Denník N

Zoznámte sa s „náboženstvom mieru“. A zvlášť s jeho extrémne „mierumilovnými“ článkami

Poznámka na úvod: Pred tým, než sa prípadne vytiahnu tradičné slovné zbrane na obranu islamu, napr., že tento si s kresťanstvom nemá čo navzájom vyčítať…, nech jeho obrancovia budú tak láskaví a zdokumentujú najprv prípadnú brutalitu alebo násilie v učení Ježiša Krista; ak tam nejaké nájdu.

Lebo silne pokrivenom učení Mohameda ide o desiatky veršov takéhoto charakteru. A obvykle totiž obhajcovia islamu tento prvý, najzásadnejší krok, a to faktické porovnávanie, účelovo vynechávajú a radšej hneď pália slepými. Lebo učenie J.K. nedáva žiadnu, ani len nepriamu oporu na likvidáciu inovercov. To sa ale nedá povedať o učení Mohameda v podaní islamu, čoho najjasnejším svedectvom je to, že túto likvidáciu vidíme v podaní bojovníkov tzv. Islamského štátu stále častejšie a častejšie už aj v mestách EÚ. A paradoxne sa to najviac deje v tých krajinách EÚ, ktoré otvorili svoju náruč pomoci prílivu utečencov práve z moslimského sveta; na rozdiel od mnohých moslimských krajín, ktorú túto náruč neotvorili aj keď sa v nich nebojuje. Naopak, J.K. vo svojom učení nabáda ľudí, aby milovali dokonca aj svojich nepriateľov. A to sa len tak ľahko zjavne netrávi v žalúdkoch tých, ktorí, ak už násilnosti v Koráne nemôžu, alebo nechcú vymazať, by tieto najradšej bagatelizovali – najlepšie pokusom strhnúť učenie a životný príklad J.K. na jednu úroveň s učením proroka Mohameda a jeho životným príkladom tak ako ho pozná islam. A tento príklad je ukážkou série zvráteností, čo vidí, alebo môže vidieť každý kto si prečítal alebo prečíta islamský životopis proroka Mohameda. Považovať tieto činy za morálne a nasledovania hodné je nemorálnosť  na entú. Na to, aby človek nemorálnosť v islame videl, na to nepotrebuje žiadne školenie z morálky, na to človek nepotrebuje byť ani zbožným; postačuje, ak sa riadi zdravým rozumom; ak ho nestratil vymývaním, vymývaním, ktorého cieľom je prijať jedinečnosť islamu ako zaručenej ceste k Bohu… Islamský životopis proroka Mohameda slúži ako vzor cca 1 miliarde ľudí na tejto Zemi. Našťastie len malá časť z nich tento vzor nasleduje. Nanešťastie je len veľmi málo moslimov, ktorí v tomto vzore vidia zlo, a ešte menej je takých, ktorí naberú odvahu a ne neho otvorene poukážu. A tak má zlo obrovskú tichú podporu a tým môže ďalej rásť, čoho najzreteľnejším svedectvom sú stále častejšie a častejšie teroristické útoky na neveriacich.

Islam v preklade znamená nie len podriadenosť a poslušnosť, ale aj mier. Tak sa poďme pozrieť na to, ako tento mier korešponduje s desiatkami veršov jeho nosného piliera – Koránu:

2:191 Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití… Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících!
2:216 A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.
2:217 Pro ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě – ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou.
3:195 A Pán jejich je vyslyšel: „Nedopustím věru, aby se ztratil skutek jediný, který kdokoliv z vás učiní, ať je to muž či žena, vždyť jeden k druhému patříte. A těm, kdož se vystěhovali a byli z domovů svých vyhnáni a na cestě mé strádali a bojovali a byli přitom zabiti, těm věru vymažu špatné činy jejich a uvedu je do zahrad, pod nimiž řeky tekou.“ To bude odměnou od Boha – a Bůh zajisté má u Sebe odměnu nejkrásnější.
4:74 A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.
4:76 Ti, kdož uvěřili, bojují na stezce Boží, a ti, kdož neuvěřili, bojují na stezce Tághúta. Bojujte proti přátelům satanovým, vždyť slabé jsou proti vám úklady satanovy!
4:89 A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky
4:91 A najdete i jiné pokrytce, kteří chtějí získat důvěru vaši i důvěru svého lidu. Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou v tom odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.
8:12 A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!“
8:17 Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí!
8:67 Nebylo dáno proroku žádnému, aby měl zajatce, pokud dokonale neporazil nepřátele na zemi. Vy toužíte po tom, co nabízí vám život pozemský, zatímco Bůh vám chce dát život budoucí – a Bůh mocný je i moudrý.
9:5 A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.
9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
9:30 A říkají židé: „´Uzajr je syn Boží!“ a říkají křesťané: „Mesiáš je syn Boží!“ A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Bůh proti nim bojuje! Do jaké lži to upadli!
9:73 Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný!
9:111 A Bůh věru koupil od věřících jejich osoby i jejich majetky s tím, že jim budou dány zahrady. A oni bojují na cestě Boží – zabíjejí a jsou zabíjeni. A to je slib Jeho pravdivý, daný v Tóře, v Evangeliu, i v Koránu. A kdo věrněji dodržuje slib svůj než Bůh? Radujte se tedy z obchodu svého s Ním uzavřeného a to úspěch je nesmírný.
9:123 Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!
17:16 A když si přejeme zahubit město nějaké, poručíme boháčům jeho, aby v něm nepravosti páchali a pak uskuteční se slovo Naše nad ním vyřčené a zahubíme je zničením dokonalým.
22:25 A věru těm, kdož nevěří a odvádějí jiné z cesty Boží a od Mešity posvátné, již jsme určili pro všechny lidi – jak pro ty, kdož u ní sídlí, tak i pro kočovníky, a těm, kdož chtěli by zde zavést bludnou víru ze svévole, dáme okusit trestu bolestného.
32:22 Kdo je nespravedlivější než ten, jenž – když připomínána jsou mu znamení Pána jeho – od nich se odvrátí? My věru se provinilým pomstíme.
33:61 Prokleti budou, kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti.

 

47:4 A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě.
48:29 Muhammad je posel Boží; a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou.
59:13 Vy naháníte srdcím jejich větší hrůzu než Bůh, a to je proto, že to jsou lidé, kteří nic nechápou.
66:9 Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim přísný! Jejich útočištěm bude peklo – jak hnusný je to cíl konečný!
69:30 Chopte se ho a v řetězy jej zakovejte…

 

69:33 …on věru nevěřil v Boha mocného.
76:4 Pro nevěřící jsme pak řetězy, okovy a plamen šlehající připravili,
2:90 Jak hnusné je to, zač prodali duše své! Nevěří v to, co seslal Bůh, z čiré závisti, že Bůh seslal něco z dobrodiní Svého těm ze služebníků Svých, jež si vyvolil. A uvalili na sebe hněv za hněvem, a trest ponižující je určen pro nevěřící.
3:151 Vrhneme v srdce těch, kdož nevěří, hrůzu za to, že přidružili k Bohu něco, k čemu On neseslal žádné zplnomocnění. A útulkem jejich bude oheň pekelný – a jak hnusný bude příbytek nespravedlivých!
5:33 A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti anebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze země vyhnáni. A těm dostane se hanby na tomto světě, zatímco na onom světě je očekává trest nesmírný
7:4 Kolik měst jsme již zahubili! Přísnost Naše je zastihla za noci anebo za poledne.
8:15 Vy, kteří věříte! Když se na pochodu střetnete s nevěřícími, neobracejte se k nim zády!
8:16 A kdokoliv se k nim v ten den obrátí zády s výjimkou toho, kdo obrátí se k jinému boji, nebo se vzdálí, aby se připojil k jinému oddílu, ten uvalí na sebe hněv Boží a útulkem jeho se stane peklo – a jak hnusný je to cíl konečný!

 

9:39 Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným, vystřídá vás národem jiným a nebudete Mu moci v ničem uškodit, neboť Bůh je věru mocný nad každou věcí.
17:18 Těm, kdož po věcech rychle pomíjivých touží, pospíšíme dát v něm to, co chceme, a tomu, komu chceme; však potom pro ně peklo připravíme, aby v něm hořeli v ponížení a v zavržení.

 

25:27 V ten den si bude nevěřící ruce své hryzat a říkat: „Ó kéž bych se byl ubíral cestou stejnou s poslem!“
25:36 a řekli jsme: „Odeberte se oba k lidu, jenž znamení Naše za lživá pokládá!“ A vyhubili jsme je do samých základů!
26:172 a potom všechny ostatní jsme zničili
27:51 A pohleď, jaký byl konec jejich úkladů: zahubili jsme je i s lidem jejich vším!
28:58 Kolik jsme již zahubili měst, jež svým životem se honosila! Hle, toto jsou příbytky jejich, které po nich obýval jen počet nepatrný z lidí a My dědici toho jsme se stali.

 

41:27 My však dáme věru okusit těm, kdo nevěřili, trestu strašného a odměníme je podle skutku jejich nejhoršího.
43:55 A když Nás rozhněvali, pomstili jsme se jim a všechny jsme je utopili.
44:16 V den, kdy udeříme velkým útokem, pomsty Naší okusíte!

 

44:48 …a potom na jeho hlavu za trest vodu vroucí lijte!“
48:13 A kdo nevěří v Boha a posla Jeho. . . pro nevěřící jsme připravili plamen šlehající.
48:20 Bůh vám přislíbil, že se zmocníte kořisti hojné, a On ji pro vás uspíšil a odvrátil od vás ruce oněch lidí. A učinil tak, aby se to stalo znamením pro věřící a aby vás uvedl na stezku přímou.
48:25 A to jsou ti, kteří neuvěřili a odháněli vás od Mešity posvátné a zadržovali oběti, aby nedospěly ke svým obětištím. A kdyby nebylo věřících mužů a žen, které jste neznali a které jste mohli pošlapat, takže byste se na nich nevědomky dopustili viny. . . a Bůh uvádí do milosrdenství Svého, koho chce; a kdyby se byli oddělili, věru bychom byli potrestali ty z nich, kdož nevěří, trestem bolestným.
54:48 a v den, kdy budou tváří k zemi vlečeni, zvoláno bude: „Ochutnejte Saqaru pohlazení!“
54:51 A vskutku jsme již zahubili jiné vám podobné. Což není nikoho, kdo připomněl by si to nyní?

Mimochodom, nenávisťou k nemoslimom sa zaoberá vyše 300 koránskych veršov. Kto vie, či toto nie je jeden z dôvodov prečo islam ako celok, nie len jeho vyložene náboženské verše, má v EÚ zelenú a napr. v takom Nemecku patrí do tamojšej univerzálnej kultúry, čo nepriamo vyhlásila dokonca nemecká kancelárka svojimi slovami o tom, že islam do Nemecka patrí. Pritom keby čo i len desatinu z toľkej nenávisti voči inovercom, čo v  sebe obsahuje Korán, vo svojom učení obsahovala nejaká sekta, už dávno by bola a to aj s celým svojim učením vykázaná mimo zákon. A to aj v tom prípade, že by odvolávaním sa na jej učenie nedošlo k jedinému teroristickému útoku na inoveriacich.

Záver:

Kým sa umiernení moslimovia, ak sú naozaj umiernenými, verejne nezačnú dištancovať od tých častí Koránu, ktoré vyzývajú na likvidáciu nevercov, resp. svojim mlčaním budú tieto nenávistné články nepriamo schvaľovať ako Bohom zjavené, minimálne dovtedy budú islamskí bojovníci pripravujúci sa na samovražedné útoky od nich cítiť podporu v tom, čomu uverili: že za zabitie nevercov budú odmenení na onom svete.

Zdroj:

Al-Quran, z arabského originálu preloženého Dr. Ivanom Hrbekom, 1972

Súvisiace články: https://burkert.blog.sme.sk/c/388548/prorok-mohamed-ako-ho-nepozname-a-ako-bolo-pokrivene-jeho-ucenie.html

https://burkert.blog.sme.sk/c/391541/islam-suhrn-clankov-z-inych-mojich-blogov.html

Teraz najčítanejšie

Marcel Burkert

Dekonšpirátor. Teda má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.