Denník N

Viac dejepisu pre deviatakov – ako je to naozaj?

V diskusiách riaditeľov škôl na internete vzniká zmätok ohľadne pridanej hodiny dejepisu v deviatom ročníku. Musí ju pridávať každý? Odkedy zmena platí? Obávam sa, že spôsob, akým ministerstvo školstva zverejnilo túto novinku a ako zanedbáva komunikáciu smerom k riaditeľom, je len ďalšou ukážkou toho, že sekcia regionálneho školstva je panoptikum neschopných byrokratov a komunikačný odbor ani minister ich nedokáže uviesť na správnu cestu. Urobím teda pre ministerstvo bezplatne jednu malú službu a vysvetlím, ako to naozaj s pridávaním hodiny dejepisu je.

Stručne a jasne – manažérsky sumár

 1. Zmeny platia od 1.9.2017 pre všetkých žiakov ZŠ. Diskutovaný dátum 1.9.2019 vjadruje, kedy sa zmena najneskôr prejaví.
 2. V školskom učebnom pláne v deviatom ročníku musí byť najmenej jedna hodina dejepisu. Ak ju tam nemáte, musíte ju tam doplniť alebo presunúť z iného ročníka.
 3. Ak máte v učebnom pláne 7 hodín dejepisu (alebo viac) za celý druhý stupeň, a zároveň spĺňate podmienku z predchádzajúceho bodu, nemusíte na svojom učebnom pláne nič meniť.
 4. Ak máte v učebnom pláne 6 hodín dejepisu, musíte jednu hodinu pridať. Ak spĺňate podmienku z bodu 2, môžete túto hodinu pridať do ktoréhokoľvek ročníka druhého stupňa.

Analýza dodatkov

 1. V prvom rade si treba uvedomiť, že žiaci, ktorí sú v súčasnosti na druhom stupni základných škôl, sa vzdelávajú podľa dvoch rôznych štátnych vzdelávacích programov.
  • Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa vzdelávajú podľa pôvodného ŠVP (ďalej pŠVP), vydaného v roku 2008, s korekciou učebného plánu 20.5.2011.
  • Žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka sa vzdelávajú podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu (ďalej iŠVP), vydaného 6.2.2015.

Prosím, dôsledne to po celý čas odlišujme – je to dôležité: pŠVP pre ôsmakov a deviatakov – 20.5.2011; iŠVP pre piatakov, šiestakov a siedmakov – 6.2.2015. Je to dôležité!

 1. Dňa 11.5.2017 vydalo ministerstvo školstva Dodatok č. 1 k štátnym vzdelávacím programom. (V skutočnosti ide o tri dodatky, ktorými sa novelizujú štyri štátne vzdelávacie programy – ale to už nechajme na skúmanie byrokratom…) Prosím, otvorte si dokument na stránke ministerstva a sledujte ďalej.
  • V dokumente na stranách 1 a 2 je Dodatok č. 1 k rámcovému učebnému plánu pre národnostné školy. Ten sa dejepisu netýka, preto ho ďalej nesledujme.
  • Ďalej na stranách 3 až 10 je iný Dodatok č. 1 – tentokrát je to dodatok k iŠVP (vydanému 6.2.2015). Takže tento dodatok sa týka iba terajších piatakov, šiestakov a siedmakov (viď bod 1b tejto analýzy). Tento dodatok pojednáva o pridanom dejepise, o telocvičniach a o spojitom písme. Nás teraz zaujíma len dejepis. O dejepise je napísané, že je potrebné ho pridať deviatakom a že zmena týkajúca sa dejepisu je účinná od 1.9.2019. A to mnohých riaditeľov mýli – myslia si, že dejepis stačí pridať deviatakom až o dva roky. V skutočnosti tým ale byrokrat myslel na niečo iné. Myslel na to, že práve 9.2019 budú terajší siedmaci (najstarší ročník vzdelávaný podľa iŠVP z 6.2.2015) deviatakmi – a teda až vtedy sa prejaví pridaný dejepis v deviatke. Dôležité je celý čas mať na pamäti, že tento dodatok, napísaný na stranách 3 až 10 sa nijako netýka tohtoročných ôsmakov a deviatakov.
  • Napokon, na stranách 11 a 12 je opäť iný Dodatok č.1 – tentokrát k učebnému plánu pŠVP, zo dňa 20.5.2011. Takže tento dodatok sa týka tohtoročných ôsmakov a deviatakov. A hovorí, že aj oni by mali mať o hodinu dejepisu na druhom stupni viac (keďže učebný plán pre ôsmakov a deviatakov rešpektuje zákon, a preto nie je rozpísaný na ročníky, tak nie je možné určiť, do ktorého ročníka má byť dejepis pridaný).

Zhrnutie: v máji ministerstvo školstva dodatkami k pŠVP a iŠVP prikázalo pridať všetkým žiakom na druhom stupni ZŠ jednu hodinu dejepisu. Dodatok, ktorý pridáva hodinu piatakom, šiestakom a siedmakom, je na stranách 3 až 10 a je účinný od 1.9.2019, keď tohtoroční siedmaci budú deviatakmi. Dodatok, ktorý pridáva hodinu ôsmakom a deviatakom, je na stranách 11 a 12 a je účinný od 1.9.2017.

 1. Dňa 21.7.2017 vydalo ministerstvo školstva Dodatok č. 2, ktorým na základe Petície za slobodu v písaní chcelo zrušiť ustanovenia, ktoré prikazovali písať spojito. Byrokrat však napísal dodatok tak, že normálny človek sa chytá za hlavu. Totiž, v dodatku nie je iba jeden odsek, v ktorom sa napíše, čo sa ruší. V dodatku je zopakované aj to, čo sa neruší… Pre porozumenie toho, čo tu má byrokrat na mysli, je kľúčové si prečítať, k čomu sa tento dodatok viaže. Dodatok č. 2 z 21.7.2017 totiž nenovelizuje všetky tri Dodatky z 11.5.2017. Novelizuje iba jeden z nich – a to ten, ktorý sme analyzovali v bode 2 v druhej odrážke a ktorý bol v pôvodnom dokumente na stranách 3 až 10. Formulácia týkajúca sa dejepisu, ktorá je v Dodatku č. 2, je rovnaká ako bola v Dodatku č. 1 na strane 3 a 4. A hovorí, že až tohtoroční siedmaci budú deviatakmi, byrokrat chce, aby mali o hodinu dejepisu viac. Opäť ale zdôrazňujem – dodatok č.2 sa nijako netýka terajších ôsmakov a deviatakov. Pre tých platí aj naďalej dodatok č. 1 z 11.5.2017, konkrétne strana 11 a 12.

Čo má robiť riaditeľ – najjednoduchšie príklady

Teraz si podrobnejšie rozoberme, čo teda má riaditeľ školy urobiť, aby naplnil literu pŠVP, iŠVP a dodatkov č. 1 a č.2.

Ukážka č. 1

Najskôr sa zamerajme na ôsmakov a deviatakov. Pre nich platil pred vydaním dodatkov tento učebný plán:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 6

 

Po vydaní dodatkov pre nich platí tento učebný plán:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 7

 

Rozdelenie hodín a učiva do ročníkov je v právomoci školy. Preto ak máte v učebnom pláne pre tohtoročných ôsmakov a deviatakov v súčte za celý druhý stupeň 7 hodín dejepisu (alebo dokonca viac), nemusíte nič pre tieto ročníky nič meniť. Ak máte v učebnom pláne 6 hodín, musíte jednu pridať – ale je úplne jedno, či pridáte do ôsmeho ročníka alebo do deviateho.

Ukážka č. 2:

Teraz sa pozrime na piatakov, šiestakov a siedmakov. Pre nich platil pred vydaním dodatkov tento učebný plán:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 1 1 1 1 2 6

 

Po vydaní dodatkov pre nich platí tento učebný plán:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 1 1 1 1 3 7

 

Dá sa to aj inak – príklady pre koumákov

Keďže rozpis učiva do ročníkov je podľa zákona v kompetencii školy a štát môže v rámcovom učebnom pláne záväzne určiť len počet hodín spolu za stupeň vzdelávania, môžete literu dodatkov prispôsobiť podmienkam vašej školy.

V štátnom vzdelávacom programe sú pod učebným plánom poznámky. Pod č. 7 čítame takúto poznámku:

„7. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.“

Ak využijete túto poznámku pod učebným plánom, môžete pridať hodinu dejepisu do ktoréhokoľvek ročníka, nie nutne práve do deviateho.

Ukážka č. 3

To znamená, že pred prijatím dodatkov mohla mať škola učebný plán napríklad takýto:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 1 2 2 1 6

 

A po prijatí dodatkov ho bude potrebné zmeniť – napríklad takto:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 1 2 2 2 7

 

Alebo aj takto:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 1 1 2 2 1 7

 

Či takto:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 2 2 2 1 7

 

V prípade pridania hodiny dejepisu do piateho alebo šiesteho ročníka sa deje vlastne toto (a takto to treba vysvetliť každému, kto by vám chcel niečo vyčítať):

Na začiatku je takýto učebný plán:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 1 2 2 1 6

 

Krok č. 1 – presun hodiny medzi ročníkmi: Jednu hodinu dejepisu z deviateho ročníka presuniete do iného ročníka (napr. do piateho). Po tomto prvom kroku vyzerá učebný plán takto:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 1 1 2 2 6

 

Krok č. 2 – doplnenie hodiny dejepisu do deviateho ročníka: Naplníte literu dodatkov a z disponibilných hodín pridáte jednu hodinu dejepisu do deviateho ročníka. Učebný plán vyzerá takto:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 1 1 2 2 1 7

 

Ukážka č. 4:

Ako majú postupovať tí, ktorí doteraz poznámku č. 7 nepoužívali?

Na začiatku vyzerá učebný plán takto:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 1 1 1 1 2 6

 

Krok č. 1 – presun hodiny medzi ročníkmi: Jednu hodinu dejepisu z deviateho ročníka presuniete do iného ročníka (napr. do piateho). V tejto chvíli začínate využívať poznámku č. 7 pod učebným plánom. Po tomto prvom kroku vyzerá učebný plán takto:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 2 1 1 1 1 6

 

Krok č. 2 – doplnenie hodiny dejepisu do deviateho ročníka: Naplníte literu dodatkov a z disponibilných hodín pridáte jednu hodinu dejepisu do deviateho ročníka. Učebný plán vyzerá takto:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 2 1 1 1 2 7

 

Ukážka č. 5:

Samozrejme, ešte stále tu existuje možnosť, že máte už dnes v učebnom pláne pre siedmakov a mladších 7 hodín dejepisu za celý druhý stupeň (alebo viac). V takom prípade na svojom učebnom pláne nič nemeňte. Napríklad máte na dnes takýto učebný plán:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 1 1 1 2 2 7

 

Môžete ho používať aj naďalej nezmenený. Formálne však vykonáte zmenu v dvoch krokoch.

Krok č. 1 – presun jednej hodiny dejepisu do disponibilných hodín: Jednu hodinu dejepisu z deviateho ročníka presuniete disponibilných hodín (resp. priradíte ju inému predmetu). V tejto chvíli začínate využívať poznámku č. 7 pod učebným plánom. Po tomto prvom kroku vyzerá učebný plán takto:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 1 1 1 2 1 6

 

Krok č. 2 – doplnenie hodiny dejepisu do deviateho ročníka: Naplníte literu dodatkov a z disponibilných hodín pridáte jednu hodinu dejepisu do deviateho ročníka. Učebný plán vyzerá takto:

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník SPOLU
Dejepis 1 1 1 2 2 7

 

Existuje však jedna výnimka, čo nemôžete urobiť – od 1.9.2019 nemôžete vynechať dejepis z deviateho ročníka. Aspoň jedna hodina dejepisu v deviatke musí byť. Ak ju tam nemáte, musíte ju tam pridať alebo presunúť odinakiaľ. Nemôžete totiž tvrdiť, že ste splnili literu dodatku a pridali disponibilnú hodinu dejepisu do deviatky, ak máte v celej deviatke 0 hodín dejepisu.

Povzdych na záver

Zdá sa Vám to zložité, absurdné, byrokratické? Áno, podstatou riadiacej práce sekcie regionálneho školstva je byrokracia. Snaha mať nad všetkým kontrolu a ochota sekírovať. Na predídenie všetkých týchto zmätkov by stačilo rešpektovať zákon a nepredpisovať školám rozpis hodín do ročníkov.

A ešte niečo: sekcia regionálneho školstva podsunula ministrovi a komunikačnému odboru blábol, že pridaním hodiny dejepisu získajú učitelia viac priestoru na atraktívne formy vzdelávania – besedy, exkurzie. Nie je to pravda. Na exkurzie sa mohlo chodiť aj doteraz, besedy sa tiež mohli robiť aj doteraz. A nebolo na to treba hodinu dejepisu v učebnom pláne. Lebo ak idem s deťmi na exkurziu  do Oswiecimu v utorok a dejepis majú v rozvrhu v stredu a v piatok, tak som nepoužil na celú exkurziu ani hodinu dejepisu. Použil som napr. hodinu matematiky, angličtiny, výtvarnej výchovy, biológie, geografie a telocviku – lebo taký je rozvrh triedy na utorok. A čo som dosiahol zmenou učebného plánu? Že teraz, po novom, budem mať okrem utorkovej exkurzie a dvoch hodín dejepisu v stredu a piatok, ešte ďalšiu hodinu dejepisu v pondelok…Hodinu, na ktorej určite nebude žiadna exkurzia, pretože exkurzia sa nedá stihnúť za hodinu. Takže každý súdny učiteľ musel od začiatku vyskakovať zo stoličky, keď počul pani hovorkyňu, ako do zblbnutia opakuje mantru, že pridaná hodina do rozvrhu umožní viac exkurzií. Neviem, či túto mantru vymysleli na sekcii regionálneho školstva preto, aby vytvorili obraz nevedomého ministra a nevedomej hovorkyne. Je smutné, že minister ani tlačový odbor ministerstva sa nad tou mantrou nezamysleli a neprekukli ju (nie je to zase také ťažké). A smutné je aj to, že sa na tejto mantre nezdá nič čudné ani novinárom píšucim o školstve. Nuž, a tak si tu žijeme – nehovoríme si pravdu, len hľadáme komunikačné stratégie, aby sme obhájili kdejakú blbosť. Nerozmýšľame kriticky, či tá komunikačná stratégia je vôbec logicky možná. A tak mi len tak mimochodom napadá, že možno by sme namiesto hlbšieho poznania holokaustu mohli radšej venovať viac vzdelávacieho času kritickému mysleniu. A je úplne jedno, či pri tom budeme hovoriť o holokauste, o gulagu alebo o modernizácii monarchie za Márie Terézie. Dokonca je jedno aj to, či sa tomu kritickému mysleniu naučím na dejepise, na slovenčine, na fyzike alebo hoci aj na hudobnej výchove… To je ale príliš zásadná reforma a verejnosť by ju nemusela prijať dobre. Nevedeli by sme ju odkomunikovať (tlačový odbor ministerstva) a čitatelia novín tiež potrebujú jednoduché opatrenia a vysvetlenia, aby sa nemuseli veľmi zamýšľať (novinári).

Doplnené – 26.8.2017, 13:06

Ministerstvo školstva vraj cestou okresných úradov v sídle kraja rozposiela školy informáciu, v ktorej dodatky vysvetľuje inak. Zmätočne. V rozpore so zákonom. Napríklad: „Od školského roka 2017/2018 budú mať preto žiaci 9. ročníkov základných škôl o jednu vyučovaciu hodinu dejepisu viac – teda budú mať tri vyučovacie hodiny dejepisu.“ Odkiaľ vedia, že všetky školy dnes majú v deviatke 2 hodiny? A zdôvodnenie tejto vety? „Rozhodlo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR…“ Rozhodlo? Nie, nerozhodlo. Litera Dodatku hovorí iba to, čo píšem vyššie. Ale chcelo by tak rozhodnúť – len zákon mu to nedovoľuje… Teraz sa snaží dodatok interpretovať tak, aby ešte viac prekrútili zákon.

Nuž, milí riaditelia, ako občania máte na výber medzi dvoma postojmi:

 • skloniť hlavu a urobiť, ako vám kážu „tí hore“ a neriešiť, čo hovorí zákon; alebo
 • ctiť zákon, využiť svoje právo rozdeliť hodiny do ročníkov zmysluplne a obhajobou tejto svojej právomoci odkázať ministerstvo do medzí, ktoré mu vymedzuje Ústava SR.

Myslím, že pevný občiansky postoj by bol dôstojným príspevkom k oslave blížiaceho sa štátneho sviatku – Dňa Ústavy. A napokon aj k boju proti extrémizmu. Pevný občiansky postoj riaditeľa, aj napriek tomu, že zhora niekto na niečo tlačí, je ďaleko účinnejší nástroj na boj proti extrémizmu, ako všetky hodiny dejepisu v deviatom ročníku. Naopak, ak učíme deti na hodinách, že štátne orgány môžu konať iba v medziach zákona – a potom skloníme hlavu pred nezákonným konaním ministerstva, dávame žiakom správu, že demokracia aj tak nefunguje a treba poslúchať tých hore bez ohľadu na to, či si z nás robia pajácov alebo nie. A že voľby sú vlastne len voľbou diktátora. Tak keď budete premýšľať, do ktorého ročníka pridáte hodinu dejepisu, pridajte ju podľa svojej voľby. Samozrejme, môžete aj do deviatky, ak uznáte za vhodné. Dôležité je, či to urobíte slobodne alebo na (nezákonný) príkaz zhora.

Teraz najčítanejšie