Denník N

Vzdelávanie a kultúra v Nitrianskom samosprávnom kraji v skratke …

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na samosprávne kraje.
VÚC zohráva dôležitú úlohu v oblasti týkajúcej sa škôl a školských zariadení, nakoľko jej zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení zveril množstvo práv a povinností či už v rámci originálnych kompetencií alebo v rámci výkonu prenesenej pôsobnosti.
Podľa § 4 ods. 1 písm. k) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom najmä utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania.

Odbor vzdelávania a kultúry plní v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja /“NSK“/významné funkcie, ktoré prispievajú k rozvoju vzdelávania a výchovy a organizačne a administratívne zabezpečuje úlohy pre oblasť kultúry:
• spravuje sieť stredných škôl a školských zariadení, zariadení školského stravovania a školských internátov, zaraďovanie študijných a učebných odborov,
• rozpracováva koncepcie v oblasti rozvoja školstva, telesnej kultúry a športu, prijíma opatrenia v rámci samosprávneho kraja, analyzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu,
• vytvára podmienky pre prácu s mládežou, voľnočasové a mimoškolské aktivity
• pripravuje návrh na poskytnutie dotácií na šport a telesnú kultúru, na kultúru a na obnovu národných kultúrnych pamiatok v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia a zabezpečuje agendu s tým spojenú,
• zabezpečuje a koordinuje činnosť kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít.

V NSK je 66 stredných škôl a jedna jazyková škola.
V NSK je etablovaných 10 centier odborného vzdelávania a prípravy.
V zriaďovateľskej pôsobnosti NSK je 21 kultúrnych zariadení. Patria sem divadlá, múzeá, galérie, knižnice a osvetové strediská.
Pod odbor vzdelávania a kultúry patrí aj oblasť telesnej výchovy a športu.

Renáta Kolenčíková
Poslankyňa NSK

Teraz najčítanejšie