Denník N

Aby pomoc obetiam bola efektívna

Domáce násilie, násilie na ženách, násilie v partnerských vzťahoch či násilie na deťoch v rodinách sú problémy, ktorým sa z roka na rok naša spoločnosť a verejné inštitúcie venujú oveľa viac, ako tomu bolo v minulosti.

Z pohľadu mimovládnych organizácií, ktoré pomáhajú obetiam násilia, pomoc zo strany štátu nie je tak efektívna a rýchla, ako by to ľudia zažívajúci násilie potrebovali. Avšak je nespochybniteľné, že počet služieb narastá a čoraz viac ľudí z pomáhajúcich profesií disponuje tak potrebnými informáciami.

Nórsko, ktoré sme v októbri navštívili, čelí rovnakým problémom s násilím ako naša krajina. Ak by sme náš pobyt mali zredukovať na jeden hlavný odkaz, ktorý sa v nás uchoval, tak by to bol ten, že v Nórsku sú do pomoci obetiam násilia zapojené všetky relevantné inštitúcie prostredníctvom špecializovaných tímov zložených z viacerých profesií.

Ako taká spolupráca, ktorá si vyžaduje zapojenie rôznych profesií, vyzerá prakticky? Navštívili sme policajnú stanicu v Oslo, kde vytvorili špecializovaný tím pracovníkov z rôznych profesií, ktorí riešia trestné podania v oblasti domáceho násilia. Súčasťou tímu sú teda policajti, ktorí sa špecializujú na vyhodnotenie rizík, ktorým obeť čelí. Zároveň sa jej situáciou zaoberá psychologička, ktorá poskytuje prvotné ošetrenie a postup v terapii, ako aj sociálna pracovníčka, ktorá zabezpečuje, aby – ak v prípade figurujú deti – poskytla podporu aj im. Navyše samotný priestor, kde tieto profesie spoločne riešia ťažkú situáciu obete, sa síce nachádza v budove policajnej stanice, ale nepôsobí odstrašujúcim dojmom. Naopak, je vyslovene prispôsobený prípadným detským obetiam násilia. Dojem je umocnený tým, že pracovníci spolupracujúceho tímu nie sú oblečení v uniformách, ale využívajú neformálne, civilné oblečenie. V priestore sa nachádzajú aj výsluchové miestnosti, ktoré rovnako prekvapia príjemným vizuálom a môžu významne napomôcť pri výsluchoch tak, aby sa obeť – popritom čomu čelí – cítila komfortne a v bezpečí.

Rovnako sme mali možnosť navštíviť aj azylové centrum pre ženy a ich deti. Riaditeľka centra vysvetľovala, že efektívna pomoc obeti násilia spočíva aj v tom, že nie obeť násilia má chodiť za inštitúciami, ale inštitúcie – polícia, právnické, psychologické a iné služby ju navštívia tam, kde sa môže cítiť bezpečne – konkrétne v priestoroch ich centra. Obete tam pritom nemusia byť automaticky aj ubytované. Takýto prístup zabezpečí, že aj pomoc je efektívnejšia a adresnejšia.

Príklad spolupráce medzi inštitúciami sme videli aj na úrovni sociálno-právnej ochrany detí, ktorá úzko spolupracuje s políciou, súdmi, poradenskými centrami či klinickými psychologičkami. Viac o tom tu.

Mali sme tiež možnosť vypočuť si skúsenosti pracovníčok z Centra pre sexuálne násilie, ktoré je zriadené ako súčasť nemocničného zariadenia. Obete tak dostanú pomoc na jednom mieste od zdravotníčky, ako aj špecializovanej pracovníčky pre obete sexuálneho násilia. Dozvedeli sme sa o tom, ako tieto centrá vznikali, aký typ pomoci poskytujú, ako prebieha vyšetrenie, ako ich zariadenie vyzerá. Viac o tom tu.

Vyššie spomínané príklady sú len čiastkovým obrazom toho, ako v Nórskom kráľovstve funguje efektívna medzi-inštitucionálna spolupráca. Síce nie je perfektná a občas, ako u nás, zlyhá ľudský faktor, avšak citujúc slová jedného z expertov: “My Nóri nie sme dokonalí, to ani netvrdíme, ale snažíme sa hľadať riešenia, nie problémy.” Ochota hľadať čo najadekvátnejší formát spolupráce medzi vládnymi i mimovládnymi inštitúciami a skúšať ho v praxi tak, aby čo najviac ľudí dostalo pomoc a podporu v núdzi, je to najviac inšpiratívne, čo sme v Nórsku mali možnosť zažiť.

Táto správa vznikla na základe podkladov zo študijnej cesty do Osla v októbri 2017, ktorá sa realizovala v rámci bilaterálnej aktivity IVPR a NKTVS. „Aktivita je financovaná z grantov Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“/ Supported by a grant from Norway Grants „Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky“/ Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic

 

Autori: Jana Jablonická-Zezulová, Christián Havlíček, Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Teraz najčítanejšie

Zastavme násilie

"Zastavme násilie" je blog Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC), ktoré bolo zriadené Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR) a funguje ako súčasť Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. Hlavným poslaním KMC je predchádzať a znižovať násilie na ženách a domáce násilie prostredníctvom komplexnej celoštátnej politiky. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory a blogy našich expertiek a expertov.