Denník N

Čo je to samosprávny kraj?

Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnia voľby do samosprávnych krajov.
Často sa stretávam s občanmi , ktorí vôbec nemajú informácie o tom, čo je to samosprávny kraj /ďalej „NSK“, „župa“, „VÚC“/. Keďže kandidujem za predsedníčku Nitrianskeho samosprávneho kraja, tak som sa rozhodla, že budem občanov nitrianskeho kraja postupne v mojich blogoch oboznamovať s tým, ako a prečo vznikli samosprávne kraje, čo bolo ich cieľom, je ich zmyslom, čo môžu občania na župe vybaviť, aké má samosprávny kraj pôsobnosti, čo VÚC zriaďuje a prevádzkuje, za čo zodpovedá, atď … Osveta v tejto oblasti je veľmi nízka a občania majú právo na informácie.

V apríli roku 2000 vláda SR schválila „Koncepciu decentralizácie a modernizácie verejnej správy“.
Decentralizácia prišla po 40-ročnom fungovaní centralistického riadenia štátu a znamená presun moci, kompetencií a zodpovednosti.
Decentralizáciou získali samosprávy viac kompetencií, štát, naopak, niektoré právomoci stratil.
Decentralizácia verejnej správy mala zabezpečiť európsky štandard verejných služieb, čo znamená lepšiu dostupnosť, efektívnosť a vysokú kvalitu.

Hlavnými cieľmi decentralizácie verejnej správy bolo:
– decentralizácia kompetencií zo štátnej správy na samosprávu,
– dekoncentrácia kompetencií z ústredných orgánov štátnej správy na špecializovanú štátnu správu a
– decentralizácia financií.
Ak to môžem zhrnúť do jednej vety, tak zmyslom reformy verejnej správy na Slovensku bolo presunúť kompetencie zo štátnej správy na územnú samosprávu.

V Roku 2001 boli prijaté dva veľmi dôležité zákony, aby samosprávne kraje mohli začať pracovať :
– č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov
– č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

Regionálna samospráva bola vytvorená k 1.1.2002. Bolo vytvorených 8 vyšších samosprávnych územných celkov nazývaných aj ako samosprávne kraje.
Nitriansky samosprávny kraj má 7 okresov, ale 8 volebných obvodov. Obvod Nové Zámky bol rozdelený na dva, na Nové Zámky a Štúrovo.
Na základe pomerného volebného systému sa volia predsedovia VÚC a poslanci zastupiteľstiev sú volení vo viacmandátových volebných obvodoch.
Na ich čele stojí predseda samosprávneho kraja, ktorého priamo volia obyvatelia VÚC. Rovnako volia aj krajské zastupiteľstvo zložené z poslancov.
NSK má 54 poslancov zastupiteľstva. V obvode č.1 Komárno sa volí 8 poslancov, v obvode č.2 Levice 9 poslancov, v obvode č.3 Nitra 13 poslancov, v obvode č.4 Nové Zámky 8 poslancov, v obvode č.5 Šaľa 4 poslanci, v obvode č.6 Štúrovo 3 poslanci, v obvode č.7 Topoľčany 6 poslancov a v obvode č.8 Zlaté Moravce 3 poslanci. Každý kraj má úrad a vlastného kontrolóra. Župan nesie zodpovednosť za rozhodnutia kraja. O tom, ako sa použijú peniaze kraja, rozhoduje zastupiteľstvo. Rozhodnutie poslancov podpisuje župan.
Na samosprávne kraje prešli pôsobnosti napr. v oblastiach sociálnej pomoci, zdravotníctva, školstva, dopravy, divadelnej a osvetovej činnosti, knižníc, múzeí a galérií, humánnej farmácie, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
VÚC majú rovnako koordinovať rozvoj a spoluprácu s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí.

NSK zriaďuje a prevádzkuje napr. stredné školy, gymnáziá, učňovské školy, divadlá, múzeá, galérie, zariadenia sociálnych služieb, knižnice, osvetové strediská a nemocnice. Ale VÚC zabezpečujú aj rôzne verejnoprospešné služby.

VÚC zodpovedá napr. za :
dopravu, kde sú samosprávne kraje správcami ciest II. a III. triedy a vydávajú licencie na autobusovú dopravu. Regulujú ceny a zľavy v prímestskej autobusovej doprave. Hlavným zdrojom na opravy ciest je daň z motorových vozidiel, ktorú platia podnikatelia za svoje osobné autá, autobusy a kamióny. Samosprávne kraje na tejto dani ročne vyberú milióny eur.

V školstve samosprávne kraje napr. povoľujú koľko prvých ročníkov v jednotlivých školách otvoria. Bez ohľadu na to, či ide o štátne, cirkevné, alebo súkromné zariadenia.

V zdravotníctve, v roku 2002 v rámci decentralizácie prešli desiatky nemocníc zo štátu na samosprávne kraje. Župy od začiatku upozorňovali, že kompetencie síce získali, peniaze na ne však nie.
Kraj je zriaďovateľom niektorých nemocníc a môže zdravotníckym zariadeniam udeľovať licencie pre všeobecné nemocnice. Pod NSK patria nemocnice v Topoľčanoch, v Leviciach a v Komárne. Aby to bolo možno zrozumiteľnejšie, tak doplním, že nitrianska a novozámocká nemocnica patria pod štát. Nemocnica v Zlatých Moravciach je mestská nemocnica.

V sociálnych službách prevádzkujú domovy sociálnych služieb a stanovujú v nich, koľko budú klienti za tieto služby platiť.

Pri čerpaní financií z eurofondov plánujú čerpanie financií v oblasti regionálneho rozvoja.
Všetky samosprávne kraje sú zastúpené aj v Bruseli vo Výbore regiónov.

Samosprávne kraje samostatne hospodária s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Príjmy samosprávnych krajov sú :
– príjmy od štátu, kde dostávajú prerozdelené výnosy z daní fyzických osôb, dane z motorových vozidiel,
– majú tiež nedaňové príjmy z podnikania a vlastnenia majetku, prenájmu majetku VÚC a podnikania,
– patria im administratívne poplatky od občanov umiestnených v sociálnych zariadeniach za poskytnuté služby, platby za zápisné a školné a mnohé iné.

V dnešnom blogu toľko, dúfam, že som Vám trošku samosprávny kraj priblížila. V ďalšom príspevku Vás budem informovať o decentralizácii financií, ktorá sa realizovala v II. etape.

S úctou

Renáta Kolenčková

Teraz najčítanejšie