Denník N

Nitriansky samosprávny kraj a sociálne služby v skratke …

Nitriansky samosprávny kraj na úseku sociálnych služieb zastrešuje oblasti určené pre občanov – prijímateľov sociálnych služieb ako i pre subjekty a zariadenia, ktoré takéto služby poskytujú :
• poskytuje základné sociálne poradenstvo vo veciach sociálnych služieb,
• kontroluje úroveň poskytovania sociálnych služieb subjektov, ktoré ich poskytujú podľa zákona o sociálnych službách,
• zabezpečuje tvorbu a plnenia sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno – patologických javov na území NSK, a vypracováva analýzy nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny,
• prešetruje sťažnosti a vybavuje podnety občanov na úseku sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
• vykonáva lekársku posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu,
• vyhotovuje posudky o odkázanosti na sociálnu službu a  pripravuje podklady na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Do pôsobnosti NSK patrí 25 Zariadení sociálnych služieb, ktorých je NSK zriaďovateľom.
Na území NSK pracujú verejní /mestá a obce/ aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. NSK im poskytuje finančné príspevky v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

 

Renáta Kolenčíková
Poslankyňa NSK

Teraz najčítanejšie