Denník N

Zverejňujeme ozdravný plán VšZP. Mal byť ambicióznejší, pričom hrozí, že na straty VšZP sa poskladáme všetci

Pokým úsporné opatrenia VšZP nedosiahnu svoj maximálny potenciál, nemalo by sa uvažovať o pomoci poisťovni zo strany štátu. Príliš rýchla a vysoká štátna pomoc by do budúcnosti vyslala negatívny signál, že v štátnom zdravotníctve sa zle hospodáriť a nešetriť oplatí.

Na jeseň minulého roka sa verejnosť dozvedela, že Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) nehospodári so ziskom, ako bolo pôvodne vykazované, ale v skutočnosti s obrovskou stratou, ktorá na základe predbežnej účtovnej závierky prevýšila na konci roka 2016 sumu 200 mil. EUR (spočiatku sa dokonca hovorilo o 283 mil. EUR). Dôvodom bolo zlé riadenie poisťovne a „kreatívne účtovníctvo“ predošlého manažmentu pod vedením Marcela Foraia a Miroslava Vaďuru, ktorí netvorili technické rezervy tak, ako mali, ale aj populizmus väčšiny politikov, ktorí presadzujú zdrojmi nekryté zvyšovania výdavkov v zdravotníctve (napr. plošné zvyšovanie miezd lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, rozšírenie skupín obyvateľstva, ktorým sa preplácajú doplatky za lieky či nárast cien výkonov v dôsledku zrušenia poplatkov u lekárov). Tiež vplyv odvodovej odpočítateľnej položky nebol správne odhadnutý a kompenzovaný. Je zarážajúce, že nedostatočnú tvorbu technických rezerv a finančné problémy štátnej poisťovne ušli pozornosti najdôležitejšiemu kontrolnému orgánu v zdravotníctve – Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Nové vedenie VšZP si dalo minulý rok vypracovať analýzu, na základe ktorej zistilo, že vlastné imanie poisťovne sa dostalo do záporných čísel (-80 mil. EUR) a chýbať jej bude na účtoch vyše 50 mil. EUR hotovosti. To znamená ohrozenie dvoch indikátorov finančnej stability stanovených zákonom – kapitálovej vybavenosti a platobnej schopnosti (likvidita). ÚDZS tak už musel začať konať a nariadil poisťovni vypracovať ozdravný plán. V polovici decembra ho VšZP predložila Úradu na schválenie. Ten ho schválil.

V INEKO sme sa chceli naňho pozrieť, keďže malo ísť o dôležitý dokument, s vážnymi konzekvenciami v prípade jeho neplnenia (nútená správa), ktorý bude v najbližších rokoch ovplyvňovať tak subjekty podnikajúce v zdravotníctve (nemocnice, lekárov, farmafirmy, „labáky“ a pod.), ako aj samotných pacientov. A samozrejme sme predpokladali, že, o opatreniach v ňom navrhovaných sa bude intenzívne diskutovať. V súlade s ohlasovanou vyššou transparentnosťou a v záujme účinnejšej verejnej kontroly sme predpokladali, že ozdravný plán bude zverejnený na stránkach VšZP a ÚDZS, ale nič sme nenašli. Tak sme na obe inštitúcie zaslali infožiadosť o jeho sprístupnenie. „Všeobecka“ nám na naše veľké prekvapenie odpísala, že požiadala Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o vydanie rozhodnutia o nesprístupnení informácie. Z MZ SR nám však do dnešného dňa (hoci už uplynuli všetky lehoty) nebolo doručené žiadne rozhodnutie. Našťastie Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou našej žiadosti vyhovel, čo by sme chceli veľmi oceniť, a tak si teraz môže preštudovať každý na tomto mieste Ozdravný plán Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.Úsporné opatrenia na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Čo nás na ozdravnom pláne VšZP zarazilo asi najviac, je skutočnosť, že aj napriek veľkým finančným problémom zvolilo súčasné vedenie poisťovne tempo ozdravného procesu, ktoré nie je príliš vysoké, nevedie príliš tŕnistou cestou a ešte k tomu počíta aj s oddychovými stanovišťami s vankúšmi, kde jej má štát poskytovať finančnú infúziu (či skôr nepovolený doping?).

Na tento rok si naša najväčšia zdravotná poisťovňa dala za cieľ zmiernenie tempa rastu nákladov na zdravotnú starostlivosť. Po uskutočnení úsporných opatrení (vo výške minimálne 115 mil. EUR) majú náklady medziročne narásť približne o 1 %, čo je zhruba o 3%-uálne body menej ako predpokladala VšZP bez uskutočnenia úsporných opatrení. Človek by si povedal, fajn, veď pri rýchlejšie rastúcich výnosoch (+3,5 %) sa nožnice zatvárajú. Áno, ale mohli by sa rýchlejšie. Treba si totiž tiež uvedomiť, že aj v súčasnosti vytvára VšZP stratu, ktorú plánujú jej súčasní manažéri produkovať podľa znenia ozdravného plánu aj v roku 2018. Až v roku 2019 má prísť k vyrovnanému, resp. mierne prebytkovému hospodáreniu. A to za predpokladu prijatia úsporných opatrení počas najbližších 3 rokov. Navyše, tvorcovia ozdravného plánu žiadajú externé dofinancovanie VšZP vo výške 150 mil. EUR z dôvodu zabezpečenia jej platobnej schopnosti – čiže možno od nás všetkých (mimochodom, na základe infožiadosti sme sa dozvedeli, že v januári 2017 bola z kapitoly MZ SR uhradená VšZP mimoriadna zálohová platba poistného za poistencov štátu vo výške 55 mil. EUR z dôvodu posilnenia platobnej schopnosti poisťovne, ktorá má byť zúčtovaná v rámci rozpočtového roku). Nemali by sme preto požadovať, že náklady problémového subjektu majú aspoň stagnovať, ak nie rovno klesať?

op1vszp


Kočan vs. Faktor

Že sa dá ozdraviť štátnu poisťovňu rýchlejšie, len na základe úsporných opatrení, bez potreby dodatočných prostriedkov zo strany štátu, ukazuje príklad z obdobia Radičovej vlády. Nominantka druhej Ficovej vlády Zuzana Zvolenská odovzdala VšZP vo veľmi zlej kondícii. V roku 2010 dosiahla strata VšZP 120 mil. EUR. ÚDZS nariadil poisťovni vykonať ozdravné opatrenia (pozn.: menej prísna sankcia ako ozdravný plán). VšZP pod vedením Mariana Faktora realizovala také úsporné opatrenia, ktoré nasmerovali poisťovňu po roku do čiernych čísel. V roku 2011 dosiahla VšZP zisk 5,7 mil. EUR.

Na rozdiel od súčasných plánov Miroslava Kočana a spol. VšZP za čias M. Faktora znížila náklady o 2 % (počas ozdravného obdobia o vyše 3 %) a zvýšila výnosy o 3 %. Roztvorené nožnice sa preto podarilo zatvoriť oveľa rýchlejšie, a to bez nutnosti, aby sa na sanovanie situácie vo VšZP mali ešte dodatočne poskladať platcovia odvodov a daní. Napriek tomu, že situácia VšZP v tom období nebola až taká alarmujúca, ako je dnes, t.j. zhruba o polovicu nižšia strata a po jej zaúčtovaní vlastné imanie hoci nízke, ale aspoň v kladnej hodnote cca 37 mil. EUR, sa vtedajšie vedenie podujalo na razantnejšie opatrenia v porovnaní s tými, ktoré sú predstavené dnes. Vážnosť dnešnej situácie by si však vyžadovala, aby sa razantnejšie úsporné opatrenia diali práve v súčasnom období.

Porovnanie ozdravných procesov (Faktor (2010-11) vs. Kočan (2016-19))

op2vszp

Kým Faktor odzmluvnil 200 ambulantných špecialistov a 150 oddelení v ústavných zdravotníckych zariadeniach, čo predstavovalo 3300 lôžok, Kočan informoval o plánovanom odzmluvnení približne stovky ambulancií. Kým Faktor skresal medziročne (2010/2011) náklady na prevádzkovú činnosť poisťovne (správna réžia) o 4 % (1. polrok 2010 vs. 1. polrok 2011 dokonca až o 18 % a celé ozdravné obdobie o 15 %), Kočan plánuje zvýšiť tieto náklady o vyše 3 % s tým, že ide o spomalenie tempa nárastu o o 881-tisíc EUR, čo má podľa ozdravného plánu predstavovať úsporu…

Správa ÚDZS o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2015 (pozn.: najaktuálnejšie dostupné čísla) ukazuje, že úspešnosť výberu poistného je u VšZP najnižšia spomedzi všetkých zdravotných poisťovní a dosahuje niečo málo cez 96 %. O to prekvapujúcejšie je však zistenie, že sa súčasný ozdravný plán takmer vôbec nezaoberá možnosťami ako zvýšiť príjmy, resp. výnosy poisťovne. Už len relatívne nepatrné zvýšenie úspešnosti výberu poistného môže totižto priniesť veľkej poisťovni zaujímavé „dodatočné“ zdroje. VšZP sa za 9 mesiacov počas vlády I. Radičovej podarilo zvýšiť úspešnosť výberu poistného takmer o 2%-uálne body, čo predstavovalo vo finančnom vyjadrení získanie skoro 16 mil. EUR.

Kočan vs. „filkovci“

Ako ďalší benchmark na posúdenie ambicióznosti aktuálneho ozdravného plánu VšZP nám môže poslúžiť Záverečná správa Revízie výdavkov na zdravotníctvo v rámci projektu hodnoty za peniaze, ktorá identifikovala opatrenia majúce potenciál ušetriť verejné prostriedky v zdravotníctve, aby mohli byť použité na zlepšovanie výsledkov – teda kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a aby posilnili fiškálnu udržateľnosť výdavkov. Oblasť verejného zdravotného poistenia mala v roku 2017 generovať nižšie výdavky o 143 mil. EUR. Ministerskí analytici navrhli opatrenia znižujúce výdavky zdravotných poisťovní v čase, keď nemali vedomosť o finančných problémoch VšZP a predpokladali, že dominantná poisťovňa je v zisku. Štátna poisťovňa tak mala aj v „dobrých časoch“ v rámci revízie výdavkov ušetriť v tomto roku pôvodne vyše 95 mil. EUR (pozn.: použili sme hrubý prepočet dvoch tretín ako podielu VšZP na trhu). Pre porovnanie, v zlých časoch, keď firme hrozí krach, a preto by bolo potrebné utiahnuť si opasok ešte viac, má všeobecka podľa ozdravného plánu ušetriť tohto roku vo výdavkoch menej – niečo cez 90 mil. EUR…

Projekt hodnoty za peniaze predpokladal, že referencovanie cien špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) na základe interného benchmarku VšZP a českých cien prinesie v roku 2017 úsporu vo výške 25 mil. EUR pre VšZP. A čo píše ozdravný plán pri výdavkoch na ŠZM? Plán je znížiť ceny ŠZM v rámci pripočítateľných položiek ukončených hospitalizácií o 10 mil. EUR v roku 2017.

Filkovci ďalej píšu, že pri znížení jednotkových cien za CT a MR vyšetrenia bol podľa modelu VšZP odhadnutý potenciál ročnej úspory 25 mil. EUR pre všetky poisťovne. Na VšZP by pri našom hrubom prepočte pripadala úspora vyše 16,5 mil. EUR. Čo nám odkazuje ozdravný plán? Zníženie úhrad za CT a MR vo výške 12 mil. EUR (max. 15 mil. EUR).

Projekt hodnoty za peniaze očakával od zavedenia záväzných pravidiel pre schvaľovanie preplácania liekov na výnimku (t.j. nekategorizovaných liekov) ročnú úsporu úhrad vo výške 10 mil. EUR, t.j. cca 6,7 mil. EUR pre VšZP. Ozdravný plán si však dal za cieľ úsporu len na úrovni 2,8 mil. EUR v roku 2017.

Ministerskí analytici z MF SR a MZ SR predpokladali vo svojej správe, že zlepšením revíznych činností VšZP sa dá každoročne ušetriť 25 mil. EUR. Manažéri a úradníci z VšZP si však trúfajú usporiť o milión eur menej, aj to len v jednom roku.

Na jednej strane relatívne menej ambiciózne ciele pri úsporách umožňujú manažérom VšZP ľahšie plniť ozdravný plán, a tak sa vyhnúť uvaleniu nútenej správy od ÚDZS, ale na druhej strane zväčšujú potrebu pomoci poisťovni z externých zdrojov, pričom pomoc zo strany štátu bude aktérov lákať najviac. Túto pomoc však budú musieť zaplatiť občania z daní a navyše negatívne diskriminuje súkromné zdravotné poisťovne, ktoré sa napriek častej nutnosti nasledovať neudržateľnú politiku dominantnej VšZP a nemožnosti čerpania pomoci od štátu snažia hospodáriť zodpovedne.

Záver: Ozdravný plán VšZP mohol byť a mal byť ambicióznejší. VšZP by mala svoje finančné problémy riešiť prioritne sama, bez pomoci štátu. Štátna pomoc vytvára nerovné podmienky a deformuje trhové prostredie, v ktorom súkromné poisťovne nemôžu v prípade ich problémov očakávať pomoc zo strany štátu. Pokým úsporné opatrenia nedosiahnu svoj maximálny potenciál, nemalo by sa uvažovať o pomoci VšZP zo strany štátu. Príliš rýchla a vysoká štátna pomoc poisťovni vysiela totižto do budúcnosti negatívny signál, že v štátnom zdravotníctve sa zle hospodáriť a nešetriť vlastne celkom oplatí. Dlhšie obdobie pod ozdravným plánom a hrozbou nútenej správy môže v našich podmienkach a v kontexte poznania a skúseností so štátnym zdravotníctvom na Slovensku priniesť pre VšZP a celú spoločnosť paradoxne prínos v tom, že sa šafárenie nebude tak skoro opakovať a štátna poisťovňa bude pod kontrolou a bude sa pohybovať len v rámci stanovených mantinelov.

Po úsporných opatreniach má VšZP k dispozícii ešte aj ďalšie možnosti ako riešiť svoju platobnú schopnosť a kapitálovú vybavenosť – vzatie si úveru, vrátane podriadeného dlhu, vydanie dlhopisov, predaj pohľadávok. Takisto by nemalo byť tabu diskutovať o možnosti namiesto navýšenia základného imania zo strany štátu pristúpiť k transparentnému odpredaju časti poistného kmeňa VšZP najlepšie takému súkromnému subjektu alebo viacerým, ktorí by na náš trh so zdravotným poistením priniesli nový know-how a zvýšili by konkurenciu súčasným poisťovniam. VšZP by stratila svoje dominantné postavenie a súčasný oligopol by prestal existovať, čo by prospelo celému zdravotníckemu prostrediu.

Dušan Zachar, INEKO

INEKO realizuje projekt i-Health.sk, ktorý finančne podporuje zdravotná poisťovňa Dôvera, a prevádzkuje portál Nemocnice.ineko.sk, ktorý finančne podporujú zdravotné poisťovne Dôvera a Union.

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme veľmi radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme!

Teraz najčítanejšie

INEKO

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.