Denník N

Písanie prvákov – podstatná zmena, alebo len spresnenie?

Ministerstvo školstva v máji vydalo dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre prvý stupeň základných škôl. Spolu s ďalšími aktérmi iniciatívy Sloboda v písaní tvrdím, že ide o podstatnú zmenu. Ministerstvo školstva tvrdí, že žiadna zmena nenastala, ide iba o spresnenie. Komu má človek teraz veriť?

Čo hovorí zákon a ako sa uplatňuje

Na začiatok len stručne povedzme, že podľa zákona o výchove a vzdelávaní sa vyučovanie v školách uskutočňuje podľa školských vzdelávacích programov jednotlivých škôl. Každá škola má iný školský vzdelávací program. Každý z nich je však vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, ktorý vydáva ministerstvo školstva (v bežnej reči sa tomuto dokumentu hovorí aj „učebné osnovy“). Školy musia pri tvorbe svojich programov v plnej miere rešpektovať Štátny vzdelávací program, ale môžu ho dotvoriť a doladiť podľa potrieb svojich žiakov a podľa svojich odborných pedagogických názorov (v bežnej reči sa tomu hovorí, že musia „vyučovať podľa osnov“).

V roku 2011 sa v SR objavila prvá škola, ktorá začala prvákov učiť písať nespojitým písmom. Teda použila iné vzory písma, ako bolo dovtedy zvykom používať. Normálne to zapísala do svojho školského vzdelávacieho programu a je presvedčená, že je to plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Ten totiž nestanovuje presné vzory písma, ktoré sa deti majú učiť písať. Hovorí iba, že má ísť o písmo písané – teda písané rukou, nie tlačené tlačiarňou. Odvtedy to isté urobilo niekoľko desiatok škôl v SR. Všade to urobili po dohode s rodičmi, s ich súhlasom. Nie je známy žiadny prípad, kedy by vyučovanie iba nespojitého písma spôsobilo nejaký problém. Na viacerých z týchto škôl bola inšpekcia. Ani v jednom prípade inšpekcia nekonštatovala nesúlad školského vzdelávacieho programu so štátnym – t.j. nepovedala, že škola robí niečo zle, ak deti učí písať iba nespojitým písmom. A neuložila ani opatrenie.

Nespojité písmo používané na školách má rôzne formy – niektoré sú dokonca aj čiastočne pospájané. Pre väčšiu názornosť si ukážme aspoň jednu formu:

Kauza dodatok: Zmena alebo spresnenie?

Rozpor medzi ministerstvom a iniciatívou Sloboda v písaní spočíva v tom, či konkrétny vzor písma je už dnes súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu a musia ho učiť písať všetky školy, alebo je súčasťou školských vzdelávacích programov a školy si môžu vzor písma vybrať, prípadne ponechať na voľbe rodičov či žiakov. A či sa dodatkom z mája tohto roku na súčasnom stave niečo mení, alebo nie. Neviem, ako uvažuje ministerstvo, keď hovorí, že ide iba o spresnenie. My hovoríme, že ide o zmenu. Namiesto dlhých rečí – pozrime sa, čo sa stalo.

Takto vyzerá štátny vzdelávací program, ktorý je účinný dnes (kliknite na obrázok, alebo si stiahnite celý dokument a hľadajte na str. 10):

Vidíme, že v Štátnom vzdelávacom programe nie je určené, aké tvary majú mať písmená písaného písma, ani či a ako majú byť pospájané. Ak to teda nestanovuje Štátny vzdelávací program, je vecou školy, pre aké tvary písmen sa rozhodne vo svojom školskom vzdelávacom programe. Tak sa na to pozerá aj inšpekcia. O jednom konkrétnom prípade si môžete prečítať v inom blogu.

Nové znenie schválené ministerstvom v dodatku, účinné od 1.9.2017  je takéto (kliknite na obrázok, alebo si stiahnite celý dokument a hľadajte na str. 6): 

A takto vyzerajú „tvary písmen písanej abecedy v prílohe č. 1“:

Zásadnú zmenu vidíme v tom, že s účinnosťou od 1.9.2017 sú presne stanovené tvary písaného písma už v Štátnom vzdelávacom programe, ktorý je pre školy záväzný. (A, o čom sa všeobecne hovorí, na iné miesto v ŠVP bolo pridané slovo „spojité“ písané písmo – čiže sa naznačuje, že písmená musia byť nejako pospájané, hoci nie je určené ako.) Tým pádom školy strácajú právo zvoliť si, aké tvary písaného písma budú svojich žiakov učiť. A inšpekcia už pravdepodobne nebude môcť tolerovať iné tvary, ako predpísané dodatkom.

Ak to ešte nie je úplne jasné, ukážme si tú zmenu názorne. Tu sú dve písanky detí. Jedno sa učilo písať iba spojito a inak písať zatiaľ nevie. Druhé sa učilo písať iba nespojito a inak písať zatiaľ nevie. Z hľadiska dnešného ŠVP boli obe písanky v poriadku. Budú obe písanky v poriadku aj od 1.9.2017? Nebudú…

…a v tom je tá zmena.

Teraz najčítanejšie