Denník N

Čo je to etika ?

Zamyslenie sa nad tým, čo etika je a čo nie je.

Čo je to etika ?

Keď som sa opýtala prváčika v základnej škole, odpoveď bola :

-Etika je taká hodina v škole, kde sa učíme slušnosti a dejiny o tom.

Desaťročné dieťa už na otázku definície etiky odpovedalo takto :

-Etika sú morálne zásady a ako sa máme správať.

Dospelý človek odpovedal, že vníma etiku ako ľudskosť.

Veľké aj malé etické otázky sa riešia denne okolo nás : Lekár rieši či zachraňovaním života trpiace pacienta, len nepredlžuje jeho umieranie. Pracovníčka v banke rieši, či je etické klientom neoznámiť aj nevýhodné podmienky zmluvy. Rodič rieši, či je správne dieťa vychovávať tradíciou, s ktorou v detstve nesúhlasil.  Priateľ rieši, či prezradiť veci, ktoré by mali zásadný vplyv na ich priateľstvo. Je etické mlčať alebo prezradiť pravdu ? Manažér rieši, či je etické dávať peniaze na charitu, keď zároveň musí prepustiť zopár zamestnancov. Nie je to len prehlušenie výčitiek svedomia a hranie sa na správnu firmu ? Politik rieši, či je etické uprednostnenie krátkodobých riešení, keď zároveň vie, že majú negatívne dopady na spoločnosť z dlhodobého hľadiska. Kňaz rieši, či je etické pristupovať k veriacim ako duchovný vodca, keď jeho vlastná viera slabne. V pokročilom veku človek rieši ….. Pred koncom života človek rieši…..

Kedže premyšľajúci človek denne rieši mnoho otázok, ktoré zaradzujeme pod označenie etické, stojí tu otázka, čo je etika?.

Dialekticky sa môžeme najprv zamyslieť nad tým, čo etika nie je :

Etika nie sú pravidlá.

Etika nie je estetika

Etika nie sú normy.

Etika nevychádza z náboženstva.

Etika nie je boj za vyššie hodnoty.

Etika nie je fráza , ktorou sa formálne oháňame.

Etika nie je moralizovanie.

Etika nie je altruizmus ani sebaobetovanie.

Etika nie je pasívne znášanie utrpenia, ako hovorí jeden židovský vtip :

Kohnova manželka v noci zomrela a keď prišiel lekár, aby ju prehliadol, začal mu vyčítať : “ Vaša žena než zomrela, musela mať hrozné bolesti. Prečo ste ma nezavolal, musela predsa niečo hovoriť. „

“ No hej, hovorila, že jej je nejako zle, pán doktor, ale povedzte úprimne: Komu je dnes dobre?“

Aj keď :

Normy môže byť etické.

Pravidlá môžu byť etické.

Konanie môže byť etické.

Boj za vyššie hodnoty môže byť etický.

Dnešný človek môže byť etický.

Najprv stručne : čo je etika :

Etika je praktická filozofia.

Etika je morálka.

Etika je mravnosť.

Etika je teoretická reflexia morálky.

Etika je veda o ľudskom konaní.

Etika je náuka o dobre.

Etika je hľadanie dobra v individuálnom i sociálnom živote.

Etika je konanie v súlade s pravým charakterom konania.

Výrazom, že etika je praktická filozofia, môžeme definovať etiku ako filozofiu aplikujúcu určité filozofické koncepcie na konanie a život človeka. Keby sme vychádzali z významu slova Filozofia ( pôvodom z gréčtiny od Pytagorasa : filei ako milovať a sofia ako múdrosť ) ktoré znamená láska k múdrosti, etika by sa dala preložiť ako praktická múdrosť.

Samozrejme, rozlišuje sa, či sa to robí autonómnym spôsobom, teda sám človek si etické zásady stanoví sám – na základe životného prístupu či vlastnej životnej filozofie ( respektíve spoločnosť, komunita sama ). Alebo heteronómnym spôsobom, keď sú mravné zásady odvodené z viacerých zdrojov, či podmienená viacerými záujmami. Samozrejme to nemusí automaticky znamenať neslobodu, lebo napr. T.Akvinský predpokladá, že u veriaceho človeka je vnútorná etika v súlade s Božím konceptom požiadaviek na človeka.

Etika je morálka. Keby sme vychádzali z latinského prekladu starogréckeho slova Ethos ( etika ) dostali by sme slovenské slovo morálka – preložené z latinského móres. Tak ho chápali mnohí autori ako napr. Hegel a morálkou označovali morálne vedomie, čiže ako spoločnosť hodnotí a vníma prvky života. Význam a pôvod slova etika nám v mnohom napovie, keďže v pôvodom gréckom význame slovo Ethos znamená zvyk, mrav, obyčaj, ale aj stajňa, miesto pobytu či udomácnenie čiže ustajnenie. Vychádzame teda z toho, že etika predstavuje určitý zvyk, či obyčaje spoločnosti ako kritéria toho, čo sa hodnotí za správne. Etika je podmienená historicky aj podľa aktuálne prijatých zaužívaných vzťahov. Je to morálne podmienený súhrn zvykov, pravidiel, ideálov, názorov, ktorými sa ľudia riadia v svojom praktickom konaní.

Etika je mravnosť v zmysle, že hodnotí činnosť človeka z hľadiska dobra a zla.

V tomto ponímaní je presnejšie vyjadrenie, že etika je teoretická reflexia morálky, teda racionálne a kritické uvažovanie o tom, čo je a nie je dobré ľudské konanie. Uvažovaním, alebo môžem použiť výraz svojou filozofiou, sa usilujeme vytvoriť si súbor kritérii, ktoré nám umožnia morálne hodnotiť a riadiť, čiže usmerniť naše konanie. Pretože hodnota nášho uvažovania spočíva práve v tom, že formuje naše konanie a pomáha nám sa rozhodovať prakticky, teda nasleduje prax vyplyvajúca z rozhodnutí.

Etika je veda o ľudskom konaní. Etika v tomto zmysle spĺňa definíciu vedy, teda empiricky sústavne zhromažďuje poznatky a metodicky sa snaží o poznanie vo svojej oblasti. Interdisciplinárne spolupracuje s inými vednými odbormi a poznatky aplikuje do predpokladaných teórii.

Etika je náuka o dobre. Preto si potrebujeme najprv definovať dobro. Dobro môže byť individuálne alebo spoločenské, dobro môže byť dočasné alebo trvalé.  Existuje viacero definícii čo je dobro, či už  ako ho vníma bežný človek vo svojom živote , alebo ako na dobro pozerajú a definujú myslitelia či filozofi.

 

pokračovanie v II.časti

skulptury

 

 

Teraz najčítanejšie