Denník N

Pozrite sa koľko zarábajú poslanci v Petržalke

Samosprávy odmeny poslancov bežne nezverejňujú. O výplatách kolujú rôzne fámy a nedostatočná transparentnosť obcí k tomu iba dopomáha. V Petržalke som predložil návrh na pravidelné zverejňovanie odmien a v tomto roku si ich už aj reálne môžete pozrieť na webstránke.

Pokladám totiž za samozrejmé, aby sa verejnosť dozvedela o tom ako sa nakladá s verejnými zdrojmi aj napriek tomu, že sa jedná o citlivé miesto a žiadny zákon striktne neprikazuje zverejňovať odmeny poslancov. Doteraz mala Petržalka zverejnené iba zásady odmeňovania a pokiaľ niekto požiadal o informáciu v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, bolo mu vyhovené. Takto to ukladal zákon. Neviem si však predstaviť, že by ľudia písali na úrad žiadosti, ktoré musia spĺňať zákonné náležitosti alebo by pracne počítali konkrétne odmeny v zmysle zásad, zisťovali kto je v koľkých komisiách a dosadzovali koeficienty. Poslanci SaS sa takýmto návrhom snažia zjednodušiť prístup k informáciám vo všetkých zastupiteľstvách, kde pôsobia.

Tu si môžete pozrieť prehľad všetkých poslancov v mestskej časti Bratislava-Petržalka s príslušnou odmenou, vrátane starostu, prednostu i vicestarostov. Odmeny budú aktualizované každý mesiac.

odmeny_12_2016_netto_nove

Čo je bežnou náplňou práce poslanca?

Práva a povinnosti presne opisuje zákon o obecnom zriadení, jeho činnosť však môžem zjednodušene zhutniť do niekoľkých základných okruhov:

– Účasť poslanca v komisiách. Tie sú poradným orgánom zastupiteľstva, v Petržalke ich máme 11, z toho dve zasadajú iba výnimočne. Každý poslanec je členom aspoň jednej komisie, spravidla podľa preferovaného záujmu o problematiku alebo podľa odbornosti. Na komisii sa poslanec prakticky prvýkrát vyjadruje k materiálu, ktorý sa neskôr dostane na rokovanie zastupiteľstva. Už v tomto čase by však mal mať materiál individuálne naštudovaný, jeho ďalšia podoba sa formuje zmenami alebo doplňujúcimi návrhmi. Za účasť na komisii má poslanec nárok na odmenu.

– Zasadnutie miestnej rady (MR) . Každý poslanecký klub má svojho zástupcu v miestnej rade, je výkonným orgánom zastupiteľstva i poradným orgánom starostu. V praxi sa môže stať, že materiál, ktorý bol prerokovaný na komisiách a nebol prijatý na miestnej rade sa ani nedostane na rokovanie zastupiteľstva. Za účasť na miestnej rade má poslanec nárok na odmenu.

– Účasť poslanca v poslaneckých kluboch. Táto činnosť je plne dobrovoľná, pre dobré fungovanie klubu však nevyhnutná. Je málo pravdepodobné, aby každý poslanec obsiahol všetky témy, napr. špecialista na územné plány nemusí rozumieť sociálnej oblasti alebo poslanec venujúci sa školskej problematike nemusí mať dobrý prehľad v zložitejších finančných témach. Poslanci v rovnakom poslaneckom klube sú spravidla na jednej vlnovej dĺžke morálne i v politických názoroch a spoločne si stanovia odporúčania ako hlasovať na riadnom zasadnutí. Stretávajú sa pred samotným zastupiteľstvom alebo i miestnou radou. Za účasť nemá nárok na odmenu.

– Účasť poslanca v pracovných skupinách. Pokiaľ vznikne téma, ktorá si vyžaduje intenzívnejší prístup a dlhodobejšie riešenie, zriadi sa pracovná skupina. V Petržalke máme napr. mediálnu radu, fond statickej dopravy, kde sa rieši parkovacia politika, pracovné skupiny k rekonštrukciám terás alebo oprávám škôl. Za účasť poslanec nemá nárok na odmenu.

– Účasť poslanca na školských radách. Rada je poradným orgánom školskej samosprávy, kde poslanci zastupujú mestskú časť ako zriaďovateľa materských a základných škôl. Za účasť poslanec nemá nárok na odmenu.

– Účasť poslanca na dozorných radách. Jednotlivé organizácie mestskej časti ako sú napr. Bytový podnik Petržalka, Športové zariadenia Petržalky a pod. majú ako podniky poslancov v dozorných radách. Pre toto volebné obdobie sme si stanovili, že žiadny poslanec za účasť nemá nárok na odmenu.

– Účasť poslanca na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. (MZ) Po „kolečku“ prerokovávaní materiálov na komisiách, radách a kluboch sa dostanú upravené návrhy v konečnej podobe na rokovanie riadneho zastupiteľstva. Poslanci sa k návrhom poslednýkrát vyjadria hlasovaním. Za účasť na zastupiteľstve poslanec má nárok na odmenu.

– okrem horeuvedených činností by poslanec mal pravidelne komunikovať s voličmi a riešiť ich podnety, pri zisťovaní informácií komunikovať s úradníkmi, pri plnení svojich priorít s odbornými oddeleniami, môže vykonávať sobáše, uvítania detí do života, atď.

Poznámka: Na základe prijatého uznesenia je povinné zverejňovanie odmien len z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Poslanci, ktorí pôsobia aj v mestskom zastupiteľstve (MsZ) a zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) nahlasujú odmeny dobrovoľne.

Teraz najčítanejšie

Ján Karman

Každá zastavená zlodejina ma utvrdí v tom, že vstúpiť do politiky malo význam. Držím sa hesla "začať treba od seba" a pokým bude stáť pri mne rodina, budem svoj čas venovať krajine, v ktorej pracujem a žijem. Som poslancom mesta Bratislava i mestskej časti Bratislava-Petržalka Dobrá karma PRE Petržalku