Denník N

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v ZSS Zlatý Vek v NSK

Na základe informácií z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
ktorý skonštatoval, že pacientom nebola zdravotná starostlivosť v zariadení Zlatý Vek poskytnutá správne, citujem: „Úrad zistil nedostatky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti a v súčasnosti sa vedie správne konanie o uložení sankcie tomuto zariadeniu.“
Na zlé podmienky a starostlivosť o klientov v tomto zariadení už dlhodobo upozorňujem. Muselo prísť k niekoľkým úmrtiam klientov, ktoré sú následkom zlého poskytovania starostlivosti v tomto zariadení. Vyjadrím sa k postupu, akým Nitriansky samosprávny kraj /ďalej „NSK“/ podporuje finančne toto zariadenie a tým sa podieľa na podporovaní zla, ktoré sa deje v tomto zariadení a ktoré opíšem v mojom príspevku.
Minulý rok bolo prijaté VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK, na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Týmto VZN sme chceli zaplátať dieru v zákone a pomôcť dofinancovať hospicovú starostlivosť. Príprave VZN predchádzala korešpondencia, veľa rokovaní a samotné rokovanie s biskupstvom, charitou, za účasti predsedu NSK, podpredsedov NSK a ja som sa ho zúčastnila ešte vtedy ako predsedníčka komisie sociálnej pomoci. Cieľom bolo pomôcť vyriešiť problém nitrianskeho hospicu. Záver z tohoto stretnutia bol, že úrad pripraví VZN o dofinancovaní hospicovej starostlivosti. Tým prvotným zámerom bolo a je pomôcť ľuďom, ktorí sú na sklonku svojho života, sú odkázaní na paliatívnu starostlivosť, aby mohli dôstojne dožiť v zariadení, ktoré sa ku klientom chová s láskou, úctou a porozumením.
Úrad pripravil VZN č.5/2016, do ktorého bola okrem hospicovej starostlivosti doplnená a zapracovaná aj ošetrovateľská starostlivosť.
Na základe čoho sa tak udialo, som ešte vtedy netušila. Začalo mi to byť jasné až pri schvaľovaní dotácií vo februári v tomto roku, kedy bola odsúhlasená dotácia pre zariadenie Zlatý vek vo výške 25,- tisíc eur a 32,- tisíc eur v mesiaci júl. Kritizovala som odsúhlasenie týchto dotácií ZNSK a poukázala som na skutočnosti, ktoré sa diali v zariadení Zlatý vek, v ktorom umrelo niekoľko klientov. Dala som prítomným k dispozícii list manžela klientky, ktorá minulý rok po operácii a následne poskytnutej neadekvátnej liečbe zomrela. Na rokovaní ZNSK som dala k tomuto VZN pozmeňovací návrh , v ktorom som žiadala doplniť v § 3, v bode 1 nové písmeno f) ktorý hovoril, že zariadenie má mať min.5 rokov praxe a referencie od kontrolných orgánov o počte opodstatnených sťažností.
Na môj predložený návrh bola reakcia úradu taká, že sa pripravuje nové VZN, aby som tento návrh stiahla. V dobrej viere som tak urobila .
A čuduj sa svete, v marci 2017 prišiel na zasadnutie ZNSK materiál – VZN č.1/2017, kde v § 1 v predmete, bol tento rozšírený ešte aj o zdravotnícke zariadenia podľa zákona č. 578/2004.
Dôvodová správa k VZN č. 1/2017 hovorí, že : “zdravotné poisťovne zazmluvňujú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na nákup zdravotných výkonov, tzv. limity, sumou, ktorá nepokrýva priemerné náklady na všetky výkony, ktoré boli reálne poskytnuté občanom NSK, čo má za následok každoročné stratové hospodárenie vyššie uvedených zdravotníckych zariadení”. Ako môže úrad NSK pripraviť takýto návrh, v ktorom chce dotáciami podporovať súkromné zariadenie? Ak ide niekto podnikať v zdravotníctve a ide podnikať iba s tým úmyslom, aby dobre zarobil, tak tam nemá čo robiť! Na poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa nedá zarábať vidinou veľkého zisku, ale je to o pomoci, o nezištnej pomoci ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní.
Ďalej dôvodová správa uvádza, že : “snahou NSK je okrem iného zabezpečiť poskytovanie LSPP aj v tých regiónoch Nitrianskeho samosprávneho kraja, v ktorých na základe medializovaného zámeru Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky má byť redukovaná, respektíve rozdielne finančne ohodnotená poskytovaná zdravotná starostlivosť. Prečo NSK rieši VZN na základe medializovaných informácií?
Pýtala som sa na zasadnutí ZNSK kto a prečo rozhodol, že ideme podporovať súkromné zdravotnícke zariadenia v kraji? Prečo sa rozšírilo VZN o ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je súkromná, bodovaná a hradená poisťovňami :
a) lekárska služba prvej pomoci
b) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
c) mobilný hospic,  
d) zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
e) stacionár.
Všetky tieto služby sú ambulatné a sú súkromné
Myslím si, že úrad NSK si robí z poslancov NSK dobrý deň.
Po včerajšom zasadnutí NSK a informovaní poslancov ZNSK o týchto skutočnostiach si myslím, že poslanci NSK podporili nevedome zlo, pretože im chýbali dostatočné informácie. Podporili chamtivosť a nenažranosť ľudí, ktorí zarábajú na starých a bezvládnych ľuďoch. V tomto zariadení sú ľudia, ktorí majú vážne zdravotné problémy, rodina sem týchto ľudí dala v dobrej viere, že sa o nich adekvátne postarajú. Upozorňujem nato dlhodobo. Obracajú sa na mňa pracovníci zo zariadenia Zlatý Vek, ktorí sa nemôžu na to, čo sa tam deje pozerať. Mám k dispozícii fotografie zo Zlatého Veku z Bojnej, na ktorých je veľká potreba pri posteli, po parketách, na posteli, no strach a hrôza.
Zariadenie Zlatý vek bolo zriadené v obci Bojná, keď jej starostoval vtedy ešte krajský poslanec Ing. Jozef Vančo, súčasný riaditeľ služobného úradu MPSVaR. Potom vznikol Zlatý vek v Komjaticiach a nakoniec v Nitre, v areáli nemocnice. Doliečovák bol v nemocnici zrušený a tak všetkých pacientov, ktorých nemajú kde v nemocnici umiestniť dávajú do Zlatého veku. Dobrý bisnis, čo poviete?
Ľudia, ktorí sú za týmto zariadením obchodujú a zarábajú na ľuďoch, na ich zdraví, na úkor kvality poskytovaných služieb.
My sme VZN 5/2016 prijímali naozaj v dobrej viere, kvôli HOSPICOM – lepšie povedané kvôli nitrianskemu hospicu, ktorého zriaďovatelia a zástupcovia toto rokovanie vyvolali. Taký bol pôvodný zámer, pôvodná potreba prijatia VZN, pretože sme nevedeli pomôcť nitrianskemu hospicu, ktorý robí naozaj záslužnú prácu pre obyvateľov kraja a legislatíva to nerieši.
Som veľmi prekvapená postojom a postupom, ako sa správajú zodpovední v nitrianskej župe.
Vyjadrenie kontroly ÚDZS je známe od minulého týždňa. Na úrade NSK sa pripravovujú také postupy, aby sa mohli čo najviac nakŕmiť ľudia, ktorí ovládajú zariadenie Zlatý vek na niekoho pokyn. Hamba! Na úkor nevinných, starých a bezbranných ľudí.
Pýtam sa, čo tým odbor zdravotníctva na NSK sleduje? Prečo ide NSK suplovať štát, ktorý zo zákona financuje zdravotnú starostlivosť a v ktorom sú poskytovnatelia zazmluvení poisťovňami. NSK financuje súkromné ambulancie dotáciami cez VZN.

Takto sa robí politika na nitrianskom samosprávno kraji. Veľmi, ale veľmi zle.

Renáta Kolenčíková, poslankyňa NSK

Teraz najčítanejšie