Denník N

Byť či nebyť homosexuál (audio)

Iniciatíva teologických dialógov ‘O Bohu a národe’ pre nás urobila záznam z aktuálnej diskusie o tom, ako presne berú cirkvi homosexualitu

Dnes na nikdy nedopovedanú a háklivú tému /tradičné čítania tu/

Nejde o zastúpenie celej škály názorov, ani o dostatok oponentov, ale o zdieľanie niekoľkých zásadných, málo známych a konštruktívnych vysvetlení. Gro záznamu:

 

Nezabudnuteľné pasáže citujeme:

Ondrej Prostredník  /doc. Mgr., PhD., teológ a na Ev. bohosloveckej fakulte UK, po 20-tich rokoch pedagogickej práce pôsobí ako výskumník. Venuje sa otázkam etických postojov vyjadrených v textoch Novej zmluvy a ich interpretácie pre etické výzvy dnešnej spoločnosti./

„Pýtali sa ma: ‚Ty nie si homosexuál: Prečo sa ich zastávaš?’… Nie je dobré týchto ľudí vyháňať… No je to môj problém, pretože pre mňa byť kresťanom znamená hľadať v rozdelenom spoločenstve ľudí, prostriedky, nástroje, ako ho sceliť.

Mý máme nejakú predstavu, ako to má byť, ale ten život je tak pestrý a prináša také množstvo nepredvídateľných situácií, v ktorých sa my musíme vedieť zachovať ad hoc, aby sme to spoločenstvo ľudí udržali pohromade, aby sme sa navzájom nazabíjali… a Ježiš to radikalizuje v tom zmysle, že už aj keď toho druhého ponížiš nejakým slovom, tak je to na tej istej úrovni, ako keby si mu siahol na život, lebo ho vylučuješ zo spoločenstva s Bohom…

Ja si ani nekladiem otázku, či je toto vôľa Božia, alebo nie je vôľa Božia, čo títo ľudia robia. Ja sa na to pozerám inak. Ak tu jednoducho sú ľudia, ktorí nikomu neubližujú, len z nejakých dôvodov sa na nich väčšina pozerá ako na zavrhnutia hodných, pretože sú iní, tak ja to musím nejakým spôsobom riešiť.

Preto si myslím, že ako kresťania toto nemôžeme dopustiť a musíme sa ozvať.

My tie konflikty musíme odstraňovať a nie ich budovať, tie hranice musíme búrať a nie ich kultivovať, udržiavať a rozvíjať.

Potrebujeme hovoriť o kultúre záväznosti týchto vzťahov a zodpovednosti (citoval nemeckého evanjelického biskupa).

Ak ja sa angažujem v tejto veci, to neznamená, že ja sa zastávam pomiskuity nejakej, hej, nejakých násilných praktík, ktoré môžu byť homosexuálne. Však v každom väzení sa to deje a vieme dnes, že napríklad aj ten stereotypný príklad Sodoma a Gomora, to je čosi iné, to bolo znásilnenie (ako prejav násilia a poníženia iných), čiže tieto veci rozmotávať, a potom zistíme, že tu nemôžeme takto necitlivo postupovať, pretože máme pred sebou ľudí, ktorí sú obrovským prínosom pre túto spoločnosť, ktorých my potrebujeme v tom spoločenstve. Pre všetky tieto stereotypné názory úžasne trpia, najmä v prostredí cirkvi. Na jednej strane, pre tú stigmu, s ktorou žijú, sa utiekajú svojou vierou k Bohu a na druhej strane im to isté spoločenstvo hovorí, že Boh ich nenávidí.

Ježiš do stredu vždy staval človeka, bol schopný porušiť všetky predpisy kultu, aby zachránil človeka a začlenil ho späť do spoločenstva… a tam to pre mňa začína…

Teológia nemôže byť vedou, ak si uzurpuje právo hovoriť za Boha.“

Miroslav Kocúr /ThDr., PhD., teológ, pedagóg, publicista. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskejuniverzite v Ríme. Prednášal na Kat. univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Kat. bibl. diela na SK. Bol spoluzakladateľom a 1. riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v BA. Prednášal na BISLA./

„Vtedy sa v podstate stáva ideológiou, nie?

Sú spochybňovaní ako mravní ľudia. Sú v istom zmysle menejcenní v očiach tej väčšiny, aj tej cirkevnej väčšiny, možno ešte viac, lebo tá necirkevná, nenáboženská väčšina ich toleruje.

Nie sme žiadne monštrá, sme ľudia, ktorí hľadajú a úprimne sa chcú o tých veciach rozprávať.

Vzdelávať ľudí je možné, až keď majú teológiovia tento druh reflexie spracovaný.“

František Ábel /doc. Mgr., PhD., je teológ a vysokoškolský pedagóg, pôsobí na Ev. bohosloveckej fakulte UK. Zaoberá sa aj výskumom judaizmu obdobia druhého chrámu, s primárnym zameraním na nové perspektívy na Pavla, a tiež kazateľskou a vnútromisijnou činnosťou v cirkevnom zbore ECAV BA Staré Mesto, kde sa snaží viesť ľudí k rozvíjaniu a uplatňovaniu kritického myslenia./

„V knihe Numeri sa píše… kedy už neschopnosť nájsť lepšie rišenie, vyúsťuje do vyveď ho za tábor a tam ho zabi. Neposlušný syn: napomeň ho, najprv ho rodičia majú napomínať, potom choďte za staršími, nech ho napomenú aj oni, nepomôže, tak ho vyveď za tábor a ukameňuj ho, dobre, bum. A je zrejme pravdepodobné, že sa to kedysi možno aj tak praktizovalo, inak by to tam nebolo tak zapísané, ale to nie je súčasná moderná teológia rabínska… Trest smrti sa už v Ježišovej ére aplikoval veľmi sporadicky a ak áno, vždy za tým bol nejaký politický zámer alebo zištný dôvod.

Ak sa tam aj píše, vravia rabíni, že máme toho neposlušného syna vyviesť za tábor a vykonať na ňom hrdelný trest, je vyšší princíp v Biblii? No je! Miluj blížneho svojho ako seba samého.“

Pokračovať v debate ste vítaní na Facebooku:

Nenechali ste si uniknúť seriál komentárovliturgickým čítaniam. Používame v ňom tradične na mieru vypočítané úryvky z Biblie pre aktuálny deň a hovorovo ich tlmočíme pre každého, kto nesrší práve fundovanou teológiou a azda by sa aj rád trochu vyznal. Môžu to byť kľúče k súkromným alebo celospoločenským problémom, aj ak znejú značne zákulisne, lebo nie sú bežne dostupné nezainteresovaným alebo majú chronicky nepríťažlivú reputáciu. Touto iniciatívou oprašujeme tisícročné texty, aby sme zistili, čo v nich toľkí pred nami videli, vidieť mohli alebo vidieť chceli. Keď aj rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti, či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie vo všetkých sférach základom nesprávneho spracovania informácií. A neživiť nedorozumenia je predsa prvým predpokladom skutočných riešení.

Autori 
Mária Bruneau, pôvodne servisná manažérka v IBM, má tri deti (jedno s Downovým syndrómom), píše, žije vo východnom Francúzsku. 
Michal Patarák, psychiater vo Fakultnej nemocnici F.D.Roosevelta, má tri deti, píše, prednáša, žije na strednom Slovensku.
Pišta Vandal Chrappa, muzikant, spisovateľ a moderátor v Slovenskom rozhlase, má jednu dcérku, žije v Jure. 
Verona Šikulová, spisovateľka, pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, má dve deti, píše, moderuje, žije v Malých Karpatoch. A ako bonus komentáre hostí z alebo mimo fachu.

Teraz najčítanejšie

Prepočuli sme Božie slovo

Seriál aktuálneho, domácky tlmočeného Božieho slova a spoločenských tém s ním súvisiacich: jedna epizóda mesačne. Ponúkame rôzne uhly pohľadu. Keď rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie príčinou nesprávneho spracovania informácií. Touto iniciatívou podporujeme vzájomnú interpretáciu. Naším úmyslom je neživiť nedorozumenia, a preto dešifrovať, debatovať a porozumieť si.