Denník N

Mýty o slovenskom školstve (XVI): Všetky deti majú rovnakú možnosť navštevovať materskú školu

Majú všetky deti na Slovensku možnosť navštevovať materskú školu? Aká je realita a podľa akých kritérií sú deti do škôlok prijímané?

S názorom, že všetky deti v predškolskom veku majú rovnakú možnosť chodiť do materskej školy pred nástupom na základnú školu vyslovila v prieskume To dá rozum súhlas väčšina Slovákov (72,8 %) (1). S tvrdením menej často súhlasili najmä rodiny s malými deťmi, nezamestnaní, obyvatelia Bratislavského kraja a menších obcí.

Hoci za predškolákov rok pred nástupom do školy nemusia rodičia platiť v materskej škole poplatok, materská škola nie je rovnako dostupná pre každého. Z celkového počtu 2 927 obcí ju má 2 036, teda takmer tretina našich obcí žiadnu materskú školu nemá (2). Rodičia tak musia deti voziť do inej obce, samozrejme, ak materská škola má voľné miesta, inak ostávajú s dieťaťom doma alebo riešia starostlivosť o dieťa inak, napríklad s pomocou starých rodičov.

Nedostatočné kapacity materských škôl sú ďalším problémom, s ktorým sa rodičia detí v predškolskom veku stretávajú. Problémy s chýbajúcimi voľnými miestami sa týkajú hlavne mladších detí. Predškoláci, ktorí majú rok do nástupu na základnú školu, sú totiž prijímaní prednostne. Naše materské školy vykázali v roku 2015 spolu 13 482 nevybavených žiadostí o miesto v materskej škole, čo predstavuje asi 8,5 % všetkých detí v materských školách (reálny počet zamietnutých detí môže byť nižší, lebo niekde môžu rodičia podať viac ako 1 prihlášku do materskej školy). Na Slovensku sú oblasti, kde je viditeľný veľký dopyt a chýbajú kapacity. Najviac v Bratislave, Senci a Košiciach, kde čakajúce žiadosti dnes tvoria asi 20 – 40 % kapacít obecných materských škôl v priemere za celý okres, ale aj v iných okresoch ako Žarnovica, Banská Bystrica, Žilina, Piešťany, Hlohovec, Trenčín, Púchov na úrovni 10 – 20 % (3).

Okrem toho je tu aj skrytý dopyt: časť rodičov sa o miesto v predškolskom zariadení nehlási, lebo vo svojej obci žiadnu škôlku nemá, alebo je príliš vzdialená, či preto, lebo náklady na predškolské vzdelávanie sú pre rodinu vysoké. Preto je namieste pozerať nielen na nevybavené žiadosti, ale aj  na to, koľko z celkového počtu detí sa dostane do materskej školy. Vo veku 3 – 5 rokov máme na Slovensku viac ako 177 525 detí, v materských školách je z nich 128 314, teda 72 %. Najmenej detí vo veku 3 – 5 rokov je v materských školách v Košickom (55 %)  a Prešovskom kraji (64 %). Z pohľadu okresov je na tom jednoznačne najhoršie okres Gelnica, kde len štvrtina 3-5 ročných detí je v materských školách, spolu s okresmi Košice-okolie, Kežmarok, Medzilaborce a Trebišov (45 – 50 %) (4).

Nedostatok kapacít okrem toho nevyhnutne vedie k tomu, že deti sú do materských škôl vyberané podľa určitých kritérií. Najčastejšie je to zamestnanosť rodičov, miesto ich trvalého bydliska, či starší súrodenec v zariadení. Preto sa určité skupiny detí, ktoré majú napríklad nezamestnaného rodiča, ktorých matka je na rodičovskej dovolenke s mladším dieťaťom, ktoré nemajú materskú školu vo svojom bydlisku alebo majú trvalé bydlisko v inej obci, dostávajú do vzdelávacieho systému až pri začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, prípadne rok pred ním.

Pre rodiny s nízkymi príjmami, ale nad hranicou hmotnej núdze, sú prítomné aj finančné bariéry dostupnosti materskej školy. Štát síce za predškolákov hradí poplatok za pobyt v materskej škole, ale okrem toho je potrebné platiť za stravu a prispievať na ďalšie typické výdavky, napríklad hygienické prostriedky pre MŠ, príspevok do rodičovského združenia, mimoškolské akcie, atď. Nad hranicou hmotnej núdze sú napríklad aj matky na rodičovskej dovolenke, preto z ekonomických dôvodov staršie dieťa do materskej školy často vôbec nezapíšu. Okrem toho, niektoré deti bežné materské školy odmietnu prijať napríklad kvôli ich zdravotnému znevýhodneniu (5) a chýbajúcim asistentom učiteľa – tých pôsobilo v materských školách v tomto roku len 112 (6).

Medzinárodné údaje nám ukazujú, že Slovensko zaostáva v účasti detí na predškolskom vzdelávaní. Kým v celej EÚ je priemerná účasť detí od 4 rokov po začiatok školskej dochádzky na úrovni 94 %, na Slovensku je to 77 % (7).  Aj susedné krajiny sú pred nami v podpore dostupnosti predškolského vzdelávania: Poľsko, Maďarsko aj Česko garantujú voľné miesta pre všetky deti v príslušnom veku, prípadne kombinujú aj povinný jeden alebo viac rokov predškolskej prípravy. Konkrétne, v Poľsku je predškolské vzdelávanie povinné pre 6-ročné deti, garantované miesta sú pre všetky 5-ročné a 4-ročné deti, od roku 2017 aj pre 3-ročné. V Maďarsku je povinné predškolské vzdelávanie pre všetky deti od veku 3 rokov, v Česku bude od septembra 2017 povinné predškolské vzdelávanie pre 5-ročné deti, s garanciou miesta pre všetky 4-ročné deti, v nasledujúcich dvoch rokoch sa garancia miest rozšíri aj na 3-ročné a 2-ročné deti. (8)

Martina Kubánová, analytička v projekte To dá rozum

Zdroje:
(1)     Prieskum verejnej mienky pre projekt To dá rozum uskutočnený agentúrou Focus v dňoch 8.9.-14.9.2016 na vzorke 1009 respondentov.
(2)    Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR (2017). Príspevok pre MŠ na rok 2017. http://www.minedu.sk/data/att/11430.zip
(3)    CVTI SR (2016). Štatistická ročenka – materské školy. http://bit.ly/2q8FFh1
(4)    CVTI SR (2016). Štatistická ročenka – materské školy. http://bit.ly/2q8FFh1
(5)    Juríčeková, L. (2013). Deti s postihnutím neberú do škôlok, aj keď im to nepomáha. Úrady radia izoláciu. Článok z 8. 10. 2013 v denníku SME. http://bit.ly/2q8AOfW
(6)    Vlastné výpočty na základe:  CVTI SR (2015). Štatistická ročenka – materské školy. http://bit.ly/2q8FFh1 a Štatistický úrad Slovenskej republiky (2016). Vekové zloženie obyvateľstva SR podľa pohlavia a veku (1945 – 2015). http://bit.ly/2q8i67X
(7)    Eurostat (2017). Participation in early childhood education (2001-2012). Online informácie z 24. apríla 2017. Dostupné: http://bit.ly/2q8yPs2
(8) Európska komisia (2016). Eurydice: Description of National Education Systems. http://bit.ly/2q8uYuX

 

Teraz najčítanejšie

To dá rozum

TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť. Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa. Viac informácii o podpore nájdete tu >>> http://mesa10.org/projects/opevstdr/