Denník N

Škandál s Recyklačným fondom?

Recyklačný fond to má už za pár. K 31. 12. 2016 končí éra tohto divného fondu. Jedna z posledných dotácií má mnohé nedostatky a je podpísaná v rozpore so zákonom.

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch bolo  možné od 1. júla 2016 finančné  prostriedky Recyklačného fondu poskytnúť iba na projekty, ktoré budú ukončené najneskôr dňom vstupu Recyklačného fondu do likvidácie.

Podľa § 132 zákona o odpadoch sa Recyklačný fond zrušuje k 31. 12. 2016 bez právneho nástupcu, ku dňu svojho zrušenia vstupuje do likvidácie. Od 1. júla 2016 bolo  možné prostriedky fondu poskytnúť iba na projekty, ktoré budú ukončené najneskôr dňom jeho vstupu  do likvidácie, t. j. do 31. 12. 2016 . 

Ešte v novembri sa chválil minister hospodárstva Žiga podporou  vybraných vozidiel s ušľachtilým cieľom dostať na cesty viac ekologických, nízkoemisných vozidiel, konkrétne elektromobilov. Pekná myšlienka, ktorá kríva na jednu nohu a tou druhou si otvára dvere na celkom slušný zisk. 

Zo zmluvy o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky č. 1379/16/10 uzavretej dňa 9.11.2016  je zrejmé, že predmetom zmluvy je poskytnutie účelovej dotácie vo výške 5 000 000.- Eur z účtu sektora vozidiel na úhradu nákladov bez DPH spojených s realizáciou projektu. Zmluva bola podpísaná v zmysle uznesenia správnej rady fondu č. 208 – 7/2016 P zo dňa 25. 8. 2016.  Termín ukončenia projektu  je 30 dní po vyplatení posledného príspevku žiadateľom, najneskôr 30. 1. 2020, teda  viac ako 3 roky po zákonom stanovenej lehote, ktorá je stanovená dátumom vstupu fondu do likvidácie. Zmluva  nadobudla účinnosť  15. 11. 2016.  a nachádzajú sa v nej viaceré nezrovnalosti.

Uzavretie  zmluvy sa odvoláva na realizáciu spoločného  projektu  medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Zväzom  automobilového priemyslu SR, o ktorom informoval  minister Peter Žiga na tlačovej konferencii ešte 10. 11. 2016 .  Na základe žiadosti o poskytnutie informácií som si projekt dožiadala. Bol mi doručený projekt – „Návrh konkrétnych modelov podpory predaja elektromobilov a dopravných prostriedkov používajúcich alternatívne palivá“ . V projekte sa nič neuvádza o cieli získať  vozidlá  na testovanie procesov pri ich následnom spracovaní, tak ako je uvedené v predmete zmluvy. O povinnosti prijímateľa dotácie poskytnúť vozidlo na testovanie sa nehovorí nikde, ani v pokynoch a ani v žiadosti o poskytnutie dotácie.

Zmluva je uzavretá medzi Recyklačným fondom  a  Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky, pričom stojí za pozornosť, že člen správnej rady Recyklačného fondu je zároveň viceprezidentom Zväzu automobilového priemyslu.

Recyklačný fond po prvýkrát rokoval o žiadosti v júni 2016. Zjavne to chceli stihnúť do 30. 6. 2016, aby sa na nich nevzťahoval § 129 zákona o odpadoch. Avšak  minister životného prostredia využil relatívne právo veta  a s dotáciou, veľmi správne, nesúhlasil. Recyklačný fond  o žiadosti opätovne rokoval v auguste. Tu treba pripomenúť, že nový cieľ „získať takéto  vozidlá na testovanie procesov pri ich následnom spracovaní“ bol ad hoc doplnený na správnej rade Recyklačného fondu v auguste 2016, aby získal dojem vhodnosti. V samotnom predmete zmluvy sa uvádza: „Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie účelovej dotácie fondom žiadateľovi na základe žiadosti žiadateľa zo dňa 13. 5. 2016 a podľa uznesenia správnej rady č. 208 – 7/2016 P zo dňa 25. 8. 2016“, avšak žiadosť bola celkom iná.

Podľa článku I účelom zmluvy je podpora realizácie projektu (č. P 11893/2016) –  „Celoštátna podpora MH SR a ZAP SR na používanie vysoko ekologických nízko emisných vozidiel, ktoré nie sú výhradne poháňané spaľovacím motorom s cieľom získania takýchto vozidiel na testovanie procesov pri ich následnom spracovaní“.

V článku III.  zmluvy je však už uvedený iný účel, kde sa uvádza: „Peňažné prostriedky môžu byť poskytnuté zo zdrojov sektora vozidiel maximálne vo výške ako je uvedené v tabuľke č. 1 a môžu byť použité len na úhradu nákladov spojených s realizáciou projektu, to je na účel, tak ako je uvedené v tabuľke č. 1 = Vyplatenie príspevku na kúpu a registráciu vozidla kategórie M1 a N1 typu BEV – batériové elektrické vozidlá a typu PEV – plug-in hybrid elektrické vozidlá. 

Z uvedeného vyplýva, že podľa článku III. zmluvy nie je cieľom a ani účelom nejaké testovanie procesov pri ich následnom spracovaní, ale ide výlučne o poskytnutie dotácie tretím osobám pri zakúpení a zaregistrovaní vozidla na Slovensku.

Doteraz požiadalo o dotáciu 76 žiadateľov s viazanou čiastkou 340 000.- Eur (zdroj Energieportal) .

5 miliónov eur  bolo poukázaných  na účet Zväzu automobilového priemyslu, dotácie sa majú poskytnúť do 30. 12. 2020. Je legitímna otázka  použitia nevyčerpaných prostriedkov, ktoré budú vylepšovať okamžité cash flow  Zväzu automobilového priemyslu. 5 miliónov eur bez akejkoľvek kontroly a s benefitom úročenia vkladu na ich účte. Ten môže za uvedené obdobie dosiahnuť sumu 300 000 .- Eur, a to len na bežnom termínovanom účte.  

Toto všetko sa deje s tichým súhlasom ministra životného prostredia Lászlóa Solymosa,  ministra hospodárstva Petra Žigu a ministra financií Petra Kažimíra, a to  prostredníctvom  členov správnejdozornej rady Recyklačného fondu , ktorých tam menovali.

Ešte majú pár dní na ukončenie tohto podfuku a potom čierny Peter zostane v rukách štátom menovaného likvidátora, alebo prokuratúry.

Teraz najčítanejšie

Anna Zemanová

Zelená čistej a zdravej krajine aj pre naše deti Poslankyňa NR SR, členka Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie; tímlíderka pre životné prostredie strany SaS