Denník N

Advokátska komora si nezaslúži koncipientov!

V ideálnom svete by mala advokátska komora („Komora“) fungovať ako škola vytvárajúca predpoklady pre odborný rast svojich koncipientov, čoby študentov a dohliadajúca na metodickosť prístupu jednotlivých advokátov, čoby pedagógov. Jej vzťah ku koncipientom by mal byť konštruktívny a vzhľadom na ich podriadenosť voči advokátom tiež protekcionistický (niekto by mohol povedať, že až láskavý). V ostrom kontraste k vyššie uvedenému Komora kontinuálne prispieva k deštrukcii kvality koncipientov a tiež ich práci prejavuje hlbokú neúctu. Navyše, v oblasti vzdelávania pre svojich zverencov nevytvára žiadnu pridanú hodnotu. Keďže Komora konkludentne (svojim dlhodobým správaním) rezignovala na svoje poslanie voči koncipientom, Iniciatíva za lepšiu advokáciu („Iniciatíva“) považuje za zrejmé, že by na reguláciu, vzdelávanie a skúšanie koncipientov mala stratiť akýkoľvek dosah.

Konflikt záujmov

Keďže koncipienti raz budú stelesňovať právny štát tejto krajiny, Komora by sa mala snažiť o maximalizáciu ich kvality a diverzity. Komora však má ťažkú – vzájomne kontradiktórnu pozíciu. Jej orgány, plné advokátov nachádzajúcich sa vo vzťahu ku koncipientom v konflikte záujmov, nemajú záujem na vytváraní početnej a kvalitnej konkurencie. Advokátom vyhovuje málopočetná skupina nekvalitných koncipientov, voči ktorým sa na trhu ľahko presadia. A preto Komora rezignovala na budovanie lepšej spoločnosti a na koncipientov nahliada ako na povinne trpených nevoľníkov. Po priklady „a priori“ negatívneho postoja Komory voči koncipientom netreba chodiť ďaleko.

Budovanie absolútnej moci nad koncipientmi

V prvom rade je Komora najväčším fanúšikom posilňovania už aj tak silnej pozície advokátov na úkor koncipientov. A nejde len o neslávne známu novelu z roku 2012, predlžujúcu koncipientsku prax (v kuloároch zvanú „Kladivo na koncipientov“), ale aj o nedávne vyjadrenia v pozičnom dokumente, kde sa Komora podelila o svoje vízie o budúcom smerovaní, spočívajúce v predlžovaní koncipientskej praxe donekonečna (zavedením medzistupňa – koncipienta seniora a ďalšieho predlžovania praxe v prípade neúspechu na skúškach organizovaných samotnou Komorou). Jednotlivé opatrenia pritom odôvodňuje obskúrnymi tvrdeniami pri absencii patričných dopadových analýz. Namiesto vyvažovania absolútnej moci advokátov nad koncipientmi, sa Komora zameriava na jej zabetónovanie.

Neúctu voči koncipientom má Komora v DNA

V druhom rade Komora prejavuje voči koncipientom absolútnu neúctu. Napríklad tvrdí, že koncipienti, v čase nástupu do zamestnania k advokátovi, spadajú pod prvý stupeň náročnosti práce (najnižší zo šiestich možných), keďže prácu vykonávajú výlučne podľa pokynov a pod dohľadom advokáta. Ide o nehorázne vyjadrenie, nakoľko v zmysle charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest je na pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce postačuje absolvovanie základnej školy, zaučenie, prípadne zaškolenie! Ak by mala Komora pravdu, koncipientom by prislúchala minimálna mzda na úrovni 435 EUR. Pre koncipientov relevantnejším sa javí piaty stupeň, na ktorý sa spravidla vyžaduje absolvovanie vysokoškolského štúdia druhého stupňa skončeného vykonaním štátnej skúšky. Takto by advokáti museli koncipientov odmeňovať aspoň sumou 783 EUR. Komora o tomto, ako ani o iných jej zlyhaniach odmieta viesť konštruktívny dialóg a používa taktiku hlavy v piesku. Dokonca zašla až tak ďaleko, že odmietla kontrolovať, či advokáti koncipientom udeľujú mzdu aspoň na úrovni tej minimálnej. Arogancia a neochota Komory svedčí o jej hlboko zakorenej neúcte voči koncipientom.

Pridaná hodnota Komory je „0“

V neposlednom rade Komora pre koncipientov bez vidiny finančného zisku nepohne ani prstom. Navyše, aj vysokými sumami spoplatnené aktivity vykonáva len „pro forma“, čoho dôkazom je duplicitný charakter vzdelávacích seminárov, na ktorých sa recykluje obsah pokrytý už na právnických fakultách. Komora tak koncipientom v ich odbornej príprave neposkytuje žiadnu pridanú hodnotu a vykazuje len zdanlivú aktivitu, napr. zavedenie denného výkazu koncipienta. Komora vôbec nezobrala do úvahy návrhy Iniciatívy na skvalitnenie vzdelávacích procesov – zmenšenie veľkosti seminárov zo stoviek uchádzačov na desiatky, dôraz na intenzívne praktické vzdelávanie, povinné absolvovanie praxe aj v iných právnických povolaniach, atď. A tak úspech koncipienta na advokátskej skúške naďalej závisí od jeho samoštúdia a na svojvôli advokáta-školiteľa a skúšobnej komisie.

Je Komora tou pravou?

Dlhoročné škodlivé pôsobenie viacerých predsedníctiev Komory dokazuje, že Komora si nezaslúži, no hlavne nesmie mať dosah na reguláciu koncipientov. Úpadok atraktivity advokátskeho povolania, znižovanie kvality študentov právnických fakúlt, vyháňanie žien a sociálne horšie situovaných ľudí z tejto profesie sú len špičkami ľadovca. Iniciatíva preto predloží Ministerstvu spravodlivosti návrh na zmenu tak, aby reguláciu, vzdelávanie a skúšanie koncipientov mala na starosti entita pozostávajúca z ľudí, ktorí nebudú v konflikte záujmov a ich inherentnou motiváciou bude vychovávať čo najkvalitnejší ľudský kapitál pre mechanizmy spravodlivosti v našej krajine. Inšpiráciou by nám mohlo poslúžiť právnou kultúrou blízke Nemecko, kde sú komisie na advokátskych skúškach zložené výhradne zo sudcov, právnych akademikov a niektorých úradníkov zameraných na oblasť spravodlivosti. Ľudia v týchto profesiách totiž nemajú motiváciu poškodzovať koncipientov, keďže im žiadnym spôsobom nekonkurujú. Pri obdobne zreformovanom systéme u nás konečne vytvoríme zdravé predpoklady pre budovanie kvalitnej advokácie slúžiacej spoločnosti.

Marián Porvažník

Iniciatíva za lepšiu advokáciu

Viac informácií o našej činnosti nájdete na našom profile

Teraz najčítanejšie

Lepšia advokácia

Sme skupina právnikov, advokátov, študentov práva a advokátskych koncipientov. Pochádzame z rôznych kútov Slovenska a pôsobíme (alebo sme pôsobili) na univerzitách, v advokátskych kanceláriách a vo verejných inštitúciách doma aj v zahraničí. Všetkých nás spája láska k domovine a tiež túžba meniť našu krajinu na lepšie miesto pre život.