Denník N

Ako ministerstvá na poslednú chvíľu “obstarávali” nových úradníkov po starom

Od 1. júna podľa platného zákona o štátnej službe majú ministerstvá povinnosť zverejňovať pracovné ponuky na portáli slovensko.sk. Vyše polovica rezortov sa však poponáhľala. V posledný májový týždeň vyhlásili vyše päťdesiat výberových konaní ešte podľa starého zákona.

1. júna vstúpil do účinnosti nový zákon o štátnej službe a nahradil tak starý zákon z roku 2009. Cieľom zákona je vytvoriť podmienky pre existenciu štátnej služby, ktorá bude politicky neutrálna, nezávislá, profesionálna a efektívna. V súlade s týmto cieľom zákon prináša viacero dôležitých zmien a nových nástrojov. Medzi inými napríklad vznik Rady, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie princípov štátnej služby, alebo pravidelné služobné hodnotenie zamestnanca, od ktorého sa bude odvíjať jeho odmena či osobný príplatok.

Významnou súčasťou nového zákona je aj úprava procesu výberu štátnych zamestnancov smerom k väčšej transparentnosti a štandardizácii podmienok výberových konaní. Viaceré ministerstvá (7 z celkového počtu 13) sa však rozhodli vyhlásiť výberové konania v posledných májových dňoch, tesne pred začiatkom účinnosti nového zákona, a využiť tak na poslednú chvíľu možnosť postupovať podľa pravidiel zo starého zákona o štátnej službe.


Je potrebné zdôrazniť, že samotné vyhlásenie výberov tesne pred začiatkom účinnosti nového zákona samozrejme nie je automaticky znakom snahy ministerstiev manipulovať s výberovými konaniami. Faktom však ostáva, že pred osvojením si lepších pravidiel z nového zákona dali prednosť tým, v ktorých do značnej miery chýbajú efektívne nástroje na zamedzenie neférových praktík. Až 54 zo všetkých 56 štátnozamestnaneckých miest uvedených v tabuľke je obsadzovaných cez typ postupu „výber.“ Výberom sa majú overiť schopnosti, vlastnosti a odborné znalosti kandidáta. No keďže všetky podrobnosti výberu nastavuje samotný služobný úrad, ktorý hľadá zamestnanca, nie je možné nijakým spôsobom overiť, či boli podmienky výberu nastavené skutočne v súlade s týmto cieľom. Ministerstvo spravodlivosti sa napríklad rozhodlo tento postup použiť pri hľadaní 6 nových analytikov do svojho rastúceho analytického centra (vyhlásené 31.5.) a Ministerstvo financií zase pri 3 odborníkoch v útvare hodnoty za peniaze (takisto 31.5.).Podrobnú tabuľku s jednotlivými obsadzovanými pozíciami si môžete pozrieť tu.

Koniec výberov, nástup pravidiel

Pre porovnanie, v novom zákone postup „výber“ už neexistuje, a zároveň sú pravidlá výberového konania upravené tak, aby sa predišlo možnej svojvôli služobného úradu. Podrobnejšie definovaný je napríklad súbor kvalít kandidáta, ktorý má výberové konanie testovať. Zákon tiež vymedzuje konkrétne spôsoby, cez ktoré sa tieto kvality majú merať, napr. písomný test odborných vedomostí, test všeobecných vedomostí, alebo vypracovanie prípadovej štúdie. Služobný úrad má povinnosť spolupracovať s odborníkmi z relevantných oblastí pri vyhodnotení a zabezpečení týchto metód testovania kandidáta s cieľom zabezpečenia profesionálneho postupu.

Zatiaľ čo podľa starého zákona boli všetky kompetencie ohľadom výberovej komisie zverené priamo konkrétnym služobným úradom a zákon neposkytoval žiaden jednotný štandard podoby, povinností a postupov komisie, nový zákon v tomto smere zavádza pravidlá, ktoré musia platiť naprieč služobnými úradmi. Dôležitou pozitívnou zmenou je napríklad povinnosť členov vypracovať zápisnicu o priebehu a výsledku konania, vyhodnotenie výsledkov a určenie poradia kandidátov na základe bodového hodnotenia, alebo podmienka, že člen výberovej komisie zodpovedný za osobný pohovor musí prejsť školením o metódach vedenia a vyhodnotenia pohovoru.

Čo sa týka samotných pracovných ponúk, tie majú služobné úrady podľa nového zákona povinnosť zverejňovať v registri výberových konaní na portále slovensko.sk. Ak by sa teda ministerstvá rozhodli obsadzovať 56 voľných pracovných miest už podľa nového zákona, potenciálnym uchádzačom by stačilo navštíviť jednu webstránku namiesto individuálnych stránok ministerstiev. Priamo cez register je tiež možné podať elektronicky žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými potrebnými dokumentmi. Centralizované zverejňovanie výberových konaní a jednotný formát vyhlásení znamená väčšiu prístupnosť a jednoduchšiu orientáciu v kritériách výberových konaní.

Všetky tieto opatrenia z nového zákona zamerané na väčšiu štandardizáciu a otvorenosť výberových konaní zužujú priestor pre ich manipuláciu v prospech vopred určeného kandidáta, a približujú nás tak k ideálu apolitickej štátnej služby. Zároveň vytvárajú väčší tlak na odborné predpoklady kandidáta a prispievajú tým k napĺňaniu vízie štátnej služby ako vysoko profesionálnej činnosti. Hoci ministerstvá neurobili nič protizákonné, rozhodnutie uprednostniť staré postupy bolo rozhodnutím v neprospech nezávislej a efektívnej štátnej služby.

 

Alžbeta Hájková, Nadácia Zastavme korupciu 

Chceš nám pomôcť v našom úsilí odstrániť korupciu pri nakladaní s verejnými peniazmi? Podpor Nadáciu Zastavme korupciu malým finančným darom, vďaka ktorému dokážeme veľké veci!

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.