Denník N

Najhorší riaditeľ ZŠ v celej galaxii

„Kto má problém, nech si ho rieši sám.“
Toto sú slová riaditeľa Základnej školy Krymská 5, Michalovce Mgr. Jozefa Porvaza, ktoré povedal učiteľovi po tom, čo mu prišiel oznámiť, že došlo k úrazu a zraneniu hlavy žiačky 6. ročníka, keď jej spolužiak nechtiac hodil 3 kilovou vrhačskou kovovou guľou do hlavy, že krváca a nevie sa zdvihnúť zo zeme. Aj takýto ľudia vedú naše školy, bohužiaľ nepochopiteľných zistení je v tomto prípade podstatne viac, čítajte ďalej.

Olympiádu organizoval a riadil sám riaditeľ školy Mgr. Jozef Porvaz. Podľa vyjadrenia učiteľov v čase úrazu bol od miesta úrazu približne 40 metrov. Napriek tomu sa k zranenej žiačke neprišiel ani len pozrieť. Nikto zo školy nevolal ani sanitku, ani rodičom. Rodičom zranenej o pár dní klamal, že v čase úrazu na škole ani nebol. Neskôr sa v zápisnici vyšetrovateľovi OR PZ vyjadril, že on nepozná zákon alebo predpis, ktorý by mu nariaďoval mať na takýchto akciách zdravotníka. Z kontroly hlavnej kontrolórky mesta Michalovce, ktorú ukončila v októbri 2015, vyplynulo, že ani v deň vykonávania kontroly sa na škole lekárnička nenašla. Teda ani 4 mesiace po takom ťažkom úraze riaditeľ nebol schopný zabezpečiť samozrejmosť, ako je obyčajná lekárnička. Počas výpovede na súde Mgr. Jozef Porvaz uviedol, že: „školskú olympiádu na škole už robíme 30 rokov … na špičkovej úrovni“. Ostáva už len dodať, že bez bezpečnostných prvkov, bez zdravotníka, bez lekárničky, bez zamestnancov vyškolených podávaním prvej pomoci. Bolo by možné argumentovať, že na škole nemohli predpokladať, čo sa stane. Lenže na tejto škole sa identický prípad už raz stal, zhruba pred piatimi rokmi. Rovnako pri vrhu guľou, rovnako nikto nevolal sanitku a všetci čakali, kým si rodičia pre dieťa prídu a odvezú si ho do nemocnice. Prvý úraz škola ututlala, neoznámila a nezaregistrovala. Má morálne právo riadiť základnú školu, vzdelávať a vychovávať deti, kto sa takto zachová k dieťaťu? Odpoveď je v rozsudku Okresného súdu: „Súd zastáva názor, že popri porušení povinností, ktoré vyplývali obžalovanému Mgr. Porvazovi z interných predpisov, je aj z ľudského hľadiska nepochopiteľné, aby obžalovaný, ako riaditeľ školy, ktorú navštevuje množstvo maloletých detí po tom, čo mu bolo učiteľom školy oznámené, že maloletý žiak hodil guľou do hlavy maloletej žiačke, neprejavil absolútne žiadny záujem o stav maloletej aj napriek tomu, že po takejto informácii musí byť aj laikovi zrejmé, že sa môže jednať o vážny úraz, ktorý je život ohrozujúci, aby nešiel ihneď za maloletým dieťaťom zistiť jeho stav, aby nezavolal rýchlu záchrannú službu v snahe predísť možným závažným následkom, ktoré v uvedenom prípade aj hrozili ….“. Čo na to zriaďovateľ? Nekoná a je ticho! V súčasnej dobe je riaditeľ Mgr. Jozef Porvaz obžalovaný z prečinu ublíženia na zdraví.

„FALŠOVANIE“ ŠKOLSKÉHO PORIADKU
Aby sa riaditeľ Mgr. Jozef Porvaz zbavil zodpovednosti, že v čase úrazu nemal vyškoleného pracovníka podávaním prvej pomoci, tak ako mu to určoval jeho vlastný školský poriadok, sám ho pozmenil a antidatoval. Takto pozmenený ho predložil ku kontrole hl. kontrolórke mesta a vyšetrovateľovi PZ počas trestného konania ako pravý dokument. Pritom v zmysle ust. § 153 školského zákona riaditeľ školy alebo školského zariadenia môže vydať školský poriadok až po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade. Má s ním oboznámiť aj zákonných zástupcov žiakov a žiakov samotných. To že riaditeľ Mgr. Jozef Porvaz vydal školský poriadok v rozpore so zákonom potvrdila Štátna školská inšpekcia, hlavná kontrolórka mesta Michalovce a Odbor školstva Košice. Z dôvodu, že pozmenený dokument predložil počas trestného konania ako pravý vedie v súčasnej dobe vyšetrovateľ PZ trestné stíhanie pre prečin marenia spravodlivosti.

VYMENOVANIE MANŽELKY ZA SVOJU ZÁSTUPKYŇU
Manželka riaditeľa Mgr. Jozefa Porvaza bola na Základnej škole Krymská 5, Michalovce učiteľkou a zároveň aj predsedníčkou Základnej organizácie Odborového zväzu (ZO OZ) PŠaV. Za účelom jej vymenovania obaja zmenili pracovný poriadok školy, ktorý upravili tak, aby ju riaditeľ Porvaz mohol vymenovať bez výberového konania. On ho opatril pečiatkou a podpisom riaditeľa, ona predsedníčky ZO OZ. V pracovnom poriadku bol pozmenený aj § 7 zákona 552/2004 o výkone práce vo verejnom záujme, ktorý hovorí o tom, že blízki príbuzní, ktorí vykonávajú prácu vo verejnom záujme nemôžu byť sebe navzájom podriadení a nadriadení. Časť o priamej podradenosti a nadradenosti z pracovného poriadku vynechali. Dňa 1.7.2015 tak na základe „nového“ pracovného poriadku účinného presne od toho istého dňa 1.7.2015 vymenoval manželku pred zamestnancami školy do funkcie zástupkyne vetou : „ Nech zaujme miesto, ktoré jej právom patrí.“ Vymenovanie potvrdil vydaním menovacieho dekrétu. Deň predtým 30.6.2015 dostala výpoveď predchádzajúca zástupkyňa riaditeľa školy. Výpoveď dostala z organizačných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm.b) Zákonníka práce (nadbytočnosť). Odbor školstva Košice potvrdil porušenia § 7 zákona o výkone práce vo verejnom záujme, § 61 Zákonníka práce, § 116 Občianskeho zákonníka. Po prevalení vymenovania Mgr. Alena Porvazová na krátky čas pôsobila v obci Palín ako učiteľka. Po upokojení situácie jej našli teplé miestečko na Štátnej školskej inšpekcii v Prešovskom kraji, kde pôsobí v meste Humenné. Žena, ktorá spolu s manželom za účelom svojho vymenovania „sfalšovala“ pracovný poriadok a popri tom s manželom Mgr. Jozefom Porvazom porušili množstvo iných zákonov, dnes chodí po školách a kontroluje ich dodržiavanie. Pre podozrenie z nezákonného vymenovania manželky je od mája na súde ďalšia obžaloba zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. K pracovnému poriadku sa dodnes nikto nevyjadril.

PORUŠENIE KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY VYŠŠIEHO STUPŇA
V minulom roku sa prišlo na to, že riaditeľ Mgr. Jozef Porvaz zamestnancom Základnej školy Krymská 5, Michalovce od roku 2002 nevyplácal príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie v riadnej výške, ale len 1 Sk, prípadne 0,03 eura. A aj to zo sociálneho fondu, čo je v rozpore so zákonom o sociálnom fonde. Zamestnancom úplne zničil dôchodkový systém a pripravil ich o tisíce eur. Za porušenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa nebol Mgr. Jozef Porvaz nijako postihnutý. Ani zriaďovateľ, ani predseda OZ PŠaV pán Ondek nemajú snahu sa tým zaoberať. Riaditeľ učiteľom doplatil príspevky na DDS v splátkach za posledné tri nepremlčané roky a to bolo všetko. Na ostatné peniaze môžu zabudnúť!

LYŽIARSKY KURZ – PODOZRIVÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIA
V súčasnej dobe vyšetrovatelia PZ v Michalovciach šetria podozrivé verejné obstarávania lyžiarskych zájazdov, na ktoré si Základná škola Krymská 5, Michalovce každý rok z účtu nelegálneho Rodičovského združenia sťahovala 530 eur. Každý rok ich škola zúčtovala iným spôsobom. Napríklad faktúrou na fiktívnych inštruktorov, cestovné, či vleky, ktoré už škola raz zúčtovala vo verejnom obstarávaní. Lyžiarskych kurzov sa okrem žiakov zúčastňovali aj súkromné osoby. Z účtu rodičovského združenia mali tieto osoby zaplatené dokonca aj poistenie. Poistenie si z účtu rodičov okrem riaditeľa nechali zaplatiť aj ostatní učitelia. Cestovné príkazy v zmysle zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách sa zamestnancom školy nikdy nepodpisovali napriek tomu, že boli na pracovnej ceste. Rodičia svojim deťom za lyžiarsky kurz riadne zaplatili, resp. deti využili dotáciu na lyžiarsky kurz z Ministerstva školstva. Na čo ešte bolo potrebné z Rodičovského združenia vybrať každý rok 530 eur? Veď či už platby rodičov, či dotácia pokrývali všetky náklady spojené s lyžiarskym kurzom. Platilo sa ľuďom, ktorí tam boli súkromne?

NEODBORNÉ VYUČOVANIE INFORMATIKY
Na škole sa už vyše 10 rokov neodborne vyučujú predmety informatika a informatická výchova. Štátna školská inšpekcia konštatovala, že vyučovanie informatiky a informatickej výchovy zabezpečovali zamestnanci, ktorí nespĺňali kvalifikačné predpoklady na vyučovanie týchto predmetov v zmysle platnej legislatívy. Kontrolou ŠŠI bolo tiež zistené, že na tejto škole nikdy nepracoval pedagóg s odbornou spôsobilosťou na vyučovanie týchto predmetov. Škola nikdy nezverejnila výzvu na pozíciu učiteľa informatiky a individuálne ponuky uchádzačov o prijatie do zamestnania na miesto učiteľa týchto predmetov nevyužila. ŠŠI konštatovala, že riaditeľ dlhodobým neriešením tohto problému nevytvoril adekvátne podmienky smerujúce k poskytovaniu vedomostí a zručností žiakom školy v súlade s školským zákonom. Mgr. Jozef Porvaz napriek tomu nerešpektoval opatrenia udelené ŠŠI. Konanie zriaďovateľa voči Mgr. Porvazovi – žiadne. Čo na tom, že deti odchádzajú zo školy bez vedomosti aké im zaručuje štát.

NEZÁKONNE VYKREOVANÁ RADA ŠKOLY – JE RIADITEĽ VO SVOJEJ FUNKCII ZÁKONNE?
Rada školy nebola v minulosti nikdy zvolená v zmysle vyhlášky MŠ č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti pri kreovaní Rady školy. Riaditeľ do rady školy za rodičov namiesto toho, aby si svojich členov do Rady školy zvolili samotní rodičia vo voľbách, takéto voľby nikdy nezvolal a členov za rodičov navrhol sám. Dohľad nad voľbami pritom vykonáva sám riaditeľ. Ing. Ondrej Divinský z MŠVVaŠ sa vyjadril: „Uskutočnenie voľby členov rady školy za kategóriu rodičov voľbou triednymi dôverníkmi, je porušením ustanovení vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z.“ Rada školy robí výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. V protokole z kontroly Okresného úradu odboru školstva Košice sa konštatuje, že „rada školy v zmysle §3 ods.4 zákona 596/2003 Z.z. ani nevyzvala okresný úrad v sídle kraja a štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania, pričom zástupcovia týchto orgánov majú pri voľbách v zmysle zákona riadny hlas.“ Keďže Rada školy na ZŠ Krymská 5, Michalovce nikdy nebola kreovaná v súlade s vyhláškou MŠ 291/2004 a pri výberovom konaní nepostupovala v zmysle zákona 596/2003 Z.z., je na mieste otázka: Je riaditeľ Mgr. Jozef Porvaz vo svojej funkcii právoplatne? Čo na to zriaďovateľ?

RODINNÁ FIRMA
Manželka riaditeľa školy Mgr. Jozefa Porvaza sa mala stať a istý čas aj bola zástupkyňou svojho manžela. Pre školu vykonávali a vykonávajú práce aj firmy riaditeľových bratov a syna jedného z nich. Jedná sa o firmy Ing. Peter Porvaz, PORVAZ s.r.o., a  Ing. Michal Porvaz ml.. Posledný menovaný je synom majiteľa spoločnosti PORVAZ s.r.o. a zároveň zaťom vedúcej odboru školstva v Michalovciach Ing. Kataríny Polákovej. Zo školy sa stal pomaly rodinný biznis. Zrejme aj vďaka vedúcej odboru školstva majú zákazky na mnohých michalovských školách. Zvláštne sú ale verejné obstarávania a prieskum trhu, ktorý sa vykonával na ZŠ Krymská 5 Michalovce. Podľa hlavnej kontrolórky mesta Ing. Marty Bobovníkovej sa pri kontrole hospodárenia školy a dodržiavaní pravidiel verejného obstarávania ešte v roku 2015 zistilo, že škola niky nezriaďovala komisiu na vykonanie a vyhodnotenie prieskumu trhu a dokonca v každom prieskume absentovalo aj poverenie osoby na vykonanie tohto prieskumu, keďže komisia sa nezriaďovala. Naopak pri každom prieskume bol záznam o vykonaní prieskumu trhu podpísaný za spracovateľa : Ing. Ľuboslava Niznerová a rovnocenne Schválil: Mgr. Jozef Porvaz. I.časť každého záznamu obsahovala čestné vyhlásenie…. o nestrannosti: „nie som ani osobou blízkou k osobám hore menovaným“. Zrejme hlavnej kontrolórke ani na um nezišlo, že by sa mohlo jednať o riaditeľových bratov a synovca a minimálne ku konfliktu záujmov, ak nie k porušeniu zákona, a tak nevidela dôvod na postúpenie veci orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie z machinácii pri verejnom obstarávaní.

V súčasnej dobe je Mgr. Jozef Porvaz obžalovaný z trestných činov : Ublíženie na zdraví a Zneužitie právomoci verejného činiteľa. Vyšetrovateľ PZ vedie trestné stíhanie pre podozrenie z trestných činov : Machinácie pri verejnom obstarávaní, ďalšie Zneužitie právomoci verejného činiteľa a Marenie spravodlivosti. O všetkom bol informovaný aj Minister školstva SR.

Čo všetko sa ešte musí na tejto škole stať, aby konečne zakročil zriaďovateľ, teda mesto Michalovce ???

Teraz najčítanejšie