Denník N

kvantová teológia

(zákony duchovného sveta)

viacerí z priateľov chceli, aby som im v krátkosti ozrejmil ako sa dívam na vieru a veci s ňou spojené. nebudem písať o cirkvi. na to bude ešte priestor. v pár riadkoch tu popíšem svoju „teóriu kvantovej teológie“ (pre zainteresovaných hypotézu :D ).

pozorovaniu zákonov duchovného sveta sa venujem od detstva. možno to súviselo so „sacrum“, ktoré ma vždy lákalo, alebo s detskou túžbu stať sa kňazom… kto vie. dlhodobé, sústavné pozorovanie sveta a princípov jeho fungovania ma napokon doviedli k poznaniu, že rovnako ako objavujeme zákony fyziky, chémie, biológie… postupne objavujeme i to ako funguje duchovný svet. približne od roku 1997 počas štúdia teologických disciplín na UK som si stále viac uvedomoval, že aj  to čo nazývame „transcedentno“ funguje na princípoch fyziky. svoje pozorovania som zhrnul do niekoľkých bodov. ponúkam ich, aby sa aj iní mohli inšpirovať a prípadne opraviť. nevlastním pravdu a preto v mojich pozorovaniach môžu byť chyby a nejasnosti. je vecou fyzikov a matematikov budúcnosti, aby túto teóriu podrobili verifikácii, podali jej matematický dôkaz a ďalej ju rozpracovali.

 

kvantová vlna, entita

kvantová vlna je prejavom kmitania čiernej hmoty s nižšou hmotnosťou, okolo bielej hmoty s vyššou hmotnosťou. toto kmitanie spôsobuje vznik, a udržiavanie kvantovej vlny. kvantová vlna je merateľný, nesmrteľný ale konečný nosič. zaznamenáva informácie z jednotlivých skokov. skoky sú inkarnácie ktorými kvantová vlna oživuje hmotné telo. hmotné telo je prejav energie oživenej kvantovou vlnou. toto spojenie tela a kvantovej vlny nazývame entitou. pomocou tela ktoré slúži ako hardvér (rekordér), kvantovej vlne (software) telo získava a nahráva udalosti intersubjektívnej reality. dopĺňa a zväčšuje informáciu v nej zaznamenanú a ňou nesenú z ďalšieho skoku (z inkarnácie do nového tela). kvantovú vlnu a jej priebeh bude možné merať a informácie z nej sledovať tak v negativnom i v pozitívnom (možné predikcie – „kvantové DNA“) časovom slede. v kvantovej vlne sa zachytávajú záznamy všetkých entít, ktorými vlna bola je a bude (predikcie). vlnová dĺžka zaznamenáva všetky informácie intersubjektívne, oproti tomu ľudská pamäť je organicky podmienená a zaznamenáva informácie subjektívne a selektívne v procese involučných zmien. kvantovú vlnu bude v budúcnosti možné čítať podobne, ako dnes prijímame rádiové vlny. toto čítanie nazývame kvantové cestovanie časopriestorom.
kvantová vlna môže tvoriť entitu len tam, kde je predpoklad vzniku vedomia. lebo len takú entitu – rozumej jej biologický akcident (telo) môže používať ako hardware – rekordér udalostí a dejov a tým zväčšovať svoju dĺžku. zvieratá, rastliny nemôžu preto vytvárať entity. sú rýdzo biologickými strojmi, zvieratá vlastnia len bazálnu psychiku. vlna im nie je vlastná a ani sa v nich nemôže prejavovať či udržať. rovnako ich neviaže karmický princíp ani inkarnácia.

 

globálny kvantový úľ

zhluk kvantových vĺn nazývame globálny kvantový úľ, kam patria všetky kvantové vlny. tie čo vytvárajú entitu i tie čo sú vakantné. niektoré sa po ukončení skoku v entite (jedenej inkarnácie), inkarnujú opäť (skok)  iné ostávajú vakantné, dokiaľ nebudú na základe zákonov duchovného sveta súčasťou nového skoku. Kvantový úľ je zároveň miesto (priestor) i stav (čas). prejavmi kvantového úľa je kolektívne vedomie.

 

skok (inkarnácia)

spojením (skokom) kvantovej vlny a tela vzniká entita. princíp skoku kvantových vĺn, ovplyvňuje ich vlastná polarita. na základe polarity sa po oddelení vlny od tela, kvantová vlna presúva do iného tela. aj keď je kvantová vlna nositeľom predchádzajúcich informácii, novonarodené telo nemá schopnosť čítať informácie predchádzajúcich inkarnácií (skokov). kým sa to naučí, kvantová vlna sa od tela oddelí (skočí) a cyklus sa opakuje. avšak u niektorých entít je prirodzene daná schopnosť kvantovej vlny nielen rozpoznávať vlastnú minulosť v tele ale aj čítať z vĺn iných entít. táto danosť vlny je ojedinelou „chybou“ kvantového úľa. najčastejšie sa s ňou stretáme u veľmi starých ľudí, ktorí veľkú časť života prežili mimo rozvinutých civilizácií.
vakantná (voľná) kvantová vlna nemá moc ovplyvniť inú entitu. rovnako tak telo samo o sebe nemá moc nad žiadnou kvantovou vlnou pokiaľ nie je s telom zžitá, teda pokiaľ s ňou netvorí entitu. entita ako spojenie vlny a tela potom môže vôľovými procesmi, skutkami alebo smrťou ovplyvňovať vlnovú dĺžku k nemu pripútanej kvantovej vlny. môže tiež spôsobiť uvoľnenie vlny od tela (skok) a skutkami meniť polaritu vlny.

 

polarita
polarita vlny je jej hlavnou vlastnosťou. každá vlna je nositeľom prevažujúcej – marginálnej kladnej (biela hmota) a minoritnej zápornej polarity (čierna hmota) a to podľa skutkov, myšlienok ktorými sa kvantová vlna prejavovala v hmotných telách, teda v entitách. veľkosť jednotlivých hmôt ovplyvňuje talionický princíp. ak entita koná dobro, dobro sa jej vracia a polarita jej kvantovej vlny je viac pozitívna (hmotnosť bielej energie sa zväčšuje). ak entita koná zlo, zlo sa jej vracia a negatívna polarita jej kvantovej vlny narastá (hmotnosť čiernej energie sa zväčšuje). polarita vlny je určujúca pre jej ďalšie jestvovanie v hmotnom svete. vytvára predikciu („kvantové DNA“) budúcich skokov (inkarnácií).

 

delenie a zžívanie

kvantové vlny, ktoré nadobudli (mnohými skokmi) nadmernú vlnovú dĺžku sa v dôsledku veľkosti (neudržateľnosti častíc kvantového poľa kvantovej vlny) prostredníctvom implózie (iných kvantových vĺn v globálnom kvantovom úli) môžu rozdeliť. vtedy dochádza k disproporciálnemu deleniu. a síce na vlnu vyššej kvality („mahatma“) a vlnu nižšej kvality („rasa“). takto sa do obehu kvantového úľa dostáva stále väčšie množstvo menej kvalitných vlnových dĺžok. k deleniu dochádza v hraničnom momente, kedy biela hmota už nemôže gravitačne udržať celú hmotnosť častíc a tak sa časť z nich oddelí. okolo oddelených častíc bielej hmoty začne okamžite gravitačne pulzovať aj malá časť čiernej hmoty. v pôvodnej vlne ostávajú zachované informácie zaznamenané inkarnáciami entít, ktoré kvantová vlna oživila. novo vzniknutá vlna („rasa“) začína pulzovať vybavená len talionickým princípom s istým druhom prediktívnej selekcie. preto má potenciu podliehať nestabilným (dočasným) skokom a naberať negatívnu polaritu, čo znova zvyšuje možnosť nových implózií. nestabilný (dočasný) skok kvantovej vlny spôsobí, že vlna oživí telo a vytvorí entitu len na krátky čas, (náhle úmrtie) aby zbierala skúsenosti zo skokov a stala sa stabilnejšou. vstupom vlny do tela sa vlna s telom zžíva. zžívanie je náročný proces trvajúci až 3 roky. prejavom ukončenia zžívania sa je v pozorovateľnej podobe viditeľné ako nadobúdanie vedomia entity. vtedy začne vlna naplno fungovať a napomáhať budovať osobité kvality ľudskej bytosti.

 

sequiácia
silné prepojenie kvantových vĺn vyvoláva sequiáciu (nasledovanie). nastáva vtedy, keď sa niekoľko krát po sebe karmicky stretávajú v entitách v rovnakých skokoch, (časoporestorových a vzťahových súvislostiach) rovnaké kvantové vlny (čo niektorí autori v minulosti označovali ako tzv. „osudovú spriaznenosť duší“.) tieto vlny sa stávajú sequiálne (nasledujúce sa). sequiácia je prirodzeným prejavom kvantovej dĺžky. kvantová vlna sa rýchlejšie usadí v známomm prostedí, pričom vynakladá menej energie. ak kvantová vlna opustí viditeľný svet násilne, či nečakane a je silne „karmicky sequiálna s inou kvantovou vlnou je možné, že už ako vakantná kvantová vlna ostáva sprevádzať entitu s ktorou jej sequiálna po isté časové obdobie. ide o nechcený jav. vo fyzickom svete sa sequiácia prejaví príťažlivosťou ľudských bytostí, často rozdielne mentálne či fyzicky vybavených. tento jav je z hľadiska duchovných zákonov problematický. neosoží polarite vlnových dĺžok. ak sa takéto „stretnutia“ opakujú ide o „karmickú slučku“, ktorá je zdrojom chýb v globálnom kvantovom úli (v duchovnom svete). tento jav nedokážeme bližšie kvalifikovať.

 

zánik
k zániku kvantovej vlny dochádza, ak sa vyrovná jej polarita. ak sa čierna hmota hmotnostne vyrovná hmotnosti bielej hmoty, čierna hmota prestane kmitať okolo bielej a dôjde k zániku vlny. zánik nastane implóziou oboch hmôt. pri implózii sa uvoľní energia. táto energia je základom pre pohyb v globálnom kvantovom úli (inkarnáciu, sequiáciu, delenie, prestupovanie a čiastočne ovplyvňuje i polaritu vĺn). je hnacím motorom pohybov v globálnom úli. no zánikom každej kvantovej vlny definitívne strácame informácie zo všetkých inkarnácií entít, ktoré oživila od svojho vzniku. je to ohromná strata. definitívne tak prichádzame o možnosť čítania vlny a o kvantové cestovanie časopriestorom.
pri bežnom oddelení kvantovej vlny od tela entita zaniká. telo umiera, a podľahne biologickému rozkladu. kvantová vlna oživí iné telo a vytvorí s nim novú entitu, alebo ostane vakantnou kvantovou vlnou, kým neoživí iné telo.

 

úlohou článku nie je lámať teologické dogmy súčasných náboženstiev. a to napriek tomu, že tie nezodpovedajú stavu vedy a neponúkajú odpovede. moja téza môže ponúknuť nové vnímanie toho čo nazývame duchovný svet. nebudem sa brániť ak si niektorí čitatelia ztotožnia „globálny kvantový úľ“ s Bohom, Večnosťou, Prírodou či Nirvánou :D. je načase aby ľudstvo prešlo od slovičkárenia a dogmatických sporov (v boji o mocenský vplyv nad myslením ľudí) k objektívnemu pozorovaniu skutočnosti. bude úlohou fyzikov a matematikov budúcnosti sledovať kvantové vlny a vytvoriť prijímač kvantových vĺn. podobne ako dnes prijímame rádiové vlny. dekódovať vlnové dĺžky, preniknúť do nahrávok jednotlivých entít a prehrať ich. toto kvantové cestovanie časopriestorom bude novou virtuálnou realitou budúcnosti, lepšou ako internet. objavenie nového rozmeru reality bude rovnako potvrdením globálneho vedomia ľudstva.

 

i.b.kráľ  6/6/2017 

Teraz najčítanejšie

ivan baláž kráľ

ivan baláž kráľ – básnik a výtvarník ivanbalazkral@gmail.com www.ivanbalazkral.com shorturl.at/howK2 Predstaviteľ a tvorca slovenskej literárnej a výtvarnej AUTENTY. Narodil sa 3. augusta v Prešove na Slovensku, ako potomok rodu Balas de Villa Bala. ŠTÚDIA Dopravné staviteľstvo (Highway and Bridge design) študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove (1992-1996). Tu získal zručnosti projekcie a navrhovania, ale najmä technickej i umeleckej kresby. Filozofické a teologické vzdelanie získal počas štúdia Teológie a Etiky na Univerzite Komenského v Bratislave, na katedre cirkevných dejín si osvojil nuansy sakrálneho umenia (1997-2002, Mgr). Dejiny so zameraním na dejiny umenia vyštudoval na Teologickej fakulte v Košiciach (2004-2007, Mgr.). Žurnalistiku a média so zameraním na reklamu na Katolíckej Univerzite v Ružomberku (2005-2008, PhD.). Manažment na Wyższej Szkołe Menedżerskej w Legnicy, Fakulte manažmentu a marketingu (2014-2016, magister). VÝTVARNÁ TVORBA Vo výtvarnom umení sa I. B. Kráľ venuje figurálnej maľbe (1999) a v menšom meradle i hlinenej plastike (1996). Ako predstaviteľ AUTENTY silne nadväzuje na slovenskú MODERNU. Jeho výtvarné videnie ovplyvnili najmä modernisti (Mikuláš Galanda a Ľudovít Fulla, Koloman Sokol, Imrich Weiner-Kráľ, J. Teodor Tekel) ale aj postmodernista Peter Baláž, kubistické koncepty Imricha Vysočana, francúzsky a český kubizmus (Georges Braque, Emil Filla). Z techník používa najmä akryl, kresbu rudkou, tuš, pastel, gvaš a ich vzájomné kombinácie. Programovo si všíma človeka a život. Ukazuje vnútorný boj v jednoduchej, často silne abstrahovanej figurálnej kompozícii. LITERÁRNA TVORBA Básnické videnie I. B. Kráľa ovplyvnil symbolizmus (Jean Nicolas Arthur Rimbaud), existencializmus (Albert Camus, Jean Paul Sartre), surrealizmus (André Breton) ako aj Charles Bukowski a viaceré moderné i avantgardné formy. Venuje sa témam existencie, lásky, intimity, slobody, zmyslu života a osobnej spravodlivosti. Jeho poézia je plná symbolov, zvratov, filozofických a krátkych ideových náčrtov – náznakov. Pomocou nich v dielach vytvára ideové a funkčné roviny. Básne i prózy sú intersubjektívnym príbehom, ktorému autor dáva literárnu podobu. Používa integrovaný rým, integrovanú asonanciu a voľný verš s pop-jazzovým rytmom. Poézia je intímna a autobiografická. Silne sa inšpiruje symbolickou funkciou slov. Čerpá z kultúrnych a konzumných archetypov. DIZAJN Po ukončení štúdia na priemyslovke (1996) pokračuje I. B. Kráľ v rodinnej tradícii a venuje sa dizajnu. Silnú rodinnú tradíciu založil módny návrhár a pedagóg Ondrej Baláž (1923-2004), pedagóg, jeden z prvých módnych dizajnérov a návrhárov v Československu. Pôsobil ako hlavný návrhár v rodinnej textilnej fabrike LANA (spoluvlastníci Molčan-Bohňa 1938-195?) svojho švagra A. Molčana a manželky Anny rod. Balážovej. V začiatkoch sa LANA špecializovala prevažne na výrobu uniforiem pre žandárov, železničiarov a hasičov. Príchodom mladého návrhára, sa rozbieha výroba unikátnej konfekcie. Ondrej Baláž bol tvorcom množstva pôvodných strihov a grafických vzorov. (Krátko pred znárodnením Bohňa vezme celú hotovosť a emigruje do Nemecka.) Po znárodnení fabriky LANA (začiatkom päťdesiatych rokov) je Ondrej Baláž nútený pracovať ako majster v OZKN v Prešove. Odevné závody vznikli z materiálovo-technického zázemia skonfiškovaného pri znárodnení MAGURY a LANY i viacerých súkromných dielní a menších výrobní odevov. Po uvoľnení pomerov pôsobi Ondrej Baláž, ako pedagóg na tunajšej strednej textilnej škole. Dizajnérska rodinná tradícia pokračovala v osobe Jozefa Baláža najml. (1939-2014). Slováka, jedného z prvých československých interiérových dizajnérov, pôsobiacich vo Švédsku. Jeho práce nájdeme v desiatkach hotelov, foyerov, spoločenských a účelových stavieb na Slovensku v Čechách i vo Švédsku. Poslednými predchodcami v rodinnej tradícií boli maliar Peter Baláž (1955-1983), grafik Jaroslav Baláž (*1951), významný zberateľ európskeho umenia Milan Baláž a architekt Miroslav Macejko. Ivan Baláž Kráľ pokračuje v dizajnérskej tradícií a venuje sa najmä interiérovému dizajnu. Vytvára úžitkový bytový dizajn a bytové doplnky. Používa recyklovanú drevnú hmotu a recyklované súčasti starého nábytku (revival design). Rovnako spracúva produkty masového priemyslu, ktoré pretvára na účelné a praktické súčasti neoindustriálnych domácností. Z materiálov používa najmä drevo, oceľ, dyhu, plasty... a ich vzájomné kombinácie. Realizovaným produktom dodáva osobitý vnútorný no vždy úžitkový rozmer. KNIŽNÉ MONOGRAFIE 2000 – Básne živé i mŕtve ISBN 80-968325-0-6 ( Arkus, Prešov, SK) (Poems living and dead) 2001 – Ondrašovce, ľudia a obec na výšinách (co-author / Prešov, SK) (Odrasovce, people and village in highlands) 2003 – Básne bara ex nihilo ISBN 80-968325-5-7 (Arkus, Prešov, SK)(Poems of bara ex nihilo) 2006 – súmrak / kar múz ISBN 80-969590-0-X (Prešov, SK)(twilight / afterfuneral muses party:) 2006 – Kompendium reklamy (manuscript / Ružomberok, SK) - (Compendium of advertising) 2007 – Návrat Braku (co-author /Žilina, SK) ISBN 978-80-85161-51-9 (Return of the Schlock) 2010 – Muuza (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-168-5 (Muse) 2011 – Muuza 2011 (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-213-2 (Muse) 2011 – REKLAMA A SPOTREBITEĽ ISBN 83-89884-67-4 (Warszawa, PL) (Advertisement and consumer) 2011 – Modern views on social counseling ISBN 978-83-611-49-37-8 (co-author / Chełm, PL) 2012 – Communication in Social Marketing Consultancy ISBN 978-80-89372-38-6 (co-author / Prešov, SR) 2014 – vrieskajúca posteľ (CZ, SR villa bala) ISBN 978-80-971854-0-4