Denník N

Znalec: Je vylúčené, aby Cervanová bola znásilnená spôsobom, ako uvádza prokuratúra a súdy

Je nanajvýš nepravdepodobné, aby po opakovanej násilnej súloži v rámci opakovaného znásilnenia šiestimi mužmi nevznikli žiadne sebe menšie poranenia na tele poškodenej. Rozhovor so súdnym lekárom MUDr. Patrikom Fialom PhD.

MUDr. Patrik Fiala, PhD.

Lekár, patológ a súdny lekár od roku 1979, znaleckú činnosť pre odvetvie patológia a súdne lekárstvo vykonával 27 rokov, atestácie  I. a II. stupňa z patológie, nadstavbová atestácia zo súdneho lekárstva, výkon riadiacich funkcií v zdravotníctve na rôznych úrovniach po celom Slovensku, vykonával funkciu vedeckého sekretára a predsedu Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti, popri svojej profesii pôsobil aj ako pedagóg Vysokej školy PZ, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, opakovane zastával funkciu primára patológie, rozsah jeho  práce zahŕňal komplexne bioptickú a cytologickú prax s prepojením na cytogenetiku a molekulárnu biológiu, peroperačnú  biopsiu a tiež účasť na komisiách s mamárnou a gastroonkologickou problematikou. V poslednej dobe sa venoval pedagogickej činnosti ako prednosta Ústavu patológie LF UPJŠ v Košiciach. Odprednášal 96 prednášok, ako autor a spoluautor publikoval na 40 článkov v domácich i zahraničných odborných periodikách a dve samostatné kapitoly v knižnej publikácii. Bol členom Slovenskej a Českej lekárskej komory, Slovenskej a Českej Spoločnosti patológov a Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti. V r. 1992  získal ocenenie Spoločnosťou Patológov za najlepšiu publikáciu roka a počas pôsobenia primára v Třinci v r. 2005 mu bol udelený Diplom celoživotného vzdelávania Českou regionálnou lekárskou komorou. Je držiteľom Licencie MZ ČR na výkon práce v odbore patológie. V poslednej dobe bolo ocenením jeho práce aj zaradenie medzi osobnosti Oxford encyklopédie a v hodnotení TOP lekár Slovenska 2015 sa umiestnil na treťom mieste v odbore patológia. Je otcom 4 detí, ktorým dal akademické vzdelanie a úspešne sa presadili. Je ale aj dôchodcom, ktorý sa so svojou celoživotnou profesiou nevie rozlúčiť a dodnes ju vykonáva.

Impulzom k  rozhovoru  s MUDr. Fialom PhD.   bola jeho nesmierna odvaha, skúsenosť a životná cesta, odrážajúca sa v jeho ľudskom prístupe, v odvážnych osobných stanoviskách,   nekompromisných  odborných formuláciách, pomenovaní celého radu problémov, odborných zlyhaní, ale aj postoja k prispôsobovaniu odborných záverov znaleckého skúmania  k postaveným a vymysleným konštrukciám súdov a vyšetrovateľov v prípade Cervanová.

Zámerne nehovorím o zavraždenej a znásilnenej Ľudmile Cervanovej. Táto axióma má  totiž vážne trhliny  nielen odbornosťou, ale najmä  závermi vykonávanej pitvy a interpretáciou znaleckých zistení patológov v priebehu súdneho konania.

Súdny znalec MUDr. Patrik Fiala PhD.  nebol účastný pri pitve v roku 1976. Pri vypracovaní súdnoznaleckého posudku vychádzal z pôvodného pitevného protokolu, posudku a z dostupných listín trestného spisu. V znaleckom posudku vypracovanom po takmer tridsiatich rokoch vykreslil iné okolnosti, detaily a závery  prípadu.  Logickými zdôvodneniami, vyvracia rokmi živenú propagandu a rozbíja fiktívny príbeh vykonštruovaný brachiálnymi zložkami ČSSR.

S jeho pomocou skúsme nazrieť na to, ako štandardný profesionálny výkon súdneho lekára mal vyzerať, čo mal povedať a na čo nesmel zabudnúť,  k čomu mohol, musel a nesmel robiť závery…

Pred niekoľkými týždňami, po objave Martina Hanusa, že Cervanovú znásilnili a zavraždili Nitrania opäť ožil prípad Cervanová a spol. Vaše  meno je  opätovne prepierané v denníku Postoj  v súvislosti so súdnoznaleckým posudkom vypracovaným  pre potreby advokátskej kancelárie BÖHM & PARTNER, zastupujúcej odsúdených Nitranov.

Začiatkom roku 2004 som bol oslovený JUDr. Alanom Böhmom k odbornému posúdeniu trestnej veci Cervanová, s ktorou som sa stretol ako študent medicíny a ktorá bola niekoľkokrát rozoberaná na krajských súdnolekárskych seminároch pre rozpory medzi súdnymi lekármi vzhľadom na mechanizmus akým bola usmrtená, či bola vôbec znásilnená a pod.  Po trojmesačnom váhaní, som sa rozhodol prijať ponuku na vypracovanie súdnoznaleckého posudku.

Podľa JUDr. Klimenta obhajoba Vás požiadala o vypracovanie súdnoznaleckého posudku  z dôvodu vylepšenia situácie v prospech obhajoby …

Pána doktora Klimenta nepoznám. Predstavil sa ako zlý človek, keď sa takto dokáže vyjadrovať o iných, o ktorých nič nevie. „Podľa  seba súdim teba“. Z takéhoto vyjadrenia je mi smutne.

Môže týmto spôsobom uvažovať sudca?

Podľa toho, ako sa vyjadril pán Kliment o mne, asi ide o plytkého a vyhoreného človeka, ktorému chýba láska v srdci.

JUDr. Kliment v rozhovore pre Postoj vyjadril počudovanie, že ste sa v tejto veci angažovali za judášsky groš …

Judáš niekoho zradil, neviem koho som zradil ja, neviem ako to pán Kliment myslí, vôbec nevie, ako som vlastne pristúpil na vypracovanie posudku, za akých podmienok. A keď hovorí o grošoch tak nech brzdí, jeho práca sa nezaobíde bez znaleckej činnosti, a nech už by bol znalecký posudok akokoľvek zaplatený, nikdy nie tak, ako je za vec zaplatený sudca v jeho postavení. Takto sa o veci môže vyjadrovať len sudca, ktorý si neváži prácu znalca. Sudca, ktorý všade bol, všetko vie a je neomylný.

Čo ovplyvnilo, Vaše rozhodnutie prijať ponuku na vypracovanie znaleckého posudku ?

Nakoľko som vec považoval za vyriešenú a ako lojálny občan som neuvažoval o tom, že v tak vážnej veci, ako je súdna pitva a podanie znaleckého posudku, by sa mohli vyskytovať až tak rozporuplné vyjadrenia, zdôvodňovania a tak nemenné stanoviská znalcov – treba si uvedomiť, že vyšetrené okolnosti prípadu sa rokmi menili a postupne sa  pozmeňovali aj vyjadrenia znalcov, rozhodol som sa ako znalec ujať prípadu Cervanová. Moje rozhodnutie ovplyvnili jednoduché fakty a okolnosti, najmä keď som dostal do ruky pitevný protokol so znaleckým posudkom a neskôr aj konkrétne výpovede ľudí zo súdnych pojednávaní a rozsudky plné analýz, ktorými sa zdôvodňovala vina Nitranov. Najmä zistenie, že aj keď súdni znalci v roku 1976 pri podrobnej pitve vonkajších a vnútorných pohlavných orgánov nezistili žiadne stopy násilia, ktoré by poukazovali na to,  že na menovanej bola vykonaná opakovaná násilná súlož alebo iná sexuálna manipulácia, prokuratúra požadovala  tri tresty smrti nielen v základnom, ale aj v odvolacom súdnom konaní. A boli to tu aj ďalšie veľmi závažné momenty, ktoré v celom priebehu posudzovania súdy obchádzali, bagatelizovali a odkladali na vedľajšiu koľaj, akoby neexistovali.

Sudca JUDr. Kliment tvrdí, že dôveryhodnosť Vášho sedemdesiat stranového posudku končí v časti, v ktorej manipulujete s elementárnymi faktami z hľadiska identifikácie tela. Zároveň zdôrazňuje, že Cervan identifikoval zavraždenú dcéru na základe dvoch špecifických prsteňov.

Nešlo o špecifickosť prsteňov, ale o spôsob identifikácie tela.

V súdnolekárskej praxi existujú spôsoby, metódy a postupy, ktoré sú nevyhnutné pre identifikáciu mŕtvoly neznámej totožnosti. Zhromaždenie dôležitých a presných znakov pri identifikácii je možné jedine pomocou pitvy. O identifikácii sa vedie záznam a zodpovednosť nesie vyšetrovateľ polície a dozorujúci prokurátor. Za praktický výkon identifikácie v danom prípade zodpovedali znalci, pretože podstatnú časť k identifikácii je možné vykonať v pitevni. Spôsob a výsledok identifikácie u mŕtvoly ženy neznámej totožnosti bol v danom prípade pochybný. Z analýzy materiálu, ktorý som mal k dispozícii, ale hlavne na základe tvrdenia znalca MUDr. Porubského a svedkov o spôsobe identifikácie je možné ustáliť, že mŕtvola ženy neznámej totožnosti nájdená v rieke Čierna Voda v obci Kráľová pri Senci dňa 14. Júla 1976 nemohla byť s istotou identifikovaná ako Ľudmila Cervanová.

Identifikoval otec Cervanovú osobne v pitevni?  

Otec Cervanovej nikdy neobhliadol mŕtve telo. MUDr. Porubský na súdnom pojednávaní uviedol, že nebola identifikácia na pitevni, pitva nebola zameraná na identifikáciu tela.

V súvislosti s Vašim posudkom médiá zdôrazňujú, že ste nevideli fotografie z pitevni …

 Agnoskácia mŕtvoly patrí medzi veľmi náročné súdnolekárske i kriminalistické úkony najmä vtedy, ak nastali zmeny výzoru mŕtvoly.  Je to práve v prípadoch hniloby a najmä pri hnilobne zmenenej tvári. Identifikácia pri pokročilom hnilobnom rozklade mŕtvoly len na základe porovnania s fotografiou je vylúčená.

Vyjadrili ste sa niekedy v tom zmysle, že zavraždená študentka nebola prvorodená Ľudmila Cervanová?

Nikdy som sa nevyjadroval koľko detí má pán Cervan ani k tomu, či bola Ľudmila Cervanová prvorodeným dieťaťom pána Cervana. Takto sú formulované skoro všetky výpovede v doterajších článkoch a blogoch – „všetkých na slovo vzatých odborníkov a expertov“ v prípade Cervanovej.

Ale, čo si majú iní myslieť o takom argumente???! Komu zahral na city pán Kliment výrazom prvorodená?

Rozhovor redaktora Martina Hanusa  (Konzervatívny Denník Postoj 29. 06. 2017) s JUDr. Klimentom bol chabým pokusom o Vašu diskreditáciu a naštrbenie morálneho profilu. V rozhovore s doktorom Petrom Kováčom sa rozhodol zájsť ďalej,  znevážiť Vaše odborné znalosti.  Ako vnímate rozhovor Martina Hanusa so súdnym lekárom Petrom Kováčom o tom, čo nám môže povedať veda o prípade Ľudmily Cervanovej?

Doktor  Kováč pracuje ako právnik, má štvorhodinový týždenný úväzok – na pracovisku Súdneho lekárstva UDZS Antolská. Z celého článku sa nič nedozvieme, čo hovorí súdnolekárska veda v prípade Cervanová.

Môžete objasniť výraz „ zle vykonaná pitva“?

Pitvou sa zisťujú viaceré dôležité skutočnosti, príčina, čas, spôsob smrti, ale pitva neznamená len rozkrájanie mŕtvoly, znamená aj forenznú histológiu, sérológiu, toxikológiu, biológiu a všetky iné doplňujúce vyšetrenia. Pitva je postupný proces úkon, ak sa riadne priebežne dokumentuje, a ak sa vykonajú všetky náležité úkony vyplývajúce z nálezu a okolností), tak nerozumiem pojmu zle vykonaná pitva.

Podľa Petra Kováča je spochybňovanie MUDr. Porubského „vrcholným prejavom hajzlovstva“. Neexistuje ani jeden jediný dôkaz, z ktorého by vyplývalo, že jeho starší kolegovia niečo zmanipulovali.

Takto by som sa nikdy nevyjadroval, a ak tak len možno v súkromí, ak by som druhú stranu, ktorej to patrí, veľmi dobre poznal. Ide o vyjadrenie právnika – realita je iná. Peter Kováč a Porubský neboli kolegovia …

Prejdime však k silným vyjadreniam v rozhovore .  Zástancovia neviny odsúdených…

Aká to je skupina ľudí? Kto tam patrí, aj ja? Označený za morálneho páchateľa vraždy??? Kto sú tí ľudia, čo si takéto niečo dovolia, čo majú za sebou, čo dokázali pred svojim kategorickým vyhlásením a hodnotením, vôbec niečo so mnou konzultovali? Pýtali sa ma na vysvetlenie?

…na základe pitevnej správy dôvodia, že Cervanová nemohla byť znásilnená.

Znovu vytrhnuté z textu … dôvodia = teda znalecky potvrdzujú… Ale to nie je iba na základe pitevnej správy. Čo je to terminus technicus pitevná správa??? Veď v prípade Cervanovej bola vykonaná súdna pitva a doplňujúce vyšetrenia dvomi nezávislými znalcami, ktorí museli dospieť ku spoločnému záveru, čím bol znalecký posudok. Ak sú zle zadefinované otázky, odborník v danej oblasti uvedie veci na pravú  mieru. V danom prípade to nenachádzam.

Znalci Vladimír Porubský a Martin Kokles v roku 1976 naozaj konštatovali, že nenašli známky násilia na vonkajších a vnútorných genitáliách.

Táto objektívna pravda je druhou vetou deformovaná a buď diletantsky alebo nevedome – laicky posunutá do pochybností…

Neskôr Porubský hovoril, že to nevylučuje, že mohlo prísť pred smrťou k pohlavnému styku, ale bez hrubého násilia.

Čo je to neskôr???

A nie len to.  V akých súvislostiach mu bola položená otázka???? Lebo to samotné, čo doktor Porubský vypovedal v druhej vete, je pravdou!

Preto je dôležité vedieť otázku, na ktorú takto odpovedal! Ak to malo byť v súvislosti s priebehom, výpoveďami okolo znásilňovania a samotného usmrtenia Cervanovej, tak znalec nemal odpovedať a mal sa voči takto položeným otázkam ohradiť. Nakoniec je otázne, že ako znalec, kedy a o akých skutočnostiach sa neskôr doktor Porubský na súde dozvedel, keď takto vypovedal. Každá odpoveď znalca na súde je iniciovaná položením otázky.) Pred súdnym pojednávaním, resp. priamo na súdnom pojednávaní??? To nevieme! Za akých okolností to bolo „neskôr“.

Bol rozpor medzi tým, čo doktor Porubský tvrdil v roku 1976 a ako neskôr vypovedal pred súdom?

 Mohol byť rozpor, nakoľko v tom časovom úseku …“neskôr“ mohli vyjsť najavo aj iné okolnosti prípadu a to aj priamo počas súdneho konania.Je len otázkou, do akej miery bol ochotný doktor Porubský pripustiť „pozmenenie“ svojho znaleckého posudku. K tomu je potrebné poznať prácu doktora Porubského. Takúto skúsenosť nemá ani Hanus ani Kováč.

Súdny znalec opisuje to, čo vidí ?!

Znovu tvrdenie, ktoré je všeobecné a nekonzistentné s prípadom Cervanová . Záznam v akejkoľvek forme z pitvy má byť autentický, s možnosťou odborného zdôvodnenia, aby ho mohol znalec aj po desiatkach rokov správne interpretovať pre potreby súdu.

MUDr. Porubský výsledky znaleckého skúmania z roku 1976 vo výpovediach postupne prispôsobovali verzii obžaloby …   

Prinajmenšom môžeme povedať, že znalci si vymýšľali. Nedá sa to inak hodnotiť . Vôbec si neviem vysvetliť,  prečo došlo k ich tvrdeniu,  ak nemali reálne fakty.  Fakty ich k tomu neviedli. Skutočnosť, že nezistili na tele Cervanovej známky násilia , a aj napriek tomu potvrdili svojimi  výrokmi, že Cervanová mohla byť znásilnená – nechali súdy rozhodnúť, to  považujem za absurdné. Ale to je len jedna strana mince: nikto sa v senátoch za celú dobu nenašiel, že by sa dožadoval, prepáčte za výraz – sedliackym rozumom, aj iných konkrétnych znaleckých zdôvodnení.

MUDr. Kováč v rozhovore uvádza, že  existuje aj znásilnenie, pri ktorom nemusí vzniknúť žiadne poranenie a naopak, existuje normálna súlož, pri ktorej môže vzniknúť poranenie.

Hovoriť o tom, že existuje aj znásilnenie, pri ktorom niečo môže a nemusí vzniknúť, to sú všeobecné veci, ale netýkajú sa Cervanovej. U Cervanovej boli dané … a súd mal vo výpovediach konkrétne okolnosti viacnásobného a opakovaného znásilnenia, čiže takéto diskusie a výpovede sú z môjho pohľadu špekulatívne, zavádzajúce, k danej kauze neodborné a celé takéto vyjadrenie  je teatrálne. Znovu tvrdenie, ktoré je všeobecné a nekonzistentné s prípadom Cervanová.

Je možné po osemnástich aktoch znásilnenia počas, ktorých sa obeť trestného činu intenzívne bránila a bola pridržiavaná viacerými páchateľmi, aby na jej tele nevznikli žiadne poranenia, respektíve iba dve malé podliatiny ?

Výskyt stôp násilia na tele ženy pri znásilnení je pravdepodobnejší, ak došlo opakovane ku násilnej súloži alebo ak násilnú súlož na žene vykonali viacerí páchatelia. Nálezy po násilí, ktoré boli zistené pitvou je možné zo súdnolekárskeho hľadiska hodnotiť ako povrchové, drobné, necharakteristické pre jednoznačný mechanizmus vzniku. Za daných okolností ich možno hodnotiť ako nepodstatné, nešpecifické. Mohli vzniknúť na tele Ľudmily Cervanovej pri akejkoľvek inej náhodnej činnosti.

Oblasť genitálu, ale aj iné partie tela mŕtvoly Ľudmily Cervanovej boli intaktné. Prítomnosť sperma nebola vyšetrená. Bol vôbec nejaký dôvod aby znalci tvrdili, že súlož napriek tomu nie je vylúčená?

Nález, ktorí znalci zistili na vonkajších a vnútorných genitáliach u mŕtvoly Ľudmily Cervanovej, vylučuje prehliadnutie násilia z dôvodov hniloby. Je nanajvýš nepravdepodobné, aby po opakovanej násilnej súloži v rámci opakovaného znásilnenia šiestimi mužmi nevznikli žiadne sebe menšie poranenia na tele poškodenej.

Vyšetrené skutočnosti predchádzajúce smrti Ľudmily Cervanovej potvrdzujú, že pri opakovanom násilí voči jej osobe a spôsobe zaobchádzania s jej telom, mohli veľmi ľahko vzniknúť poranenia na rôznych častiach jej tela. Na základe pitevného nálezu z mŕtvoly neznámej totožnosti stotožnenej s Ľudmilou Cervanovou je temer s istotou vylúčené, aby menovaná bola znásilnená spôsobom ako sa uvádza vo výrokoch súdu a prokuratúry a ako o tom vypovedajú obvinení a svedkyňa. Negatívny nález zranení na tele mŕtvoly vylučuje uvádzaný priebeh celého trestného činu.

Je možné z fotodokumentácie zistiť v akom stave bolo telo, respektíve pokročilé hnilobné zmeny ?

Z tejto odpovede vidieť že pán doktor Kováč nemá dostatok vedomostí o prípade a jeho odpovede sú len improvizáciou.

Podľa MUDr. Kováča, ak u ťažko hnilobne zmenenej mŕtvoly zistí znalec nejakú koncentráciu alkoholu, nevie povedať, či alkohol vznikol posmrtne alebo či tam už časť toho alkoholu bola prítomná aj predtým…

Ako ťažko bola zhnitá mŕtvola Cervanovej???

Posmrtnými hnilobnými zmenami aj u triezveho človeka po smrti sa dokáže vytvoriť alkohol V ľudskom organizme sa nachádzajú kvasinky a rôzne iné baktérie, ktoré môžu po smrti popri iných látkach vytvárať aj alkohol.
Alkohol je chemická látka, ktorá je veľmi dobre rozpustná vo vode, preto sa tak dobre šíri v tele človeka. Ak je mŕtve telo dobre zachované, vieme vždy stanoviť koncentráciu alkoholu. V prípade, že sa telo nachádza v hnilobnom rozklade, výsledok testu je nepresný, pretože vzniká interpretačný problém, že nejaká časť alkoholu mohla vzniknúť posmrtne. Koncentráciu alkoholu v krvi vieme presne definovať do začiatku hnilobných zmien, čo je približne do troch, respektíve štyroch dní.

Dá sa zistiť prítomnosť alkoholu v obhorenom, značne zhorenom tele, respektíve utopenom tele?

V uvedených prípadoch vieme stanoviť koncentráciu alkoholu spravidla veľmi presne, samozrejme za predpokladu, že telo už nepodľahlo hnilobe.

Podľa MUDr. Kováča  toxikologickým vyšetrením vie znalec zistiť množstvo alkoholu, ale nevie zistiť, čo vzniklo ako.

Na základe vyšetrenia krvi odobratej pri pitve, neznáma osoba stotožnená ako Ľudmila Cervanová nebola v čase smrti ovplyvnená alkoholom. Koncentráciu etylalkoholu v hodnote 0,79g/kg (promile) je možné považovať za produkt hnilobného procesu.

Na druhej strane sa nedá obísť skutočnosť, že nebolo vykonané žiadne toxikologické vyšetrenie napriek tomu, že pri pitve bol odobratý materiál. Malo byť vykonané aspoň skríningové toxikologické vyšetrenie na lieky.

V trestnom konaní sa uplatňuje  zásada, že ak je čo najmenšia pochybnosť o vine, súd rozhoduje v prospech obvinených …

Po oboznámení sa s prípadom som zistil, že prípad Cervanová je jedna veľká tragédia. Z pohľadu patológa aj súdneho lekára je nezodpovedaných množstvo otázok alebo vecí , na ktoré sa zodpovedať dalo, ktoré sa vysvetliť mohli a nevysvetlili sa tak ako sa mali.

Konkrétne …

 Viaceré vyjadrenia znalcov v danej veci nezodpovedali pitevnému nálezu a boli protirečivé. Expertízy u jednotlivých obvinených z odvetvia psychológie ako celok vyzneli rozporuplne, čo nakoniec potvrdil aj znalec psychológ.  Na viacerých miestach sa vo výrokoch súdu  a prokuratúry uvádzajú chybné interpretácie z expertíz. Niektoré chyby sú menej závažné , ale vyskytujú sa aj chyby zásadného charakteru. Otázky, ktoré boli položené zo strany obvinených a obhajoby so súdnolekárskou problematikou zostali naďalej nezodpovedané.

Ako vnímate vyjadrenie Martina Hanusa, že ste na zadanie obhajoby napísal 70-stranový posudok?

Prvýkrát bolo verejne vypovedané, že moja osoba spochybnila znalcov Porubského a Koklesa.

Zároveň, bolo konštatované, že nie ste súdnym znalcom …

To, že teraz nie som súdny znalec, nemení nič na veci, že znalecký posudok vo veci Cervanová som podal ako znalec pre súdne lekárstvo a patológiu. Znaleckú činnosť som vykonával od roku 1979. Siedmeho novembra 1985 som bol menovaný znalcom pre súdne lekárstvo a od  29.8.1991 som znalcom odboru patológia.

Súvisí ukončenie Vašej znaleckej činnosti so zmenou právnej úpravy a preregistráciou?

 Zdá sa, že doktor Kováč má dobrú pamäť, ale celkom tak to nebolo… V  auguste 2005 mi bola ministerstvom spravodlivosti oznámená zmena evidenčného čísla znalca a bolo mi doručené povolenie na vyhotovenie znaleckej pečiatky.

O mojom posudku vie len toľko, že som k veci Cervanová potreboval relevantný literárny údaj o novotvorbe alkoholu. O tejto skutočnosti sa vedelo ešte pred príchodom doktora Kováča na Ústav súdneho lekárstva, nakoľko som sa čiastočne podieľal na výskume, ak sa to dá tak povedať, ktorý koordinoval v tom čase docent Bauer. Mne sa to veľmi hodilo, že sa viem dostať hmatateľne k nejakej odbornej publikácii, v ktorej sa popisujú nové poznatky o novotvorbe alkoholu po smrti jedinca. Pri jednom mojom stretnutí s doktorom Kováčom, som ho okrem iného vtedy poprosil o zapožičanie danej publikácie. O prípade Cervanová som sa mu bližšie nezdôveroval, prípad som mal v rozpracovaní.

Kde podľa Vášho názoru smerovala poznámka  doktora Kováča, že  o posudku niečo vie ?

Neskôr, keď som pracoval v zahraničí, mi jedného dňa zavolal, že či viem, že môj posudok Cervanová beží na internete. V telefonickom rozhovore som sa mu vtedy zdôveril, že posudok som vypracoval pre potreby advokáta pána doktora Böhma, ktorý môj posudok po vypracovaní odmietol ako nepotrebný, spomenul som mu ako som sa s advokátom Böhmom dohodol, resp. rozišiel. V tom čase som bol značne rozhorčený nad danou skutočnosťou.

Zistili ste s odstupom času, kto zneužil Váš znalecký posudok ?

Dodnes neviem, kto zavesil na internet môj znalecký posudok.  Bol to neférový počin,  bez môjho súhlasu zneužiť môj posudok a nie je mi známy ani účel takého konania.

Aké boli  reakcie prostredia, v ktorom pôsobíte po zverejnení znaleckého posudku? 

Po zverejnení znaleckého posudku sa na internete začali objavovať nepríjemné strety s niektorými mojimi kolegami kvôli Cervanovej, a morálne odsúdenie mojej osoby niektorými kolegami zo súdneho lekárstva, ako som si mohol dovoliť spochybniť posudok Porubského, čo sa predtým nikdy nestalo. Od súdneho lekára sa dostala ku mne informácia, že budem vyškrtnutý zo zoznamu súdnych znalcov. Vraj sa „na tom pracuje na ministerstve“ , konkrétne som vedel aj kto …

Desiateho mája v roku 2006 som dostal rozhodnutie ministerky Žitňanskej o vyradení zo zoznamu súdnych znalcov s odôvodnením, že rozkladová komisia nemohla zohľadniť moje pôsobenie v zahraničí.

Kauza Cervanová mnohým, ktorí mali záujem dopátrať sa pravdy, či objasniť okolnosti smrti medičky, zasiahla vážnym spôsobom do života a priniesla mnoho zvrátených situácií …

Nebolo to inak ani vo vzťahu k mojej osobe.  Pokiaľ sa týka neprimeraných reakcií kolegov, pomyselnou  poslednou kvapkou bola v roku  2007 návšteva riaditeľa jednej nemocnice, ktorý nebol ochotný so mnou hovoriť z dôvodu, že som sa zastal vrahov, s dodatkom, čo ja vôbec viem o vražde Cervanovej.

Dozvuky toho, že som si dovolil napísať znalecký posudok v prípade Cervanová pretrvájú stále, najintenzívnejšie boli v roku 2011, daňový úrad prešetroval príjmy z mojej znaleckej činnosti, priznanie dane a aj z pobytu v zahraničí, rovnako aj príjmy z údajnej  práce v Anglicku… Rovnako aj nepríjemný príbeh v rýchliku do Košíc v roku 2013, keď si ku mne do kupé prisadol mladý muž, pozrel sa na mňa a začal po mne vykrikovať, že ma pozná kto som, že obhajujem vrahov, s invektívami aký som smrad. Moje nereagovanie ho ešte viac v jeho pobúrení vyšponovalo a keď som sa odhodlal na neho reagovať – stačilo mu zopár viet okolo prípadu Cervanovaná a od Žiliny bolo ticho…

Aký je Váš pohľad na kauzu Cervanová dnes ?

 Môj názor je rovnaký ako v čase výroby dokumentu Roberta Kirchhoffa.

Bola scéna z pitevne v dokumente doc. Kirchhoffa vylákanie na scénu a následný odchod MUDr. Porubského a MUDr. Mega plánovaným vystupňovaním Vášho osobného konfliktu s MUDr. Porubským?

 Ak sa tvrdí, že boli vylákaní pod nejakou zámienkou, tak to bola  len asi obhajoba oboch aktérov. K tomu ako to bolo sa vie vyjadriť pán docent Kirchhoff. Viem od pána docenta Kirchhoffa, že opakovane rozprával s Porubským o kauze Cervanová a ako ja poznám pána Porubského určite len tak nešiel pred kameru, aby nevedel, o čom bude scenár. S doktorom Porubským som v živote nemal žiadny konflikt, viem, že moju prácu si vážil a rovnako som ja oceňoval jeho súdnolekársku odbornosť. Počas môjho vyše ročného pôsobenia na Ústave súdneho lekárstva v Bratislave som bližšie spoznal osobu doktora Porubského, naučil som sa od neho analyticky súdnolekársky myslieť, čo bolo u neho brilantné, avšak  niektoré jeho rady zo znaleckej činnosti som si neosvojil a išiel som svojou cestou.

Je možné, že priama otázka, či bola Ľudmila Cervanová znásilnená znalcov prekvapila, dokonca až zaskočila?

Porubský bol opakovane aktérom v prípade Cervanová, tak ho nemalo, čo zaskočiť. Ostrieľaný súdny lekár ako bol docent Mego – s vlastnosťou vždy a za každých okolností vyniknúť v problematike súdneho lekárstva, a ktorý nemal vôbec taký vzťah k prípadu Cervanová ako Porubský – tiež nemal dôvod odísť zo scény.

Mohol si MUDr. Porubský nespomenúť na závery znaleckého posudku, keď po príchode na scénu spontánne otvoril rozprávanie spomienkou na kauzu Cervanová ?

MUDr. Porubský odpoveď poznal, možno si nechcel spomenúť na záver vlastného znaleckého posudku: „ Pri podrobnej pitve vonkajších a vnútorných pohlavných orgánov nezistili žiadne stopy násilia, ktoré by poukazovali na to,  že na menovanej bola vykonaná súlož alebo iná sexuálna manipulácia.“

 

Ďakujem za rozhovor …

 

 

 

Predošlé blogy ku kauze Cervanová:

• Kauza Cervanová – MUDr. Porubský: „My sa dozvieme z tej mŕtvoly všetko, keď chceme … Hovorí vždy pravdu…“ link

• Kauza Cervanová – Brázdovi podávali drogy , liekmi vyvolávali depresiu a manipulovali ho k samovražde link

• Kauza Cervanová – vec je dohodnutá a odsúhlasená so sovietskou prokuratúrou, Brázda dostane vysoký trest, nie povraz ,link

• Kauza Cervanová – odsúdení na základe fikcie – 3.časť ,link

• Kauza Cervanová – násilné akcie proti sestrám Cohen a odsúdenej Viere Zimákovej – 2. časť ,link

• Kauza Cervanová – nájdené telo a kremácia – 1.časť,link

• Ako sudca Koza (dnes Kliment) so siskárom Tóthom po dobrom mene zatúžili a knihu o kauze Cervanová písali ,link

Teraz najčítanejšie