BLOG
Zastavme korupciu
Zastavme korupciu
6 208

Aj Úrad vlády pripúšťa, že eurofondy sa dajú vybaviť

Pozreli sme sa na systém, cez ktorý má Slovensko do roku 2020 minúť takmer 18 miliárd eur na eurofondové projekty. Prinášame návrhy jednoduchých zmien, aby to s eurofondami nedopadlo ako vždy.

Diskusia o slovenských eurofondoch prebieha už pomerne dlho a odznelo v nej napríklad aj nasledujúce:

Táto oblasť je z hľadiska logistiky prepracovaná záujmovými skupinami do najmenších detailov, pričom záujmové osoby majú regionálne rozdelenú sféru vplyvu v jednotlivých operačných programoch na území republiky. Dokonca sami vyhľadávajú vhodných kandidátov na konkrétnu výzvu a  zabezpečia „full servis“ cez poradenstvo pri príprave nadhodnoteného projektu, zabezpečenie schválenia projektu cez spriaznené osoby na príslušných riadiacich orgánoch, zabezpečenie verejného obstarávania s vopred dohodnutými víťaznými firmami, majú pripravené firmy, cez ktoré sú realizované fiktívne služby a výkony, pričom prostredníctvom zmlúv o poradenstve sú takto naakumulované finančné prostriedky presúvané k organizátorom a realizátorom uvedeného „biznisu“. Samotný príjemca (najmä starosta, primátor) sa ocitá v úlohe štatistu a podpisovateľa žiadostí o refundáciu nákladov.“ (zvýraznenie – autor)

Ak by ste mali hádať kto je autorom predchádzajúcich riadkov, takmer určite by ste netrafili. Ide o Úrad vlády, konkrétne „odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF“. Text uvedený vyššie je zo správy za rok 2015, ktorú vláda zobrala na vedomie 07.07.2016. Správa opisuje stav v „starých“ eurofondoch (pre roky 2007 až 2013), keďže z nových (pre roky 2014 až 2020) sa vlani ešte prakticky nič nečerpalo.

V uplynulých dvoch mesiacoch sme sa rozprávali s viacerými účastníkmi “eurofondového reťazca” na Slovensku. V rozhovoroch popísali viaceré problémové oblasti v nastavení systému – od veľkých na úrovni Európskej komisie, po malé na úrovni firiem žiadajúcich o príspevky.

Aj na základe týchto rozhovorov sme pripravili návrhy na opatrenia prinášajúce zvýšenie transparentnosti a zúženie priestoru pre korupciu v čerpaní eurofondov na Slovensku. Keďže aktuálne eurofondové obdobie je formálne už v prvej tretine, sústredili sme sa na návrhy realizovateľné aj „za pochodu“. Zámerne ide o jednoduché veci, ktoré by sa dali uskutočniť aj bez veľkých zmien v zákonoch, často ide iba o dobrú vôľu zo strany úradov.

Eurofondom na Slovensku môže podľa nás pomôcť:

 • posilnenie zastúpenie a kapacít aktívnych zástupcov neštátneho sektora v monitorovacích výboroch,
 • otvorenie diskusie o návrhoch nielen národných projektov a ich posudzovanie tak, aby sa jej mohli plnohodnotne zúčastniť aj externí (zahraniční) experti,
 • nastavenie podmienok pre predkladanie zámerov akýchkoľvek projektov čo najkonkrétnejšie s dôrazom na vyhodnocovanie a meranie ich prínosov,
 • centralizované zverejnovanie všetkých predkladaných, schválených alebo neschválených zámerov národných projektov spolu s odôvodnením, prečo bol zvolený postup cez národný projekt,
 • automatické zverejňovať mien hodnotiteľov pri konkrétnych žiadostiach naprieč všetkými výzvami a operačnými programami (niekde sa to dnes robí, inde nie),
 • automatické zverejňovanie hodnotiacich hárkov z hodnotení žiadostí o finančné príspevky,
 • rozšírenie rozvoja nového systému ITMS tak, aby čo najviac informácií bolo automaticky spracovateľných až na úroveň žiadosti o platbu a spustenie jeho API,
 • automatické zverejňovanie dát z PPA na úrovni detailov ostatných eurofondových operačných programov,
 • zaručenie náhodnosti prideľovania žiadostí hodnotiteľom vo všetkých operačných programoch,
 • väčší dôraz na odbornosť a prax odborných hodnotiteľov, nie iba na formálne kritériá,
 • presné zadefinovanie kompetencií a právomocí pozorovateľov pri hodnotení žiadostí o príspevok,
 • posilnenie kontrolných kapacít nezávislosti fungovania interných kontrolných orgánov,
 • zásadné zvýšenie počtu vykonaných vlastných kontrol zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ,
 • zamerať kontroly nielen na formálne dodržiavanie pravidiel, ale aj na napĺňanie cieľov

Prečítajte si celý materiál

Tento materiál sme zaslali aj podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu Petrovi Pellegrinimu, s ktorým chceme o jednotlivých opatreniach diskutovať. A nielen diskutovať, ale prasadiť ich, aby sa pri eurofondoch výrazne zúžil priestor na korupciu a zvýšila zmysluplnosť ich čerpania.

Matej Hruška

Chceš nám pomôcť v našom úsilí odstrániť korupciu pri nakladaní s verejnými peniazmi? Podpor Nadáciu Zastavme korupciu malým finančným darom, vďaka ktorému dokážeme veľké veci!

button

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Sme závislí len od vás! Predplaťte si nás

Dnes na DenníkN.sk

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.

Blogy

|