Denník N

Mýty (XV): Súkromné vysoké školy odčerpávajú peniaze, ktoré by štát inak mohol poskytnúť verejným školám

Súkromné vysoké školy nemajú nárok na dotácie na študenta zo štátneho rozpočtu, ani na väčšinu prostriedkov určených na podporu vysokoškolskej vedy.

Podľa prieskumu projektu „To dá rozum“, realizovaného v septembri 2016 agentúrou FOCUS na reprezentatívnej vzorke respondentov, takmer 64 % opýtaných súhlasilo s výrokom, že súkromné vysoké školy odčerpávajú peniaze, ktoré by štát mohol poskytnúť verejným vysokým školám. O tom, že znalosť reálnej situácie v oblasti financovania súkromného školstva na Slovensku nie je ideálna, potvrdil aj prieskum, ktorý si na jar minulého roka objednala Paneurópska vysoká škola, v ktorom zistila, že až 38 % respondentov nevedelo odpovedať na otázku, či súkromné vysoké školy dostávajú na svojich študentov dotácie od štátu (1).

Pravdou však je, že súkromné vysoké školy majú prístup len k veľmi malej časti verejných prostriedkov. Dotácie na výučbu študentov dostávajú pravidelne len verejné a štátne školy. V roku 2015 táto dotácia bola 243 902 756 €. Z verejných zdrojov idú súkromným vysokým školám primárne dotácie na sociálnu podporu študentov (sociálne a motivačné štipendiá). V prípade sociálnych štipendií prostriedky pridelené na súkromné vysoké školy neovplyvňujú množstvo prostriedkov na sociálne štipendiá udelené študentom verejných vysokých škôl. Zároveň prostriedky na motivačné štipendiá pre študentov súkromných vysokých škôl tvorili v roku 2015 pri sume 313 665 € necelé 4 % z celkovej sumy alokovanej na motivačné štipendiá pre študentov verejných a súkromných vysokých škôl (8 095 245 €), pričom študenti súkromných škôl v prvých dvoch stupňoch štúdia tvorili takmer 14 % študentov (2, 3).

Zároveň verejné vysoké školy získali dotáciu 147 228 055 € na podporu vysokoškolskej vedy a techniky, o ktorú sa súkromné vysoké školy uchádzať nemohli. Súkromné vysoké školy sa môžu uchádzať len o prostriedky určené na vedecké granty poskytované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV), kde o prostriedky súťažia s verejnými a štátnymi vysokými školami ako aj s ďalšími výskumnými subjektmi (podnikateľský, neziskový sektor). V roku 2015 získali verejné vysoké školy v rámci týchto grantov 13 544 806 €, čo predstavuje niečo cez 9 % prostriedkov, ktoré boli rozdelené medzi vysoké školy na podporu vedy a techniky. Súkromné školy, pre porovnanie, však z APVV dostali len 0,90 % podielu prerozdeľovaných finančných prostriedkov, v konkrétnych číslach ide o 225 120 € (2, 3).

Tento minimálny obnos peňazí, ktorý sa dostáva súkromným vysokým školám na podporu a rozvoj ich vedecko-výskumnej činnosti sa však javí problematicky, ak berieme do úvahy kritériá Akreditačnej komisie, ktoré od súkromných vysokých škôl vyžadujú rovnakú minimálnu úroveň a štandard kvality vedy a výskumu ako pri verejných vysokých školách (4). V krajinách ako Chile, Fínsko, Island a s určitými obmedzeniami aj v Nórsku a Holandsku majú súkromné vysoké školy prístup priamo k inštitucionálnemu financovaniu prostredníctvom blokových grantov. V Austrálii a Chorvátsku majú k dispozícii verejné zdroje v prípade, že organizujú výučbu a výskum vo vedných oblastiach, ktoré sú považované za tzv. „národné priority“, v Estónsku si na verejné financie môžu nárokovať pri určitých študijných programoch (5).

Aj napriek minimálnej finančnej podpore zo strany štátu a nelichotivej verejnej mienke o ich kvalite (6), súkromné vysoké školy nie sú nevyhnutne menej kvalitné ako verejné a štátne vysoké školy. Medzi súkromnými VŠ sú viaceré porovnateľne kvalitné alebo kvalitnejšie fakulty, než na verejných vysokých školách. V rebríčku hodnotenia fakúlt Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) za rok 2014 napríklad v ekonomických vedách Fakulta ekonómie a podnikania súkromnej Paneurópskej VŠ predbehla tri fakulty verejných VŠ. Rovnako v právnych vedách sa Paneurópska VŠ umiestnila vyššie ako Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (7).

Aj z pohľadu uplatnenia sa absolventov na trhu práce súkromné VŠ pozitívne bodujú. Súkromná Vysoká škola manažmentu sa v rebríčku INEKO, sledujúcom percento absolventov, ktorí sú rok po skončení školy nezamestnaní, delila v roku 2013 s VŠVU o prvé miesto s nula nezamestnanými absolventmi. V prvej desiatke tohto rebríčka sa umiestnili pred verejnými a štátnymi VŠ aj VŠ Zdravotníctva a Sociálnej Práce Sv. Alžbety a Paneurópska vysoká škola (8).

Renáta Králiková, riaditeľka projektu To dá rozum
Stanislav Lukáč, analytik pre vysoké školstvo

 

Zdroje:
(1) Paneurópska vysoká škola. (2016). Vysoké školy na Slovensku 2016: Prieskum verejnej mienky. Prieskum realizovaný agentúrou STEM/MARK.

(2) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. (2016). Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2015. Dostupné na: http://bit.ly/2oRVxSa

(3) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. (2016). Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2015: Tabuľková príloha. Dostupné na: http://bit.ly/2oRVxSa

(4) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. (2013). Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania. Dostupné na:  http://www.minedu.sk/data/files/2545.pdf

(5) Arnal, E., Basri, E., Santiago, P., Tremblay, K. (2008). Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 1. Special Features: Governance, Funding, Quality. OECD Publishing.

(6) TO DÁ ROZUM (2016). „Mýty o školstve“: Prieskum verejnej mienky. Realizované agentúrou FOCUS.

(7) Akademická rankingová a ratingová agentúra. (2015). Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015: Ranking fakúlt vysokých škôl v SR na základe porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu. Dostupné na: http://bit.ly/2oRSRUw

(8) INEKO. (2014). Absolventi vysokých škôl s dlhšou tradíciou si hľadajú prácu ľahšie. Blog SME. Dostupné na: http://bit.ly/2oRTOfq

Teraz najčítanejšie

To dá rozum

TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť. Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa. Viac informácii o podpore nájdete tu >>> http://mesa10.org/projects/opevstdr/