Denník N

Mýty o slovenskom školstve (XI): Slovensko má málo vysokoškolských absolventov z technických odborov a naopak príliš veľa absolventov zo spoločenských a humanitných odborov

Takmer 72 % ľudí si myslí, že Slovensko má málo vysokoškolských absolventov z technických odborov (ako napr. elektrotechnika, strojárstvo, stavebníctvo, architektúra) a naopak, príliš veľa absolventov zo spoločenských a humanitných odborov (ako napr. sociálni pracovníci, politológovia a pod.).

Z vekového hľadiska tomuto mýtu veria najviac zástupcovia staršej generácie (55 – 64 rokov), z ktorých s ním súhlasí viac ako 73 % opýtaných. Dôvodom  môže byť, okrem iného, aj to, že táto generácia si ešte pamätá obdobie  pred rokom 1989, kedy na Slovensku študovalo viac študentov na technických než na spoločenských vedách (1). Bola to však anomália spôsobená komunistickým autoritárskym zriadením, ktorému nevyhovovalo, aby ľudia študovali spoločenské a humanitné vedy. Ich absolventi  totiž mohli spochybňovať efektívnosť centrálneho riadenia ekonomiky, či oprávnenosť absencie ľudských práv.

Časť zamestnávateľov, ale i predstaviteľov štátu tvrdí, že máme nedostatok absolventov technických odborov a že nie je o tieto odbory medzi mladými ľuďmi záujem (2). Štatistiky však hovoria iné, keď poukazujú na fakt, že máme porovnateľný podiel absolventov technických odborov ako je tomu vo vyspelom svete (3). Zároveň tiež nezanedbateľný počet našich študentov študuje technické odbory v zahraničí, čo znamená, že  so záujmom o tieto vedy to nemusí byť až také zlé.

V počte absolventov technických odborov (inžinierstvo, spracovateľský priemysel a stavebníctvo) má Slovensko na magisterskom a bakalárskom stupni porovnateľný počet absolventov ako je priemer OECD (na bakalárskom stupni sme v roku 2014 mali 12 % absolventov, zatiaľ čo priemer OECD bol 13 % a na magisterskom stupni sme mali 13 % absolventov rovnako ako bol priemer OECD). V doktorandských programoch je Slovensko s 21 percentným podielom absolventov v technických odboroch nad priemerom OECD (17 %). Rovnako aj v prírodovedných odboroch máme porovnateľný podiel absolventov ako je priemer OECD, keď máme na bakalárskom a magisterskom stupni len o 1 % nižší počet absolventov týchto odborov ako je priemer OECD (9 % a 8 %) (4).

Štatistiky UNESCO pre roky 1999 – 2014 ukazujú, že trend porovnateľného podielu absolventov v technických odboroch je dlhodobý. Od roku 1999 do roku 2013 Slovensko ani raz nekleslo pod úroveň priemeru OECD. V priemere má Slovensko o 0,73 % viac absolventov v porovnaní s priemerom krajín OECD, pričom tento rozdiel bol najvyšší v r. 1999 a predstavoval 0,92 % (5).

V porovnaní s inými vyspelými štátmi združenými v OECD Slovensko nemá ani vysoký počet absolventov spoločenských a humanitných vied. Oproti priemeru OECD (10 %) máme o čosi vyšší podiel (13 %)  v pedagogických odboroch. Naopak, v humanitných a umeleckých odboroch, ako aj v spoločenských vedách, obchode a práve máme voči OECD podpriemerný počet absolventov. V spoločenských vedách, obchode a práve máme o 2 % menej absolventov ako je priemer krajín OECD (34 %) a v humanitných a umeleckých vedách máme o 4 % menej absolventov v porovnaní s priemerom OECD (11 %) (2).

Nielenže Slovensko v počte absolventov technických oborov nezaostáva za krajinami OECD, ale ak by sme k týmto dátam prirátali aj počty Slovákov študujúcich technické obory v Českej republike, je zrejmé, že slovenskí študenti majú o technické odbory záujem. Ku koncu decembra 2015 študovalo takmer 23 000 slovenských študentov v Českej republike, pričom napríklad v odboroch spojených s informatikou, ktorá je na Slovensku vnímaná ako odbor s nedostatkom študentov, bolo takmer 3 300 študentov. Aj v iných technických odboroch ako dopravné technológie, elektrotechnika, mechatronika, architektúra, stavené inžinierstvo, strojné inžinierstvo; strojníctvo; elektrotechnika a podobne, študuje v Čechách takmer 2 500 Slovákov. Inými slovami, v ČR sú minimálne dve veľké slovenské technicky orientované fakulty, pričom ďalšia významná časť slovenských študentov v Čechách je v odboroch medicíny (6).

Problémom však je, že odliv našich študentov do Českej republiky nekončí len samotným štúdiom, ale značné percento absolventov sa na Slovensko nevráti. Na základe prieskumu REFLEX 2013, 52 % slovenských absolventov po skončení štúdia zostalo v Českej republike, 39 % sa vrátilo späť na Slovensko a 9 % odišlo za prácou do iných krajín (7). K podobnému výsledku ako mal prieskum REFLEX dospeli aj analytici z Masarykovej univerzity, ktorí sa zaoberali prínosom slovenských študentov pre českú ekonomiku, a ktorí zistili, že zhruba 49 % Slovákov ostáva po skončení vysokej školy pracovať v ČR (8). Nevieme síce, aký je medzi týmito absolventmi podiel absolventov technických odborov, ale môžeme predpokladať, že aspoň časť z nich takéto odbory absolvovala.

 

Renáta Králiková, riaditeľka projektu To dá rozum
Stanislav Lukáč, analytik To dá rozum pre oblasť vysokého školstva

 

Zdroje:

(1) MŠVVŠ SR a MH SR. (2013). Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky. Dostupné na: http://bit.ly/2n9KB0V

(2) Nagyová, S. (2015). “Školy posielajú na trh veľa nepotrebných absolventov”. Pravda. 13.02.2015. Dostupné na: http://bit.ly/2n9Mjzx

(3) OECD. (2015). Education at a Glance 2015, tabuľka A3.3. Dostupné na: http://bit.ly/2n9CGAw

(4) OECD. (2016). Education at a Glance 2016, tabuľka A3.5. Dostupné na: http://bit.ly/2n9C3Y1

(5) UNESCO. (2017). Education: Distribution of tertiary graduates by field of study. Dostupné na: http://bit.ly/2n9HAgV

(6) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (2015). Výstup-aktívní studenti konec roku 2015 – Statistika aktívních studentů k 31.12.2015.

(7) CVTI. (2015). Kvalita a zodpovednosť. Slovenské vysoké školstvo a potreby spoločnosti v medzinárodnom kontexte. Podkladové štúdie. Dostupné na: http://bit.ly/2n9D9Ti

(8) Britaňák, J., Chribik, M., Němec, D., Šályová, J., Vrbovský, R. (2015) Náklady a výnosy studia slovenských studentů Masarykovy univerzity a vysokých škol v České republice. Brno: ESF Masarykova univerzita. Dostupné na: http://bit.ly/2ka9wna

Teraz najčítanejšie

To dá rozum

TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť. Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa. Viac informácii o podpore nájdete tu >>> http://mesa10.org/projects/opevstdr/