Denník N

Metodický portál Štátneho pedagogického ústavu je taký zlý, až sa človek čuduje, načo vôbec vznikol

Predstavte si, že riadite veľkú organizáciu, ktorá zriadi webstránku, na ktorej publikuje výstupy svojej práce. Po polroku od spustenia je webstránka na adrese 194.160.4.174 a jej obsah je na smiech. Nepredstaviteľné? V prípade Štátneho pedagogického ústavu a jeho metodického portálu skutočnosť, ktorá už prestáva prekvapovať.

Keď som medzi navrhovanými opatreniami dokumentu Učiace sa Slovensko našiel zmienku o potrebe vytvorenia metodického portálu, ktorý by bol podporným nástrojom pre učiteľov, potešil som sa. Už dlhodobo tvrdím, že efektívnymi investíciami v slovenskom školstve sú tie, ktoré smerujú do tvorby praktických, učiteľmi použiteľných metodík, návrhov vyučovacích hodín, návodov a inšpirácií na bádateľsky orientované aktivity, pokusy, experimenty a pod.

Ani najlepšie myslená reforma školstva totiž neuspeje, ak ju učitelia neprijmú za svoju. Nestačí len zhora prikázať, čo a ako učiť a čakať, že učitelia zmenia svoje zaužívané spôsoby výučby. V skutočnosti sa len máločo zmení bez toho, aby sme učiteľom ponúkli konkrétnu a zrozumiteľne napísanú metodiku – „ako učiť inak“. Prečo je to tak? Tvorba inovatívnych vzdelávacích materiálov a aktivít je časovo (a intelektuálne) tak náročný proces, že nie je v silách učiteľov, aby ich v požadovanej kvalite a kvantite vytvárali sami.

Učiteľ učí, administruje, vo voľnom čase je aj metodikom. Tomuto „nákladu“ nezodpovedá jeho finančné ohodnotenie. Zároveň platí, že nie každý učiteľ musí byť tvorcom dobrých vzdelávacích materiálov. V skutočnosti ide o dve odlišné povolania.

Viem o tom svoje, vediem občianske združenie Lepšia geografia, ktoré spravuje metodický portál pre učiteľov, žiakov a nadšencov geografie. Okrem toho učím. S ročným rozpočtom okolo 5000 eur, ktoré si organizácia zarobí vlastnou činnosťou sme počas necelých troch rokov vytvorili a publikovali stovky vzdelávacích materiálov, návrhov na vyučovacie hodiny, inšpirácií a námetov na inovatívne vyučovanie, ktoré sa uplatňujú na stovkách slovenských škôl. Našu činnosť môžete podporiť na tomto odkaze.

Metodický portál, na ktorom by učitelia našli všetko potrebné pre svoj predmet, je jednoducho skvelý nápad. Už sme si však zvykli, že cesta medzi nápadom a jeho realizáciou býva v prípade štátnych inštitúcií tŕnistá. O to viac ak sme na Slovensku. Dôkazom môže byť aj nový Metodický portál Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), ktorý nájdete na adrese 194.160.4.174. Mierne obavy vzbudzuje už táto, stále len dočasná adresa portálu. Pozrime sa na to, čo vlastne ponúka.

Podľa oficiálneho popisu vznikol portál ako priestor pre metodickú podporu inovovaných Štátnych vzdelávacích programov. Učitelia by na ňom mali nájsť všetky potrebné informácie, ktoré súvisia s inováciou ŠVP a metodické materiály, ktoré im pomôžu pri tvorbe školských vzdelávacích programov a plánovaní vyučovacieho procesu. Zároveň má byť portál priestorom, kde nájdu pomoc, inšpiráciu, rôzne nápady a podnety určené na vyučovanie. ŠPÚ garantuje obsahovú a didaktickú správnosť publikovaných materiálov.

Vznešenému opisu metodického portálu nezodpovedá po pol roku od jeho spustenia obsah ani forma. Každý, kto niekedy tvoril webstránku, vie, že jej štruktúra je kľúčová. Mala by byť logická, prehľadná a užívateľsky priateľská. Metodický portál ŠPÚ obsahuje päť hlavných sekcií – Aktuality, Metodické podnety, Multimediálny obsah, Projekty a Časopisy. Ako už názov napovedá, najdôležitejší obsah portálu nájdete v Metodických podnetoch. Čo má časom pribúdať v multimediálnom obsahu, nie je vysvetlené. Zatiaľ sú tam len dva typy šablón, ktoré sa používajú na to, aby ukázali budúcu funkcionalitu webstránky. Kedy pribudne obsah ostáva záhadou.

Pod projektami sú zatiaľ dostupné len tri odkazy na Russian online, KeyconetĎalšie vzdelávanie učiteľov v predmete informatika. Logika výberu je nejasná, až sa natíska otázka, či ju tu má zmysel vôbec hľadať. Nemali by byť práve tu odkazy na množstvo existujúcich projektov a webstránok, ktoré sú pri vzdelávaní a výchove osožné? V ideálnom prípade zoradené podľa predmetov. Podľa všetkého sú uvedené projekty neaktuálne – Keyconec bol aktuálny v roku 2012.  Sekcia Časopisy obsahuje odkaz len na Jazyk a literatúra, časopis vydávaný samotným ŠPÚ. Podľa anotácie vychádza v periodicite šesť čísiel ročne. Na stránke ŠPÚ sú však dostupné len štyri čísla z roku 2014. Iné, pre učiteľov prínosné časopisy, akoby vôbec neexistovali. Alebo o nich na ŠPÚ nevedia?

Okrem metodických podnetov nie je na portáli prakticky ani čo hodnotiť. Samotné metodické podnety obsahujú rôznorodé typy materiálov a dokumentov, ktoré pochádzajú viac-menej kompletne z autorskej alebo vydavateľskej dielne ŠPÚ. Spolu ide o 54 metodík, z ktorých je minimum využiteľných priamo na vyučovacej hodine. Tematicky sú zamerané nasledovne: finančná gramotnosť (5), informatika (9), biológia (4), slovenský jazyk a literatúra v maďarskom jazyku (15), rómčina(5), inkluzívne vzdelávanie (1), všeobecné metodiky (8), tematické plány učiteľa (5), korupcia (1). Zaujímavosťou je, že na samotnej webstránke ŠPÚ je rôznych metodických materiálovpublikácii oveľa viac.

Veľkú časť obsahu tvoria návrhy tematických plánov, prípravy vyučovacích hodín a metodické listy. Skôr ako o okamžite využiteľné „hands-on“ aktivity však ide o klasické dokumenty, ktoré pozná každý absolvent pedagogického štúdia. Materiály, ktoré sa tvária, že prinášajú konkrétne návrhy na inovatívne vyučovanie sú väčšinou zastarané, neoriginálne a príliš všeobecné na to, aby boli praktickým prínosom. Návrh aktivity na tému Hardvér v učebni obsahuje napr. nové pojmy, s ktorými sa majú žiaci na vyučovacej hodine zoznámiť: počítač, monitor, klávesnica, myš. Učitelia informatiky ďakujú za metodickú podporu.

Nedostatok metodického obsahu na portáli, ktorý pochádza prevažne z archívu ŠPÚ, poukazuje okrem iného aj na nedostatočnú metodicko-didaktickú činnosť tejto organizácie, ktorá zamestnáva desiatky odborných zamestnancov. Prečo však niečo vymýšľať, keď to za vás môžu spraviť učitelia? Možno aj preto vypísal ŠPÚ súťaž pre učiteľov zameranú na tvorbu metodických materiálov vhodných na vyučovanie. Súťažné práce posúdili recenzenti a najlepšie vyhodnotila komisia. Autorov troch najlepších prác odmenili knižnou poukážkou v hodnote 100 eur. Všetky pozitívne hodnotené práce mali byť zverejnené na metodickom portáli ŠPÚ. Ubehli však dva mesiace a stále tam nie sú. Prečo?

Nezaslúžia si slovenskí učitelia skutočne profesionálnu metodickú podporu, ktorá nebude len dobrovoľnou snahou učiteľov, ale systematickou aktivitou odborníkov s dôverou ministerstva, pedagogickej komunity aj verejnosti? Som presvedčený, že áno. Bez ideí, personálnych zmien a financií to však, zdá sa, nepôjde. Na začiatok by možno postačilo, aby sa zamestnanci ŠPÚ naučili pridávať do svojich článkov hypertextové odkazy. Z tohto článku spred pár dní sa totiž nedozviete, kde máte ten metodický portál vlastne hľadať.

Príklady kvalitných metodických portálov:

 

Teraz najčítanejšie