Denník N

Kauza okolo divadla Aréna: Otvorený list predsedovi NKÚ SR

Podozrenia z mrhania verejných peňazí v súvislosti s rekonštrukciou divadla Aréna prenikli na verejnosť pred viac ako mesiacom. Napriek tomu, že som viackrát vyzval župana Freša, aby zrušil verejné obstarávanie technológií a odvolal z funkcie JUDr. Ing. Jána Keselého a jeho nadriadeného – vedúceho úradu MUDr. Valeriána Potyčného, ako ľudí priamo zodpovedných za toto nedôveryhodné verejné obstarávanie, ak sa chce verejne dištancovať od podozrenia z mrhania zdrojov župy, dodnes tak neurobil. Nepodnikol ani žiadne kroky, aby nerozptýlil pochybnosti verejnosti. Preto som sa dnes obrátil listom na Najvyšší kontrolný úrad SR.

Vec: Otvorený list predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu SR

Vážený pán predseda Ing. Karol MITRÍK,

dovoľujem si Vám touto cestou adresovať podnet, tykajúci sa vážneho podozrenia z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Pavlom Frešom a zodpovednými pracovníkmi Bratislavského samosprávneho kraja (JUDr. Ing. Ján Keselý, riaditeľ odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania, MUDr. Valerián Potičný MPH, riaditeľ Úradu BSK) pri príprave projektovej dokumentácie, nákupe technológii a rekonštrukčných prácach tykajúcich sa Rekonštrukcie divadla Aréna v Bratislave, ktorého zriaďovateľom je BSK.

Verím, že táto dnes už verejne známa téma neunikla Vašej pozornosti, nakoľko sa viac ako 3 týždne pravidelne objavuje v médiách.

Napriek tomu si dovolím predostrieť krátke zhrnutie:

Dňa 16.decembra 2015 vláda SR schválila na rekonštrukciu divadla Aréna nenávratnú finančnú podporu v celkovej výške 4,5 milióna Eur. Podľa informácií z médií, BSK dofinancuje tento projekt z vlastného rozpočtu. Dnes nie je jasné, o akú sumu nakoniec pôjde. Až následne, dňa 29. januára 2016, zámer rekonštrukcie schválilo zastupiteľstvo BSK. Logika hovorí, že najskôr mal byť schválený zámer a až potom sa malo o podpore rokovať na vláde. Nie je aj táto skutočnosť zvláštna? V roku 2016 prebehla verejná súťaž na projekčné práce, ktorú vyhral Ing. Arch. Gabriel Drobniak. Pavol Frešo s ním podpísal zmluvu dňa 23. septembra 2016. Celková výška odmeny za projekčné práce bola stanovená na viac ako 537 tisíc Eur. Myslím, že i táto závratná položka by mala zaujímať kontrolórov NKÚ.

Najdôležitejšie na záver. BSK následne vypísal verejné obstarávanie (oznámenie 16933 – MST, Vestník č. 247/2016, 21.12.2016). Predmetom obstarávania sú technologické zariadenia a vybavenie, v rámci projektu Rekonštrukcia divadla Aréna v Bratislave. Celková suma 4,3 milióna Eur s DPH. Upozorňujem, že pre vypísanie takejto súťaže neexistujú žiadne a teda ani technologické, ani stavebne projekty. Jedna sa teda o snahu vedenia BSK, čo najrýchlejšie minúť peniaze, nehľadiac, či technológia bude môcť byť vôbec využitá, prípadne nakoľko morálne zostarne a teda sa prirodzene zníži aj jej hodnota.

Je zrejmé, že ide o jasné mrhanie verejnými prostriedkami. Citujem vyjadrenia členov výrobného výboru na Rekonštrukciu divadla Aréna: „nákup nezabudovanej technológie by mal prebehnúť až nakoniec (každým rokom sa technológia vyvíja, mení a hlavne zlacňuje)“.

Ako dôkaz predkladám zápis zo stretnutia výrobného výboru k rekonštrukcii Arény zo dňa 10.1.2017 a moju e-mailovú komunikáciu s členom výrobného výboru prof. Ing. arch. Jánom Stempelom, ktorý dodáva, že „Nákup v súčasnosti je mrhaním verejných peňazí“.

Vážený pán predseda Ing. Karol MITRÍK,

spolieham sa na Vašu nezávislosť a nezaujatosť, ktorá Vám vyplýva zo zákona a verím, že zákonným spôsobom čo najrýchlejšie zasiahnete. Kontrola Vášho úradu na pôde BSK a následná napráva dnešného stavu neznesie odklad!

S úctou

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, poslanec mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 

Na vedomie:

  • Ministerstvo financií Slovenskej republiky
  • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
  • Poslanci BSK

 

Viac o mojich aktivitách sa dozviete na facebook.com/uhler 2017.

Teraz najčítanejšie

Jozef Uhler

Žijem so svojou rodinou v okrajovej časti Bratislavy, v Jarovciach, ktoré ma fascinujú tým, že sú dedina aj mesto zároveň. Ľudia sa tu navzájom poznajú, na ulici vás bez problémov pozdraví človek, ktorého nepoznáte a hovorí sa tu štyrmi jazykmi. Nuž ako kedysi v Prešporku. Vyštudoval som informatiku na Matfyze, ktorý je na Slovensku jednou z najprestížnejších škôl a pre svoj život som si ako IT-čkár mohol vybrať ktorékoľvek iné mesto sveta. Mne sa však páčilo doma. Cítil som, že v Bratislave chcem žiť, pretože tento región spĺňa moje predstavy na pokojný a šťastný život. Chcem, aby každý, kto sa do bratislavského kraja prisťahoval, našiel v ňom svoj domov. Tiež chcem, aby ľudia, čo tu žijú od detstva, nehľadali svoju budúcnosť za hranicami. Toto je môj cieľ a dôvod prečo chcem byť županom a v júni 2016 som ohlásil svoj záujem kandidovať na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.