Denník N

Volebný zákon umožňuje v krajských voľbách rozsiahle manipulácie. Poslanci ho menili. K horšiemu

Gerrymandering.
Gerrymandering.

Tohtoročné župné voľby pútajú neobvykle veľkú pozornosť. Dôvodom nie je len súboj o Banskú Bystricu. Pozornosť pritiahli aj zmeny vo volebných pravidlách. Zákon sa menil niekoľko krát. Dôležité systémové opatrenia sa však nepriniesli. Naopak, systém len zhoršili.

Ak odhliadneme od problému, či voliť župana jednokolovo alebo dvojkolovo, a zameriame sa na voľby poslancov krajských zastupiteľstiev, zistíme, že zákon má veľké medzery.

Nedávna štúdia politológov Spáča, Vody a Zagrapana preukázala, že abecedné radenie kandidátov na hlasovacích lístkoch zvýhodňuje tých kandidátov, ktorých priezviska začínajú písmenom zo začiatku abecedy.

Politológ Dančišin zase poukazuje na to, že kraje rozdeľujú mandáty medzi volebné obvody nepomerne k počtu obyvateľov. To vytvára nerovnomerné zastúpenie obyvateľov v zastupiteľstvách, a teda narúša princíp rovnosti volieb. Ak tak kraje robia úmyselne, ide o volebnú manipuláciu nazývanú malapportionment.

V tomto článku sa však budeme sústrediť na inú metódu volebnej manipulácie – gerrymandering. Podstatou gerrymanderingu je prekresľovanie volebných obvodov za účelom lepšieho volebného výsledku.

Hra o obvody

Volebný zákon ponecháva určenie volebných obvodov na krajské zastupiteľstvá, pričom nestanovuje takmer žiadne pravidlá, ktoré by zabránili prípadnej volebnej manipulácii pomocou obvodov.

Na začiatok si môžeme uviesť potenciálny príklad z Banskobystrického kraja. V súčasnosti tam hranice volebných obvodov kopírujú hranice okresov, čo je logické a z pohľadu voliča zrozumiteľné. Tie sú v mape vyznačené hrubou červenou čiarou. Na pozadí je zobrazená volebná podpora ĽSNS v posledných parlamentných voľbách.

Vlastné spracovanie. Hranice obcí: ÚGKK. Vol. výsledky: ŠÚ. Podklad: OpenStreetMaps

Ak by chcel Kotleba dostať do krajského zastupiteľstva čo najviac svojich poslancov, mohol by zastupiteľstvu navrhnúť také usporiadanie volebných obvodov, ktoré by maximalizovalo možnosti kandidátov ĽSNS vo voľbách uspieť.

Faktom však ostáva, že by mu takýto návrh muselo schváliť zastupiteľstvo. Ak by však, hypoteticky, dokázal zastupiteľstvo o potrebnosti zmeny v obvodoch presvedčiť, alebo to nejakým spôsobom politicky zobchodovať, nové volebné obvody by mohli vyzerať nasledovne.

Vlastné spracovanie. Hranice obcí: ÚGKK. Podklad: OpenStreetMaps

V tomto určení volebných obvodov by každá farba predstavovala jeden volebný obvod. Z hľadiska zákona by vôbec nevadilo, že volebné obvody nerešpektujú administratívne hranice okresov, jazykovú či socio-ekonomickú geografiu regiónu či infraštruktúru. Zákonnou prekážkou by nebolo ani to, že obvody sú roztrieštené a netvoria jeden súvislý celok.

V tomto prípade by sa využila mimo iného metóda „packing“. V obvode tyrkysovej farby by sa „zbalili“ tie územia, kde má ĽSNS slabý až nulový výsledok. Naopak, v obvode vyznačenom fialovou farbou, by sa koncetrovali obce, kde mala ĽSNS nadpriemernú podporu. Takémuto obvodu by sa zároveň mohlo priradiť viac mandátov než ostatným.

Kandidáti ĽSNS by si mohli pokojne agitovať iba v oblastiach, kde vedia, že majú podporu. Naopak, súčasní krajskí poslanci by museli kampaňovať v úplne iných oblastiach, než boli zvolení. Roztrieštenosť obvodov by samozrejme aj výrazne navýšila náklady a náročnosť kampane.

Únos

Ďalšou metódou gerrymanderingu je „kidnapping“. Je ľahko využiteľná aj v našich krajských voľbách. Ak by sa zastupiteľstvo kraja chcelo zbaviť nejakého nepohodlného poslanca, môže nové volebné obvody určiť tak, že miesto trvalého pobytu nepohodlného poslanca sa už bude nachádzať v inom obvode. Kandidovať je možné len v obvode, kde má kandidát trvalý pobyt.

Veľmi elegantný príklad by sme mohli namodelovať v Nitrianskom kraji.

Súčasný poslanec Norbert Becse bol zvolený v komárňanskom volebnom obvode. Trvalý pobyt má v obci Nesvady. Komárňanský obvod je takmer celý obývaný výlučne maďarsky hovoriacim obyvateľstvom.

Ak by sa zastupiteľstvo chcelo poslanca zbaviť, jednoducho sa táto obec tesne pred voľbami pripíše k obvodu č. 4. V zásade by sa tým nenarušila ani kompaktnosť volebných obvodov.

Fakt, že jedná obec je pripísaná k inému obvodu, by si ani nikto z poslancov nemusel všimnúť. Určenie volebných obvodov väčšinou vypracuje krajský úrad a zastupiteľstvo ho jednomyseľne schváli bez akejkoľvek diskusie.

Vlastné spracovanie. Hranice obcí: ÚGKK. Podklad: OpenStreetMaps

Norbert Becse by tak nekandidoval na maďarsky hovoriacom území, ktoré štyri roky zastupoval, ale na území obvodu č. 4, ktoré má už podstatne slovenskejší charakter.

Ďalší známy nástroj gerrymanderngu je „hijacking“. Taktiež ho volebný zákon umožňuje používať. Znova môžeme použiť fiktívny príklad z Nitrianskeho kraja. Vo volebnom obvode 6 sa volia traja poslanci, v obvode 2 deviati. V obvode 6 boli zvolení traja poslanci strany X (poslanci A až C), v obvode 2 zase traja poslanci (D až G) za stranu X a šiesti poslanci za stranu Y.

Poslanci strany X v zastupiteľstve dobre spolupracujú a sú hlasnými kritikmi politikov strany Y, ktorí však majú väčšinu. Ak by sa poslanci strany Y chceli zbaviť aspoň časti poslancov strany X, prekreslili by hranice obvodov 6 a 2 tak, aby všetci šiesti poslanci museli kandidovať v obvode 6, kde sa volia len tri miesta.

Vlastné spracovanie. Hranice obcí: ÚGKK. Podklad: OpenStreetMaps

Jednomandátové obvody

Keď v roku 2014 uzrel svetlo sveta dlhoočakávaný volebný kódex, vypadla z volebných pravidiel možnosť v župných voľbách vytvárať jednomandátové obvody. Bola to jedna z mála systémových zmien, ktoré volebný kódex priniesol. Prednedávnom sa však volebný zákon skrz poslanecký návrh zmenil a vytváranie jednomandátových obvodov bez riadneho zdôvodnenia znovu umožnil.

Jednomandátové volebné obvody totižto výrazne menia charakter volebného systému. Kým tie viacmandátové vytvárajú aspoň čiastočne pomerné zastúpenie, jednomandátové obvody by viedli skôr k zastúpeniu väčšinovému.

Malé volebné obvody umožňujú ešte prefíkanejšiu volebnú manipuláciu. V niektorých krajoch by tak dominujúce politické elity mohli úplne minimalizovať vplyv svojich oponentov. Poprípade v krajoch so zmiešanou národnostnou štruktúrou eliminovať vplyv menšiny.

Ako ďalší príklad si môžeme uviesť volebný obvod Šaľa, kde sa dnes volia traja poslanci. Predstavme si, že červené body sú obce, kde dominuje ľavica a modré, kde pravica. Alebo rozdelenie na maďarské a slovenské obce.
Ak by sme mali územie rozdeliť na tri jednomandátové obvody, môžeme to urobiť napríklad nasledujúcimi spôsobmi.

Vlastné spracovanie. Hranice obcí: ÚGKK. Podklad: OpenStreetMaps

Vľavo sú volebné obvody určené tak, že rešpektujú menšinu. Výsledok by bol dva mandáty modrým a jeden červeným. Vpravo sú už obvody nakreslené s využitím metódy „cracking“. Touto metódou sa územie, na ktorom dominuje menšina, rozdelí do okolitých volebných obvodov tak, aby sa menšine minimalizovala možnosť zisku mandátov. Podľa rozdelenia vpravo by červení nezískali ani mandát.

Obdobným spôsobom by sa mohlo rozdeliť celé územie kraja a tým eliminovať vplyv určitej politickej skupiny. Zákon nezakazuje ani rozdelenie katastrálnych území, a teda mesto, kde by dominovali napríklad liberáli, by mohlo byť koláčovo rozdelené do okolitých, napr. konzervatívnych obvodov.

Manipulácii sa zamedziť dá

Jedným zo spôsobov, ako by sa dalo zamedziť svojvoľnému prekreslovaniu volebných obvodov je stanovenie nejakých základných zákonných pravidiel pre ich tvorbu. Napr. to, aby rešpektovali administratívne hranice, nedelili katastrálne územia, a zároveň aby rešpektovali menšinové zastúpenie, infraštruktúru, či geografický charakter regiónu.

Ďalším nástrojom ochrany by mohlo byť uzamknutie volebných obvodov. Tie by sa určili raz, napr. v spolupráci s odborníkmi, a následne by sa mohli meniť len za určitých prísnych podmienok a s odobrením súdu alebo štátnej volebnej komisie.

Doteraz sa v krajských voľbách s obvodmi veľmi nemanipulovalo. Ak áno, tak len minimálne. Mohlo by sa teda zdať, že pravidlá pre tvorbu volebných obvodov nepotrebujeme. Krajské voľby však u nás majú len krátku históriu a v budúcnosti sa politický boj o župy môže vyostriť.

Už v najbližších voľbách navrhuje Kotleba prerozdeliť mandáty medzi obvody v kraji tak, že obvody, v ktorých mala ĽSNS väčšiu podporu by mali mať v zastupiteľstve župy viac mandátov. Ide síce o malapportionment a nie o gerrymandering opísaný v tomto blogu, no časom môže prísť aj k tomu.

Volebný zákon sa v poslednom období v parlamente otvoril hneď niekoľkokrát. Ani jedna zmena však neviedla k systémovému zlepšeniu.

Teraz najčítanejšie

Daniel Kerekes

Vyštudoval som volebné štúdiá, politický marketing a podnikový manažment. V súčasnosti pôsobím ako doktorand na katedre politológie Masarykovej univerzity a ako konzultant v Restartup. Predmetom môjho záujmu sú predovšetkým voľby, ale tiež marketing a PR.