Denník N

Kto môže deťom v školách naozaj pomôcť

Zdroj fotografie: Pixabay.com
Zdroj fotografie: Pixabay.com

Na Slovensku nemajú ani špeciálne školy dostatok podpory zo strany asistentov a odborného personálu. V materských, základných a stredných školách, vrátane špeciálnych škôl, sú potrební aj osobní asistenti, pomocní vychovávatelia a školské zdravotné sestry.

Na Slovensku pribúda detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré majú rôzne ťažkosti s učením a so začlenením do kolektívu spolužiakov. Ide napríklad o deti so zdravotným znevýhodnením, s rôznymi poruchami učenia a správania či deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na to, aby mohli tieto deti naplno rozvinúť svoj potenciál a vo vzdelávaní napredovať, potrebujú pomoc nad rámec obvyklého prístupu učiteľov.

Nie je asistent ako asistent

Väčšina žiakov so zdravotným znevýhodnením sa dnes učí v špeciálnych školách, no trendom je integrovať ich čoraz častejšie aj do bežných materských, základných a stredných škôl. Učiteľom v oboch typoch škôl pomáhajú pri ich vzdelávaní asistenti učiteľa s pedagogickou kvalifikáciou. Učiteľom pomáhajú im pri príprave na hodinu a na vyučovaní v triede.

Asistent učiteľa je pomocou najmä pre pedagóga, nie pre žiaka. Jeho úlohou je upravovať podmienky vzdelávania žiakov tak, aby mohli všetci žiaci vo vzdelávaní optimálne napredovať, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Deti so zdravotným znevýhodnením však pomerne často potrebujú počas dňa okrem asistencie pri učení sa aj osobnú asistenciu pri bežných činnostiach. Úlohou osobného asistenta je pomáhať dieťaťu so zdravotným znevýhodnením pri samoobslužných činnostiach a pri prekonávaní bariér v bežných situáciách. Osobní asistenti bez pedagogickej kvalifikácie však v školách k dispozícii nie sú.

Zákaz vstupu osobným asistentom!

Osobní asistenti detí majú na Slovensku vstup do škôl zakázaný. A to aj do špeciálnych škôl, kde by sme predpokladali, že je osobná asistencia samozrejmosťou! Výnimku majú len študenti so zdravotným znevýhodnením na vysokých školách.

V základných a stredných školách musí ostať osobný asistent dieťaťa pred bránou školy. Žiakom so zdravotným znevýhodnením, ktorí si riadne plnia povinnú školskú dochádzku, štát síce sociálnu službu v podobe osobnej asistencie ponúka a prepláca, ale nie v čase, kedy sú v škole. Osobní asistenti ich môžu do školy doviesť a po skončení vyučovania ich môžu odviesť domov. V škole s nimi ostať nemôžu.

Nezmyselný zákaz treba urýchlene zrušiť

V školách tak prakticky nemá kto pomôcť deťom s postihnutím pohybovať sa po chodbách, najesť sa, či ísť na toaletu. Nezmyselnosť takéhoto zákazu je očividná najmä v špeciálnych školách, v ktorých pomoc pri bežných úkonoch potrebuje možno každý druhý žiak.

Chýbajúcu osobnú asistenciu dnes suplujú ochotní učitelia alebo asistenti učiteľa, robia to však nad rámec svojho kvalifikačného zaradenia a na úkor plnenia iných povinností. Túto nezmyselnú situáciu treba urýchlene riešiť.

Riešením je zrušiť zákaz pôsobenia osobných asistentov v základných a stredných školách a umožniť im vstup aj na pôdu týchto škôl.

Chýba pomoc pri výchove

Aj učitelia by privítali viac pomoci pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to nielen na vyučovacích hodinách, ale aj cez prestávky, v jedálni, na exkurziách, výletoch, či popoludní v školskom klube.

V školách by preto mali popri asistentoch učiteľa a osobných asistentoch detí pôsobiť aj pomocní vychovávatelia. Učiteľom by mohli pomáhať pri práci s detským triednym kolektívom v dopoludňajšom čase, vychovávateľom v školských kluboch popoludní. Popri iných činnostiach by taktiež mohli pomáhať aj žiakom so zdravotným znevýhodnením v prípade, že svojho osobného asistenta nemajú, ale pomoc pri samoobslužných činnostiach potrebujú.

Pomocní vychovávatelia by boli ideálnym riešením najmä pre materské školy, do ktorých chodia deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Deti do šesť rokov totiž nárok na osobnú asistenciu nemajú. Do škôlok však chodiť chcú, môžu a majú. Pomocní vychovávatelia by preto boli vhodnou pomocou ako v bežných škôlkach, tak aj v špeciálnych materských školách.

Tento návrh podporili aj učiteľky v špeciálnej základnej škole s materskou školou na Karpatskej ulici v Bratislave:

Riešením je rozšírenie súčasných pedagogicko-odborných tímov v materských, základných a stredných školách o pomocných vychovávateľov.

Kto pichne dieťaťu v škole inzulín? 

V škôlkach a základných školách taktiež pribúdajú deti, ktoré potrebujú aj počas vyučovania odbornú zdravotnú starostlivosť. Riešiť situácie, v ktorých treba pichnúť dieťaťu inzulín, podať lieky, či poskytnúť ošetrenie pri náhlej zmene zdravotného stavu, však učitelia nevedia a ani nemôžu.

Tieto úkony v školách zabezpečujú obvykle rodičia, a to aj v prípade, ak ich dieťa navštevuje špeciálnu školu, ktorá je určená práve pre deti so zdravotným znevýhodnením. Ani v špeciálnych školách totiž nie je zdravotnícky personál. Pomohli by školské sestry.

Školopovinné dieťa zažíva v takýchto situáciách pocity neistoty a ohrozenia, keďže rodič s ním obvykle netrávi v škole celý deň, ale často je iba „na telefóne“. Kým na zavolanie učiteľov do školy dobehne, strácajú sa drahocenné minúty.

Pre mnohých rodičov to okrem permanentného stresu znamená, že nemôžu naplno pracovať, lebo musia byť svojmu dieťaťu nepretržite k dispozícii. Pritom vôbec nemusí ísť o život ohrozujúce diagnózy, ale o pomerne bežné situácie, ktoré by bolo možné v škole ľahko zvládnuť.

Riešením je umožniť v školách pôsobenie kvalifikovaných školských sestier.

Návrhy sú už v parlamente

Návrhy na posilnenie pomoci pre deti a učiteľov v školách som predložila na marcovú schôdzu parlamentu. Ak ich poslanci schvália, od budúceho školského roka už môžu byť v školách osobní asistenti, pomocní vychovávatelia, aj školské sestry. Našim deťom by to prospelo.

Teraz najčítanejšie

Zuzana Zimenová

V oblasti vzdelávacej politiky sa pohybujem už niekoľko rokov ako analytička portálu Nové školstvo a autorka viacerých koncepčných návrhov a školských právnych predpisov. Patrím medzi iniciátorov kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Od novembra 2016 som poslankyňou NR SR. V nadchádzajúcich voľbách sa uchádzam o hlasy voličov s číslom 28 na kandidátke SaS. Viac na www.zimenova.sk