Denník N

Prečo slovenskí vysokoškoláci uprednostňujú štúdium v Českej republike?

Foto - Tasr
Foto – Tasr

Slovenské vysoké školy zaznamenali za posledných 8 rokov výrazný pokles záujemcov o štúdium. Stále výraznejšia časť absolventov stredných škôl odchádza za vysokoškolským štúdiom do zahraničia, najmä do susednej Českej republiky.

Zamestnávatelia a personalisti na Slovensku bijú na poplach. Po zotavení ekonomiky a náraste voľných pracovných pozícií chýba pracovná sila s kvalifikáciou, ktorú trh práce požaduje. Netýka sa to však len nízko kvalifikovanej práce. V určitých segmentoch majú zamestnávatelia problém obsadiť aj odborné miesta určené pre vysokoškolských absolventov. Podľa prognózy CVTI sa predpokladá, že na trhu práce bude potrebné do roku 2023 saturovať približne 219-tisíc miest zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním, čo predstavuje najväčšiu časť predpokladaných voľných pracovných miest (novovytvorených, ako aj tých, ktoré bude treba nahradiť)1. Najväčší nedostatok pracovnej sily podľa týchto prognóz je v prípade IT špecialistov, kde ponuka práce dosahuje len polovicu potrebného počtu2. Medzi ďalšie vysoko kvalifikované nedostatkové pozície patria aj strojní inžinieri, elektroinžinieri, lekári a zdravotníci.

Slovenské vysoké školy zaznamenali za posledných 8 rokov výrazný pokles záujemcov o štúdium a celková študentská populácia na vysokých školách sa na Slovensku zmenšila o takmer 70-tisíc študentov3. Stále výraznejšia časť absolventov stredných škôl odchádza za vysokoškolským štúdiom do zahraničia, najmä do susednej Českej republiky. Podľa najnovších čísel českého ministerstva školstva študuje na českých vysokých školách 22 959 slovenských študentov, čo predstavuje od roku 2004 nárast o viac ako 18 000 študentov4. Pri bližšom pohľade na štruktúru slovenských študentov v Čechách zistíme, že tam vo veľkom študujú práve odbory, ktoré ich predurčujú na prácu na spomínaných nedostatkových pozíciách na slovenskom trhu práce.

Len na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne študuje viac ako 900 Slovákov. Pre porovnanie, najväčšia slovenská informatická fakulta, Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave, evidovala ku koncu minulého roka 1 200 študentov5 . V Brne však okrem Masarykovej univerzity študuje informatiku ďalších takmer 750 Slovákov na Vysokom učení technickom (VUT). Okrem Brna študujú slovenskí študenti informatiku v menších počtoch aj na Karlovej univerzite a ČVUT v Prahe a na Technickej univerzite v Ostrave. Navyše, na VUT v Brne sa na Stavebnej fakulte, Fakulte strojného inžinierstva a Fakulte elektrotechniky a komunikačných technológií pripravuje dokopy viac ako 1 600 študentov zo Slovenska. Nezdá sa teda, že by bol problém len v nezáujme študentov o technické študijné odbory, no Slováci ich vo veľkom idú študovať práve na české školy.

Tradične veľké zastúpenie slovenských študentov registrujú v ČR na lekárskych fakultách. Takmer dve pätiny vysokoškolákov zo Slovenska študujúcich všeobecné (37,8 %) a zubné lekárstvo (39 %) v „československom“ priestore študuje na lekárskych fakultách v Prahe, Plzni, Hradci Králové, Brne, Olomouci a Ostrave. Lekárska fakulta Masarykovej univerzity je z hľadiska počtu študentov najväčšou „slovenskou“ fakultou v ČR. Ku koncu minulého roka tam študovalo niečo cez 1 200 študentov6.

Samotná mobilita študentov za štúdiom do zahraničia je prínosom, keďže s pobytom v zahraničí sa spája okrem nadobudnutia iných vedomostí ako na Slovensku, aj získanie dôležitých zručností pre život, ako je napríklad väčšia samostatnosť či schopnosť prispôsobiť sa odlišnému prostrediu. Problémom pre Slovensko však je, že odliv našich študentov do Českej republiky nekončí len samotným štúdiom, ale značné percento absolventov sa na Slovensko nevráti. Na základe prieskumu REFLEX 2013, 52 % slovenských absolventov po skončení štúdia zostalo v Českej republike, 39 % sa vrátilo späť na Slovensko a 9 % odišlo za prácou do iných krajín7. K podobnému výsledku ako mal prieskum REFLEX dospeli aj analytici z Masarykovej univerzity, ktorí zistili, že zhruba 49 % Slovákov ostáva po skončení vysokej školy pracovať v ČR8. Napriek tomu, že z prieskumu nie je známy podiel absolventov technických a lekárskych odborov, môžeme predpokladať, že aspoň časť z nich práve takéto odbory absolvovala.

Odchod slovenských študentov na české univerzity sa stal za posledné roky fenoménom, ktorý stále viac rezonuje v spoločnosti a  dotýka sa nielen slovenských vysokých škôl, ktoré z pohľadu voľby študentov strácajú konkurencieschopnosť voči českým školám, ale ovplyvňuje aj slovenskú ekonomiku. Práve preto vyrážame s tímom To dá rozum opäť do terénu. Tentokrát sa budeme vo fokusových skupinách so slovenskými študentmi na vysokých školách v Prahe, Brne a Olomouci otvorene zhovárať o ich motivácii odísť študovať do Čiech. Pozorne budeme počúvať reflexiu ich očakávaní a hodnotenia kvality štúdia a študentského servisu na českých školách a zároveň zisťovať, či a za akých podmienok sa plánujú po ukončení štúdia vrátiť späť na Slovensko.

Fokusové skupiny so slovenskými vysokoškolákmi v Čechách sa budú konať:
  • 10. 10. v Brne
  • 11. 10. v Olomouci
  • 12. 10. v Prahe

V prípade, že študujete na vysokej škole v jednom z týchto miest a máte záujem zúčastniť sa fokusovej skupiny projektu To dá rozum, prípadne máte vo svojich kruhoch známych, s ktorými by ste informáciu o tejto pripravovanej aktivite mohli zdieľať, viac informácií, ako aj odkaz na prihlasovací formulár nájdete na našej stránke To dá rozum.

Stano Lukáč
Analytik projektu To dá rozum

 

Zdroje:

1) PWC Slovensko & Centire. (2014). Prognóza dopytu po absolventoch študijných programov vysokých škôl na trhu práce výhľadovo na 5 rokov, s trendovou indikáciou (rast/utlmovanie) na ďalších 5 rokov. Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Viac info na: https://vysokoskolacidopraxe.cvtisr.sk/sk

2) Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR. (2015). Čo sa za mladi naučíš… Dostupné na: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10041

3) CVTI. (2016). Časové rady – Vysoké školy.  Dostupné na: http://bit.ly/2y9XG3b

4) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (2016). Výstup-aktívní studenti konec roku 2016 – Statistika aktívních studentů k 31.12.2016.

5) CVTI. (2016). Štatistická ročenka za akademický rok 2016/2017 – vysoké školy. Dostupné na: http://bit.ly/2y9xK7x

6) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (2016). Výstup-aktívní studenti konec roku 2016 – Statistika aktívních studentů k 31.12.2016.

7) CVTI. (2015). Kvalita a zodpovednosť. Slovenské vysoké školstvo a potreby spoločnosti v medzinárodnom kontexte. Podkladové štúdie. Dostupné na: http://bit.ly/2n9D9Ti

8) Britaňák, J., Chribik, M., Němec, D., Šályová, J., Vrbovský, R. (2015). Náklady a výnosy studia slovenských studentů Masarykovy univerzity a vysokých škol v České republice. Brno: ESF Masarykova univerzita. Dostupné na: http://bit.ly/2ka9wna

Teraz najčítanejšie

To dá rozum

TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť. Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa. Viac informácii o podpore nájdete tu >>> http://mesa10.org/projects/opevstdr/