Denník N

Keď smeráci predávajú, niet zábran…

Už ste niekedy počuli o tom, aby mesto predávalo ¼ zimného štadióna a pritom dostalo dotáciu na jeho rekonštrukciu a navyše, si na ňu ešte bralo aj dodatočný úver? V Michalovciach to nie je nič zvláštne, veď tá štvrtinka a aj pozemky okolo nej budú v ´´dobrých´´ rukách, v rukách človeka, ktorý založil svoj biznis na obchodoch s mestom, resp. s jej smeráckou eskapádou.

Uznesením MsZ v Michalovciach č. 113 bola vypísaná obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta, konkrétne časti zimného štadióna, pričom hodnotiaca komisia konštatovala splnenie všetkých podmienok spol. INVEST KM s.r.o. Michalovce a doporučila ju určiť za víťaza. S týmto návrhom sa stotožnila Mestská rada a Mestské zastupiteľstvo, námietky nemala čuduj sa svete ani hlavná kontrolórka ani primátor Mesta, ktorý dňa 23.12.2015 aj kúpnu zmluvu podpísal a časť zimného štadióna, tak mesto odpredalo za 103 000,- €. Priam totožný priebeh mala aj obchodná verejná súťaž na základe uznesenia MsZ č. 267, na novovzniknuté parcely (bez overeného geometrického plánu) o výmere 3 018 m2 pri Zimnom štadióne, pričom kúpnu zmluvu podpísal primátor 25.5.2017.

Paradoxne pritom vyznieva fakt, že sa tak stalo aj napriek nesplneniu podmienok účasti v súťaži, o čom mali vedomosť všetci zainteresovaní, vrátane poslancov MsZ Michalovce.
V podmienkach zverejnených dňa 30.10.2015, vo veci predaja časti zimného štadióna a 20.3.2017 vo veci predaja pozemkov pri zimnom štadióne, jasne stojí: záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on alebo jemu blízke osoby konateľom, nemajú podlžnosti voči mestu Michalovce, vrátane jeho organizácií. Na základe odpovede TaZS Michalovce, na otázky v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 31.5.2017 podpísanej jej riaditeľom Ing. J. Oleárom je nespochybniteľné, že spoločnosť NIKA PRESS s.r.o. Michalovce, ktorej konateľmi sú blízke osoby konateľovi spol. INVEST KM s.r.o. Michalovce a dokonca bývajú na tej istej adrese, bola dlžníkom voči TaZS Michalovce nepretržite od roku 2014.

Je nesporné, že z dôvodu nepravdivého čestného prehlásenia spol. INVEST KM s.r.o., mal byť tento podnikateľský subjekt vylúčený z oboch súťaží!

Ak to teda zhrnieme, tak ´´úplnou zhodou náhod´´ si 5 členov hodnotiacej komisie + hlavná kontrolórka mesta + primátor mesta + poslanci MsZ, ktorí schválili predaj nevšimli takto závažné nesplnenie podmienok súťaže a tak dané súťaže priamo ovplyvnili! Časť zimného štadióna a aj pozemky okolo neho, boli teda predané spoločnosti, ktorá mala byť zo súťaže jednoznačne vylúčená! Dôvodom je rodinné prepojenie s osobou, ktorá v meste figuruje takmer vo všetkom, čo sa deje pod záštitou primátora, zabezpečuje mestu reklamu, marketing, čiže ako by povedali susedia češi ´´holka pro všechno.´´

Spolu s kolegami sme adresovali primátorovi Michaloviec výzvu, aby okamžite vykonal všetky potrebné kroky, ktoré povedú k odstúpeniu od zmlúv s touto spoločnosťou a taktiež požadujeme, aby bola vyvodená aj personálna zodpovednosť voči osobám, ktoré hrubo zanedbali svoje povinnosti!

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja, poslanec zastupiteľstva mesta Michalovce