Denník N

Žltačka – choroba či biznis?

Príbeh o tom ako sa aj z infekčnej choroby dá urobiť biznis, samozrejme za štátne peniaze. Celú kauzu spracoval a téme sa dlhodobo venoval Patrik Magdoško, môj kolega z Občianskej Iniciatívy Zemplína (OIZ).

  1. Problémový odpad na Michalovskej ulici v Sobranciach

Mesto Sobrance malo dlhodobý problém v rómskej osade s nelegálne uloženým odpadom. Rozhodlo sa predmetnú situáciu riešiť jeho likvidáciou. Mesto Sobrance požiadalo o zapojenie sa do projektu z Environmentálneho fondu na aktivitu C3 na likvidáciu nelegálneho odpadu na území mesta. Na základe tohto projektu si mesto vytipovalo lokality s predmetným problémom a následne malo za povinnosť vyhlásiť výberové konanie na dodávateľa, na základe čoho podpísalo dňa 20.9.2016 zmluvu so spoločnosťou ZEPO spol. s.r.o. na sumu v čiastke 69.354,34 € s DPH. Následne na to bol spracovaný dodatok, nakoľko prvotná suma 69.354,34 € s DPH bola vysoká, dodatkom bola cena ponížená na výkon práce na čiastku 47.368,43 € s DPH.

Viete aká suma bola vyfakturovaná na túto zmluvu z 20.9.2016?????

Faktúra č. DF2016/610 v čiastke 87.630,77 € s DPH, faktúra DF2016/650 v čiastke 106.938,77 € s DPH, faktúra DF2016/651 v čiastke 121.148,33 € s DPH, DF2016/759 v čiastke 215.590,61€, takže ak si to celé zhrnieme, prvotne sa zdalo mestu Sobrance 69tis € vysoká suma, ktorú znížili na sumu 47tis. €. Keď začalo ísť o štátne peniaze, tak na túto zmluvu spoločne vyfakturovali sumu 531 308,48€ s DPH, všetko na základe zmluvy na čiastku 47.368,43 € s DPH. Apropo, mesto Sobrance zrejme zabudlo spraviť výberové konanie resp. verejné obstarávanie na dodávateľa a dokonca podať aj oznámenie na Úrad pre verejné obstarávanie. Vyfakturovaných bolo celkovo viac ako 5000 ton odpadu, čo predstavuje cca 5 ročnú produkciu mesta Sobrance.

  1. Biznis za 500.000€ ??

Je možné, že niekomu skrsol v hlave nápad urobiť biznis za 500.000€? Je to v celku pravdepodobné, nakoľko kritická situácia s ochorením žltačky Hepatitídy typu A bola vo viacerých mestách, ako Trebišov, Sečovce a Michalovce. Položme si otázku, prečo len mesto Sobrance vyhlásilo mimoriadnu situáciu, keď situácia bola obdobná aj v okolitých mestách? Odpoveď je asi jednoduchá. Pri vyhlásení mimoriadnej situácie, mesto zadáva priamym zadaním zákazky na potrebu vyriešenia mimoriadnej situácie. V takom prípade je zriadený krízový štáb, ktorý sám rozhoduje kto, kedy a za koľko bude vykonávať práce na odstránenie tejto situácie. Takže v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie je potrebné už len zohnať si firmu, ktorá bude s vami spolupracovať. Ako to prebiehalo v Sobranciach? Dňa 20.9.2016 bola uzatvorená zmluva so spoločnosťou ZEPO, s.r.o., na sumu 69.354,34€, ktorá bola následne dodatkom znížená na sumu 47.368,43€. Kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia v meste Sobrance? 21.9.2016! Náhoda? Na slovenské pomery ani nie tak zvláštna. Daná spoločnosť prichádzala k zákazkám už bez výberového konania. Mala daná spoločnosť povolenie k nadkladaniu s kontaminovaným odpadom? Pozrime sa na to. Spoločnosť ZEPO, s.r.o., požiadalo Okresný úrad o registráciu na prepravu odpadov podľa par.98 ods.1 Zákona č.79/2015 Z.z. o dopadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení Zákona č.91/2016 Z.z. na zmesový komunálny odpad (200301) a na ostatný odpad dňom 21.10.2016. Schválenie obdržali 28.10.2016. Ako je potom možné, že prvá faktúra od spoločnosti ZEPO, s.r.o. na vývoz odpadu je dňom 7.10.2016? A nasledujúce ďalšie dve faktúry sú s dátumom 17.10.2016? Fakturácia prebehla až po vykonaní prác. Ako mohla daná spoločnosť vykonávať práce, ak nemala vôbec povolenie k nakladaniu s odpadom? Aj keby sme odhliadli od faktu, že odpad bol prepravovaný skôr ako došlo k povoleniu k nakladaniu s odpadom, je tam ešte jeden veľmi dôležitý fakt. Úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach označil tento odpad ako predpokladaný zdroj šírenia epidémie a kontaminácie spodných vôd Hepatitídou typu A. Podľa správy Úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach za rok 2016 sa nákaza pravdepodobne rozšírila z ohnísk z ul. Michalovskej, kde pri epidemiologických vyšetrovaniach bolo opakovane  (začiatkom augusta) zisťované hrubé znečistenie celého prostredia obyvateľov tejto ulice. Regionálny Úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach vydal rozhodnutie na zákaz používania podzemnej (studňovej vody) na uliciach Michalovská a Bernoláková (susediace ulice), ktorá bola pravdepodobne kontaminovaná odpadom na ulici Michalovskej. Mal byť tento odpad v dôsledku toho označený ako bežný komunálny odpad alebo ako nebezpečný odpad? Druh odpadu je kategorizovaný podľa toho ako nám vyhovuje. Pokiaľ ho mesto potrebuje odstrániť a získať naň financie, je to nebezpečný odpad, a pokiaľ ho potrebujeme uložiť niekam mimo mesta, tak je to zmesový komunálny odpad. Tento odpad odmietlo prijať viacero skládok v Sobraneckom a Michalovskom okrese.

Kde tento odpad nakoniec skončil?

Strážske – Ekologické služby, s.r.o., skládka pre ostatný a nebezpečný odpad Hôrka-Pláne, kde bol prijatý ako zmesový komunálny odpad. Na danej skládke je zvážaný komunálny odpad z mesta Strážske, kde prevádzkové vozidlo Technických služieb mesta Strážske v pravidelných intervaloch navštevuje predmetnú skládku. Dané motorové vozidlo pri vstupe a výstupe neabsolvuje dezinfekčný proces. Keďže toto vozidlo bolo v priamom kontakte s odpadom vyvezeným zo Sobraniec, vynára sa otázka, či nenastalo priame ohrozenie občanov aj mesta Strážske. Nakoľko v meste Sobrance boli kontaminované spodné vody, prichádza do úvahy kontaminácia spodných vôd v meste Strážske? Túto zimu bol enormný nápor na zrážky a vzniká dôvodná obava či spodné bazény danej skládky dostatočne pokrývajú kapacitu spadnutých zrážok. Vedeli pracovníci tejto skládky, aký odpad sa tam vyváža? Nenastalo priame ohrozenie týchto pracovníkov? V blízkosti tejto skládky sa nachádza veľkosklad nápojov, ktorý zabezpečuje distribúciu po celom Východoslovenskom kraji. Predstavte si, čo by sa stalo, ak by sa niektorý z týchto pracovníkov nakazil Hepatitídou typu A. Snažili sme sa upozorniť na vzniknutú situáciu všetky kompetentné úrady. Takto vznikol horúci zemiak, ktorý si všetci prehadzovali medzi sebou, nakoľko každý mal obavu sa vyjadriť či daný odpad mal skončiť na skládke Hôrka-Pláne. Mesto Strážske, na ktorého katastrálnom území sa nachádza daná skládka, disponuje zoznamom odpadov, aký druh odpadu môže zriadzovateľ danej skládky prijať a uskladňovať. Konkrétnej odpovede sme sa nedočkali, len oznámenia o presunutí dotazu na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, či je možná nákaza Hepatitídou typu A. Pýtate sa A, odpovedia vám B. Pri záverečnom rezultáte Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý daný podnet zaslal na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, je, citujeme „Zo stanoviska SIŽP Košice však nie je zrejmé, či inšpektorát preveril správne zaradenie podľa katalógu odpadu, zákonnosť vývozu a spôsob súčasného uskladnenia odpadu na skládke Pláne v meste Strážske v súvislosti s riešením likvidácie ohnísk výskytu vírusovej Hepatitídy typu A v meste Sobrance“ – MVDR. Janka Stašková, MPH regionálna hygienička. Je zrejmé, že každý z kompetentných sa vyhol konkrétnej odpovedi.

Je na uvážení všetkých zainteresovaných či biznis je prvoradejší ako ľudské zdravie.

  1. Čerešnička na torte

Na boj proti žltačke si mesto Sobrance vzalo termínovaný úver vo výške 550.000€ – informácia TASR z 26.1.2017. Mesto Sobrance si schválilo prijatie termínovaného úveru na financovanie výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami v rámci mimoriadnej situácie, v súvislosti so zvýšeným výskytom Hepatitídy typu A v meste. Hoci na základe zmluvy z 24.10.2016 so spoločnosťou ZEPO, s.r.o. čl. VI. Platobné podmienky, odsek VI.3, mali byť peňažné prostriedky vyplatené spoločnosti až po verifikácii Ministerstvom vnútra SR, tzn. po overení oprávnenosti fakturovaných výdavkov a poukázaní peňažných prostriedkov na účet mesta Sobrance, boli faktúry uhradené spoločnosti ZEPO, s.r.o. z tohto úveru.

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja, poslanec zastupiteľstva mesta Michalovce