Denník N

Ostatné výhrady voči Odvodovému bonusu

Na konci júna sme s Richardom Sulíkom predstavili nové prepočty Odvodového bonusu. Odvtedy sa do debaty zapojil INESS, ktorý potvrdil náš výpočet hrubých príjmov v ekonomike a INEKO, ktoré spochybnilo vstupné dáta od IFP, na základe ktorých sme hrubé príjmy rátali. Vráťme sa však na začiatok, kde to celé začalo, k blogom Mariána Jánoša.

Marián Jánoš v sérii blogov tvrdil, že Odvodový bonus je zlý a zle spočítaný. Hlavné tvrdenie Mariána Jánoša, že v Odvodovom bonuse chýbajú 2 miliardy, sa síce ukázalo ako nepravdivé[1], napriek tomu považujeme za potrebné reagovať na všetky výhrady, ktoré sme v blogoch Mariána Jánoša identifikovali.

Výhrad sme identifikovali 17, z toho na prvé štyri sme reagovali v prvom blogu. Marián Jánoš nemal pravdu vo svojom výpočte, ale mal pravdu, že mzdu 964 € nemali autori knihy Odvodový bonus III priznať všetkým pracujúcim. Chybne však namietal, že neprimerane vysoká mzda bola priznaná aj ženám na materskej, ľuďom na PN, či na aktivačných prácach. Pripomienku, aby sme zohľadnili aj počet ľudí pracujúcich v zahraničí, sme však akceptovali. To všetko bolo v predchádzajúcom blogu. Ostáva nám reagovať na 14 výhrad:

1. Nezahrnutý výpadok na zdravotnom poistení – neakceptované, chybná interpretácia

Jánoš tvrdí tu aj tu, že vypočítaný deficit na zdravotnom poistení vo výške 165 mil. Eur nebol zahrnutý v neprospech reformy. Jánoš však nenapísal, že len o stranu ďalej je celková bilancia Odvodového bonusu bez zdravotného poistenia, ktorá je prebytková 146 miliónov. Rozdiel 19 miliónov je pri reforme, kde sa ráta s miliardami, na úrovni štatistickej odchýlky. Takýto malý rozdiel by bol nepochybne vykompenzovaný vyšším výberom poistného z dôvodu prechodu rizika pohľadávky na daňový úrad, tak ako uvádzajú autori.

Áno, slovičkárenie, poviete si. Ani by nemalo cenu sa tomu venovať, keby to Jánoš neinterpretoval tak, ako to urobil.

2. Zle vypočítaný vyšší výnos DPH – čiastočne akceptované

Jánoš v tom istom blogu autorom vyčíta, že na výpočet vyššieho výnosu DPH použili nesprávnu metodiku. Podľa Jánoša mali použiť efektívnu sadzbu DPH a nemali rátať s tým, že na spotrebu sa minie polovica zo sumy, o ktorú sa zvýšia čisté príjmy. Prvú pripomienku akceptujeme, druhej však nerozumieme. Miera úspor je predsa iba okolo 10 %, takže aj keď zahrnieme náklady na nemocenské, poistenie nezamestnanosti a sporenie v II. pilieri, tak rátať DPH iba z polovice je stále konzervatívny odhad.

V nových výpočtoch sme od nárastu čistého príjmu už odpočítali sporenie do II. piliera a náklady na nemocenské a poistenie v nezamestnanosti. Následne sme použili efektívnu sadzbu DPH 15 % a výsledok sme ešte znížili o 20 %, čím sme bohato zohľadnili mieru tvorby úspor. Mimochodom, oboma spôsobmi výpočtu človek dospeje k veľmi podobnému výsledku a to aj po zohľadnení správneho počtu pracujúcich.

3. Danenie II. piliera / odpočítateľná položka nezohľadnená vo výpočte dopadov – akceptované

Jánoš píše, že výnosy z II. piliera sa budú v systéme OB zdaňovať a odpočítateľnú položku, ktorou príspevky do II. piliera mali byť, autori do makrodopadov nezarátali. Áno, v knižke ste sa skutočne mohli dočítať, že výnosy z II. piliera budú podliehať dani a odvodom. Jánoš si však nevšimol, že na inom mieste knižky, na strane 114, sa píše opak: istina ani výnos dani a odvodom nepodliehajú. Odvodový bonus je reforma obrovského rozsahu, zasahujúca do mnohých oblastí ľudského života a niekedy je ťažké určiť, čomu sa ešte má OB venovať a čomu už nie. Modrá knižka sa dôchodkom nevenovala a tak vznikla aj táto nekonzistencia, za ktorú sa ospravedlňujeme.

V nových prepočtoch sme rátali s tým, že príspevky do II. piliera sa budú platiť z čistej mzdy a vklady ani výnosy nebudú podliehať dani ani odvodom.

4. Odvodový bonus sa vezie na dôchodkoch – neakceptované

Jánoš tvrdí, že Odvodový bonus ponúka nižšie dôchodkové zabezpečenie ako dnešný systém. Jánoš vychádza z nesprávneho predpokladu, že dnešný systém bude aj v budúcnosti vyplácať dôchodky na takej úrovni ako dnes, čo však nie je pravda. V skutočnosti bude dôchodkové zabezpečenie v systéme Odvodového bonusu minimálne podobné ako v dnešnom systéme. Prečo to tak je, vysvetľujem v tomto blogu.

5. Nízka materská pre ženy, čo nepracovali a nemajú strednú školu – čiastočne akceptované

V jednom zo svojich blogov Jánoš kritizuje, že v systéme Odvodového bonusu si výrazne pohorší matka, ktorá nepracovala a nemá strednú školu. Je pravdou, že nad situáciou, kedy matka nemá strednú školu, ani nikdy nepracovala, sa autori nezamýšľali. Nazývať kvôli tomu Sulíka sociopatom, je však dosť silná káva.

Odhliadnuc od toho, že my by sme naozaj radi podporovali matky, ktoré pracujú alebo majú aspoň nejaké vzdelanie, sme pravidlo spresnili tak, že žena, ktorá nepracovala tri roky a nemá ukončené stredoškolské vzdelanie, si bude môcť za každý neodrobený mesiac zarátať do vymeriavacieho základu jedno životné minimum. V takomto prípade matka, ktorá nikdy nepracovala a nemá strednú školu dostane na materskej 215,2 Eur mesačne. Ak deväť mesiacov gravidity využije prospešne, napríklad na dokončenie si strednej školy, bude si môcť zarátať dve životné minimá a suma sa zvýši na 282 Eur mesačne.

6. a 7. Rušenie sociálnych dávok a nahradenie adresných dávok vyšším čistým príjmom – neakceptované, hodnotový spor

V ďalšom blogu sa Marián Jánoš rozhodol kritizovať rušenie konkrétnych dávok. Na blog mu odpovedal priamo Richard Sulík. Kým my sa snažíme, aby ľudia sami rozhodovali o svojich potrebách a chceme im na to dať peniaze, Marián Jánoš je spokojný so systémom, kedy o všetkom rozhodujú úradníci. Povedzme, že by mal Jánoš v niečom pravdu a naozaj v niektorom prípade nenájdeme lepší spôsob ako nechať rozhodovať úradníkov. Ohrozí to nejako Odvodový bonus? Samozrejme, že nie. Kým všetky námietky vznesené Jánošom majú spoločnú hodnotu do 100 mil. Eur, v systéme Odvodového bonusu si zamestnanci a živnostníci polepšia o 2 miliardy Eur. Aj keby sme všetky dávky ponechali, pre Odvodový bonus to veľa neznamená.

Nedá mi však nespomenúť, že niektoré Jánošové výhrady jednoducho nesedia. Kým počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi je podľa štatistiky ÚPSVaR-u okolo 90 tisíc, tak príspevok na bývanie poberá iba necelých 44 tisíc osôb. Poberateľom iba príspevku v hmotnej núdzi sa príjem v systéme OB zdvojnásobí (polepšia si o viac ako 100 %). Tak naozaj si tí najslabší pohoršia? Rovnako siroty. Sirota nad 15 rokov bude mať v systéme OB nárok na sirotské a zároveň aj na základnú štátnu dávku v plnej výške.

Ďalej, výdavky na aktívne opatrenia trhu práce kritizuje ako neefektívne aj Útvar hodnoty za peniaze. Jánoš ďalej kritizuje, že sa končí pozitívna diskriminácia zdravotne postihnutých na trhu práce. A vie, že od príjmu vo výške 5 3-násobku životného minima stráca človek s ŤZP nárok na kompenzáciu výdavkov zdravotného postihnutia? To má samozrejme negatívny vplyv na jeho motiváciu zamestnať sa.

Naozaj si ešte niekto myslí, že v 21. storočí sa niekto dostane z chudoby sociálnymi dávkami? Cesta je vzdelanie a práca. Odvodový bonus uľahčuje prístup k práci a poskytovanie Odvodového bonusu od 15 rokov zase zlepšuje prístup k vzdelaniu.

8. Rušenie príspevku na starostlivosť o dieťa – neakceptované

Na viacerých miestach Marián Jánoš kritizuje rušenie príspevku na starostlivosť o dieťa v konotácii, že to negatívne zasiahne matky, ktorým tento príspevok uľahčoval návrat do práce. Ako ukážeme v osobitnom blogu, nie je to pravda, matka sa v systéme OB vráti do práce ľahšie, lebo materskú vyplácame vždy do troch rokov dieťaťa, aj vtedy, ak obaja rodičia pracujú.

Nakoľko vyššie príjmy majú vo všeobecnosti muži, materská sa počíta z výšky príjmu za tri roky a v systéme OB sa nemusí striedať muž a žena po šiestich mesiacov, aby sa vyčerpalo maximum materskej, koľko systém umožňuje, predpokladáme, že na materskú bude chodiť stále viac mužov. To tiež podporuje zamestnanosť žien.

9. Nesprávne vyrátaná asignačná daň (aktuálne 2 % z príjmu) – neakceptované

Jánoš na viacerých miestach spomína asignačnú daň. Raz ju príliš okliešťujeme, inokedy vraj vychádza v OB objemovo vyššia asignácia, ktorú nezohľadňujeme. Neviem, čo si z toho vybrať, v každom prípade v prepočtoch asignačnú daň zarátavame v celom objeme, ako bola vybraná v dnešnom systéme. Keďže ani dnes sa neodvedú ani zďaleka celé 2 % z dane, nebolo by korektné zarátavať vyššie číslo, ako sa na tejto dani odvádza dnes. Sadzba dane bude v systéme OB upravená podľa rozšírenia vymeriavacieho základu, z ktorého sa bude vypočítavať.

10. Náklady na dobrovoľné nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti – neakceptované

Jánoš na viacerých miestach spomína dobrovoľné nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Buď že na nich vznikne strata, alebo že je to vraj veľké riziko. Po prvé, celé náklady na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti sme v prepočtoch odrátali. Po druhé, vieme, že náklady klesnú, lebo niektorí sa skutočne odhlásia a namiesto nemocenskej budú čerpať napríklad dovolenku. Drvivá väčšina však ostane poistená, lebo po zavedení OB ostanú všetci poistení a budú musieť urobiť aktívny krok, aby sa z poistenia odhlásili. Po tretie, nemocenské poistenie sa zneužíva a súkromné poisťovne dokážu zneužívanie skontrolovať určite efektívnejšie ako Sociálna poisťovňa. A po štvrté, analogicky môžeme použiť liberalizáciu cien povinného zmluvného poistenia, ku ktorej došlo v roku 2003. Namiesto zvyšovania sadzieb sa sadzby znížili a vodiči si dnes môžu vybrať výhodnejšie poistenie.

11. Zmazanie rozdielu medzi odvodovým a daňovým zaťažením zamestnanca a živnostníka – neakceptované

Dnes máme tisíce kvázi živnostníkov, ktorých zamestnávatelia nútia do živnosti iba preto, aby mali nižšie mzdové náklady. Rovnaké daňové a odvodové zaťaženie je nielen spravodlivé, ale rieši aj tento negatívny jav. Nie je pravdou, že sa zabudlo na to, že živnosť je podnikaním. Živnostníkovi predsa naďalej ostávajú paušálne výdavky.

12. V Odvodovom bonuse je vyššia miera prerozdelenia – neakceptované, chybná interpretácia

Jánoš tvrdí, že Odvodový bonus zvyšuje mieru prerozdelenia zdrojov v spoločnosti, pričom vychádza z čísel vybranej dane, odvodov a vyplateného Odvodového bonusu. Stačí si nalistovať kapitolu 10, fungovanie v praxi. Spolu so zavedením OB budú zavedené individuálne účty, kde bude dochádzať k zrátavaniu plusových (OB, mimoriadne štátne dávky,…) a mínusových (daň a odvody) položiek. Vyplácaný bude iba rozdiel. Miera prerozdelenia v systéme OB klesá.

13. Nezahrnutie nákladov na správu Sociálnej Poisťovne – neakceptované

Ani toto tvrdenie nie je pravdivé. Stačí sa pozrieť do rozpočtu Sociálnej poisťovne a čitateľ zistí, že poisťovňa operuje aj inými zdrojmi okrem poistného a dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorými kryje takzvaný „bilančný rozdiel“. Jánoš sa do rozpočtu nepozrel a z toho nesprávne vyvodil, že autori nezahrnuli náklady na správu Sociálnej poisťovne.

14. Podcenená vyrovnávacia dávka pre dôchodcov – akceptované

Marián Jánoš má pravdu, že dôchodca, ktorý pracuje, musí mať vyššiu vyrovnávaciu dávku, inak by si v systéme Odvodového bonusu pohoršil. Základnú štátnu dávku totiž každému pracujúcemu znižujeme o 10 % jeho príjmov. Problém však je, že efekt pracujúcich dôchodcov nevieme vyčísliť, lebo dáta, ktoré by sme na to potrebovali, neexistujú, respektíve Sociálna poisťovňa ich nespracúva. Jednoduchým riešením by bolo pracujúcim dôchodcom základnú štátnu dávku o 10 % príjmov neznižovať. Ani finančný dopad takéhoto riešenia však nevieme vyčísliť, lebo nevieme koľko dôchodcovia zarábajú. Tento fakt hrá v náš neprospech. Rovnako však existujú iné nevyčísliteľné efekty, ktoré hrajú v náš prospech.

 

Toľko k námietkam Mariána Jánoša. Ostáva vyjadriť sa k námietke INEKO, ktoré spochybnilo vstupné dáta od IFP, na základe ktorých sme rátali hrubé príjmy v systéme. Nuž, ukázalo sa, že najväčším problémom, s ktorým bojujeme, sú vstupné dáta. Niektoré dáta štát vôbec nespracúva a aj tie, ktoré dostaneme oficiálnou cestou priamo od štátnej inštitúcie sa ukázali ako spochybniteľné. IFP sa nám ospravedlnilo, dáta, ktoré nám poskytli, vraj zabudli prepočítať ešte jedným koeficientom. Ako je potom možné, že štát vybral na dani z príjmu toľko, koľko vybral? Ak sú totiž správne dáta, ktoré má INEKO, tak štát mal mať v rozpočte o 300 miliónov Eur menej, ako v skutočnosti mal. Naopak, v našom výpočte vybraná daň sedela. Rozdiel nám IFP nevysvetlilo a s pribúdajúcim časom skôr len pribúdajú pochybnosti nakoľko kvalitné dáta sme na výpočet dostali.

Každopádne zo situácie sme sa poučili a budúci rok na to pôjdeme inak. Namiesto snahy o presné výpočty na nepresných dátach urobíme tri scenáre. Optimistický, realistický a pesimistický. Nech je objem hrubých príjmov a tým pádom koláč, ktorý rozdeľujeme, akýkoľvek, nič to nemení na princípoch a prínosoch Odvodového bonusu. A my sa chceme rozprávať o výhodách Odvodového bonusu, nie o tom, aký je objem miezd v ekonomike. Jednoduchší systém, žiadne bariéry pre nepracujúcich, viac peňazí pre rodiny s malými deťmi, nižšie daňovo – odvodové zaťaženie, zdravšie verejné financie … tieto výhody ostanú v Odvodovom bonuse vždy zachované.

Autor je expert SaS na Odvodový bonus a dôchodkový systém.

 

[1] vo svojom výpočte použil Marián Jánoš neprípustné zjednodušenia, vďaka čomu prišiel k nesprávnemu výsledku. Viac v blogu.

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. Člen strany SaS a komunálny poslanec v Bratislave. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn.