Denník N

Zo stretnutia primátora s „obyvateľmi Dúbravky“ vo veci náhradných bytov Pri kríži

Najprv citujem z tlačovej správy, ktorú 3.2.2017 (teda viacmenej v predvečer avizovaného nástupu bagrov v lokalite Pri kríži za účelom výstavby náhradných bytov), vydalo Oddelenie komunikácie Kancelárie primátora hl. mesta tesne po uskutočnení daného stretnutia:

„Bratislava 3. februára 2017 – Návrhy na zlepšenie života obyvateľov lokality Pri kríži v mestskej časti Dúbravka si dnes na stretnutí v Primaciálnom paláci vymenili zástupcovia Dúbravčanov a primátor Ivo Nesrovnal. V lokalite, kde bude mesto stavať nový bytový dom s nájomnými bytmi pre ľudí z reštituovaných domov, vybuduje na vlastné náklady aj park a parkovisko. Tento ideový zámer mesta Dúbravčania prijali ako vcelku dobré riešenie pričom predstavili aj svoje návrhy na zlepšenie života vo výstavbou zaťaženej lokalite. Primátor ich návrhy prijal a po odbornom posúdení si vie predstaviť, že obe strany spolu nájdu kompromis…“…

Toľko tlačová správa.

V tlačovej správe sa do jednej vety spojili dve rozdielne veci, a preto to vyzerá tak, akoby dobrým riešením nebolo len samotné vybudovanie parku a parkoviska, ale aj zámer stavať na najnevhodnejšej ploche danej lokality, aj keď dnes sa dá problém obyvateľov z reštituovaných bytov riešiť aj iným spôsobom, a to dokonca takým, ktorý im vyhovuje oveľa viac, teda finančnou náhradou, alebo kúpou už existujúcich bytov.

Na obojstrannom stretnutí vystupovali svojim spôsobom až 3 strany, ale o tom až nižšie.

Pozvánku na stretnutie (bez udania dôvodu a okruhu otázok stretnutia) dostali len dvaja Dúbravčania – zástupca Petičného výboru Za park Pri kríži, konkrétne ja, a zástupkyňa tzv. umiernenej skupinky občianok z bytového domu Karpatia, teda najbližšieho domu k plánovanej výstavbe. Táto skupinka je umiernená voči požiadavkám magistrátu a od začiatku nepriateľská, resp. vystupujúca proti Petícii Za park Pri kríži, ktorá vznikla 1.6.2016. Prvá požiadavka tejto petície znie: ZRUŠENIE zámeru výstavby náhradných nájomných bytov v súčasnej lokalite na ulici Pri Kríži, zastavenie alebo zrušenie vyhláseného verejného obstarávania. Napokon na stretnutie prišli 3 petičiari a 2 zástupkyne vyššie uvedenej skupinky. Avšak o skutočné stretnutie s Dúbravčanmi by išlo vtedy, ak by na neho mohol prísť každý kto by o to prejavil záujem. Veľká zasadačka by na to bola malá, možno aj kinosála. Preto toto stretnutie sa len sotva dá označiť za splnenie sľubu primátora, že pred tým, než sa podľa neho začne stavať, sa stretne s Dúbravčanmi.

Ak primátor nejaký návrh občanov na stretnutí prijal, tak maximálne tak nejaký návrh umiernenej skupinky, o ktorom ale my petičiari nevieme. Že žiaden návrh Dúbravčanov prijatý nebol o tom svedčia aj slová z tlačovej správy hovoriace o tom, že primátor si vie predstaviť kompromis.

Na stretnutí, minimálne čo sa týka petičiarov, nikto zámer mesta neprijal ani neodobril a už vôbec nie ako dobré riešenie.

V úvodnom, asi 5 minútovom predslove, pán primátor uviedol, prečo sa v lokalite Pri kríži náhradné byty stavať musia, resp. prečo si nemôže dovoliť nestavať a že túto otázku už s Dúbravčanmi od začiatku diskutoval

Pri tomto som si dovolil pánovi primátorovi viac menej skočiť do reči, ale nechal ma reagovať. Namietol som, že s nami, petičiarmi, aj keď máme za sebou podporu stoviek obyvateľov, bývajúcich prevažne v danej lokalite (vrátane obyvateľov bytového domu Karpatia) ste sa pán primátor až do dnešného dňa ešte nikdy nestretli, aj keď sme Vás o stretnutie, aj cez nášho starostu, žiadali od septembra 2016. Poukázal som pri tom tiež na to, že naproti tomu, sa už stihol stretnúť s občiankami, s ktorými sa stretáva opäť, ktoré tu sedia znovu a ktoré tu vystupujú viacmenej sami za seba, maximálne tak za 10 osôb (ktoré im uverili, že Petícia za Park Pri kríži je škodlivá…) od ktorých ale nemajú splnomocnenie na zastupovanie. Na to pán primátor reagoval tým, že predsa tu nebudeme počítať koľko ľudí je za koho, ale sme tu na to, aby sme diskutovali.

Jedným z prvých bodov diskusie, ak nie prvým, bolo riešenie kontajnerových stojísk… pri súkromnom obytnom dome Karpatia… (Tento bod otvorili alebo diskutovali s primátorom zástupkyne tzv. umiernenej skupinky. Veľmi podstatný bod… verejného záujmu… Rovnako ako zazelenanie betónového parkoviska na zlepšenie mikroklímy bytového domu Karpatia. Nech im ten súkromný betón magistrát kľudne nechá rozbiť a zazelenať, ale nech to predsa nie je na úkor širšieho verejného záujmu, ktorým je park Pri kríži. Táto skupinka, minimálne od vzniku petície vyhlasuje, že náhradné byty na danom mieste sa stavať musia, lebo stavebné povolenie…, a park tam byť nemôže, lebo stavebné pozemky… a tí, ktorí tieto skutočnosti nepovažujú za smerodajné, zhoršujú vyjednávaciu pozíciu s magistrátom… Zostáva už iba vysvetliť, či len vo veci úzkeho záujmu bytového domu Karpatia, alebo aj v niečom inom, prípadne v čom.)

Teda na stretnutí sa začalo diskutovať nie s petičiarmi, ale s 2 občiankami, ktoré od začiatku vystupujú proti petícii a s ktorými sa primátor pred tým už stretol.

Ďalej sa diskutovalo o vjazde na stavenisko a o tom, ako bude zabezpečené náhradné parkovanie počas výstavby… A opäť sa diskutovalo s 2 občiankami.

(Teraz už je snáď jasné prečo sa petičný výbor od vzniku petície nevedel, resp. nemohol dohodnúť s týmito občiankami na ich umiernených požiadavkách voči magistrátu, kde dominoval úzky záujem bytového domu Karpatia, aj keď k uzavretiu tejto dohody boli petičiari viacerými nabádaní, vrátane niektorých poslancov miestneho zastupiteľstva, pričom sa argumentovalo tým, že ak budeme požadovať príliš, magistrát sa môže nahnevať, a vybetónuje to tam tak ako sa len bude dať…).

Keď do tejto diskusie vstúpila Svetlana Mikušová z petičného výboru (mimochodom obyvateľka bytového domu Karpatia) s tým, že občania Dúbravky tú stavbu na danom mieste nechcú a začala čítať reakcie Dúbravčanov, ktorými odôvodnili podpísanie elektronickej petície za zverenie daných pozemkov Dúbravke, aby sa nestavalo, do toho vstúpil pán primátor, že to nie je možné a (opäť) uviedol prečo si magistrát nemôže dovoliť nestavať. Názor petičiarov, ako vnímajú tieto argumenty, zvlášť vo svetle novej možnosti riešenia problému, bol irelevantný.

Ak sa v tlačovej správe spomínajú dve strany rokovania, tak buď tam boli 3 strany rokovania, alebo zástupkyne tzv. umiernenej skupinky boli na tej druhej strane, nie na strane petičiarov.

Keď došla reč na park, petičiari prezentovali svoju požiadavku – minimálne 15.000 metrov štvorcových, oproti magistrátnemu návrhu 5.000 metrov. V tejto požiadavke oceňujú prejavený konštruktívny prístup pána primátora k riešeniu parku, nie parčíku, Pri kríži. Primátor tento konštruktívny prístup prejavil aj napriek tomu, že minimálne jedna zástupkyňa tvz. umiernenej skupinky zastávala, alebo hájila platný zámer mesta, a to: vybudovať v lokalite parčíček o rozlohe pol hektára a spojovaciu cestu krížom cez park. Pri tomto uvádzala, minimálne z nášho pohľadu, veľmi pochybné argumenty, ktorými zdá sa chcela obhájiť túto nepotrebnú, resp. luxusnú cestu krížom cez lúku a vôbec krížom cez zvyšok tej najcennejšej plochy pre park. Týmto by bol park zbytočne výrazne zredukovaný. Ja len chcem veriť že nie preto, aby sa naplnili jej slová zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 27.6.2016, aby petičiari na park zabudli, lebo sú to stavebné mestské pozemky…         

Tlačová správa bola vydaná pred tým, než zo stretnutia vznikla zápisnica ku ktorej by sme sa mohli vyjadriť, či s jej znením súhlasíme. Ešte toho istého dňa, kedy sa uskutočnilo stretnutie, napísal petičný výbor do kancelárie pána primátorovi tento otvorený list:

„Dobrý deň pani Csenkeyova (poverená osoba Kancelárie primátora, ktorá organizovala stretnutie),

za petičný výbor Za park Pri kríži by sme si Vás dovolili požiadať pred tým než nám pošlete zápisnicu z dnešného stretnutia s primátorom na spripomienkovanie, do zápisnice uviesť naše nasledovné stanovisko:

Na jednej strane sme radi, že pán primátor nás pozval, na strane druhej nás mrzí, že aj keď o stretnutie s ním sme žiadali od začiatku septembra 2016, našiel si čas v podstate až v predvečer nástupu bagrov do danej lokality, ktoré v nej nenávratne pochovajú nie zanedbateľnú časť z tej najcennejšej plochy vhodnej pre park. Aj keď stále chceme veriť, že sa tak nestane.

Tiež nás mrzí fakt, že aj keď zastupujeme stovky občanov z blízkeho okolia, pán primátor nás „nemohol“ prijať samostatne, ale spoločne s 2 občiankami z bytového domu Karpatia, ktoré vystupujú proti petícii Za park Pri kríži, a ktorých predstavy pán primátor mal možnosť poznať už pred tým, keďže sa s nimi samostatne stretol dva krát a v diskusii uviedol, že sa už dohodli (petičný výbor ale netuší na čom, lebo sme na tieto predošlé stretnutia neboli prizvaní). A tak v rámci stretnutia žiaľ nezostal čas na prezentovanie všetkých dôvodov petície, všetkých alternatívnych riešení, ktoré petičný výbor ponúka, na zodpovedanie všetkých otázok, a ani na vyhotovenie zápisnice zo stretnutia priamo na mieste za účasti všetkých prítomných.

Diskusia v najaktuálnejšej otázke – novej možnosti riešenia nárokov obyvateľov z reštituovaných bytov, nie formou výstavby náhradných bytov, viac menej nebola pripustená, aj keď minimálne zo strany petičiarov bola otvorená. Zdôvodnenie pána primátora, prečo sa v lokalite Pri kríži napriek novej možnosti stavať bude (finančné sankcie za odstúpenie od zmluvy s vybraným zhotoviteľom, penále, vyhodené peniaze za projekt, údajná komplikovanosť realizácie novej možnosti riešenia veci…) za dostatočné nepovažujeme. Odstúpenie od zmluvy, so všetkým, čo by z toho vyplývalo, a následné využite novej možnosti riešenia veci, by podľa nás, prinieslo, minimálne z dlhodobého hľadiska, menej negatív ako realizácia stavby na nevhodnom mieste danej lokality a navyše bez podzemného parkovania. Je totiž známe, že škody na území vhodnom pre park, spôsobené nevhodným územným plánovaním, a aj odstraňovaním podzemného parkovania, len aby sa nemuseli vynaložiť žiadne finančné prostriedky navyše, sa už nebudú dať, ak sa začne stavať, napraviť. Nemyslíme si, že niečo také by bolo možné v mestách, ktorým sa chceme podobať. Aj keby išlo „len“ o predmestia.  

Preto chceme ešte raz zopakovať, že petičný výbor „Petície za Park Pri kríži“ je od začiatku jej spustenia (1.6.2016) proti realizácii projektu náhradných bytov na najnevhodnejšom mieste lokality. Na stretnutí však iná alternatíva riešenia nebola zo strany pána primátora pripustená. Preto sa zástupcovia petičného výboru zamerali v diskusii s pánom primátorom na ďalšiu prioritnú požiadavku a to zachovanie zvyšnej zelenej plochy na susedných mestských pozemkoch – formou vybudovania Parku Pri kríži o rozlohe min. 15 tisíc m2. Táto požiadavka je priamo uvedená aj v texte Petície a máme ju odôvodnenú deviatimi dôvodmi. V tejto požiadavke oceňujeme prejavený konštruktívny prístup pána primátora k riešeniu parku, nie parčíku, Pri kríži.  

Za petičný výbor: Mgr. Marcel Burkert, miestny poslanec

Na vedomie: starosta Dúbravky Martin Zaťovič

Teraz najčítanejšie

Marcel Burkert

Dekonšpirátor. Teda má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a miestny poslanec v bratislavskej Dúbravke.