Denník N

Dobrá správa pre starostov!

Zdroj: internet
Zdroj: internet

Vo verejnom obstarávaní budú platiť nové limity pre podlimitné zákazky.

Verejné obstarávanie je náročný proces. Jeho účelom je, aby sa rozpočtové prostriedky pridelené obci využili čo najefektívnejšie a len na určené účely. Musí byť zabezpečená ich maximálna hospodárnosť a efektívnosť.

Od 1.7.2017 to budú mať starostovia, moji bývali kolegovia v obstarávaní o niečo jednoduchšie.

Prezident Slovenskej republiky podpísal dňa 11.4.2017 Zákon, ktorý sme v Národnej rade Slovenskej republiky schválili 29. marca 2017. Tento zákon okrem iného mení a dopĺňa aj zákon 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, kde sa okrem iných ustanovení, s navrhovanou účinnosťou od 1. júna 2017 menia aj finančné limity a to nasledovne:

  1. V § 5 ods. 3 písm. a) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „15 000 eur“.
  2. V § 5 ods. 3 písm. b) a písm. d) sa slová „20 000 eur“ nahrádzajú slovami „50 000 eur“.
  3. V § 5 ods. 3 písm. f) sa slová „70 000 eur“ nahrádzajú slovami „150 000 eur“.

V praxi to bude znamenať, že Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 (ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie)a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

a) 15 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

b) 50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a),

f) 150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a).

Samozrejme zákon platí pre všetkých obstarávateľov, nielen pre starostov.  :-)

Príloha č. 1 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

SOCIÁLNE SLUŽBY A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY

Kód CPV Opis
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Zabezpečovanie pomocného personálu pre domácnosť]; 79624000-4 [Zabezpečovanie opatrovateľského personálu] a 79625000-1 [Zabezpečovanie lekárskeho personálu] od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Služby domácnosti ako zamestnávateľov domáceho personálu] a 98513000-2 až 98514000-9 [Služby pracovných síl pre domácnosti, Služby pracovníkov agentúr týkajúce sa domácnosti, Služby kancelárskych pracovníkov pre domácnosti, Pracovníci na čas určitý pre domácnosti, Pomocnice v domácnosti a Domáce služby] Zdravotnícke, sociálne a súvisiace služby
85321000-5 a 85322000-2, 75000000-6 [Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby do 80660000-8; od 92000000-1 do 92700000-8 79950000-8 [Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov], 79951000-5 [Organizovanie seminárov], 79952000-2 [Služby na organizovanie podujatí], 79952100-3 [Služby na organizovanie kultúrnych podujatí], 79953000-9 [Služby na organizovanie festivalov], 79954000-6 [Služby na organizovanie večierkov], 79955000-3 [Služby na organizovanie módnych prehliadok], 79956000-0 [Služby na organizovanie veľtrhov a výstav] Administratívne sociálne, vzdelávacie, zdravotnícke a kultúrne služby
75300000-9 Povinné sociálne zabezpečenie (1)
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 Služby týkajúce sa poskytovania dávok
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 a 98130000-3 Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a osobné služby vrátane služieb poskytovaných odborovými zväzmi, politickými organizáciami, mládežníckymi združeniami a iné služby členských organizácií.
98131000-0 Náboženské služby
55100000-1 až 55410000-7; 55521000-8 až 55521200-0 [55521000-8 Služby hromadného stravovania pre súkromné domácnosti, 55521100-9 Rozvoz stravy, 55521200-0 Donáška stravy] 55520000-1 Služby hromadného stravovania, 55522000-5 Služby hromadného stravovania pre spoločnosti prevádzajúce dopravu, 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie, 55524000-9 Služby hromadného stravovania pre školy 55510000-8 Služby podnikových a školských jedální, 55511000-5 Služby podnikových a školských jedální a iné bufetové služby s obmedzenou klientelou, 55512000-2 Správa jedální, 55523100-3 Školské stravovanie Hotelové a reštauračné služby
79100000-5 až 79140000-7; 75231100-5; Právne služby, pokiaľ nie sú vylúčené podľa § 1 ods. 2 písm. n)
75100000-7 až 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 až 75131000-3 Iné administratívne služby a vládne služby
75200000-8 až 75231000-4 Poskytovanie komunálnych služieb
75231210-9 až 75231230-5; 75240000-0 až 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 Služby súvisiace s väzbou, služby verejnej bezpečnosti a záchranné služby v rozsahu, v ktorom nie sú vylúčené podľa § 1 ods. 2 písm. g)
79700000-1 až 79721000-4 [Pátracie a bezpečnostné služby, Bezpečnostné služby, Monitorovanie poplachov, Strážne služby, Dozor, Stopovacie systémy, Služby na vystopovanie utečencov, Hliadkové služby, Služby na vydávanie identifikačných preukazov, Vyšetrovacie služby and Služby detektívnej agentúry] 79722000-1[Grafologické služby], 79723000-8 [Služby týkajúce sa analýzy odpadu] Pátracie a bezpečnostné služby
98900000-2 [Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne)] a 98910000-5 [Služby charakteristické pre medzinárodné organizácie a orgány] Medzinárodné služby
idctlpar64000000-6 [Poštové a telekomunikačné služby], 64100000-7 [Poštové a doručovateľské služby], 64110000-0 [Poštové služby], 64111000-7 [Poštové služby súvisiace s novinami a periodikami], 64112000-4 [Poštové služby súvisiace s listami], 64113000-1 [Poštové služby súvisiace s balíkmi], 64114000-8 [Priehradkové poštové služby], 64115000-5 [Prenajímanie poštových schránok], 64116000-2 [Služby poste restante], 64122000-7 [Služby interných firemných poslíčkov] Poštové služby
50116510-9 [Protektorovanie pneumatík], 71550000-8 [Kováčske služby] Rôzne služby
(1) Na uvedené služby sa tento zákon nevzťahuje, ak sú organizované ako služby všeobecného záujmu nehospodárskeho charakteru.

Teraz najčítanejšie

Milan Laurenčík

Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Člen Zahraničného výboru NR SR a Osobitného kontrolného výboru NR SR pre kontrolu NBÚ. Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, poslanec a predseda Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva ŽSK. Od 2014 do 2016 starosta obce Terchová. ... zasadzujem sa o rozvoj regiónov, v ktorých bude radosť žiť....