Denník N

V rieke Nitra netečie voda ale chemikálie, ťažké kovy a nebezpečné organizmy

Stretol som sa s pánom primátorom Partizánskeho počas dňa otvorených dverí. Pýtal som sa ho na množstvo chemických látok vypúšťaných do rieky Nitry. Upozornil som na nezverejňovanie týchto údajov Ministerstvom životného prostredia v každoročnej správe o stave životného prostredia na Slovensku.

A to minimálne v posledných dvoch rokoch. V správe MŽP sa pritom uvádza, citujem zo správy o stave životného prostredia na Slovensku z roku 2015 : „Závažné sú aj obsahy ortuti a arzénu na rieke Nitra (odberové miesta Chalmová, Lužianky) pochádzajúce z intenzívnej priemyselnej činnosti na hornom Ponitrí.“

Tento problém pretrváva dodnes. Problémovým  nie je len priemysel ale aj baníctvo, citujem zo správy o stave životného prostredia na Slovensku z roku 2014 : „Vplyv ťažby nerastov na životné prostredie : V sedimentoch banských vôd z hnedouhoľných baní v regióne Horná Nitra sú dokumentované vysoké koncentrácie As.“ A to konkrétne v Zemianskych Kostoľanoch : „Zo skríningu fyzikálno-chemických parametrov a vybratých analýz vody sa ukázalo, že materiál z odkaliska uložený do alúvia rieky Nitra má potenciál na unikanie kontaminovaných roztokov so zvýšenými hodnotami arzénu do prostredia.“

Správa z roku 2013 dokonca upozorňuje, citujem : „Najnepriaznivejšia situácia je v mikrobiologických ukazovateľoch, kde množstvo koliformných baktérií, termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov výrazne nespĺňa požiadavky NV SR č. 296/2005 Z.z. Limitné hodnoty výrazne prekračujú aj obsahy Hg, NELUV a organických uhľovodíkov.“

Všimneme si ako každoročne ubúda zo správy o stave životného prostredia nejaká dôležitá informácia, nie je nikde pritom uvedené či sa stav zmenil. Odstavce či vety podobné tým z citácií z roku 2013 či z roku 2014 už márne budeme hľadať v správe z roku 2015.

Po mojom upozornení na tieto skutočnosti a teda i na dlhodobé neriešenie extrémneho znečistenia rieky Nitry sa mesto Partizánske rozhodlo konať. Mesto žiada kompetentné úrady o prešetrenie situácie a informuje verejnosť cez médiá : http://www.teraz.sk/regiony/partizanske-ziada-aby-mzp-a-sizp-re/275249-clanok.html 

Správy o životnom prostredí na Slovensku je možné nájsť na : http://enviroportal.sk/spravy/kat21

Som veľmi rád že sa pán primátor tejto témy ujíma tak ako tomu bolo aj ohľadom znečisťovania ovzdušia Elektrárňami Nováky. Zápas s uhlím však nie je v našom regióne na konci ale len na začiatku. Tak ako i zápas so znečisťovaním vôd či so zlým odpadovým hospodárstvom.

Ako bývalý pracovník environmentálnej organizácie vo Francúzsku považujem za nevyhnutné aby Trenčiansky kraj (VÚC) spolu s mestom Partizánske a s okolitými mestami a obcami začali financovať nezávislú štruktúru s odborníkmi, ktorí by vytvárali hustú sieť meracích staníc pre ovzdušie a pre vodu, a merali tieto hodnoty na dennej báze, transparentne a odborne. Aj preto kandidujem za poslanca do Trenčianskeho samosprávneho kraja vo voľbách do VÚC 4. novembra 2017.

Pán Primátor mi síce odporúčil vytvoriť obdobné občianske združenie. Myslím si však, že takáto organizácia by mala byť hlavne iniciatívou samosprávy, keďže sa jedná o tak dôležitú tému, ako ju aj pán primátor prízvukuje.

Takto by začali vytvárať spoločne s mestami, s regiónom a so súkromným sektorom priestor na zlepšenie stavu. Pretože veľký znečisťovatelia neskončia so znečistovaním z roka na rok. Preto treba odborníkov, ktorí s nimi tieto riešenia budú hľadať. Dá sa to !

Teraz najčítanejšie

Marek Korec

Vyštudoval som ekonómiu a Európske štúdiá na Univerzite Sorbonne v Paríži. Vždy ma zaujímala politika a dianie v Európe a vo svete.