Denník N

Časté otázky o mediácii.

Hoci je mediácia ukotvená v našom právnom systéme od roku 2004, povedomie verejnosti o takomto riešení sporov stále nie je dostatočné. Súdy sú stále zavaľované prípadmi, kedy je lacnejšie, rýchlejšie a prospešnejšie urovnanie situácie bez sudcov a advokátov, kedy je žiadúca obnova komunikácie a medziľudských vzťahov. To spôsobuje predlžovanie ostatných konaní, kde je naopak, rozhodnutie súdu potrebné a „blbú“ náladu v spoločnosti. Na základe skúseností z praxe mediátora preto uvádzam odpovede na najčastejšie otázky verejnosti o mediácii.

Ktoré spory je  možné riešiť mediáciou?

Mediáciou je možné riešiť takmer všetky spory, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov. Mediáciou je tiež možné úspešne riešiť spory v medziľudských vzťahoch. Medzi typické spory riešené mediáciou patria rodinné, susedské, dedičské, spotrebiteľské, obchodné, či pracovno-právne spory.

Kedy nie je možné riešiť spor mediáciou?

Mediácia je vylúčená v prípade podozrenia, že spor napĺňa znaky trestného činu, alebo sa týka trestného činu (prípadné spory o náhradu škody v súvislosti so  spáchaním trestného činu riešia probační a mediační úradníci na príslušnom súde), alebo v prípade, ak jeden z účastníkov je závislý na alkohole, alebo inej návykovej látke. Rovnako nie je možné začať mediáciu, ak jedna zo strán nie je spôsobilá na právne úkony. Mediáciou tiež nie je možné riešiť spory, v ktorých už rozhodla autorita (napríklad udelenie pokuty samosprávnym orgánom, políciou, a podobne).

Ako prebieha mediácia?

V štandardnom a ideálnom prípade po oslovení zväčša jednou stranou sporu (tzv. iniciátorom) mediátor posúdi vhodnosť riešenia sporu mediáciou. Ak je spor vhodný na riešenie mimosúdnou dohodou, mediátor písomne (prípadne i telefonicky) vyzve druhú stranu sporu (tzv. respondenta) k účasti na mediácii. V prípade súhlasu druhej strany s takýmto riešením,   si účastníci dohodnú podmienky mediácie (najmä formu, termíny, cenu). Mediácia začína identifikáciou strán sporu, spísaním a podpisom Dohody o začatí mediácie (je možné ju uložiť v registri listín) a zápisom konania do Knihy mediácií, ktorú povinne vedie mediátor. Po úvodnom poučení strán o mediácii, zodpovedaní prípadných otázok a vyjasnení formálnej stránky mediácie,  mediátor použitím rôznych metód vedie obe strany k objasneniu predmetu sporu, vyjadreniu postojov,  názorov a emócií spojených s predmetom sporu.  Dbá pritom na korektnú komunikáciu a na poskytnutie rovnakých podmienok pre obe strany. Po vypočutí zvyčajne definuje a zrozumiteľne formuluje predmet sporu (sporov) a po odsúhlasení zúčastnenými ich vedie k navrhovaniu riešení. Po vyčerpaní  všetkých návrhov (mediátor môže návrhy bližšie špecifikovať, prípadne doplniť o vlastné avšak nesmie strany nútiť jeho návrhy prijať) sú tieto pod dohľadom mediátora  prerokované oboma stranami sporu a nájdené obojstranne prijateľné a odsúhlasené riešenia sú mediátorom spísané do formy Dohody o mediácii. Dohoda o mediácii je právne záväzná a  v prípade jej schválenia súdom (napr. v prebiehajúcom súdnom konaní), alebo ak je následne spísaná notárom vo forme Notárskej zápisnice sa stáva vykonateľnou (tj. aj exekučným titulom). V rámci pomediačnej činnosti môže mediátor po určitom čase overiť dodržiavanie Dohody o mediácii, prípadne navrhnúť ďalšie konanie. Mediátor nezodpovedá za obsah dohody, je zodpovedný za korektný a zákonný priebeh mediácie a vystupuje nestranne, nezaujato a s odbornou starostlivosťou.

Musím sa stretnúť s druhou stranou sporu? 

V prípade, ak sa z akéhokoľvek dôvodu odmietate stretnúť s druhou stranou sporu, je možné využiť jednu z foriem mediácie (napr. tzv. „shuttle“ mediácia, online mediácia), pri ktorej stretnutie sporiacich sa strán nie je nutné. Jednou z veľkých výhod mediácie je obnova vzájomnej komunikácie a normalizácia vzťahov, odporúčam vám preto nevyhýbať sa osobnému stretnutiu. To prebieha v prítomnosti skúseného mediátora. Navyše, v prípade, ak mediátor počas mediácie zistí skutočnosti (napr. zrejmá dominancia, alebo  submisivita, rastúca agresivita jedného, alebo oboch účastníkov, iritácia, distrakcia atď.) ktoré znemožňujú jej korektný priebeh, sám účastníkom navrhne jednu z vyššie uvedených foriem mediácie.

Čo ak druhá strana účasť na mediácii odmietne?

Účasť na mediácii je dobrovoľná. V prípade ak bude výzva druhej strane neúspešná, mediátor vám pre účely súdneho konania vydá písomné Potvrdenie o odmietnutí mediácie. V prípade následného, alebo už prebiehajúceho súdneho konania je teda možné preukázať vašu dobrú vôľu a snahu o zmierlivé vyriešenie sporu.

Ako dlho trvá mediácia?

Trvania mediácie je obmedzené zákonom a závisí od typu sporu, ktorý pomáha riešiť.  V prípade spotrebiteľských sporov je trvanie obmedzené  lehotou max. 90 dní.  V prípade ostatných sporov je trvanie obmedzené lehotou max. 6 mesiacov. Lehotu je v tomto prípade možné predĺžiť po dohode strán sporu. Mediačné stretnutie trvá podľa časových možností účastníkov od jednej do niekoľkých hodín. Celková dĺžka trvania mediačných stretnutí v bežných sporoch zväčša nepresiahne 3-4 hodiny. Ak to časové možnosti účastníkov a ich pripravenosť k dohode umožňujú je možné ukončiť spor kvalitnou dohodou v priebehu 1-2 dní od podpísania Dohody o začatí mediácie.

Koľko  stojí mediácia a  kto ju platí?

Cena za mediáciu sporu pozostáva z odmeny mediátora a poplatkov spojených s mediáciou. Odmena mediátora je určená v Cenníku mediácie buď tarifnou sadzbou, hodinovou sadzbou, alebo % z hodnoty sporu, alebo kombináciou všetkých spôsobov výpočtu a závisí od typu sporu. Úhrada za mediáciu je zvyčajne rozdelená rovnomerne medzi obe strany sporu. Výška odmeny mediátora i  spôsob rozdelenia jej úhrady stranami sporu sú vždy dohodnuté vopred a sú uvedené v Dohode o začatí mediácie. Mediátor má nárok na odmenu aj v prípade ak mediácia neskončí uzavretou Dohodou o mediácii.  Náklady spojené s mediáciou sú náklady na poštovné a telekomunikačné služby, náklady spojené s vypracovaním a tlačou dokumentov, cestovné náklady a pod.. Cena  mediácie nezahŕňa notárske poplatky, náklady na znalcov, atď.. Celková cena za mediáciu zväčša nepresiahne 1/2 až 2/3 nákladov za súdny spor.

Uvedené neplatí v prípade, ak bol mediátor určený Centrom právnej pomoci podľa osobitného predpisu.  Odmena je v tomto prípade určená zákonom. V prípade spotrebiteľského sporu hradí v zmysle ustanovení zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení  spotrebiteľ odmenu mediátora vo výške max. 10% z hodnoty sporu, nie však viac ako 20 Eur. Zvyšok dohodnutej odmeny je povinný znášať dodávateľ.

Ak sa pokúsim o mediáciu počas prebiehajúceho súdneho konania, bude mi vrátený súdny poplatok?

Mediáciu je možné začať aj po podaní žaloby na súde.  V prípade, ak bude mediácia úspešná do začiatku pojednávania, vráti sa vám 90 % zo zaplateného poplatku. Ak dôjde k podpisu Dohody o mediácii a schváleniu súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa vám 50 % zo zaplateného poplatku. Ak mediáciou vyriešite časť sporu a riešenie bude schválené ako súdny zmier v zmierovacom konaní, vráti sa vám 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v predmetnej veci.

Máte ďalšie otázky? Rád ich zodpoviem. :)

Teraz najčítanejšie