Denník N

Odvodový bonus spĺňa odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze. A pomôže zaplatiť jasle či škôlku

Niekoľko mesiacov dozadu predstavili ekonómovia z Útvaru hodnoty za peniaze na ministerstve financií niekoľko návrhov ako zmeniť sociálnu politiku štátu. Navrhujú znížiť výdavky na rodiny s vysokými príjmami a tieto peniaze použiť napríklad na vyššie štipendiá pre študentov z chudobnejších rodín alebo na väčšiu dostupnosť jaslí. Ako by si s ich odporúčaniami poradil Odvodový bonus? Niektoré z navrhovaných opatrení sú v Odvodovom bonuse už zakomponované a iné sa dajú zrealizovať jednoduchšie, ako v dnešnom systéme.

Zvýšiť dostupnosť jasličiek a dostať matky ľahšie do práce. Splnené.

Odvodový bonus (OB) sme navrhli tak, aby bol pre rodiny s deťmi podstatne veľkorysejší ako dnešný sociálny systém. Rodičom s deťmi do troch rokov budeme vyplácať v súčte o 60 % viac peňazí ako sa vypláca dnes. Nahrádzame príspevok pri narodení dieťaťa, nahrádzame príspevok na starostlivosť o dieťa, napriek tomu sa v systéme OB matka rýchlejšie a ľahšie vráti do práce, zaplatí si jasle i škôlku. Ako je to možné? Jednoducho. Materskú budeme vyplácať do troch rokov dieťaťa, bez ohľadu na to, či je niektorý z rodičov doma alebo obaja pracujú. Rodine tak ostane dosť peňazí na zaplatenie jaslí či škôlky. Porovnanie uvádzam na konci blogu.

Materská v systéme Odvodového bonusu

Materskú vyplácame celé tri roky a vypočítame ju ako 1,5 % z úhrnu miezd za tri odpracované roky podľa výberu rodiča. Ak ešte rodič tri roky odpracované nemá, môže si zarátať za každý chýbajúci mesiac jedno životné minimum (199,48) a ak má ukončenú strednú školu, tak až dve (2×199,48). 

Viac peňazí pre študentov. Splnené.

Odvodový bonus pomôže aj rodinám so študentmi. Dnes dostane rodina s nezaopatreným dieťaťom (študent do 25 rokov veku) iba prídavok na dieťa 23,52 Eur mesačne. Sociálne štipendium, ktoré by Kažimírovi ekonómovia radi zvyšovali, dostane študent, iba ak sú príjmy rodiny pod úrovňou životného minima. V systéme OB dostane každý študent nad 15 rokov 123,7 Eur mesačne, rovnako ako dospelá osoba. O 100 Eur mesačne viac ako dnes. Odvodový bonus myslí na všetkých študentov, nielen na sociálne slabších.

Myslíme si, že dieťa, batoľa či študent, je významným nákladom pre každú rodinu. Skúsme však prijať za svoju premisu ekonómov z Útvaru hodnoty za peniaze, že bohaté rodiny tieto peniaze nepotrebujú a pozrime sa, ako to môžeme riešiť v systéme Odvodového bonusu.

Nevyplácať bohatým prídavky na dieťa. Splnené.

Útvar hodnoty za peniaze navrhuje pri vyššom príjme podmieniť vyplácanie prídavkov na dieťa testovaním príjmu. Testovanie príjmu však nie je v dnešnom systéme také jednoduché. V minulosti sa už o to pokúšala vláda Ivety Radičovej, no neúspešne. To, čo je v dnešnom systéme administratívne náročné a drahé, má Odvodový bonus vyriešené elegantne. Odvodový bonus sa znižuje o 10 % vlastného príjmu až do dosiahnutia stropu na platenie sociálneho odvodu, čo je zároveň hranica, keď sa vlastný OB osoby rovná nule. Od tejto hranice sa klesanie OB zrýchľuje na 22,5 %[1], a toto klesanie sa týka práve mimoriadnych štátnych dávok, ako je prídavok na dieťa[2].

V praxi to znamená, že bezdetný jednotlivec s dnešným superhrubým príjmom vyšším ako 1994,8 Eur mesačne (dnešný hrubý príjem 1475 Eur) bude mať základnú štátnu dávku 0 Eur (199,48 – 10 % z 1994,8). V prípade, ak má ten istý človek s príjmom 1994,8 Eur dve deti do 15 rokov, jeho odvodový bonus bude ešte 119,7 Eur[3]. Pri príjme 2500 Eur to bude už len 6 Eur[4]. Na nulu sa štátna dávka dostane pri príjme 2527 Eur, čo je dnešná hrubá mzda 1870 Eur (čistá 1372 Eur). Opatrenie, ktoré je v dnešnom systéme prakticky nerealizovateľné, je v systéme OB už zakomponované.

Klesať môže aj štátna dávka pre študenta

Aj keď si myslíme, že Odvodový bonus je navrhnutý dostatočne solidárne, pozrime sa, čo by sme mohli zmeniť, ak by sme sa chceli ešte viac priblížiť k cieľom Útvaru hodnoty za peniaze. Analytici navrhujú  klesanie výšky daňového bonusu na dieťa a zvyšovanie sociálnych štipendií. Daňový bonus však systém OB nepozná a sociálne štipendiá nahrádzame podstatne vyššou štátnou dávkou pre študenta od 15 rokov.

Povedzme si však, že by sme sa nechali presvedčiť a „bohatým“ by sme chceli zobrať, aby sme mohli ešte viac pomôcť sociálne slabším študentom. Ako zrejme tušíte, štátnu dávku za študenta by si priznával rodič a tá by klesala rovnako ako prídavok na dieťa. Náš pokusný občan s príjmom 2500 Eur mesačne a jedným 18 ročným študentom by mal Odvodový bonus ešte 85,81 Eur[5] a na nulu by klesol pri príjme 2881 Eur (dnešný hrubý príjem 2132 Eur a čistý 1546 Eur).

Takýto spôsob je realizovateľný, ale prináša so sebou niekoľko technických problémov. Dnes predpokladáme, že v systéme OB za študenta bez príjmu, vygeneruje daňové priznanie Finančná správa. Ak by mal OB študentov klesať vďaka príjmu rodiča, museli by sme vytvárať spoločné „rodinné“ daňové priznania a zároveň evidovať štatút študenta.

V každom prípade odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze sú v systéme Odvodového bonusu realizovateľné. Často jednoduchšie ako v dnešnom systéme a hlavne spôsobom, ktorý nenarúša princípy Odvodového bonusu.

Na záver sľúbené porovnanie materskej s ohľadom na potrebu zaplatiť jasle / škôlku

Predstavte si, že už druhý rok ste na materskej s prvým dieťaťom. Pred odchodom na materskú ste pracovali za hrubú mzdu 800 €. Počas 34 týždňov ste poberali materskú dávku vo výške 552,30 €/571,70 € (30/31 dní v mesiaci). Teraz počas druhého roka na materskej dostávate 213,20 € plus prídavok na jedno dieťa vo výške 23,52 € – spolu 236,72 €. Váš zamestnávateľ vám ponúkne návrat na čiastočný úväzok – 75 %.

Čo všetko sa udeje, ak prijmete túto ponuku:

Vaša nová hrubá mzda bude vo výške 600 € a superhrubá mzda vo výške 811,20 €. Pri uplatnení daňového bonusu na dieťa bude Vaša čistá mzda 502,50 €.

Môžete naďalej poberať rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa, ak sú náklady na jasle/škôlku vyššie ako rodičovský príspevok. Dieťa vám zobrali do detských jaslí prevádzkovaných mestskou časťou Bratislava – Staré mesto. Pri mesačnej úhrade vo výške 300 € si uplatňujete príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 €. Zároveň máte stále nárok na prídavok na dieťa.

Váš celkový príjem bude čistá mzda, príspevok na starostlivosť o dieťa a prídavok na dieťa spolu vo výške 806,45 € = 502,93 € + 280 € + 23,52 €. Z toho si musíte zaplatiť jasle.

Po zavedení Odvodového bonusu:

Rovnako ste už druhý rok na materskej s prvým dieťaťom a pred odchodom na materskú ste pracovali za superhrubú mzdu 1081,6 € (hrubá mzda 800 €). Máte nárok na materskú štátnu dávku vo výške 584,06 € až do dosiahnutia 3 rokov dieťaťa (1,5 % z úhrnu miezd za tri roky). Zároveň máte nárok na základnú štátnu dávku vo výške životného minima pre osobu nad 15 rokov (199,48 €) a základnú štátnu dávku na dieťa vo výške 39,90 € (20 %  zo sumy životného minima). Váš základ dane je 823,44 €, z čoho platíte 19% daň, 10% sociálny odvod a 9% zdravotný odvod, spolu 38 %. Váš čistý príjem je 510,53 €.

Váš zamestnávateľ vám ponúkne návrat na čiastočný úväzok – 75 %.  Vaša nová superhrubá mzda bude vo výške 811,20 €.

Odvodový bonus klesne o 10 % vášho zárobku, teda o 81,12 € a to zo sumy životného minima 199,48 € na 118,36 €.

Váš základ dane je tak Odvodový bonus 118,36 € plus váš zárobok 811,20 €, plus materská štátna dávka 584,06 € a základná štátna dávka na dieťa 39,90 €, spolu 1553,52 €, z čoho platíte 19% daň, 10% sociálny odvod a 9% zdravotný odvod, spolu 38 %.

Váš čistý príjem v systéme Odvodového bonusu je 963,18 €.

Odvodový bonus ruší príspevok na starostlivosť o dieťa, ale zvyšuje v tomto konkrétnom príklade čistý príjem matky o 156,73 € (963,18 € mínus 806,02 €).

Moje príspevky môžete sledovať tu.

 

[1] OB ma dve miery klesania preto, aby bolo zachované rovnaké marginálne zdanenie (zdanenie posledného zarobeného eura). Zrýchlenie miery klesania kompenzuje fakt, že od dosiahnutia stropu sa prestáva platiť sociálny odvod. V poslednom vydaní (knižka OBIII) bola druhá hranica klesania nastavená na 31 %. Nakoľko v nových výpočtoch sme zrušili strop pre platenie zdravotného odvodu, sadzba klesla na 22,5 %.

[2] V OB navrhujeme prídavky na dieťa vo výške 20 % ŽM na jedno dieťa, 60 % ŽM na dve deti, 90 % ŽM na tri deti a 100 % ŽM na štyri a viac detí

[3] 199,48 + 60 % z 199,48 – 10 % z 1994,8

[4] 199,48 + 60% z 199,48 – 10% z 1994,8 – 22,5% z (2500-1994,8)

[5] 2×199,48 – 10% z 1994,8 – 22,5% z (2500-1994,8)

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. Člen strany SaS a komunálny poslanec v Bratislave. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn.