Denník N

Takmer pol milióna eur pre právnika? Žiadny problém.

Michalovce od roku 2014 čelili miliónovej žalobe. Naše mesto k súdu poslala spoločnosť Medipark Košice, ktorej vlastnícke štruktúry, v tej dobe siahali až na Panamu. Spor firmy a mesta súvisí s výstavbou a prevádzkou poschodového parkovacieho domu, ktorý mala firma postaviť na mestskom parkovisku medzi Daňovým a Okresným úradom. Medipark mesto vinil zo zmarenia svojej investície, vo výške šesť miliónov eur a to napríklad tým, že v januári 2014 mesto zrušilo výber parkovného na svojich parkoviskách v centre. Spoločnosť argumentovala tým, že výstavba plateného parkovacieho domu, by v takomto trhovom prostredí bola čistou stratou, čím mesto Michalovce podľa nich zmarilo účel celej zmluvy. Spoločnosť Medipark od zmluvy odstúpila a obrátila sa so žalobou o náhradu škody na rozhodcovský súd, určený zmluvou s mestom. Práve tu, konaním na rozhodcovskom súde začal celý spor produkovať čoraz viac nejasností a pochybností v zmysle, prečo mesto a jeho predstavitelia konali, tak ako konali.

 

Kauza tak skončila na Bratislavskom rozhodcovskom súde zriadenom pri spoločnosti Capitol Legal Arbitration a môžeme len hádať, prečo mesto a jeho právnici, ktorí zmluvu študovali pristúpili na takúto neštandardnú klauzulu. V tomto konaní spoločnosť Medipark požadovala náhradu skutočných škôd, ako aj ušlého zisku, a to z dôvodu porušenia zmluvných aj zákonných povinností mesta. Rozhodcovský súd si následne nechal vypracovať v Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity znalecký posudok. Ten výšku vzniknutej škody vyčíslil na sumu presahujúcu 7 miliónov eur! Vo finančnom vyjadrení pritom ide o najdrahší súdny spor v histórii Michaloviec. A to nielen čo sa týka žalovanej sumy. Mesto si totiž na zastupovanie vybralo bratislavskú advokátsku kanceláriu patriacu prominentnému právnikovi z východu Slovenska Radomírovi Bžánovi, zhodou okolností rodákovi z tej istej obce odkiaľ pochádza aj primátor mesta Michalovce. Oveľa dôležitejšia skutočnosť ako táto verme, že zhoda náhod je to, že mesto Michalovce za doposiaľ neznáme právne úkony na základe štyroch zmlúv mesta s danou advokátskou kanceláriou zaplatí, resp. zaplatilo 480 760€ s DPH. Oprávnene sa tu vynára otázka, prečo vôbec mesto najímalo na tieto služby externého právnika, ak má k dispozícii externého advokáta, ktorý mesto štandardne zastupoval.

Všetky zmluvy na tieto právne služby, ktoré takto mesto podpísalo boli uzatvorené bez verejného obstarávania a bez toho, aby boli odobrené mestským zastupiteľstvom, pričom na každej jednej z nich je podpis jedného jediného človeka, najvyššieho predstaviteľa mesta, primátora Viliama Záhorčáka. Tento spôsob uzatvorenia predmetných zmlúv nie je jediným otáznikom v celom procese, výška paušálnych odmien je totiž extrémne neprimeraná, a to nielen vzhľadom k advokátskej tarife, ale najmä k bežnej výške odmien v advokácii. Podľa dvoch uzatvorených zmlúv s najvyššími paušálnymi odmenami bolo za právne služby (dva právne úkony) reálne zaplatených 450 000 Eur. Pri bežnej odmene 180 Eur/hod by kancelária JUDr. Radomír Bžán s.r.o. na týchto 2 úkonoch musela stráviť 2500 hodín, tj. celých 312 pracovných dní.

Rozhodcovský súd napokon v celej veci prijal rozhodnutie, v ktorom tvrdí, že sa necíti byť kompetentný v danej veci rozhodnúť a odporúča sa obom stranám obrátiť na riadny súd. Kvôli takémuto záveru a niekoľkým bežným administratívno-právnym úkonom mesto vyplatilo takmer pol milióna eur, pričom o tieto finančné prostriedky tak nenávratne prišlo a zaplatíme to samozrejme my všetci, daňoví poplatníci.

Ďalším diskutabilným krokom zo strany mesta, je fakt, že sa svojim postupom vyhlo verejnému obstarávaniu a to tak, že danú zákazku tzv. rozdelilo. Je zrejmé, že zmluvy medzi mestom Michalovce a advokátskou kanceláriou spoločne miestne, funkčne a časovo súvisia. Miestna, časová a funkčná súvislosť je základným ukazovateľom pre posúdenie nedovoleného delenia zákazky. Týkajú sa jedného trvajúceho sporu pred jedným a tým istým súdom a s tými istými účastníkmi sporu. Mesto Michalovce už na začiatku sporu vedelo, že spor bude vyžadovať právne poradenstvo trvajúce dlhšiu dobu a viacero úkonov právnej služby. Vedelo si pritom zároveň určiť, aká je bežná odmena advokáta v obdobných sporoch. Z pohľadu zákona sa teda jedná o jeden jediný záväzok, ktorý má byť vnímaný ako jedna zákazka. V tomto smere mala byť, v zmysle zákona a hodnoty uzatvorených čiastkových zmlúv, správne určená predpokladaná hodnota zákazky v takej výške, pri ktorej zákon určuje povinnosť vykonať verejné obstarávanie. Malo sa teda jednať o jednu nadlimitnú zákazku na služby. Nie je totiž prípustné, aby verejný obstarávateľ v rozpore so zákonom uzatváral v rámci jedného súdneho sporu separátne zmluvy na každý jednotlivý právny úkon v spore. Mesto Michalovce sa tak zjavne chcelo účelovým rozdelením zákazky do viacerých zmlúv vyhnúť povinnosti zadať zákazku cez verejné obstarávanie, pričom na otázku prečo, bude potrebné hľadať odpoveď u primátora Viliama Záhorčáka, ktorý podpísal zmluvy bez schválenia mestským zastupiteľstvom. V súvislosti s týmito faktami už boli podané podnety na Úrad pre verejné obstarávanie aj na Najvyšší kontrolný úrad SR.

Od primátora mesta, ale aj ďalších jeho predstaviteľov neustále počúvame slová o tom, že mesto nemá potrebné investície napr. na spravovanie výberu parkovného pod vlastnou réžiou, nemáme financie na úpravu mnohých cestných komunikácií, či chodníkov, alebo na detské ihriská, avšak takmer pol milióna eur pre právnika, tak na to peniaze sú. Súdny spor vyvolaný chybami mesta, prazvláštna zmluva medzi mestom a Mediparkom, neštandardné zmluvy medzi mestom a advokátskou kanceláriou, vysoké paušálne odmeny, rozhodnutie rozhodcovského súdu, neúčtované nájomné spoločnosti Medipark vo výške 45 tisíc €, či obchádzanie verejného obstarávania. Zhoda náhod?

Chronológia prípadu:

13. 3. 2012 Uzavretá zmluva medzi mesto Michalovce a Mediparkom

9. 9. 2014 Odstúpenie od zmluvy zo strany Mediparku

12. 9. 2014 Podaná žaloba na rozhodcovský súd

6. 10. 2014 Doručené vyjadrenie mesta Michalovce k žalobe zo strany zástupcu prednostu Mestského úradu Gabriela Doriča

18. 11. 2014 Uzavretá zmluva č. 1 s advokátskou kanceláriou Radomír Bžán, s. r. o. v hodnote 24 000 eur na ½ tarifnej odmeny podľa vyhlášky. V zmluve sa spomína potreba verejného obstarávania na právne služby v ďalšom procese.

18. 9. 2014 Uzavretá zmluva č. 2 s advokátskou kanceláriou Radomír Bžán, s. r. o. v hodnote 10 800 eur na ½ tarifnej odmeny podľa vyhlášky. V zmluve sa spomína potreba verejného obstarávania na právne služby v ďalšom procese.

10. 12. 2015 Uzavretá zmluva č. 3 s advokátskou kanceláriou Radomír Bžán, s. r. o. v hodnote 210 000 eur na jeden právny úkon bez verejného obstarávania a bez schválenia Mestským zastupiteľstvom.

17. 3. 2016 Uzavretá zmluva č. 4 s advokátskou kanceláriou Radomír Bžán, s. r. o. v hodnote 240 000 eur na jeden právny úkon bez verejného obstarávania a bez schválenia Mestským zastupiteľstvom. Finančné prostriedky na túto odmenu neboli schválené v rozpočte mesta v čase podpisu. Právny zástupca za túto odmenu predniesol na súde jedinú vetu: „Tento nárok má za nepreukázaný a preto navrhuje žalobu zamietnuť.“

4. 4. 2016 Rozhodcovské uznesenie. „Rozhodca Bratislavského rozhodcovského súdu sa vzdáva právomoci na rozhodnutie vo veci. Rozhodca Bratislavského rozhodcovského súdu konanie zastavuje. Žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania.“

Teraz najčítanejšie