Denník N

Demokratický Socializmus očami Bernieho Sandersa

Bernie Sanders bol od roku 1971 do 1979 členom Liberty Union Party v USA. Po roku 1979 až do roku 2015 bol nezávislým politikom a senátorom v štáte Vermont. V posledných primárnych voľbách Demokratickej strany súperil o kandidatúru na post prezidenta USA s Hillary Clinton. Sám sa radí k politickému prúdu Demokratického Socializmu, ktorý musel v spomínaných voľbách viackrát definovať a obhajovať.

(Zdroj: nationofchange.org)

„Čo podľa mňa znamená Demokratický Socializmus? Hlavne ekonomické práva, právo na ekonomické  zabezpečenie občanov, ktoré by dnes malo v Spojených štátoch existovať. Myslím si, že je tu niečo zlé, keď bohatí bohatnú a takmer všetci ostatní chudobnejú. Myslím si, že tu niečo nefunguje a vláda by mala zohrávať rozhodujúcu úlohu v garancii toho, že všetky naše deti, bez ohľadu na príjem ich rodičov, budú mať právo dosiahnuť najvyšší stupeň vzdelania, to je to prečo presadzujem bezplatné vzdelanie vo verejných vysokých školách a univerzitách a tiež to, prečo by sme sa všetci mali dohodnúť na výške odkupnej hodnoty študentských dlhov, ktoré títo ľudia majú. Takže o čo teda ide. V štátoch, ako napríklad v tých škandinávskych alebo v Nemecku, myšlienky o ktorých hovorím nie sú radikálnymi myšlienkami. Čo demokratický socializmus v jeho podstate pre mňa znamená?.. To, že nemôžeme pokračovať s vládou, ktorej dominuje trieda miliardárov a Kongresom, ktorý pokračuje v práci pre záujmy ľudí na vrchole spoločnosti, pričom ignoruje pracujúce rodiny. Myšlienky, ktorým verím sú o tom vytvoriť vládu, ktorá pracuje pre nás všetkých, nie len pre „fešákov“ na vrchole. Toto je moja definícia demokratického socializmu.“   (z relácie CNN, odpoveď na otázku z publika)

Takto sa vyjadril americký senátor Bernie Sanders k otázke, čo si konkrétne predstavuje pod tým, keď o sebe tvrdí, že je demokratický socialista.

Ak by sme jeho vyjadrenia porovnali s rétorikou a reálnou politikou, ktorá sa používa v Európe, resp. Európskej Únii, mohli by sme Bernieho Sandersa priradiť buď k Demokratickému Socializmu, ktorého hlavný predstaviteľ a symbol je Alexander Dubček alebo na hranicu ľavicového krídla sociálnych demokratov, porovnateľne napríklad s Ľubošom Blahom. Je samozrejme jasné, že socialistické hnutie má iné postavenie v USA ako v Európe.

Aby sme sa však vrátili späť k podstate. Rozoberme si definíciu demokratického socializmu očami Bernieho Sandersa.

Ekonomické práva – Právo na ekonomické zabezpečenie občanov

„Hlavne ekonomické práva, právo na ekonomické zabezpečenie občanov, ktoré by dnes malo v Spojených štátoch existovať.“

Dvadsiate storočie so sebou prinieslo množstvo progresívnych zmien. Najväčšími z nich sú bezpochyby ratifikované dokumenty – Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948), Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966).

Hlavne hospodárske (ekonomické) práva sú tie, ktoré majú garantovať ľudom právo podieľať sa na spoločnom bohatstve a blahobyte. Ide napríklad o právo na prácu, o dôstojný život, o sociálne zabezpečenie jednotlivca a jeho rodiny a tiež o právo na intelektuálny a osobnostný rozvoj. V skratke majú hospodárske práva slúžiť na vybudovanie čo najširšej materiálnej základne pre čo najväčší počet obyvateľov v štátoch, ktoré spomínané pakty podpísali.

Aplikácia týchto paktov do života by znamenala, že blahobyt v spoločnosti by musel byť rozdelený podľa iného pomeru a nie podľa toho dnešného, kde pár percent členov spoločnosti vlastní viac ako polovicu spoločného blahobytu. Spravodlivá spoločnosť je taká kde sú aj zdroje rozdelené spravodlivo medzi všetkých ľudí. Spravodlivo však neznamená rovnostársky. Apel na ekonomické práva občanov je určite možné zaradiť ako jasný pilier demokratického socializmu.

„Myslím si, že je tu niečo zlé, keď bohatí bohatnú a takmer všetci ostatní chudobnejú.“

Bezplatné vzdelanie na verejných vysokých školách a univerzitách

Táto problematika je dnes v Amerike hlavnou témou rôznych debát. Ako iste viete, v Spojených štátoch sú vysoké školy spoplatnené a študenti, na to aby mohli školu vôbec vyštudovať, si musia zobrať pôžičku na zaplatenie štúdia. Tento dlh sa s nimi potom tiahne aj desiatky rokov po ukončení školy. Držať ľudí v neistote pod tlakom dlhu je neférové, navyše v dobe, keď sa presadzuje slobodný a voľný prístup k informáciám, ktoré vysoké školy bezpochyby poskytujú. Tak isto je nelogické zaťažovať psychiku človeka neustálym myslením nad dlžobou, ktorú si vytvoril len preto, aby mohol študovať a aby mohol neskôr prispievať do spoločnosti a vytvárať hodnoty. To Bernie Sanders dobre a vie a na tom stavia svoj program v školskej oblasti. Aj túto oblasť by sme mohli bez vážnejších problémov zaradiť do sféry demokratického socializmu.

Je však potrebné dodať aj to, že v Európe poskytuje väčšina štátov svojim občanom jedno bezplatné štúdium s možnosťou dosiahnuť čo najvyššie možné vzdelanie. V tomto sú niektoré Európske štáty oproti Spojeným štátom o krok v pred.

„Presadzujem bezplatné vzdelanie vo verejných vysokých školách a univerzitách a tiež to, prečo by sme sa všetci mali dohodnúť na výške odkupnej hodnoty študentských dlhov, ktoré títo ľudia majú.“

Myšlienky o ktorých hovorím nie sú radikálnymi myšlienkami

Ak sa pozrieme na slovo Demokratický Socializmus bližšie, tak si ho môžeme rozmeniť na drobné.

DEMOKRACIA

Prvá časť slovného spojenia predstavuje politický a rozhodovací systém spoločnosti – Demokratický. To znamená, že si ľudia podobne ako dnes volia svojich zástupcov v oblasti zákonodarnej a výkonnej moci, či už na úrovniach obecných, regionálnych, alebo celoštátnych.

Nasleduje ďalšia časť moci, ktorá by v plne fungujúcej demokracii mala byť priamo volená. A to je hlavný regionálny/okresný Sudca. Ďalšia časť spoločenského života, na ktorú by sa mala vzťahovať priama voľba je regionálny/okresný veliteľ polície. Polícia ako represívna zložka postihuje a chráni priamo občanov vtedy, keď prichádza k porušeniu zákona. Keďže je polícia z ľudu a pre ľudí, mala by byť nimi aj volená, teda jej veliteľ v každom regióne/okrese.

Ďalej nasleduje demokracia v ekonomickej oblasti, ale tomu sa budeme venovať neskôr, pretože je to myšlienka, ktorá si zaslúži samostatnú pozornosť. Objektívne teda musíme uznať to, že ak sa bavíme o väčšej miere demokracie v spoločnosti, určite to nie sú myšlienky, ktoré by boli škodlivé alebo radikálne.

SOCIALIZMUS

Druhá časť slovného spojenia vyjadruje spoločensko – ekonomický systém – Socializmus. Ten by mal na rozdiel od kapitalizmu fungovať viac spoločensky než individualisticky, viac kooperatívne než súkromne a viac vzájomne než rozdelene. Vo svojej podstate by mal fungovať viac na báze spolupráce ako konkurencie a rovnako aj na väčšej miere spravodlivého prerozdelenia zdrojov na planéte.

Sprievodným znakom je internacionalizácia, ktorá spája ľudí aj napriek hraniciam a taktiež oslobodenie ľudí od trhu, ktoré je argumentované dôstojnejším a slobodnejším životom ľudí. Socializmus kladie väčší dôraz na štát a jeho zapájanie sa v ekonomike. Napríklad vo forme štátneho vlastníctva strategických podnikov, pôdy a prírodných zdrojov.

Čo sa týka internacionalizmu v ekonomike, socializmus ako spoločensko-ekonomický systém by mal vytvárať priestor pre vznik globálnych správnych orgánov. Tie sú dnes viac ako potrebné, keďže prebiehajúca globalizácia so sebou priniesla existenciu globálneho trhu, ktorému dokáže dnes čeliť len federácia štátov alebo samostatný národný štát. Z dlhodobého hľadiska je jasné, že ani jedna formácia nemá reálnu šancu regulovať globálny trh. Na jeho reguláciu sú potrebné globálne orgány.

Rovnako ako trh je potrebné reformovať a regulovať menu na globálnej úrovni. Jedine vtedy, keď bude mena skutočne krytá a regulovaná, môžu výrobky určené na predaj získať svoju skutočnú kvalitu. Je to nástroj na to, ako zastaviť všetky budúce krízy z nadvýroby a zmeniť povahu spoločnosti z konzumnej na rozumnú, ktorá si bude viac ako kvantitu vážiť kvalitu.

Ďalej sa socializmus vyznačuje tým, že na rozdiel od kapitalizmu nebrzdí vedecko-technický pokrok. Už sám Marx vo svojom slávnom diele Kapitál povedal, že ekonomický systém, ktorý bude brzdiť vedecko-technický pokrok nemá šancu ďalej prežiť a musí byť nahradený iným systémom. Tak skončil vo svete agrárny Feudalizmus, ktorý postupne nahradil priemyselný Kapitalizmus.

Dnes, postupom času a existujúcim vedecko-technickým pokrokom sme prešli z doby priemyselnej do doby informačnej. V tejto dobe stráca kapitalizmus dych aj svoje opodstatnenie. Už to viac nie je ekonomický systém, ktorý prináša neustálu progresivitu. Kapitalizmus dnes reálne brzdí vedecko technický pokrok. A to tým, že neprodukuje veci za účelom zdokonaľovania a uľahčenia života ľudí, ale len za účelom zisku.

Druhá vec je existencia patentového tajomstva, ktoré v kapitalizme využívajú najmä nadnárodné firmy pre svoj profit. Ak systém prestáva voľne šíriť informácie a nápady pre celú spoločnosť, brzdí tým vedecko-technický pokrok (čo rovnako platí aj pri spoplatnených vysokých školách v USA). Nehovoriac o tom, že niektoré produkty sú na trhu v predaji niekoľko rokov len preto, aby sa ich obrovské zásoby predali a aby vytvorili zisk. No na druhej strane sa za celý tento čas vymyslia nové technológie, ktoré sa k ľuďom dostanú len po pár rokoch od svojho skonštruovania. Čo je tiež ďalším znakom brzdenia vedeckého a technického pokroku.

Záver

Nakoniec si to teda všetko môžeme zhrnúť výrokom Bernieho Sandersa, ktorý dnes vo svete rozdúchava oheň myšlienok demokratického socializmu, ktorý postupne nahradí sociálnu demokraciu vo svojej spoločensky masovej pozícii. Demokratický Socializmus bude o nedlho styčný bod pre ľavičiarov, ktorí sa chcú organizovať a byť v spoločnosti aktívni. Podľa môjho názoru onedlho demokratický socializmus opäť naštartuje socialistické hnutie vo svete k činom.

„Čo demokratický socializmus v jeho podstate pre mňa znamená.. To, že nemôžeme pokračovať s vládou, ktorej dominuje trieda miliardárov a Kongresom, ktorý pokračuje v práci pre záujmy ľudí na vrchole spoločnosti, pričom ignoruje pracujúce rodiny. Myšlienky, ktorým verím sú o tom vytvoriť vládu, ktorá pracuje pre nás všetkých, nie len pre „fešákov“ na vrchole. Toto je moja definícia demokratického socializmu.“

Teraz najčítanejšie

Igor Melicher

Podpredseda Mladých sociálnych demokratov (MSD). Politológ. Sociálny demokrat. Ľavičiar. Pokrokový. Školstvo. Veda, výskum a technológie. ;)