Denník N

Nevyhovárajme sa na Brusel. Poriadok si urobme sami doma, lebo nás byrokracia porazí!

Stará a pretrvávajúca bolesť našich eurofondov je známa. Ide najmä o pomalé čerpanie, nedodržiavanie termínov, komplikovaný systém a samozrejme byrokraciu.
Pri jednom takomto „nemenovanom“ eurofondovom projekte sa pozrieme, čo všetko žiadajú riadiace orgány hoci by vôbec nemuseli:

1) Potvrdenie miestne príslušne daňového úradu (nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP)

Komentár: Štát ako riadiaci orgán pýta od žiadateľa (obec) údaj, ktorý má  k dispozícii. Alebo inak povedané, jeden ústredný orgán štátnej správy (ministerstvo, ktoré vyhlasuje výzvu) používa žiadateľa na získanie informácie, ktorou disponuje iný ústredný orgán štátnej správy (Daňový úrad).

2) Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne (nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP)

Komentár: Tento údaj má opäť štát k dispozícii a nemusí zaťažovať uchádzača zbytočnou administráciou.

3) Potvrdenie Sociálnej poisťovne (nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP)

Komentár: Tento údaj má opäť štát k dispozícii a nemusí zaťažovať uchádzača zbytočnou administráciou.

4) Test podniku v ťažkostiach (formulár je prílohou výziev)

Komentár: Tento test vám ako žiadateľovi nič nepovie a riadiacemu orgánu už vonkoncom nič.  Veď posúďte sami. V jednom políčku vyplní kolónku a dostane výsledok. :)

5) Účtovná závierka žiadateľa za posledné účtovné obdobie / Čestné vyhlásenie / Správa o výsledku auditu / Audit súčasného zdaňovacieho obdobia

Komentár: Účtovnú závierku má štát k dispozícii k dispozícii prostredníctvom registrácie účtovných závierok, ktorá je dostupná na internete.

6) Index finančnej situácie žiadateľa (formulár je prílohou výziev)

komentár: Úlohou tohto indexu, resp. formuláru je zistiť vašu výšku zadlženia a likviditu. Vcelku logické požiadavky, keby tieto sa tieto údaje už nenachádzali v účtovnej závierke (bod č. 5) a tým pádom ich má štát k dispozícii. Nehovoriac o tom, že napríklad tieto údaje si vypočíta INEKO (http://www.hospodarenieobci.sk/)  bez pomoci iných orgánov sám priamo z týchto účtovných závierok. Navyše relevantnosť týchto údajov z pohľadu realizácie projektu  je diskutabilná. Čo z toho, že vaša likvidita je na konci roka vysoká, keď samotný projekt budete realizovať  o 6 a možno o 12 mesiacov neskôr. Obdobne to môže byť aj so zadlženosťou, ale v opačnom garde.

7) Uznesenie (výpis z uznesenia) zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy o schválení programu rozvoja obce/mesta a o spolufinancovaní projektu

Komentár: Logická požiadavka od riadiaceho orgánu. Často však nastáva problém s formuláciou tohto uznesenia, keďže sa stáva, že požiadavky na formuláciu sa líšia v závislosti od usmernenia jednotlivých riadiacich orgánov… V niektorých prípadoch vyžadujú riadiace orgány presné sumy kofinancovania, hoci sa jedná iba o predpoklad, keďže uchádzač ešte nerealizoval verejné obstarávanie.

8) Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP)

Komentár:  Predstaviteľ samosprávy ma doložiť doklad, že je trestne bezúhonný. Táto nezmyselná požiadavka sa neustále opakuje. Hoci zákon úplne jasne hovorí, že v prípade spáchania trestného činu a právoplatného rozhodnutia súdu mandát starostovi alebo primátorovi zaniká…

9) Výpis z registra trestov právnickej osoby (nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP)

Komentár: mesto alebo obec má dokladovať výpis z registra trestov právnickej osoby… To nevyžaduje ani komentár…

10) Potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce (nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP)

Komentár: Tento údaj má opäť štát k dispozícii a nemusí zaťažovať uchádzača zbytočnou administráciou.

11) Právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné povolenie podľa platnej legislatívy týkajúcej sa územného plánovania a stavebného poriadku vydané žiadateľovi resp. oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu

Komentár: Oprávnená požiadavka.

12) Kópia z katastrálnej mapy s vyznačením miesta realizácie projektu nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP

Komentár: Oprávnená požiadavka. Otázka znie, prečo nestačí informatívny výpis katastra, ktorý je dostupný na internete. Takto musí žiadateľ zaplatiť kolok a dostane údaj, ktorý je verejne dostupný.

13) Výpis listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP

Komentár: Oprávnená požiadavka, otázka znie, prečo nestačí informatívny výpis katastra, ktorý je dostupný na internete. Takto musí žiadateľ zaplatiť kolok a dostane údaj, ktorý je  verejne dostupný.

14) Projektová dokumentácia stavby (overená autorizovanou osobou) vrátane výkazu výmer (overeného autorizovanou osobou), na základe ktorej bolo vydané právoplatné stavebné povolenie alebo oznámenie príslušného stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu (ak relevantné). V prípade, že predmetom projektu nie sú stavebné úpravy, žiadateľ predkladá nákres priestorového usporiadania.

Komentár: Oprávnená požiadavka.

15) Doklad preukazujúci majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu vo vzťahu k realizácii aktivít projektu

Komentár: Oprávnená požiadavka.

16) Príslušné stanoviská k oblasti posudzovania vplyvov na ŽP (EIA)

Komentár: Oprávnená požiadavka.

17) Odborné stanovisko okresného úradu v sídle kraja (NATURA 2000).

Komentár: Oprávnená požiadavka.

18) Rozhodnutie alebo Potvrdenie MŠVVaŠ SR o zaradení školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z.)

Komentár: Tento údaj má opäť štát k dispozícii a nemusí zaťažovať uchádzača zbytočnou administráciou.

19) Zriaďovacia listina školy (zriaďovacia listina školy vrátane jej dodatkov vydaná podľa § 22 zákona č. 596/2003 Z.z.)

Komentár: Tento údaj má opäť štát k dispozícii a nemusí zaťažovať uchádzača zbytočnou administráciou.

 

Z celkových 19 povinných príloh je až 11 takých, ktoré sú úplne zbytočné alebo ich má štát k dispozícii. Každý žiadateľ musí doložiť tieto podklady v papierovej podobe, prípadne ich naskenovať a poslať na príslušný riadiaci orgán. Ak si predstavíme, že týchto žiadateľov môžu byť desiatky, prípadne stovky, je zrejmé, prečo nám stále narastá byrokracia a vznikajú rôzne prieťahy.

Nevyhovárajme sa na Brusel. Urobme si poriadok doma!

Teraz najčítanejšie

Štefan Škultéty

Predseda Národnej siete Miestnych akčných skupín Slovenskej republiky. Primátor mesta Trenčianske Teplice v rokoch 2006 - 2018. V rokoch 2003-2006 poradca a riaditeľ kancelárie Ministra obrany SR. Poslanec TSK od roku 2013 do 2022.