Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Strana 2

Prevod majetkovej účasti štátu, kraja alebo obce na prevádzke verejných vodovodov či kanalizácií sa obmedzí. Cieľom schválenej novely je, aby tieto účasti zostali aj do budúcnosti vo verejnom vlastníctve.

„Majetkovú účasť štátu, samosprávneho kraja alebo obce na podnikaní vlastníka verejného vodovodu, vlastníka verejnej kanalizácie, prevádzkovateľa verejného vodovodu a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno previesť len na štát, samosprávny kraj alebo obec,“ píše sa v návrhu od SaS. (tasr)

Zavedenie jednotného systému zberu údajov o sociálnych službách sa odloží o jeden rok, mal by teda začať fungovať od 1. januára 2022. Vytvorenie právnych podmienok schválila ešte predchádzajúca vláda, zámerom bolo prispieť ku skvalitneniu procesu strednodobého plánovania rozvoja sociálnych služieb a s nimi súvisiaceho spolufinancovania.

Jeho spustenie sa však posúva. „Dôvodom je skutočnosť, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020 až 2024 zaviazala pripraviť nový zákon o sociálnych službách, pričom je pravdepodobné, že novým zákonom prijaté legislatívne úpravy, najmä v oblasti posudzovania odkázanosti na pomoc a financovania pomoci pre odkázanú osobu, budú mať vplyv aj na obsah a štruktúru jednotlivých evidencií, ktoré majú byť vedené v informačnom systéme,“ uvádza sa v dôvodovej správe k novele.

Predkladateľka Petra Krištúfková (Sme rodina) upozornila, že ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pripravuje zásadné zmeny vo fungovaní štátnych informačných systémov. „Preto je nevyhnutné účinnosť informačného systému odsunúť s cieľom prehodnotiť jeho obsah s prihliadnutím na zámery vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády, ako aj prípadne získať výhodnejšie cenové ponuky pre štát na zákazku na tvorbu tohto informačného systému,“ konštatuje dôvodová správa. (tasr)

Na určenie výšky dotácie na výstavbu nájomných bytov bežného štandardu sa stanovia pásma. Zákon schválil parlament. Dotácia má byť vo výške 40 % z obstarávacích nákladov, ak priemerná plocha bytov nepresahuje 52 m2, a 35 %, ak je priemerná plocha od 52 do 60 m2.

V prípade výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu stanovil rezort výstavby ďalšie pásmo – dotácia môže byť do výšky 75 % z obstarávacích nákladov, ak priemerná plocha nájomných bytov neprevyšuje 55 m2.

Ďalšie pásmo sa týka stavebných úprav nájomných bytov – na tie môže štát poskytnúť dotáciu do 80 % obstarávacích nákladov. Štát poskytne dotácie aj na obstaranie technickej vybavenosti či odstránenie systémovej poruchy.

Pri obstarávaní nájomných bytov bežného alebo nižšieho štandardu môže štát dotácie znížiť o 5 %, ak celková podlahová plocha bytov je menej ako 75 % z celkovej podlahovej plochy budovy na bývanie. Môže ju však aj zvýšiť o 10 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese alebo štartovací byt.

Štát môže pristúpiť k zvýšeniu dotácie o 5 %, ak je zhotoviteľom nájomného bytu registrovaný sociálny podnik.

Legislatíva upravuje aj rozsah oprávnených fyzických osôb, ktorým môže byť nájomný byt pridelený, čo bude mať podľa rezortu pozitívne sociálne vplyvy, keďže sa zvýši dostupnosť verejného nájomného bývania.

Úpravy majú nastať aj pri podiele bytov, ktoré majú byť navrhnuté univerzálne z hľadiska stavebných konštrukcií, a to tak, aby ich mohli využívať osoby so zdravotným postihnutím bez dodatočných úprav týchto konštrukcií. Pôvodne navrhnutý 10-percentný podiel bytov sa pozmeňujúcim návrhom z výborov zvýšil na 15 %.

Plénum schválilo aj návrh poslanca Petra Kremského (OĽaNO), podľa ktorého sa má vytvoriť možnosť zabezpečiť bývanie pre ľudí, ktorí pracujú pre žiadateľa alebo jemu podriadené organizácie a nepatria do tzv. nízkopríjmovej kategórie. „Ide napríklad o úradníkov, učiteľov, pracovníkov mestských podnikov, mestských policajtov, sociálnych pracovníkov a podobne,“ priblížil Kremský. Cieľom je, aby títo ľudia mali bývanie v dostupnej vzdialenosti. (tasr)

Za zbieranie peňazí na Šírava Park dostala CEE Real Estate Group od NBS pokutu 20-tisíc eur

Zdroj - CEE Real Estate Group
Zdroj – CEE Real Estate Group

Za zbieranie peňazí na Šírava Park dostala CEE Real Estate Group od NBS pokutu 20-tisíc eur. Centrálna banka nariadila spoločnosti nepovolené kolektívne investovanie skončiť. Firma ponúkala ľuďom investíciu s garantovaným výnosom 25 % ročne na 24 rokov.

V dotácii nájmov bude štát pokračovať, povedal po schválení novely na vláde minister Richard Sulík. Dodal, že sa rozšíri okruh možných prijímateľov a odstránia technické nedostatky.

Podnikatelia, ktorým protipandemické opatrenia štátu obmedzili príjem a majú prenajaté priestory, môžu požiadať o dotáciu z  ministerstva hospodárstva na nájomné aj v druhej vlne pandémie. Rovnako ako v prvej vlne je výška dotácie rovnaká ako zľava, ktorú poskytne prenajímateľ.

Dlžnú sumu musia nájomcovia prenajímateľom začať splácať nasledujúci mesiac po skončení mimoriadnej situácie, najneskôr od apríla budúceho roka, a to bez ohľadu na to, či sa pandémia skončí alebo nie.

Maximálna výška dotácie je 50 % z nájomného, a to v prípade, že rovnakú zľavu poskytne aj prenajímateľ. Nájomca by v takomto prípade neplatil nič a prenajímateľ bude mať uhradenú polovicu nájomného. Dotáciu ministerstvo podmienilo vznikom nájomného vzťahu pred prvým augustom tohto roka.

Prípadná zmena výšky nájomného, ku ktorej došlo po 31. auguste tohto roka, výšku dotácie neovplyvní. Vláda zároveň schválila pre túto novelu zákona skrátené legislatívne konanie. (tasr, e)

Zákon o financovaní škôl sa zmení, dôvodom je zavedenie povinnej škôlky. Poslanci schválili novelu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Poslanci schválili novelu zákona, ktorá upravuje aj zber údajov za deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských školách či dodatočný zber údajov za deti materských škôl po 15. septembri príslušného školského roka na účely určovania normatívneho príspevku a na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok.

Zákon rieši aj úpravu prideľovania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu.

Vzhľadom na sankčné nástroje pri zanedbávaní riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole sa navrhuje i povinnosť obcí viesť evidenciu aj za deti vo veku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. (tasr)

Osoby nad 62 rokov už nebudú musieť každoročne žiadať obec o odpustenie alebo zníženie dane. Schválená novela sa týka len tých obcí a miest, v ktorých platí všeobecne záväzné nariadenie o odpustení dane.

Seniori tak môžu byť automaticky oslobodení od platenia miestnej dane bez potreby o to žiadať.

Zákon v súčasnosti umožňuje obciam a mestám prijať VZN, ktorým pre vybrané skupiny občanov umožnia znížiť alebo úplne upustiť od dane zo stavieb alebo dane z bytov. Daňovník musí obci preukázať splnenie podmienok.

Takýto nárok majú aj osoby nad 62 rokov, platí im natrvalo, respektíve do zrušenia prijatého VZN. Poslanci preto navrhli, aby seniori neboli viac povinní uplatňovať si nárok na odpustenie dane. Má sa tým znížiť administratívna záťaž obce aj samotných daňovníkov. (tasr)

Akcionári Metra rokujú o návrhu na nového šéfa predstavenstva, čo naznačuje, že chcú urovnať vzájomnú roztržku. Daniel Křetínský a Patrik Tkáč majú vo firme zhruba 40 %, proti nim sa stavajú menšinoví vlastníci, nadácie Beisheim a Meridian.

Křetínský je dlhší čas v spore s nadáciami Beisheim a Meridian, ktoré majú v Metre podiel spolu 23 %. Český podnikateľ sa ho viackrát snažil odkúpiť, no neuspel. Nadácie sa vyjadrili, že chcú svoje podiely zvýšiť a upevniť si blokačnú menšinu.

O čom rokujú

Podľa zdrojov Reuters začal Křetínský s nadáciami rokovať o spoločnej stratégii pre Metro, o spoločných kandidátoch na troch členov dozornej rady vrátane jej šéfa, ktorí by mali byť nahradení na budúcom valnom zhromaždení.

Diskutujú aj o novom riaditeľovi Metra. Súčasný predseda predstavenstva Olaf Koch na konci roka odchádza a jeho funkciu, ktorá v Nemecku zodpovedá postu generálneho riaditeľa, si zatiaľ rozdelia finančný šéf Christian Baier a prevádzkový riaditeľ Rafael Gasset.

Ako sa darí Metru

Metro tvrdo zasiahla pandémia, keďže hlavnou skupinou jeho zákazníkov sú reštaurácie a hotely. Akcionári preto hľadajú novú stratégiu vrátane digitálnej a zameranie na určité skupiny zákazníkov.

V posledných rokoch Metro predalo časť majetku. Sústreďuje sa na veľkoobchod v Európe a na zásobovanie hotelov, reštaurácií a nezávislých obchodníkov. Na domácom trhu v Nemecku čelí slabému rastu a v Rusku dokonca poklesu.

Metro má v 26 krajinách vyše 770 veľkoobchodov Cash & Carry, ktoré zamestnávajú 150-tisíc ľudí. Na Slovensku prevádzkuje šesť veľkoobchodných centier s čerpacími stanicami. (čtk, reuters)

Výška úverov poskytovaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa zvýši, aby sa podporila výstavba nájomných bytov. Novelu schválili poslanci.

Zo štátneho fondu je možné v určitých prípadoch poskytnúť úver až do 100 % obstarávacej ceny s lehotou splatnosti do 40 rokov. Súčasná legislatíva však stanovuje maximálny limit výšky úveru na byt, na štvorcový meter (m2) podlahovej plochy bytu alebo na m2 zatepľovanej plochy.

Čo sa zmení:

  • Limit úveru na byt pre fyzické osoby sa má zvýšiť z 90 000 eur na 120 000 eur.
  • Pri obstarávaní nájomného bytu obcou, VÚC či neziskovou organizáciou sa má zmeniť limit 90 000 eur na 1350 eur za m2 podlahovej plochy bytu.
  • Limit sa zvyšuje aj pri úvere na modernizáciu bytovej budovy a odstránenie systémovej poruchy z 500 eur na 800 eur na m2 podlahovej plochy bytu.
  • Pri zateplení bytovej budovy alebo zariadenia sociálnych služieb sa má zvýšiť limit zo 100 eur na m2 zatepľovanej plochy na 200 eur za m2 podlahovej plochy.
  • Na výstavbu zariadenia sociálnych služieb sa zvýši limit úveru zo 760 eur na 1200 eur za m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.

Vypustiť by sa malo ustanovenie určujúce maximálnu výšku sumy odpustenej časti úveru (6000 eur) pre mladomanželov poskytnutého na obstaranie bytu staršieho ako tri roky. „Navrhovanou úpravou však nie je dotknutá možnosť odpustenia časti úveru pri narodení dieťaťa určená vo výške 2000 eur na každé dieťa, ktoré žije so žiadateľom v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, rovnako ako u všetkých okruhov žiadateľov, ktorými sú fyzické osoby,“ dodal rezort v materiáli.

Pre potreby regulácie sa do celkovej sumy dlhu obce alebo VÚC nebudú od 1. januára 2021 započítavať všetky úvery zo ŠFRB. Dlh obce alebo VÚC v roku 2021 sa teda bude posudzovať podľa týchto kritérií, čiže prvýkrát sa toto ustanovenie v znení účinnom od 1. januára 2021 bude uplatňovať v roku 2021 pri vyhodnotení dlhu obce alebo vyššieho územného celku k 31. decembru 2020 a bude sa teda od 1. januára 2021 vzťahovať aj na všetky aktuálne prijaté a nesplatené úvery zo ŠFRB.

Podľa pozmeňujúceho návrhu poslankyne Jany Žitňanskej (Za ľudí), ktorý plénum schválilo, majú nastať zmeny aj pri podiele bytov navrhnutých univerzálne z hľadiska stavebných konštrukcií, aby ich mohli využívať osoby so zdravotným postihnutím bez dodatočných úprav. Pôvodne navrhovaný 10-percentný podiel bytov sa zvýši na 15 %. (tasr)

Agrorezort chce vzhľadom na pandémiu obmedziť administratívnu záťaž podnikateľov. Novelu zákona, ktorú predložil, dnes schválila vláda, parlament má o nej rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

„V rezorte pôdohospodárstva sa v súvislosti so stavom spôsobeným ochorením covid-19 ukázalo ako potrebné riešiť niektoré práva a povinnosti skladovateľov, vlastníkov a správcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov, obhospodarovateľov lesov, vyhotovovateľov programov starostlivosti o lesy, orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, orgánov dozoru, kontroly, ako aj ministerstva, ktoré nebolo možné zabezpečiť v potrebnom rozsahu, respektíve v lehotách stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi,“ priblížilo ministerstvo.

V situácii, keď je vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav a keď je obmedzená sloboda pohybu a právo uskutočňovať hromadné podujatia, je podľa rezortu potrebné obmedziť aj administratívnu záťaž podnikateľov podliehajúcich kontrole verejného skladu a kontrole množstva tovaru.

„Zároveň sa tým zohľadňujú aj opatrenia v štátnej správe, ktoré sú zamerané na obmedzenie pohybu zamestnancov najmä pri zahraničných a domácich služobných cestách. Z tohto dôvodu sa navrhuje nevykonať kontrolu verejného skladu a kontrolu množstva tovaru, ak je vyhlásený alebo ak trvá výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia,“ priblížil v dôvodovej správe agrorezort.

V tejto situácii je podľa rezortu pre vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesa problematické plniť niektoré ich úlohy a zákonmi uložené povinnosti, napríklad ak z dôvodu obmedzeného pohybu nebolo možné zabezpečiť externých pracovníkov, pretože vzhľadom na špecifiká lesnej výroby a jej sezónnosť sú práce obhospodarovateľmi lesov zväčša vykonávané externými firmami a pracovníkmi.

„Z hľadiska zabezpečenia celoživotného vzdelávania odborne spôsobilých osôb v lesnom hospodárstve nemožnosť vykonania overenia týchto spôsobilostí, respektíve nemožnosť zúčastniť sa na preškoleniach môže v niektorých prípadoch znamenať stratu tejto spôsobilosti a následne aj stratu zamestnania, čo by malo negatívne sociálne dosahy na tieto osoby vrátane ich rodín,“ vysvetlilo ministerstvo.

Upozornilo, že nemožnosť plnenia práv a povinností bez možnosti posúdenia dôvodov neplnenia, respektíve možnosti ich odkladu z nevyhnutných dôvodov spôsobených pandémiou vystavuje osoby riziku konaní a sankcií za neplnenie lehôt a povinností s rizikom ďalších negatívnych dosahov v už aj tak ťažkej súčasnej situácii. (tasr)

Cirque du Soleil pripravuje návrat na scénu. Firma v lete požiadala o bankrotovú ochranu, noví majitelia do jej reštartu investujú 375 miliónov dolárov. V budúcnosti sa chce sústrediť na predstavenia najmä vo veľkých mestách.

Svetoznáma šou v lete po 36 rokoch ukončila činnosť v dôsledku pandémie a nahromadených dlhov. Z reštrukturalizácie vyšla s novými vlastníkmi, ktorými sa stali jej veritelia.

Návrat Cirque du Soleil bude závisieť od tempa, akým sa podarí vo svete distribuovať vakcínu proti koronavírusu. V Spojených štátoch plánuje ako prvé obnoviť predstavenia v Las Vegas a na Floride na budúce leto.

S návratom na úrovne pred začiatkom pandémie firma počíta v roku 2022. Po výpadku obnovila šou zatiaľ v Číne a Mexiku. Podľa CNN Cirque du Soleil v lete prepustil 3500 ľudí, jeho dlhy sa vyšplhali na približne 1 miliardu dolárov. (bloomberg)

Schválený zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe bude účinný až od roku 2022, nie od roku 2021. Vyplýva to z novely ministerstva pôdohospodárstva, ktorú schválila vláda, parlament by ju mal prerokovať zrýchlene.

Zákon schválilo plénum Národnej rady 17. septembra. Účinnosť mal pôvodne nadobudnúť 1. januára 2021.

„Predloženie návrhu zákona si vyžiadala novela euronariadenia o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby,“ zdôvodnil agrorezort.

Návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe zavedie vstupné preverenie predpokladov u žiadateľa, ktorý chce začať s ekologickou poľnohospodárskou výrobou, a to ešte pred jeho povinným zaregistrovaním v kontrolnom ústave. Upravuje aj povinnosti prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby, povinnosti inšpekčných organizácií, ako aj označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby logom EÚ a grafickým znakom ekologickej poľnohospodárskej výroby. (tasr)

So štátnymi inštitúciami či inými subjektmi verejného sektora obchoduje 20 944 firiem, ukázala to databáza poradenskej spoločnosti Bisnode. Od konca minulého roka, keď ich počet analyzovala prvýkrát, sa ich počet zvýšil o viac ako dvetisíc.

Najviac partnerov verejného sektora pochádza podľa Bisnode z farmaceutickej oblasti (923), výstavby budov (876) a poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia (680).

Štát aktuálne spolupracuje s 19 587 právnickými osobami a 1357 fyzickými osobami. Z nich je najviac spoločností s ručením obmedzeným (16 722), akciových spoločností (1595) a podnikateľov – fyzických osôb – nezapísaných v obchodnom registri (863).

„Najväčšie zastúpenie majú partneri z Bratislavského kraja (5632), Košického kraja (2865) a zo Žilinského kraja (2490), najmenej z Trnavského kraja (1553). Z databázy ďalej vyplýva, že štát obchoduje najčastejšie s firmami, ktoré dosahujú obrat do jedného milióna eur (12 769),“ tvrdí analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Výstavba spaľovní by nemala byť podporovaná zo strany štátu, je to podnikateľská aktivita, tvrdí štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča. Dodal, že súčasné kapacity spaľovní v Košiciach a Bratislave aj spoluspaľovanie odpadu v cementárňach sú pre potreby Slovenska postačujúce.

„Nevidíme dôvod na to, aby boli spaľovne podporované zo strany štátu. Ak niekto predpokladá, že táto podnikateľská aktivita bude mať podporu na trhu, tak si dokáže financie zabezpečiť z úveru alebo iného zdroja,“ hovorí Kiča.

Zároveň poznamenal, že verejné prostriedky by mali ísť na iné, prospešnejšie účely a na podporu podobných zariadení iba vo výnimočných prípadoch.

„Opakovane počúvame volanie po veľkých spaľovniach. Zoberte odpad, dajte ho do spaľovne, načo sa zapodievať recykláciou. To však nie je naša cesta. My nie sme podporovatelia výstavby nových spaľovní,“ uviedol štátny tajomník.

Podotkol, že Slovensko nemôže ísť „pohodlnejšou cestou“. Problémom pri energetickom zhodnocovaní odpadu je aj vysoká miera dovozu zahraničného odpadu.

„Krajiny si čistia svoje staré skládky, prípadne komunálny odpad vozia do našich cementární, kde sa vykonáva spoluspaľovanie,“ priblížil Kiča.

Dodal, že zahraničné subjekty dokážu uhradiť náklady, ktoré by inak zaplatili slovenské obce. Envirorezort to chce zmeniť, aj keď to podľa Kiču nie je jednoduché. Dôvodom je, že Európska únia považuje odpad, ktorý smeruje na energetické zhodnotenie, za tovar, ktorého prúdenie je voľné.

„Pracujeme na celom rade ekonomických, legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, aby sa uvoľnil priestor pre domáce kapacity,“ uzavrel. (tasr)

Firma Dell Technologies v 3. fiškálnom štvrťroku zvýšila čistý zisk na 832 miliónov dolárov z porovnateľných 499 miliónov pred rokom. Výsledky podporil dopyt po stolných počítačoch a notebookoch v dôsledku pandemických reštrikcií.

Celkové výnosy firmy za tri mesiace do konca októbra stúpli o takmer 3 % na 23,48 miliardy dolárov. Analytici čakali vyše 4-percentný pokles.

Aj v prebiehajúcom kvartáli Dell čaká ďalšie zlepšenie výnosov vďaka dopytu po počítačoch. Firma tvrdí, že útraty spotrebiteľov za notebooky rastú tempom, ktoré nezažila za viac ako desaťročie.

Podľa analytickej spoločnosti IDC globálne dodávky počítačov stúpli v 3. štvrťroku medziročne o 14,6 % na 81,3 milióna kusov. (čtk, reuters)

Lyžiarske strediská nie sú zatvorené, zákulisná dohoda týkajúca sa ich otvorenia neexistuje. Uviedol to pred rokovaním vlády minister dopravy Andrej Doležal (nominat Sme rodina).

„Žiadna dohoda v zákulisí neexistuje. Je na svojvôli toho-ktorého lyžiarskeho strediska, či začne zasnežovať, či otvorí, či pozve na otvorenie (sezóny). Status quo je taký, že (lyžiarske) strediská zatvorené nie sú,“ povedal Doležal na otázku, či neexistuje zákulisná dohoda, pretože strediská pozývajú ľudí napriek pandémii na lyžiarsku sezónu.

Na všetky otázky týkajúce sa stredísk podľa neho odpovie krízový štáb a pandemická komisia, ktoré túto otázku určite budú prerokovávať. „My sme si svoju domácu úlohu za cestovný ruch ako ministerstvo dopravy spravili. Nerobíme nič neštandardné, zatiaľ sme veľmi korektní a verím, že budú korektní aj koaliční partneri, keď o otázke (cestovného ruchu) budeme diskutovať,“ dodal Doležal.

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa Zeleného mosta vo Svrčinovci. Ponuky bude hodnotiť podľa šiestich kritérií, predpokladaná hodnota zákazky je vyše 17,8 milióna eur.

„Vo verejnej súťaži budeme hodnotiť kritériá ako navrhovaná celková cena (váha 40 %), kvalita tímu odborníkov (váha 15 %), náklady na prevádzku (váha 10 %), obmedzenie prevádzky (váha 10 %), lehota výstavby (váha 15 %) a čas vypracovania projektovej dokumentácie (váha 10 %). Projekt sa bude realizovať v podmienkach Žltého FIDIC-u,“ doplnila vedúca oddelenia komunikácie NDS EvaŽgravčáková.

Úlohou Zeleného mosta je podľa nej dať možnosť voľne žijúcim zvieratám na Kysuciach bezpečne prekonať cestu na ich migračnej trase. „Ekodukt bude situovaný v údolí Šlahorovho potoka, medzi kruhovou križovatkou Svrčinovec a odbočkou na miestnu komunikáciu. Predpokladáme, že jeho výstavba bude trvať zhruba jeden a pol roka. Potreba zrealizovať ekodukt súvisí so zásahom diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité do nadregionálneho biokoridoru,“ uviedla.

Výstavba ekoduktu sa stala aj podmienkou schválenia nenávratného finančného príspevku od Európskej komisie. „V prípade, ak by sa ekodukt nerealizoval, bolo by Slovensko povinné vrátiť nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 285,2 milióna eur. Projekt bude rozdelený na dva celky, a to ekodukt nad cestou I/11 a ekodukt nad železničnou traťou. Šírka prechodu bude 80 metrov,“ dodala Žgravčáková.

Ekodukt na D3 rozšíri skupinu doterajších troch zelených mostov. „Prvým ekomostom je Lučivná na diaľnici D1 Važec – Mengusovce, postavený v roku 2009, druhým je most na D1 Mengusovce – Jánovce. Tretí je pri Moravskom Svätom Jáne na diaľnici D2, vybudovaný v roku 2016 v rámci medzinárodného projektu Alpsko-karpatského biokoridoru podporeného Európskou úniou. Vďaka týmto trom ekoduktom na D1 a D2 sa znížil úhyn zveri o 11,4 %,“ uzavrela vedúca oddelenia komunikácie NDS. (tasr)

Finax, do ktorého investoval Chrenko z HB Reavisu, bude ľuďom vidieť na ich účty v bankách

Generálny riaditeľ Finaxu Juraj Hrbatý Foto N - Tomáš Benedikovič
Generálny riaditeľ Finaxu Juraj Hrbatý Foto N – Tomáš Benedikovič

Obchodník s cennými papiermi Finax bude mať prístup k informáciám o pohyboch na bankových účtoch ich klientov. Juraj Hrbatý, ktorý firme šéfuje, vysvetľuje, ako na to získali licenciu, ako budú chrániť dáta klientov, načo to bude celé dobré a prečo si myslí, že to vedia urobiť lepšie ako banky.

Ekonomický newsfilter: AeroMobil nie je mŕtvy. Má však nového nečakaného súpera +

  • Lyžovačky ešte nie sú stratené, ich zákaz by zabil odvetvie
  • Imuna Pharm patriaca Krajňákovi s Kamarásom spadla do problémov
  • Bratislavskému Volkswagenu môže v USA zavariť Jaguar Land Rover

Slovensko už má dve lietajúce autá. Toto je príbeh AeroMobilu a AirCaru, ktorý rozdelil dávnych kamarátov

Pokusný let vozidla AirCar pri Nitre. AeroMobil zatiaľ fotku nového vozidla nezverejnil. Foto - Klein Vision
Pokusný let vozidla AirCar pri Nitre. AeroMobil zatiaľ fotku nového vozidla nezverejnil. Foto – Klein Vision

Sen o lietajúcom aute rozdelil kamarátov Štefana Kleina a Juraja Vaculíka. Spracovali sme príbeh zakladateľov AeroMobilu, ktorí sa rozišli na predstavách, či sa má firma viac venovať postupnému vývoju vozidla alebo biznisu.

Zrušenie bankového odvodu označil minister financií Eduard Heger za veľmi dobrý krok. Slovensko podľa neho získa jednu miliardu eur na rozvoj.

„Tieto peniaze, ktoré sa skladali na osobitný účet, boli peniaze bánk, ktoré boli v čase vzniku bankového odvodu určené na riešenie kríz. Vlády Smeru to využívali ako taký krycí manéver na zvyšovanie svojich výdavkov. Toto sa končí,“ podotkol Heger.

Skonštatoval, že v „mešci“ sa nazbieralo viac peňazí, ako bolo potrebné, preto je rád, že sa podarilo s bankami vyrokovať, že „jedna miliarda eur z peňazí, ktoré prináležali im, bude dnes patriť štátu“, aby ich mohol investovať do rozvoja Slovenska.

„Zároveň banky sľúbili a garantovali, že budú naďalej ponechávať tú sumu 0,2 %, rádovo 150 miliónov eur, na svojich účtoch, aby tým spôsobili, že ľudia budú mať väčší prístup k viac peniazom, čo v konečnom dôsledku budú lacnejšie peniaze pre ľudí,“ dodal minister Heger. (tasr)

Od piatka budú platiť nové prísnejšie pravidlá pre terasy podnikov a reštaurácií. Za exteriér bude považovaný len priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami maximálne z troch bočných strán.

Presnejšie sa definujú aj hromadné podujatia nad šesť osôb, ktoré sa môžu konať. Pôjde o podujatia jednorazovej povahy, ktoré trvajú najviac 48 hodín. Ich účastníci musia mať v čase začiatku negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starší ako 12 hodín. (tasr)

Americký akciový index Dow Jones prvýkrát v histórii prekročil hranicu 30 000 bodov. Za rastom akcií sú pokroky pri vývoji vakcíny proti covidu-19 aj správa, že Donald Trump poveril svoj tím, aby začal práce na odovzdaní moci Joe Bidenovi.

Okolo 17.45 SEČ si index Dow Jones pripisoval 1,6 % na zhruba 30 065 bodov. Náladu na akciovom trhu podľa agentúry AP podporila aj informácia, že Bidenovou kandidátkou na post ministerky financií bude niekdajšia šéfka americkej centrálnej banky Janet Yellenová. (čtk)

Cigarety od februára 2021 zrejme zdražejú a majú byť pod prísnejšou kontrolou, parlament schválil novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. V priemere by mohla cena jednej škatuľky vzrásť o 40 centov a o 20 centov v rokoch 2022 a 2023.

Sadzba na tabak sa má zvýšiť rovnakým tempom ako sadzba na cigarety.  Dopredávať cigarety má byť umožnené dva mesiace, tabak šesť mesiacov.

Novela zákona má upraviť sadzby spotrebnej dane pri cigaretách, bezdymovom tabakovom výrobku a tabaku v troch krokoch, v prípade cigár a cigariek sa navrhuje jednorazová úprava sadzby spotrebnej dane.

Sadzby dane tabakových výrobkov sa majú zvýšiť k 1. februáru 2021, k 1. februáru 2022 a k 1. februáru 2023.

Na úpravu sadzieb nadväzuje podľa rezortu financií aj nastavenie lehôt dopredaja jednotlivých tabakových výrobkov. Pri cigaretách sa navrhuje dvojmesačná lehota ich dopredaja po zmene sadzby dane, čo bude znamenať, že cigarety zdanené dnes platnou sadzbou dane, ktoré budú uvedené na slovenský trh do konca januára 2021, bude možné dopredávať do konca marca 2021. Rovnaký mechanizmus je pre cigarety navrhnutý aj pri zmene sadzby k 1. februáru 2023. V prípade tabaku má byť umožnený dopredaj počas šiestich mesiacov.

Novelou sa má sprísniť prevoz tabakových výrobkov. Slovensko totiž do praxe zavádza smernicu EÚ, podľa ktorej sa začne využívať elektronická evidencia prepravovaného tovaru.

Kým doteraz boli sprievodné dokumenty v klasickej papierovej podobe, po novom bude celý proces elektronický od začiatku až do konca. K elektronickým dokumentom budú mať jednoduchý prístup dotknuté colné úrady odosielateľa aj príjemcu. (tasr)

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať