Denník N

O troch rozpočtových orieškoch pre väčšie dobro

Rozprávka Tri oriešky pre Popolušku je už tradičným hitom Vianoc. Až takým, že sa o ňu muselo súťažiť žrebovaním, aby došlo k spravodlivejšiemu deleniu. Víťazná televízia a jej diváci sa potešili, kiežby sa rovnako tešil i podľa pána predsedu vlády minuloročný víťaz súťaže o najvyšší balík peňazí – školstvo.

Poďme si povedať pár faktov.
Ak máme celkovo pre vzdelávanie 3,5 miliardy eur, kam nepatria len financie pre ministerstvo školstva (tie tvoria z celkovej sumy len 39%), tak pre bežného smrteľníka to musí byť obrovská suma. Zároveň sa na ministerstve urobila revízia verejných výdavkov, ktorá našla možnú úsporu 88 miliónov, pričom hneď prvý nápad, kde by sa malo šetriť sa týkal racionalizácie len siete základných škôl. Tento materiál zároveň uvádzal aj iné zaujímavé číslo – 300 miliónov ide od vzdelávania z iných zdrojov, najmä zo strany rodičov. Či je to školné, stravné, rôzne druhy poplatkov atď.
Takže tu máme zásadný problém. Máme pomerne drahý, zle riadený vzdelávací systém, lebo ako si mám inak vysvetliť, že 33% výdavkov na vzdelávanie a výchovu mládeže tečie cez ministerstvo vnútra a nevieme to mať pod jednou strechou. Pritom si ho sponzorujeme z vlastných zdrojov či sme rodičom, učiteľom alebo študentom.
Priznajme si to a nehrajme sa, že tu máme akési bezplatné školstvo, kedy nám chýbajú kvalitné vzdelávacie materiály (naschvál použijem tento termín, písať o nedostatku učebníc je pomaly klišé), ktorých nedostatok popisuje vo svojom stanovisku k rozpočtu i Najvyšší kontrolný úrad. Chýbajú finančné zdroje na lepšie osobné ohodnotenie, aby školy ocenili všetkých svojich zamestnancov za nadštandard, ktorí poskytujú a v iných povolaniach býva aj patrične zvýraznený. Chýba viac peňazí školám, ktoré pracujú na zvyšovaní svojej kvality cez vzdelávacie audity s otvoreným trhom vzdelávania pre učiteľov. Darmo bude rada pre rozpočtovú zodpovednosť písať, že nezvyšovanie platov v školstve „v čase relatívne rýchlo očakávaného rastu miezd v súkromnom sektore (priemerný rast o 5 % ročne v rokoch 2018 až 2020 by mohlo mať negatívne efekty na kvalitných zamestnancov vo verejnej správe„, ak sa pripravuje rezerva na volebný rok 2020 vo výške 148 miliónov, takže učitelia – musíte ešte chvíľku počkať!

Treba to povedať priamo, treba to povedať nahlas. Vzdelávanie si zaslúži výraznú investíciu za predpokladu, že dôjde k prehodnoteniu efektivity súčasného systému. Neustále sa zadlžujeme a cieľ vyrovnaného rozpočtu sa odialil. Zodpovedne prehlasujem, že nemáme správne rozdelovaný ani súčasný balík peňazí a tu treba začať. Navrhol som tri drobné a v porovnaní s celkovým objemom verejných financií nepatrné úpravy pre oblasti, ktoré su podľa mňa prehliadané. Bude len na politickej vôli vládnej koalície tieto inovácie prijať a otvoriť tri oriešky pre popolušky dneška.

V prvej navrhujem zvýšenie výdavkov v kapitole č. 20 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podprograme 02601, ktorý je zameraný na šport pre všetkých, školský a univerzitný šport o sumu vo výške 500 000 eur. Považujem za mimoriadne dôležité navýšiť prostriedky v podprograme, ktorý rozvíja telesnú aktivitu a upevňovanie zdravia, kde nie je prioritou dosahovanie maximálneho výkonu a podporuje zapojenie čo najväčšieho počtu detí, žiakov a študentov do vykonávanie pohybových aktivít. Z týchto peňazí sa financujú školské športové súťaže a aktivity na všetkých typoch škôl a podporuje sa účasť detí a mládeže na medzinárodných súťažiach. Cieľom je teda motivačným spôsobom viesť mladých ľudí k aktívnemu životnému štýlu, pričom sa treba sústrediť dotiahnuť k športu čo najväčšie množstvo dnes telesne pasívnych detí.

V ďalšom návrhu navrhujem zvýšenie výdavkov v kapitole č. 20 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podprograme 07818 zameranému na podporu detí a mládeže o sumu vo výške 500 000 eur. Uvedený pozmeňovací návrh plne korešponduje aj s programovým vyhlásením vlády, ktoré si kladie za cieľ podporovať a zlepšovať ponuku výchovno-vzdelávacie príležitosti v čase mimo školského vyučovania. Vláda si zároveň za cieľ stanovila, v rámci možností, zvýšiť objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rozšírenie ponuky a zvýšenia kvality výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania. Práve navýšenie rozpočtu na program Podpora detí a mládeže umožní naplnenie cieľov deklarovaných v programovom vyhlásení vlády na obdobie 2016-2020. Bez výraznejšie podpory zapojenia mládeže bude zámer celého podprogramu, trvalo sa rozvíjajúci systém neformálneho vzdelávania detí a mládeže, iba pekne napísanou vetou na papieri.

Zároveň spolu s kolegami poslancami Erikou Jurinovou a Jozefom Viskupičom sme navrhli zvýšenie výdavkov v kapitole č. 10 – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s cieľom navýšenia dotačného systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o sumu vo výške 310 084 eur. Nazdávame sa, že ak súčasná vláda SR myslí svoje vyjadrenia o podpore národného povedomia a patriotizme vážne, mala by si v prvom rade plniť v zahraničí svoje záväzky voči krajanom a až následne voči príslušníkom tretích krajín, odhliadnuc od toho, že podpora slovenskej diaspóry v zahraničí zo strany štátu ako materskej krajiny je niekoľkonásobne nižšia v porovnaní s okolitými štátmi. Navyše je to aj v súlade s platným uznesením vlády SR č. 625 zo 17. 9. 2008, na základe ktorého by mala byť každoročne na podporu kultúry, vzdelávania a jazyka Slovákov žijúcich v zahraničí vyčlenená suma 1,33 mil. eur. Na rozdiel od tohto platného uznesenia tzv. prvej Ficovej vlády, ktoré bolo potvrdené aj predchádzajúcou vládou SR v podobe uznesenia č. 571 z 21. 10. 2015, sa vo vládnom návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 vyčleňuje na dotačný systém len suma vo výške 1 019 916 eur (t.j. o 310 084 eur menej). Z týchto finančných prostriedkov by sa mali podporovať najmä vzdelávacie a kultúrne aktivity, ktoré prinesú vysokú pridanú hodnotu všetkým Slovákom. Osobne som nedávno absolvoval návštevu našich krajanov v Srbsku, navštívil som Starú Pazovu, kde pôsobili Hurbanovci, Kovačicu s vysokou koncetráciou umeleckého génia na obyvateľa, Báčsky Petrovec s jedinečnými divadelnými a folklórnými festivalmi, Kysač, kde prebiehajú prehliadky krásy slovenského kroja.
Musíme urobiť maximum, aby sme ich podporili, získame tým všetci.

Ani jedno z týchto opatrení nezvyšuje deficit verejných financií, ide len presun peňazí, ktorými bude môcť táto vláda otvoriť povestné tri oriešky pre väčšie dobro.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Sopko

Manžel, otec a učiteľ. Autor a správca www.zavretaskola.sk.