôzne skupiny však majú rôzne potreby, o ktoré je po­trebné sa v rámci firemnej kultúry a legislatívnej flexibility postarať – napr. v Zákonníku práce.“ Toto skrátené zhrnutie si teraz rozmeníme na drobné.

Prijatie diverzity do firemnej filozofie nie je len o politickej korektnosti alebo o vylepšovaní imidžu. Piliermi inovatívneho sektoru sú nové nápady a netradičné zmýšľanie. Pri zamestnancoch s rovnakým pohlavím, vekom, sociálnym a kultúrnym zázemím či vzdelaním je vysoký predpoklad podobného zmýšľania, a teda nižšia šanca na vznik skutočne kreatívneho produktu. Spoločnosť McKinsey urobila v roku 2015 výskum zameraný na vplyv diverzity a zapojila doňho 366 rôzne zameraných spoločností z Kanady, Južnej Ameriky, Veľkej Británie a USA. Z výsledkov vyplynulo, že rasovo a etnicky pestré podniky majú o 35 % väčšiu šancu dopracovať sa k nadpriemerným ziskom v porovnaní s firmami, ktoré prijímajú iba ľudí rovnakej rasy či etnika. V prípade mužsko-ženských pracovných tímov je šanca nadpriemerného výkonu vyššia o 15 % oproti rodovo jednoliatym spoločnostiam.

Ambicióznejšie projekty by mali smerovať na globálny trh, kde sa potreba zamestnaneckej rôznorodosti ešte zvyšuje. Vďaka takmer bezhraničnej a okamžitej prepojenosti celého sveta skrz novodobé formy komunikácie je jednoduchšie preniknúť do nadnárodnej sféry a konkurencia vďaka tomu rastie. Skupina zamestnancov z rôznych krajín a kultúr sa pre firmu môže stať výhodou, pretože zahraničný trh a jeho špecifické cieľové skupiny môžu poznať z prvej ruky.

Na druhej strane, pre Slovensko nie je typická taká multikulturalita ako v USA či vo Veľkej Británii. Zvýšenie efektivity však firma môže dosiahnuť aj jednoduchým mužsko-ženským zamestnaneckým mixom. Opačné pohlavia majú na veci často odlišný pohľad, čo pri rozumnej debate vedie k pozitívnym výsledkom. Takisto sa oplatí dať ženám príležitosť aj na pozíciách, ktoré väčšinou patria mužom.

Trend uvádza ako príklad Viedeň, ktorá sa považuje za vlakovú loď premysleného a ľudsky orientovaného prístupu k verejným priestorom. Nemalý podiel na tom majú práve ženy, konkrétne architektky, ktoré v meste zaviedli takzvané genderové plánovanie. Pri návrhoch riešení sa berie ohľad na všetky zložky obyvateľstva, vrátane seniorov, detí žien či hendikepovaných ľudí, pričom s každou skupinou sa intenzívne komunikuje o jej potrebách. Ženy namiesto mužského racionálneho „tabuľkového“ prístupu zvolili citlivosť, vôľu vypočuť si druhých a hľadať kompromis, ktorý prijmú všetci.

„Hrozbu“ nepredstavujú ani ženy, ktoré si plánujú založiť rodinu. Príchod dieťaťa síce ide ruka v ruke s prudkým nárastom počtu povinností, ale zároveň ženy motivuje k efektívnej práci s časom. Po návrate z materskej sa ich pracovná výkonnosť môže vďaka tomu zvýšiť, ako ukazuje, napríklad, tento výskum.

A do tretice pridávame ešte jeden príklad, ktorý dokazuje, že mamy aj otcovia môžu mať k svojim deťom blízko aj počas pracovnej doby. Výrobca oblečenia značky Patagonia už 33 rokov prevádzkuje vlastné centrum starostlivosti o deti s trénovanými vychovávateľmi, ktorí deťom vymýšľajú program vnútri aj vonku. Rodičia tak majú šancu, napríklad, vychutnať si so svojimi malými deťmi obed. Školopovinných po vyučovaní vozí do centra Patagonie firemný autobus a rodičia sa im vďaka tomu môžu venovať počas poobedňajšej prestávky. Radosť nemajú len zamestnanci, ale aj zamestnávateľ. Do práce sa mu za 33 rokov vrátilo po materskej 100 % čerstvých mamičiek, čím Patagonia prekonáva americký priemer o 79 %.

Podpora diverzity je určite správnou filozofiou, ale ak chce firma zbierať jej plody, musí splniť základnú podmienku – ego jednotlivcov či rovnorodých skupiniek musí ustúpiť. Pretože ak nie, namiesto zrelého ovocia sa urodí iba hnilé, v podobe konfliktov, urážok, diskriminácie, sexuálnych narážok či nulovej snahy o pochopenie. Všetky tieto riziká sú reálne a tkvejú práve v tých, ktorí si užívajú komfort vlastnej zahmlenej bubliny. Aj preto je dôležité neustále hovoriť o tolerancii a ideálne preto aj niečo urobiť. V česko-slovenskom prostredí inovatívneho biznisu vznikla nadácia Timber, ktorá sa zameriava práve na osvetu a motivuje technologické firmy, aby využívali tímovú diverzitu. Projekty, ktoré ich myšlienka osloví, môže čakať ekonomicky priaznivejšia aj kultúrne pestrejšia budúcnosť.

Teraz najčítanejšie