Napunk

Általános szerződési feltételek

Kérjük, szíveskedjen elolvasni az alábbi kapcsolódó dokumentumot is: Személyes adatok feldolgozásának feltételei

Az N Press, s.r.o.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 • RÉSZ

DIGITÁLIS ELŐFIZETÉS

 1. Bevezető rendelkezések

1.1 Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy a Szolgáltató és az Előfizető szolgáltatásnyújtással kapcsolatos kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozza.

1.2 Az N Press, s.r.o.  (székhelye: Jarošova 1, 831 03 Bratislava, statisztikai számjele: 46 887 491) cég (továbbiakban „Szolgáltató” vagy „Kiadó”) internetes oldalak és információs-kommunikációs technológiák rendszerét üzemelteti, amely regisztrált felhasználói (továbbiakban „Előfizető” vagy „Előfizetők”) számára az alábbi ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett hozzáférést biztosít a Kiadó szolgáltatásaihoz (továbbiakban „Rendszer”). A Szolgáltató Rendszer által biztosított szolgáltatások magukban foglalják a Szolgáltató Rendszerének fizetős részében található tartalmakhoz, főként tudósításokhoz, kommentárokhoz, videókhoz, fényképekhez és illusztrációkhoz (továbbiakban „Szolgáltatások”) való hozzáférés biztosítását az alábbi ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett az Előfizetők általi előfizetési díj kifizetését követően.

1.3 Ezen ÁSZF a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban „PT”) többször módosított 40/1964. sz. törvényének 43a §-a értelmében Előfizetővel megkötendő szerződés tervezetét mutatják be. A szükséges regisztrációs adatok www.dennikn.sk honlapon történő megadását és a Szolgáltató feltételeinek elfogadását követően, melyet az Előfizető a regisztrációs e-mailben kapott aktiváló linkre való kattintással visz véghez, az Előfizető elfogadja a Szolgáltató a PT 43c §-ának értelmében tett javaslatát, ezáltal a Szolgáltató és az Előfizető között a meghatározott feltételek értelmében szolgáltatási szerződés megkötésére kerül sor (továbbiakban „Szerződés”).

 1. Előfizetés és szolgáltatásnyújtás

2.1 Egy adott időszakra (előfizetési időszak) vonatkozó szolgáltatásnyújtásért (azaz a Rendszer fizetős részében lévő tartalmakhoz való hozzáférésért) az Előfizető köteles a Szolgáltatónak az általa meghatározott árlistában meghatározott díjat (előfizetést) fizetni, amely árlista az alábbi ÁSZF vagy pedig a Rendszer internetes oldalainak szerves részét képezi (továbbiakban „Előfizetési díj” vagy „Előfizetési díjak”). Az Előfizetési díjak és árak euróban kerülnek meghatározásra és tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az összes ár, főként azon termékek és szolgáltatások ára, amelyek magukban foglalják fizikai produktum postacímre történő kézbesítését (pl. nyomtatottújság-előfizetés), eltérő rendelkezés hiányában kizárólag a szolgáltatás Szlovákia területén történő igénybevétele esetén fizetendő.

2.2 Az Előfizetési díj megtéríthető internet banking vagy PayPal szolgáltatáson keresztül, bankkártyával vagy hitelkártyával történő fizetéssel, bankszámlaszámról történő átutalással, SMS-ben történő fizetéssel vagy egyéb, a Szolgáltató által lehetővé tett módon.

2.3 Az Előfizető a Szolgáltatást az adott Előfizetési díj Szolgáltató bankszámlájára történő jóváírását, esetlegesen az Előfizetési díj beazonosítását vagy az Előfizetési díj Előfizetőhöz történő hozzárendelését követően veheti igénybe. Az Előfizető előzetes jóváhagyásával az Előfizetési díj előzetesen, a következő időszakra rendszeres befizetések formájában kerül kifizetésre, mégpedig az Előfizető számlájának Előfizetési díj általi, Szolgáltató javára történő automatikus terhelésével.

2.4 A szolgáltatásnyújtás az előfizetéshez kötött Szolgáltatáshoz és Rendszerhez való hozzáférés megadásának pillanatától, valamint a hozzáférés megadásáról szóló értesítés Előfizetőnek történő megküldése pillanatától kezdődik. Az első előfizetési időszak csak a szolgáltatásnyújtás megkezdésének pillanatától kezdődik.

2.5 Az ÁSZF e cikkének értelmében az Előfizetési díj kifizetését követően az Előfizető számára a szolgáltatásnyújtás az előfizetési időszak folyamán (az árlista értelmében) időbeli korlátozás nélkül lesz biztosítva. Az Előfizető nem köteles az előfizetett szolgáltatást igénybe venni, a Szolgáltató viszont jogosult a teljes Előfizetési díjra függetlenül attól, hogy az Előfizető az előfizetési időszak folyamán valóban igénybe vette-e a szolgáltatást.

2.6 Az Előfizető jogosult a Szolgáltatónak benyújtott külön kérelem alapján elektronikus számla megküldését kérelmezni, amely azonban eltérő esetekben nem kerül megküldésre. Az Előfizető egyetért azzal, hogy az adóügyi bizonylat elektronikus formában, PDF-formátumban lesz kiállítva, papíralapú bizonylat nem kerül megküldésre.

2.7 A regisztrált Előfizető a Szolgáltatás díjának befizetését követően belépési azonosítója felhasználásával jogosult a Szolgáltatást bárminemű, arra megfelelő, internet-hozzáféréssel rendelkező, internetes oldalak böngészésére alkalmas eszköz segítségével igénybe venni.

2.8 Amennyiben az Előfizető az előfizetés fizetésének automatikus ismétlődését választotta (amennyiben a választott fizetési rendszer ezt lehetővé teszi), egyetért az előfizetés automatikus ismétlődésével anélkül, hogy a bankkártya-tulajdonos részéről az egyes fizetések autorizációja szükséges lenne stb. Az előfizetés automatikus ismétlődése határozatlan időre szól, melyet az Előfizető a Rendszerben létrehozott előfizetői fiókjának funkciói révén bármikor módosíthat, esetleg megszüntethet. Az előfizetés automatikus ismétlődésének gyakorisága megfelel a Szolgáltató mindenkori árlistája szerinti előfizetési időszaknak, ugyanakkor a szolgáltatásnyújtás zökkenőmentes biztosítása érdekében az Előfizetési díj legfeljebb 72 órával az előző előfizetési időszak lejárta előtt elszámolásra kerülhet. Az Előfizető egyúttal tudomásul veszi, hogy bankkártyaszámát a Szolgáltató nem őrzi meg. Abban az esetben, ha az Előfizető az előfizetés automatikus ismétlődését választja, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatásnyújtás mindig az előfizetett időszakra vonatkozóan, a Szolgáltató által a megújítás idején meghatározott Előfizetési díj fejében automatikusan megújul.

2.9 Az Előfizető megerősíti és elfogadja azt, hogy az esetlegesen nyújtott árkedvezmények mindig arra az időszakra vonatkoznak, melyekre kifejezetten biztosítva voltak, a szolgáltatásnyújtás automatikus megújítása esetében is.

 1. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1 A meghatározott feltételek teljesítését követően (főként a regisztrációt és az Előfizetési díj kifizetését követően) a Szolgáltató az Előfizető számára az előfizetési időszak folyamán szolgáltatást nyújt (azaz az Előfizető számára a Rendszer által hozzáférést biztosít annak tartalmához) a Szolgáltató aktuális árjegyzékében vagy a Szolgáltató internetes oldalain meghatározott intervallumokkal, és jelen ÁSZF-fel összhangban.

3.2 A Szolgáltató Szolgáltatását olyan formában nyújtja (biztosítja a tartalomhoz való hozzáférést) „ahogy azok vannak,” egyúttal azonban nem garantálja a Rendszerhez és a szolgáltatásokhoz való korlátlan hozzáférést. A Szolgáltató e tekintetben nem nyújt biztosítékot és nem vállal semmiféle garanciát, a jogszabályok által megengedett mértékben. A Szolgáltató nem felel a Rendszer fizetős részének tartalmáért és terjedelméért és nem garantálja az Előfizetőnek sem a terjedelmet, sem a gyakoriságot, amellyel a Rendszer fizetős részének tartalma változni vagy kiegészülni fog, sem azt, hogy az minden további előfizetési időszakban más lesz vagy ki lesz egészítve.

3.3 A Szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben az előfizetett szolgáltatáshoz az eszköz technikai tulajdonságaiból kifolyólag (akár a szoftver, akár a hardver tulajdonságaiból kifolyólag) nem lehet hozzáférni, ugyancsak nem terheli felelősség az eszköz alkalmatlansága okozta károkért, sem pedig az eszköz működéséért vagy üzemeltetésért.

3.4 A Szolgáltató jogosult a Rendszerben és annak struktúrájában, szakaszaiban, részeiben, tartalmában és terjedelmében a szolgáltatás javításának vagy módosításának céljából változtatást eszközölni. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnyújtás meghatározott részét (a Rendszer részét, szakaszát stb.) megszüntetni, felfüggeszteni vagy módosítani, mégpedig előzetes figyelmeztetés nélkül is.

3.5 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnyújtást akármikor pl. biztonsági okokból, vis maior, illetékes hatóság vagy bíróság határozata következtében, a Rendszer üzemeltetéséhez vagy karbantartásához szükséges javítások és munkálatok végrehajtása miatt ideiglenesen felfüggeszteni, anélkül, hogy az a Szolgáltató kötelezettségei megszegésének minősülne. A Szolgáltató viszont köteles, amennyiben ez lehetséges, előzetesen, egyéb esetben megfelelő határidőn belül az Előfizetőt a szolgáltatásnyújtás ilyen jellegű felfüggesztéséről a www.dennikn.sk weboldalon közzétett közleménnyel tájékoztatni; egyúttal bejelenteni a felfüggesztés okát és a szolgáltatásnyújtás felfüggesztésének feltételezett időszakát.

3.6 A Szolgáltató jogosult letiltani az Előfizető hozzáférését a Rendszerhez és megszüntetni vagy megszakítani a szolgáltatásnyújtást, amennyiben az Előfizető megszegi az ÁSZF alább feltüntetett, 4.2 cikkéből adódó kötelezettségeit, illetve abban az esetben, ha megalapozottan feltételezi, hogy az előfizetett szolgáltatásokat személyre szóló bejelentkezési adatok alapján több személy is igénybe veszi.

3.7 A Szolgáltató jogosult az Előfizető kötelezettségszegése esetében az alábbi szerződést bármikor, azonnali felmondással az Előfizetőnek küldött e-mail által megszüntetni.

 1. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

4.1 Az Előfizető jelen ÁSZF teljesítését követően (főként a regisztrációt és az előfizetési díj megtérítését követően) szolgáltatásnyújtásra (azaz a Rendszer fizetős tartalmához történő hozzáférés biztosítására) jogosult a vonatkozó előfizetési időszak során.

4.2 A szolgáltatásnyújtást személyre szóló bejelentkezési adatok révén kizárólag egy konkrét Előfizető (céges Előfizetők esetében minden egyes megvásárolt előfizetés esetében mindig egy személy) jogosult igénybe venni. A személyre szóló bejelentkezési adatok nem ruházhatók át és az Előfizető köteles azokat védeni, azokat harmadik személynek nem szolgáltathatja ki és nem teheti hozzáférhetővé, továbbá nem teheti őket közzé, nem teheti lehetővé azok felhasználását, illetve az azokkal történő visszaélést harmadik személy által, továbbá nem teheti lehetővé, hogy az előfizetett szolgáltatást  harmadik személy által ingyenes vagy kereskedelmi célokra lehessen felhasználni. Az Előfizető felel a szolgáltatás harmadik személy általi használatából vagy a harmadik személy által elkövetett visszaélésből keletkező károkért.

4.3 A személyre szóló bejelentkezési adatok elvesztése, az azokkal történő visszaélés tényének felfedése vagy visszaélés gyanúja esetében az Előfizető ezekről a tényekről köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni. A Szolgáltató köteles az ilyen jellegű tájékoztatás beérkezését követően az Előfizetőnek haladéktalanul új személyre szóló bejelentkezési adatokat biztosítani, továbbá az előző bejelentkezési adatokat letiltani.

4.4 Az Előfizető teljeskörűen felel minden tartalomért, információért, közzétett hozzászólásért és adatért, amelyet az Előfizető az előfizetett szolgáltatás igénybevétele keretében a Rendszerben közzétesz vagy oda feltölt.

4.5 Az Előfizető tudatában van és kifejezett hozzájárulását adja a szolgáltatásnyújtás megkezdéséhez az ÁSZF fentebb feltüntetett 2.4 bekezdése értelmében, vagyis a szerződéstől való elállás törvényes határidejének lejárta előtt, továbbá kijelenti, hogy jogszerűen tájékoztatták arról, hogy az alábbi hozzájárulással a 102/2014 sz. fogyasztóvédelmi törvény ( 7.§-a 6. bekezdésének l. pontja) értelmében elveszíti a szerződéstől és az ÁSZF-től való elállás jogát : „A fogyasztó nem állhat el a nem anyagi adathordozó által biztosított elektronikus tartalomszolgáltatásra vonatkozó szerződéstől, amennyiben a tartalomszolgáltatás a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával vette kezdetét és a fogyasztó kijelentette, hogy szabályszerűen tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásával elveszíti a szerződés elállásához való jogát.”)

4.6 A (szerződő) felek közti kommunikáció kizárólag elektronikus formában zajlik. Az Előfizető és Szolgáltató a másik fél számára küldött, bárminemű értesítései az e-mailről szóló visszaigazolás kézbesítésének pillanatától számítva kézbesítettnek minősülnek.

4.7 Az Előfizető a szerződést bármikor felmondani jogosult, mégpedig a vonatkozó előfizetési időszak lejártának napjával a szerződéstől történő elállással, melyről a Szolgáltatót e-mailben értesíti.

 1. A reklamáció feltételei és módja

5.1 A Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatást olyan minőségben fogja nyújtani, amely tekintettel jellegére, céljára, a szolgáltatás díjazására és a felhasználás feltételeire észszerűen elvárható.

5.2 Az Előfizető jogosult a Szolgáltatónál a szolgáltatás hiányosságait a hiányosság előfordulását követő 10 napon belül az [email protected] e-mail-címen reklamálni. Az Előfizető a reklamációban köteles pontosan meghatározni, hogy miben nyilvánul meg a hiba és egyúttal köteles feltüntetni azt az időszakot, amikor az adott hiba fennállt.

5.3 Az Előfizető reklamációja indokoltnak minősül, amennyiben a rendszerkimaradás következik be és a szolgáltatásnyújtás több, mint 48 egymást követő órán át megszakad.

5.4 A Szolgáltató köteles az Előfizetőnek igazolást küldeni reklamációja érvényesítéséről. Amennyiben az igazolás azonnali kézbesítése nem lehetséges, indokolatlan késedelem nélkül kell kézbesíteni, legkésőbb a reklamáció elbírálását bizonyító igazolással együtt; a reklamáció érvényesítéséről szóló igazolást abban az esetben nem szükséges kézbesíteni, ha az Előfizetőnek lehetősége adódik a reklamáció érvényesítését más módon igazolni.

5.5 Amennyiben az Előfizető reklamációja az 5.3-as bekezdés értelmében indokoltnak bizonyul, a Szolgáltató a szolgáltatás meghosszabbítása formájában az Előfizető számára kedvezményt biztosít, mégpedig olyan időterjedelemben, amelyben az Előfizető számára a szolgátatásnyújtás nem valósult meg (fennálló hiba következtében nem volt hozzáférés biztosítva számára a Rendszer fizetett tartalmához). A reklamáció elbírálásáról az előző mondat értelmében a Szolgáltató az Előfizetőt tájékoztatni köteles.

5.6 Amennyiben az Előfizető – fogyasztó nem elégedetta reklamáció elbírálásának módjával vagy pedig azt feltételezi, hogy a Szolgáltató a kárára jogsértést követett el, jogosult a szolgáltatás értékesítőjéhez jogorvoslati kérelemmel fordulni. Ha a Szolgáltató elutasítja az említett kérelmet vagy pedig annak küldésétől számított 30 napon belül nem válaszol rá, a szolgáltatás fogyasztója a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről, valamint egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló 2015/391 sz. törvény 12. §-ának értelmében jogosult jogvitájának alternatív vitarendezési eljárását kérvényezni.

5.7 A fogyaszói jogviták alternatív rendezésére jogosult jogalanyisággal a Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 székhellyel rendelkező Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (www.soi.sk) vagy pedig más, az alternatív vitarendezésben érdekelt, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által az alternatív jogrendezésre jogosult jogi személyekről vezetett listán szereplő jogi személy bír (a lista hozzáférhető a http://www.mhsr.sk weboldalon); a fogyasztónak joga van választani, hogy a feltüntetett jogi szubjektumok közül melyikhez kíván fordulni fogyasztói jogvitájának alternatív rendezése érdekében.

5.8 A fogyasztó az alternatív vitarendezésre irányuló kérelmét a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon hozzáférhető online vitarendezési platform által is indítványozhatja.

 1. RÉSZ

IDŐSZAKI KIADVÁNYOK

 1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen ÁSZF alábbi része a Kiadó és az Előfizető a Kiadó Időszaki kiadványainak Előfizető számára történő kézbesítésével kapcsolatos kölcsönös jogait és kötelezettségeit hivatott rendezni.

1.2 A Kiadó a nyomtatott Denník N időszaki kiadványát, valamint annak mellékleteit, és speciális nyomtatott projektjeit, és egyéb nyomtatott médiumait (továbbiakban „a Kiadó Időszaki kiadványait”) adja ki.

1.3 Az ÁSZF jelen részének értelmében Előfizető alatt olyan személy értendő, aki a Kiadóval előfizetésről szóló egyezséget (továbbiakban  „Szerződést”) kötött, illetve akinek a javára ilyen egyezséget (a megrendelést a Kiadó számára harmadik személy – fizetésre kötelezett személy kézbesíti), azaz olyan Szerződést kötöttek, amelyben a Kiadó vállalja, hogy adott intervallumokban, az előfizetés időszakában az Előfizetőt a Kiadó Időszaki kiadványaival fogja ellátni, az Előfizető, illetve a harmadik fél kötelezettséget vállal, hogy ezért a küldeményért az adott időszakra vonatkozóan a Kiadó oldalán feltüntetett árjegyzék szerinti árat (előfizetést) fog fizetni.

1.4 A szerződést az Előfizető vagy a fizetésre kötelezett személy megkötheti a Kiadónak kézbesített írásbeli megrendelés alapján (e-mail formájában is) vagy pedig a Kiadó internetes oldalain elhelyezett elektronikus nyomtatvány által, esetleg más módon, melyet a Kiadó időről időre lehetővé tesz (továbbiakban „Megrendelés”). A Megrendelés csupán a Kiadó részéről történő jóváhagyást követően válik kötelező érvényűvé, mindazonáltal a Kiadó nem köteles a Megrendelést jóváhagyni.

1.5 A Megrendelésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • Az Előfizető vezetékneve, keresztneve, címe, telefonszáma, e-mail- címe.
 • A fizetésre kötelezett személy vezetékneve, keresztneve, címe, e-mail-címe, amennyiben azok eltérnek az Előfizetőétől
 • Kézbesítési cím, amennyiben az eltér az Előfizető címétől
 • A Kiadó Időszaki kiadványa/A megrendelt nyomtatott példányok száma/Előfizetési időszak
 • Ár és a fizetés módja a Kiadó árjegyzéke értelmében
 • Adóügyi bizonylatok küldésére irányuló kérelmek (természetes személyek esetén)
 • Számlázási adatok az általános forgalmi adótól szóló 2004/222 sz. törvény értelmében
 • Aláírás (írásbeli megrendelés esetén)

1.6 Az Előfizető a Megrendelés kézbesítésével egyetért és  jelen ÁSZF-t, akárcsak a Kiadó érvényben lévő árjegyzékét, valamint további feltételeit  fenntartások nélkül elfogadja, és kinyilvánítja abbéli akaratát, hogy azok kötelező érvényűen vonatkozzanak rá.

1.7 A Kiadó írásbeli vagy elektronikus üzenet küldésével, esetleg a Kiadó Időszaki kiadványának kézbesítésével  a Megrendelést elfogadja; egyúttal a kézbesítés pillanatával a szerződés megkötöttnek minősül.

1.8 Az előfizetés első időszaka attól a pillanattól veszi kezdetét, amint az első Időszaki kiadvány az érdeklődőnek kézbesítésre kerül.

 1. Ár és fizetési feltételek

2.1 Az Előfizető, illetve a fizetésre kötelezett személy a Kiadó Időszaki kiadványainak kézbesítéséért a megrendelt intervallumokra és adott időszakra vonatkozóan (előfizetési időszak) a Kiadó árjegyzékével összhangban lévő árat (előfizetést) köteles fizetni. Az előfizetés ára magában foglalja a Kiadó összes költségét, beleértve a kézbesítését is.

2.2 Az előfizetés fizethető banki átutalással, bankkártyával, számlára történő elszámolás útján vagy pedig TatraPay-jel, esetleg más, a Kiadó által lehetővé tett módon. Az előfizetés az Előfizetési díj Kiadó számlájára történő jóváírásának pillanatától minősül megtérítettnek. Az Előfizető számára adóügyi bizonylat az Előfizetési díj Kiadó számlájára történő jóváírását követően kerül kiállításra.

2.3 Az Előfizető előzetes beleegyezése alapján jogosult a további időszakokra vonatkozóan az Előfizetési díjat rendszeres fizetések formájában az Előfizető számlájának Kiadó javára történő megterhelésével fizetni. Az Előfizetési díj automatikus ismétlése esetén az Előfizető egyetért az előfizetés árának automatikus ismétlődésével a bankkártya tulajdonosa általi fizetési jóváhagyása nélkül stb. Az előfizetés árának automatikus ismétlődése határozatlan időre kerül meghatározásra, az Előfizető bármikor módosíthatja, esetleg megszüntetheti azt, mégpedig a Kiadó írásbeli értesítése által, esetleg a Kiadó honlapján erre a célra szolgáló elektronikus nyomtatvány vagy pedig a Rendszerben található előfizetői fiók funkcionalitásai révén. Az Előfizetési díjak automatikus ismétlődésének gyakorisága megegyezik az előfizetési időszakkal a szolgáltató mindenkori árlistájának megfelelően. Az  Előfizető egyúttal tudomásul veszi, hogy a Kiadó a bankkártyája számát nem őrzi meg. Az Előfizetési díj automatikus fizetése/ismétlődése esetén az Előfizető egyúttal kifejezetten hozzájárul a Kiadó Időszaki kiadványainak az előfizetés megújításának idején a Szolgáltató aktuális árlistájában szereplő árért történő kézbesítéséhez a következő előfizetési időszakra vonatkozóan.

2.4 A Kiadó árlistáját bármikor módosítani jogosult, amely módosítás a III. RÉSZ 4. bekezdésében szereplő feltételek értelmében valósul meg. Ez a módosítás nem fogja befolyásolni az ügyfél aktuálisan megtérített előfizetését.

2.5 Az előfizetés ára az Időszaki kiadvány előfizetésének időtartamára az I. RÉSZben szereplő feltételek értelmében a Rendszerbe való belépést és a szolgáltatásnyújtást is magában foglalja, az előfizetést megtérítő érdeklődő az I. RÉSZben foglaltak értelmében Előfizetőnek minősül, és az I. RÉSZben foglalt rendelkezések ennek megfelelően fognak rá vonatkozni a díjfizetési kötelezettség kivételével.

 1. A szerződő felek kötelezettségei

3.1 A szerződéskötés által a Kiadó vállalja, hogy az előfizetési időszak idejére  az Előfizetőnek meghatározott intervallumokban biztosítani fogja a Kiadó megállapodás szerinti Időszaki kiadványait, és az Előfizető, ill. a harmadik fél kötelezettséget vállal, hogy a kézbesítésért a vonatkozó előfizetést a kiadó árlistája értelmében megfizeti.

3.2 A Kiadó kötelezettséget vállal, hogy Időszaki kiadványaink kézbesítését a fizetendő összeg Kiadó számlájára történő jóváírását követő tíz napon belül megkezdi. Más személy számára ajándékozandó előfizetés Megrendelése esetén a 10 napos határidő attól a dátumtól számítódik, amelyet az Előfizető az előfizetés kezdeteként megjelölt.

3.3 A Kiadó Időszaki kiadványainak nyomtatott példányai munkanapokon  (napilap esetén a kiadás napján) kerülnek kézbesítésre, legkésőbb a Szlovák Posta postai kézbesítésével együtt. A Kiadó Időszaki kiadványának nyomtatott példánya akkor minősül kézbesítettnek, ha azt az Előfizető házi postaládájába, postafiókjába, postai kézbesítésre szolgáló ládájába bedobják. Abban a pillanatban, amint a Kiadó Időszaki kiadványának nyomtatott példánya az Előfizető postaládájába, postafiókjába, kézbesítésre szolgáló ládájába átadással/bedobással/behelyezéssel belekerül, a kárveszély az Előfizetőre hárul.

3.4 Ahhoz, hogy a Kiadó Időszaki kiadványainak nyomtatott példányai kézbesítve lehessenek, az Előfizető köteles postaládáját ennek a célnak megfelelően megjelölni, valamint biztosítani a gond nélküli hozzáférést.

3.5 A Kiadó az Időszaki kiadványok nyomtatott példányainak esetében a nem megvalósult kézbesítésért, sérüléséért vagy eltulajdonításáért abban az esetben nem felel, ha az nem az ő hibájából következett be. A Kiadó továbbá abban az esetben sem felel az Időszaki kiadványok nyomtatott példányainak kései kézbesítéséért, ha ez a késés nem a Kiadó hibájából következett be.

3.6 Jelen ÁSZF a fizetésre kötelezett személyre megfelelő mértékben vonatkoznak, főként a 2. cikkben leírtak. A fizetésre kötelezett személy köteles ezekről a feltételekről az Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni és megszerezni a rájuk vonatkozó beleegyezését.

 1. A reklamáció feltételei és módja

4.1 A Kiadó kijelenti, hogy Időszaki kiadványait időben, előírt minőségben bocsátja az Előfizető rendelkezésére, mely minőség tekintettel a kiadványok jellegére, értelemszerűen elvárható.

4.2 Az Előfizető jogosult a Szolgáltatónál a teljesítéssel kapcsolatos hiányosságokat illetően a hiányosság előfordulásától (az adott példány kiadásától) számított 10 napon belül panasszal élni a következő e-mail címen: [email protected], írásban a Kiadó székhelyén, a 0940 802 588 telefonszámon vagy pedig a Szlovák Posta postafiókján. Az Előfizető a reklamációban köteles pontosan meghatározni, miben rejlik a kifogásolt hiányosság, vagyis hogy a Kiadó Időszaki kiadványának nyomtatott példánya nem került időben kézbesítésre, esetleg az adott példányszám más hiányossággal bírt.

4.3 A Kiadó köteles a reklamáció beérkezéséről, valamint a termék reklamációjának érvényesítéséről az Előfizetőnek megfelelő formájú igazolást kiállítani, a reklamáció érvényesítésekor a Kiadó számára történő kézbesítés dátuma a meghatározó. Amennyiben a reklamáció átvételéről azonnal nem lehetséges igazolást kézbesíteni, a Kiadónak azt indokolatlan késedelem nélkül kell megküldenie, legkésőbb viszont a panaszkezelési igazolással egyidejűleg. Abban az esetben, ha az Előfizető reklamációja indokolt, amennyiben ez lehetséges, a Kiadó a saját döntése alapján köteles az Előfizetőnek helyettesítő szolgáltatást vagy megfelelő mértékű kedvezményt biztosítani, esetleg az előfizetési időszakot megfelelő mértékben meghosszabbítani. A panaszkezelésről az előző mondatban foglaltak értelmében a Kiadó az Előfizetőt a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül értesíteni köteles.

4.4 Jelen ÁSZF ebben a bekezdésben foglalt rendelkezései által a fogyasztó vonatkozó jogszabályokba (a Polgári törvénykönyv 620. és azt követő §-aiba) foglalt, főként a termék hiányosságaira, a szerződés felbontására stb. vonatkozó jogait nem éri sérelem.

4.5 Amennyiben az Előfizető – fogyasztó elégedetlen a Szolgáltató panaszkezelési módjával vagy pedig azt feltételezi, hogy a Szolgáltató részéről jogsérelem érte, az I. RÉSZ 5.6. bekezdésében foglaltak szerint járhat el.

 1. A szerződés időbeli hatálya és megszűnése

5.1 A szerződés mindig határozatlan időre kerül megkötésre.

5.2 Amennyiben arról jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, amennyiben nem kerül sor a következő előfizetési időszakra vonatkozó előfizetés megtérítésére, a szerződés a vonatkozó előfizetési időszak lejártával megszűnik, esetleg megszűnhet oly módon is, ha az Előfizető az előfizetési időszak végén a szerződést felmondja, esetleg a szerződéstől bármelyik szerződő fél eláll.

5.3 Az Előfizető a megrendelt példányok megfelelő módon, időben történő kézbesítési kötelezettségének ismételt megszegése esetén jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben a feltüntetett teljesítési hiányosságokat illetően időben panasszal élt.

5.4 Az Előfizetőnek jogában áll az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni, mégpedig a Kiadó Időszaki kiadványának első nyomtatott példánya átvételétől számított 14 napon belül (adott esetben annak átadása előtt), mégpedig az elállással kapcsolatos értesítés írásbeli vagy e-mailben történő kézbesítése által. Az adásvételi szerződéstől történő elállás szándéka az alábbi ÁSZF-ben mellékelt nyomtatványon is jelezhető. Miután a Kiadó számára kézbesítésre került az adásvételi szerződésre vonatkozó elállási  nyilatkozat, az ügyfél e-mail címére írásbeli igazolást küld arról, hogy az elállási nyilatkozatot megkapta.

5.5 A Kiadó köteles a szerződéstől történő elállással kapcsolatos nyilatkozat kézbesítését követő 14 napon belül az Előfizetőnek visszatéríteni minden olyan (ki)fizetést, amelyet az adásvételi szerződésből kifolyólag vagy ahhoz kapcsolódóan tőle kapott, amennyiben azt a jogszabályok nem határozzák meg másként. A Kiadó az Előfizetőnek ugyanolyan módon téríti vissza a fizetéseket, ahogy azok beérkeztek, amennyiben a szerződő felek más módon nem állapodtak meg. Mivel a Kiadó Időszaki kiadványainak előfizetése esetében nem visszatéríthető termékről van szó, a Kiadó az Előfizetőnek a beérkezett fizetéseket az Előfizető által átvett/az Előfizetőnek kézbesített példányszámok által csökkentett összegben téríti vissza.

5.6 A Kiadó jogosult a szerződéstől elállni abban az esetben, ha az Előfizető részéről a feltételek bárminemű megszegését tapasztalja.

5.7 Az elállási szándék írásban vagy elektronikusan, esetlegesen a Kiadó internetes oldalán az erre a célra közzétett nyomtatványon vagy pedig a jelen ÁSZF mellékletében szereplő nyomtatványmintán kézbesítendő. Elektronikus kézbesítés, ill. nyomtatványmintán történő kézbesítés esetében az elállás a küldést követő napon minősül kézbesítettnek. A szerződéstől történő elállás által a szerződés az elállási nyilatkozat másik fél részére történő kézbesítésének napján minősül megszűntnek.

5.8 Amennyiben az érdeklődő az előfizetést még azelőtt kifizette, hogy a Kiadó megkezdte Időszaki kiadványai kiadását, valamint azelőtt, hogy jelen ÁSZF hatályba lépett, jogosult, hogy jelen ÁSZF nyilvánosságra hozatalától számított 10 napon belül értesítse a Kiadót arról, hogy az adott feltételekkel nem ért egyet, ezáltal az érdeklődő és a Kiadó közti szerződéses viszony megszűnik, a Kiadó pedig vállalja, hogy indokolatlan késedelem nélkül visszatéríti neki a kifizetett előfizetést.

III. RÉSZ

SZEMÉLYES ADATOK

 1. Az alábbi ÁSZF I. és/vagy II. részének értelmében a Szolgáltató (az ÁSZF jelen részének alkalmazásában továbbiakban mint „Adatkezelő”) és az Előfizető  (az ÁSZF jelen részének alkalmazásában továbbiakban mint „Érintett személy”) között megkötött szerződésből adódóan az Adatkezelő jogosult az Érintett személy személyes adatait az Európai Parlament, valamint a Tanács (EU) 2016/679. sz., 2016. április 27-én kelt Rendeletével (általános adatvédelmi rendeletével) (a továbbiakban csak “GDPR”), valamint a Személyes adatokról szóló 18/2018 sz. törvénnyel (a továbbiakban csak “Törvény”) összhangban feldolgozni. Ezzel összefüggésben az Adatkezelő jogosult megfelelő személyi, műszaki, szervezési alkalmassággal rendelkező harmadik személyt külön írásos szerződés alapján a személyes adatok feldolgozásával megbízni.
 2. A személyes adatok Forrása az Érintett személy. Az Adatkezelő az Érintett személytől az alábbi módon szerez személyes adatokat: ha szerződéskötés alkalmával az alábbi ÁSZF I. részének 1.3. bekezdése értelmében kitöltötte és rendelkezésre bocsátotta azokat (i), szerződéskötés alkalmával az alábbi ÁSZF II. részének 1.4. bekezdése értelmében (ii), az Adatkezelő www.dennikn.sk internetes oldalán található külön nyomtatványa révén (iii) vagy pedig azáltal, hogy az Adatkezelő internetes oldalát látogatja és használja (iv).
 3. Az Adatkezelő általi adatfeldolgozás történhet a következő céllal: (i) szerződéskötés és annak teljesítése, melynek alapján az Érintett személy számára a Szolgáltató általi szolgáltatás nyújtása fog történni (ún. szerződéses feltételek), (ii) az Adatkezelő számára a GDPR-ből és a Törvényből és egyéb általános érvényű jogszabályokból, pl. a 431/2002 sz. számviteli törvényből következő jogi kötelezettségek teljesítése (ún. Törvényi követelmények), (iii) a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos újdonságokról, illetve az erre vonatkozó egyéb fontos vagy hasznos információkról szóló rövid e-mailek küldése. Az említett rövid e-mailes üzenetekre való feliratkozást, valamint az azoktól történő leiratkozást az Érintett személy tetszőlegesen beállíthatja a Szolgáltató internetes oldalán regisztrált fiókjának  „E-mail beállítások” részében, (iv) közvetlen marketing – kereskedelmi tartalmú e-mail üzenetek küldése, (v) hatékony marketingkommunikáció, beleértve a profilozást olyan terjedelemben, amely ennek a célnak megfelel, mely alapján az Érintett személy számára a Szolgáltató internetes oldalán elsősorban az Érintett személy számára releváns, preferenciáinak megfelelő reklám fog megjelenni, mégpedig az online tevékenységének függvényében, (vi) más cél, amelyhez az Érintett személy az adatfeldolgozással kapcsolatos beleegyezését adta (vii) más cél, amely összeegyeztethető azzal a céllal, amelynek érdekében az Érintett személy személyes adatai eredetileg begyűjtésre kerültek. A személyes adatok a GDPR és a Törvény értelmében archiválás, valamint statisztikai céllal történő feldolgozása az eredeti céllal összeegyeztethető feldolgozásnak minősül. Az érintett célból történő adatfeldolgozás esetén a Szolgáltató megfelelő és hatékony technikai és szervezési rendelkezéseket foganatosít, melyekkel biztosítja főként a személyes adatok minimalizálását, és aszerint, hogy milyen módon lehet az érintett célt elérni, ugyancsak biztosítja az álnevesítést (a személyes adatokat további, kiegészítő, külön tárolt információk nélkül nem lehet konkrét, érintett személyhez hozzárendelni) vagy az anonimizálást (a személyes adatokat egyáltalán nem lehet majd konkrét, érintett személyhez hozzárendelni, melyet többé nem lehet majd azonosítani), (viii) a Szolgáltató jogi követeléseinek bizonyítása és bíróságon kívüli, valamint bírósági érvényesítése vagy pedig a Szolgáltató egyéb jogos, a GDPR-rel és a Törvénnyel összhangban lévő jogos érdekei céljából.
 4. A személyes adatok Szolgáltató általi feldolgozásának jogalapja: (i) az Érintett személlyel kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítése, (ii) a Szolgáltató jogszabályokból adódó kötelezettségeinek teljesítése, (iii) a Szolgáltató jogos érdeke és (iv.) az Érintett személy szabad és feltétel nélküli beleegyezése, amennyiben jelen ÁSZF 3.tól egészen a (vi) terjedő bekezdésben foglaltak céljából történik az adatfeldolgozás (iii), miközben a közvetlen marketing céljából történő adatfeldolgozása a GDPR 47. Preambulumbekezdésének értelmében egyaránt a Szolgáltató jogos érdekének minősül.
 5. az Érintett személy személyes adatai feldolgozásának terjedelme:

5.1. Digitális előfizetés esetén: (i) e-mail cím, (ii) vezetéknév és keresztnév – csak abban az esetben, ha az Érintett személy bónusz szolgáltatásként nyomtatott újságot is igényel, (iii) postacím (utcanév, házszám, település, irányítószám, ország) – csak abban az esetben, ha az Érintett személy bónusz szolgáltatásként nyomtatott újságot is igényel, (iv) telefonszám – csak abban az esetben, ha az Érintett személy bónusz szolgáltatásként nyomtatott újságot is igényel, (v) a regisztrált fiók bejelentkezési adatai, (vi) IP-cím, (vii) a Szolgáltató internetes oldalán tett látogatással és tevékenységével kapcsolatos adatok, (viii) a “sütikből” szerzett adatok – feltéve, ha a sütik alapján a Szolgáltató képes pontosan azonosítani az Érintett személyt, (ix) számlázási adatok (pl. cégnév, statisztikai számjel, adószám, áfás adószám) – csak abban az esetben, ha az Érintett személy (természetes személy) a számlaküldés lehetőségét választja és önként megadja számlázási adatait, (x) egyéb, általános érvényű jogszabályok értelmében feldolgozott személyes adatok.

5.2. időszaki kiadvány rendelése, ill. e-shopból történő rendelés esetén: (i) e-mail-cím, (ii) vezetéknév és keresztnév, (iii) postacím (utcanév, házszám, település, irányítószám, ország), (iv) telefonszám, (v) a regisztrált fiókkal kapcsolatos bejelentkezési adatok, (vi) IP-cím, (vii) a Szolgáltató internetes oldalán tett látogatással és tevékenységével kapcsolatos adatok, (viii) a “sütikből” szerzett adatok – feltéve, ha a sütik alapján a Szolgáltató képes pontosan azonosítani az Érintett személyt, (ix) számlázási adatok (pl. cégnév, statisztikai számjel, adószám, áfás adószám) – csak abban az esetben, ha az Érintett személy (természetes személy) a számlaküldés lehetőségét választja és önként megadja számlázási adatait, (x) aláírás – csak írásbeli megrendelés esetén, (xi) egyéb, általános érvényű jogszabályok értelmében feldolgozott személyes adatok.

 1. Az Érintett személy a személyes adatait önként bocsátja rendelkezésre. Az Érintett személy személyes adatainak rendelkezésre bocsátása a szerződéses feltételek részét képezi, amely jelen ÁSZF I. és II. része szerinti szolgáltatások esetében a szerződéskötéshez szükséges, és azok rendelkezésre bocsátása nélkül az Érintett személy által igényelt szolgáltatás használatának és időtartamának jogalapját képező szerződés megkötése és teljesítése nem lehetséges. Jelen ÁSZF 3-tól (iii) egészen a (viii) bekezdésig terjedő feltételei szerinti,  adatfeldolgozás céljából történő adatszolgáltatás nem minősül szerződéses, sem pedig jogos érdeknek.
 2. A Szolgáltató jogosult a feldolgozott személyes adatokat  az Érintett személy azonosítását lehetővé tevő szükséges terjedelemben és formában legkésőbb addig az ideig tárolni, amely annak a célnak a teljesítését szolgálja, amely célból az adatok feldolgozásra kerülnek (pl. ameddig azt a szerződés, törvényi kötelezettség vagy a jogos érdek teljesítése megköveteli). Olyan személyesadat-feldolgozás esetén, amelyhez az Érintett személy csupán jelen ÁSZF 4. (iv) bekezdése alapján járult hozzá, a Szolgáltató a feldolgozott személyes adatokat a beleegyezéstől számított 24 hónapig vagy pedig annak visszavonásáig jogosult tárolni. Ezen időszak eltelte előtt a Szolgáltató kérelmezheti az Érintett személynél a beleegyezés érvényességének meghosszabbítását. A feldolgozott személyes adatok jogos tárolási idejének lejárta után a Szolgáltató haladéktalanul biztosítja a személyes adatok a GDPR és a Törvény értelmében történő törlését vagy névtelenítését.
 3. A Szolgáltató a www.dennikn.sk internetes oldalán sütiket használ. Ezzel összefüggésben a Szolgáltató javasolja a “SÜTIK ÉS AD BLOCKING DETECTION” feltételeinek részletes áttanulmányozását.
 4. A GDPR és a Törvény értelmében az Érintett személy jogosult:

9.1. bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozására adott beleegyezését. A beleegyezés visszavonása nem befolyásolja a személyes adatok jóváhagyás visszavonása előtti feldolgozásának jogszerűségét. Amennyiben az Érintett személy visszavonja a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos beleegyezését és nem létezik az adatai feldolgozásának egyéb más jogalapja (pl. Szerződés, törvényi kötelezettség vagy jogos érdek teljesítésének követelménye), a Szolgáltató haladéktalanul biztosítja a személyes adatok GDPR és Törvény értelmében történő törlését vagy névtelenítését.

9.2. tiltakoznia személyes adatok feldolgozása ellen, amennyiben azokat a Szolgáltató (i) közérdekből megvalósuló feladatteljesítés közben, (ii) közhatalom gyakorlása közben, (iii) jogos érdek alapján vagy (iv) közvetlen marketing céljából, beleértve ha az erre a jogalapra épülő profilozás céljából dolgozza fel. Abban az esetben, ha az Érintett személy közvetlen marketing céljából történő adatfeldolgozás ellen tiltakozik, személyes adatait nem szabad a továbbiakban ilyen célból feldolgozni (a fellebbezés a személyesadat-feldolgozásra vonatkozó beleegyezés visszavonásának fog minősülni). Egyéb esetekben az Érintett személy fellebbezése akkor lesz indokolt, ha azok jogos indokai meghaladják a Szolgáltató jogos indokait.

 1. A Szolgáltatónak nem áll szándékában az Érintett személy személyes adatait az Európai Unión kívüli harmadik országnak kiszolgáltatni.
 2. A Szolgáltató az Érintett személy személyes adataival nem hajt végre az Érintett személyre joghatással bíró vagy őt jogaiban és szabadságában jelentősen korlátozó automatizált egyedi döntést, sem profilozást.
 3. A Szolgáltató jogosult az Érintett személy személyes adatait szükséges terjedelemben az alábbi kedvezményezetteknek kiszolgáltatni: (i) azon személyeknek, akik a Szolgáltató nevében bíróságon, valamint bíróságon kívül a Szolgáltató jogos igényeinek érvényesítése céljából annak jogos igényeit érvényesítik, (ii) bíróságoknak, bírósági végrehajtóknak, bűnüldözési és egyéb közhatalmi szerveknek, mégpedig a Szolgáltató jogos igényeinek érvényesítése vagy a Szolgáltató általános érvényű jogszabályokon alapuló kötelezettségeinek teljesítése céljából, (iii) azon személyeknek, akik az Érintett személy által rendelt időszaki kiadványokat, meghatározott könyvkiadványokat, esetleg egyéb termékeket a jelen ÁSZF értelmében létrejövő szerződés teljesítésének céljából kézbesítik, (iv) azon személyeknek, akik a Szolgáltató számára szolgáltatásának, internetes oldalainak, információs infrastruktúrájának műszaki üzemeltetését kizárólag ebből a célból biztosítják, (v) azon személyeknek, akik a Szolgáltató számára szolgátatásainak, internetes oldalainak, információs infrastruktúrájának működését és védelmét biztosítják, melyet ugyancsak rendszeresen monitorozzák és tesztelik, mégpedig kizárólag ebből a célból, (vi) azon személyeknek, akik a Szolgáltató számára szolgáltatásai és internetes oldalai minőségének javítása és működésének optimalizálása érdekében analitikai és statisztikai szolgáltatásokat biztosítanak, (vii) azon személyeknek, akik a Szolgáltató számára marketing szolgáltatásokat biztosítanak, mégpedig a Szolgáltató hatékony és releváns marketingkommunikációja érdekében (az adott kategóriába tartozó személyek az Érintett személy személyes adatait saját vagy a Szolgáltatótól eltérő, már személy marketingtevékenysége céljából nem használhatják fel).
 4. A GDPR és a Törvény értelmében az Érintett személynek joga van főként (i) hozzáférni a feldolgozásra kerülő adataihoz, (ii) azokat helyesbíteni, (iii) törölni, (iv) feldolgozásukat korlátozni, (v) joga van továbbá az adatok hordozhatóságához, (vi) tiltakozni feldolgozásuk ellen, akárcsak (vii) beleegyezését bármikor visszavonni anélkül, hogy az bármilyen hatással is legyen a személyes adatok jóváhagyás visszavonása előtti feldolgozásának jogszerűségére. Az érintett személy ugyancsak (viii) jogosult az illetékes felügyeleti hatóság számára (A Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, dataprotection.gov.sk) eljárás megindítására irányuló javaslatot – panaszt benyújtani . A feltüntetett jogok gyakorlásának terjedelmét, korlátait és módját a GDPR III. fejezete, valamint a Törvény második fejezetének második cikke hiánytalanul szabályozza.
 5. Az Érintett személy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdéseket feltenni, jogait érvényesíteni ingyenesen a Szolgáltató info@sk e-mail címére küldött kérvény által, levélben a Denník N, Jarošova 1, 831 07 Bratislava postacímen vagy egyéb, előnyben részesített módon tudja.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkat az alábbi dokumentum is tartalmaz: A személyes adatok feldolgozásának feltételei.

 1. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Abban az esetben, ha a szerződésben vagy az ÁSZF-ben szereplő megállapodás bármelyikéről kiderül, hogy érvénytelen, hatálytalan, végrehajthatatlan vagy azzá válik, ennek a ténynek semmi hatása sincs a további megállapodásokra, amennyiben a jogszabályok kötelező erejű rendelkezései másként nem rendelkeznek, és a szerződő felek vállalják, hogy az ilyen megállapodásokat az eredeti megállapodások kereskedelmi céljához leginkább közelítő érvényes, hatályos, végrehajtható megállapodásokkal váltják fel, mégpedig harminc (30) napon belül attól a naptól számítva, amikor arra a szerződő felek egymást felszólítják.
 2. A Szolgáltató ill. A Kiadó saját elhatározása alapján felkínálhat szolgáltatáscsomagokat/előfizetési csomagokat, azaz a Kiadó szolgáltatásainak, publikációinak, Időszaki Kiadványainak vagy pedig harmadik fél időszaki kiadványainak, a Szolgáltató, valamint harmadik fél egyéb termékeinek és szolgáltatásainak különféle kombinációit meghatározott áron (továbbiakban „Csomagok”), amelyeket a Szolgáltató időnként azok részletes bemutatásával, adott esetben az adott szolgáltatásnyújtás sajátos feltételeivel együtt az internetes oldalain feltüntet. Az Előfizető kifejezett hozzájárulását adja azzal a feltétellel, hogy a Csomagok biztosítására, ill. átadására az ÁSZF vonatkozó részei, a vonatkozó Csomaghoz kapcsolódó kiegészítő feltételek (amennyiben azok meghatározásra kerültek), adott esetben a szolgáltató e-shopjának feltételei vagy pedig a Csomag részét képező, a harmadik fél szolgáltatásai biztosításához szükséges feltételek megfelelő mértékben fognak vonatkozni. Az Előfizető köteles a Csomag igénybevételére vonatkozó feltételekkel az előző mondat értelmében megismerkedni, azok megrendelésével és az adott Csomag elfogadásával megerősíti, hogy ezekkel a feltételekkel megismerkedett és kifejezetten egyetért velük, ezek a feltételek kötelező érvénnyel vonatkoznak rá és teljesíteni fogja őket; az Előfizető ugyancsak megerősíti, hogy amennyiben harmadik felek teljesítéséről van szó, ezekért teljes egészében a teljesítés szolgáltatójának/szállítójának minősülő, érintett harmadik fél felel, az érintett szolgáltatások használatának feltételeivel összhangban.
 3. A Szolgáltató tevékenységét felügyelő hatóság a Prievozská 32, 820 07 Bratislava székhellyel rendelkező Szlovák Kereskedelmi Felügyelet.
 4. A Szolgáltató és az Előfizető azon üzleti kapcsolataira, amelyet kifejezetten nem szabályoz az alábbi ÁSZF, a Szlovák Köztársaság érvényben lévő és hatályos jogszabályai vonatkoznak (az Előfizető állampolgárságától függetlenül), főként a Kereskedelmi Törvénykönyv 513/1991. sz. többször módosított törvénye, a a fogyasztóvédelemről szóló 250/2007. sz. többször módosított törvény, a 22/2004. sz. elektronikus kereskedelemről szóló többször módosított törvény, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 102/2014. sz. többször módosított törvény,  amely a távúton vagy pedig üzemhelyiségen kívül megkötött szerződés alapján történő termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást szabályozza.
 5. Ezen feltételek (beleértve a Szolgáltató árjegyzékét) a Szolgáltató jogosult bármikor egyoldali döntés alapján módosítani. A Szolgáltató köteles az ilyen jellegű módosításról az Előfizetőt azokról megfelelő időben, rendszerint a módosított feltételek érvénybe lépése előtt legalább 30 nappal tájékoztatni, mégpedig az Előfizető e-mail-címére küldött elektronikus üzenet vagy a dennikn.sk weboldalán történő közzététellel. Amennyiben az Előfizető a módosított feltételekkel nem fog egyetérteni, a közzétételüktől számított 15 napon belül jogosult a szerződést felbontani, mégpedig mindig az aktuális előfizetési időszak végén. A feltételek elleni fellebbezés határidejének lejárta után úgy tekintendő, hogy az Előfizető a módosított feltételekkel egyetért és azok a bennük szereplő naptól kezdve hatályba lépnek. A módosított feltételek hatálybalépésének napjával egyúttal a szerződés is módosul, mégpedig a feltételek módosításával összhangban.
 6. A Kiadó elérhetőségei a www.dennikn.sk honlapon vannak feltüntetve.
 7. Jelen ÁSZF szerves és kötelező részét képezik annak mellékletei és pl. a “sütiket” érintő utólagos önálló részei.
 8. Ezek a feltételek 2017. 2. 3-án lépnek hatályba.
 1. sz. melléklet

NYOMTATVÁNY MINTA

A www.dennikn.sk-val 

TÁVÚTON KÖTÖTT SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

SZOLGÁLTATÓ:

N Press, s.r.o.

Jarošova 1

831 03 Bratislava

Statisztikai számjel: 46 887 491

FOGYASZTÓ:*

 • Vezetéknév és keresztnév
 • Utcanév és házszám
 • Irányítószám és település
 • Telefonszám
 • E-mail-cím

Ezúton értesítem, hogy a feltüntetett termékkel kapcsolatos adásvételi szerződéstől elállok, és egyúttal érvényesíteni kívánom a kifizetett termék teljes árának visszatérítésére, valamint a termék szállítási költségeinek visszatérítésére vonatkozó jogomat:

 • A termék (termékek) megnevezése / mennyiség / egységár*
 • A termék árának visszatérítését kérem*
 • és a termék szállítási költségeinek visszatérítését*
 • ÖSSZESEN*

AZ ÖSSZEG VISSZATÉRÍTÉSÉT AZ ALÁBBI MÓDON KÉREM:*

 • banki átutalással (a bank kódja vagy IBAN)

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK:

 • A termék rendelésének dátuma
 • Rendelésszám*
 • A számla azonosítója / kelt
 • A termék átvételének dátuma*
 • Futárcég neve
 • A termék visszaküldésének oka (ez az adat nem kötelező, arra szolgál, hogy az értékesítő a jövőben ki tudja küszöbölni a hiányosságokat): 

A KÜLDEMÉNY ÖSSZEGZÉSE:*

 • A Szerződéstől való elállás kitöltése
 • a visszaküldött termék (amennyiben ez nem lehetséges, a termék árát általános árszintjének megfelelő pénzösszeggel kell pótolni)
 • a számla eredetije, ill. a vásárlást igazoló adóügyi bizonylat
 • a  termék tartozékai

Legkésőbb 14 nappal a szerződéstől való elállást követően köteles vagyok visszaküldeni a Szolgáltatónak a terméket, ill. amennyiben ez nem lehetséges, a termék árát általános árszintjének megfelelő pénzösszeggel vagyok köteles pótolni, a termék visszatérítésének szállítási költségei engem terhelnek, olyan termékek visszatérítése esetében is, melynek jellegéből adódóan a postai kézbesítés nem lehetséges.

A nyomtatvány kitöltése előtt, kérjük, szíveskedjen elolvasni az Általános szerződési feltételeket,

mely a www.dennikn.sk honlapján található 

 • a *-gal jelölt tételek kitöltése kötelező
 • Az oda nem illő részt kérjük áthúzni, ill. kiegészíteni
 • a kitöltött és elküldött nyomtatvány másolatát őrizze meg
  a terméket úgy kell becsomagolnia, hogy a szállítás során ne sérülhessen meg
  a terméket sértetlenül és teljes állapotában kell visszaküldeni, beleértve az eredeti csomagolását, hogy értéke az újbóli értékesítés során ne csökkenjen
 • Dátum:*
 • A fogyasztó aláírása
 1. RÉSZ 

SÜTIK és AD BLOCKING DETECTION

Süti fájlok

Annak érdekében, hogy a www.dennikn.sk honlap rendesen működhessen, a Jarošova 1, 831 03 Bratislava székhelyű, statisztikai számjele: 46 887 491  N Press, s.r.o. (továbbiakban „Mi”) időnként az előfizető/vásárló (a továbbiakban csak „Ön”) eszközén apró adatfájlokat, ún. sütiket tárolunk. Ez a legtöbb nagy honlap számára általános gyakorlat.

 1. A sütik fogalma

A sütik olyan szöveges fájlok, melyeket a honlapunk az Ön internetes böngészőjének küld, amely aztán elmenti őket a számítógépére, táblagépére, mobiltelefonjára vagy egyéb eszközére. A sütik kisméretű fájlok és eszközén csak minimális helyet foglalnak, nem károsítják azt. Egyes sütik az eszközén csak átmeneti ideig, a webhely látogatása idejére tárolódnak, annak elhagyását követően automatikusan törlődnek (átmeneti sütik), egyéb süti fájlok a honlap elhagyása után is tárolva maradnak az eszközén, hogy emlékezzenek Önre, ha visszatér látogatóként, anélkül, hogy konkrét személyként azonosítanánk (állandó sütik).

 1. A sütihasználat célja

Az általunk használt sütik lehetővé teszi a honlapunkon való navigációt, valamint alapfunkcióinak, mint például a biztonságos felületek, bevásárlókosarak vagy online fizetés igénybevételét (elsődleges sütik). A sütik segítenek honlapunknak felismerni Önt és ezt követően hozzáférhetővé tenni a kért szolgáltatást. A sütik segítségével a honlap rögzítheti az internetes böngészője beállításait, bejelentkezéshez szükséges jelszavát, az Ön által előnyben részesített nyelvet stb. A sütik egyúttal megakadályozzák ugyanazon tartalom ismételt megjelenítését. A jövőbeni honlap-látogatása így gyorsabb és kényelmesebb lehet. Süti fájlok nélkül a honlap böngészése és használata bonyolultabb lenne (funkcionális/működési sütik). A sütik folyamatosan segítenek javítani és fejleszteni szolgáltatásaink kínálatát, beállításait és hozzáigazítani az Önök preferenciáihoz és igényeihez. A sütik lehetővé teszik, hogy a honlapunk szolgáltatásainak használatát elemezzük, statisztikai szempontból kiértékeljük, és azt követően a honlap tartalmát, működését vagy dizájnját fejlesszük (analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik). A sütik segítségével igyekszünk hatékonyabbá, relevánsabbá tenni a marketingkommunikációt, hogy az megfeleljen az Ön online tevékenységétől függő preferenciáinak, melyeket a sütik képesek rögzíteni (reklám sütik). Saját sütijeinken kívül harmadik féltől származó sütiket (Google és Facebook) is használhatunk, főként statisztikai és marketingcélokra (harmadik féltől származó sütik), ezek használati feltételeit az alábbi honlapokon találja:

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Ezzel összefüggésben szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem használunk automatizált individuális döntést, sem profilozást, mely önre bármiféle joghatással bírna vagy pedig jogai és szabadsága szempontjából jelentős mértékben befolyásolná.

 1. Jogalap

A sütik alapján általában nem vagyunk képesek Önt pontosan azonosítani. Amennyiben a honlapunkra tett látogatás során azonosítani tudnánk, az a GDPR és a Törvény értelmében történő személyesadat-feldolgozás értelmében történik.

Ebben az esetben a GDPR és a Törvény értelmében Szolgáltatónak minősülünk, mivel az Érintett személy (Ön) személyes adatait dolgozzuk fel.

A sütik által szerzett személyes adatok feldolgozásának jogalapját (i.) az Ön beleegyezése mint Érintett személyé, valamint (ii.) az online tevékenysége figyelemmel kísérése, elemzése, kiértékelése esetében a mi jogos érdekünk képezi, amely célja, hogy önnek a honlapunkon a lehető legjobb minőségű tartalmat, működést, beállításokat vagy szolgáltatás-támogatást nyújtsuk, beleértve a közvetlen marketinget.

A sütik használatával kapcsolatos hozzájárulást a honlapunkon tett első látogatása során adhatja meg. Az internetes böngészője beállításaitól függően a beleegyezés megadását minden egyes honlapunkon tett látogatása során ismételten kérelmezhetjük.

A sütik használatával kapcsolatos beleegyezés feltétel nélküli, tehát amennyiben nem adja beleegyezését hozzá, továbbra is látogathatja majd honlapunkat, azonban felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos szolgáltatások, funkcionalitások és tulajdonságok nem feltétlenül fognak megjelenítődni, esetleg nem lesznek hozzáférhetők vagy nem működnek majd helyesen, esetleg egyáltalán nem működnek majd.

 1. A sütik kezelése és törlése

Az internetes böngészők rendszerint már alapértelmezett beállításaikban fogadnak sütiket. A sütikkel kapcsolatos beleegyezés megadását követően a böngésző-beállításai segítségével a sütiket teljesen elutasíthatja vagy pedig engedélyezheti azok szelektív fogadását, valamint az eszközén tárolt sütiket törölheti is. Amennyiben nem szeretné, hogy sütiket használjuk a böngészőjében, beállíthatja, hogy a böngésző a sütiket elutasítsa vagy pedig tájékoztatást küldjön eszközére mindig, amikor a honlap erre kísérletet tesz. Ha a sütik használatát teljesen elutasítja, a honlapot ugyan továbbra is látogathatja, azonban bizonyos szolgáltatások, funkcionalitások és tulajdonságok nem feltétlenül fognak megjelenítődni, esetleg nem lesznek hozzáférhetők vagy nem működnek majd helyesen, esetleg egyáltalán nem működnek majd. Ebből kifolyólag javasoljuk a sütiket bekapcsolva hagyni. Az egyes internetes böngészőkkel kapcsolatban, valamint a sütibeállítások módjáról az alábbi honlapokon találhat információkat: http://www.allaboutcookies.org/

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Safari: https://www.apple.com

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 1. Az Ön jogai

Abban az esetben, ha a sütik segítségével az Ön személyes adatainak feldolgozására kerülne sor, a GDPR és a Törvény értelmében jogosult (i.) az Önnel kapcsolatos, feldolgozásra kerülő adatokhoz hozzáférni, (ii.) az adatokban javításokat eszközölni, (iii.) ezeket az adatokat törölni, (iv.) korlátozni az adatok feldolgozásának mértékét, (v.) az adatok hordozhatóságához, (vi.) fellebbezni az adatfeldolgozás ellen, akárcsak (vii.) bármikor visszavonni beleegyezését anélkül, hogy az befolyással lenne a visszavonást megelőző jóváhagyás alapján történő adatfeldolgozás jogszerűségére. Jogosult továbbá (viii.) az illetékes felügyeleti szervhez eljárás megindításának kérelmével – panasz benyújtásával fordulni (A Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk). A feltüntetett jogok hatáskörének terjedelmét, gyakorlásának korlátait és módjait a GDPR III. fejezete, valamint a Törvény második fejezetének második cikke részletesen szabályozza.

 1. Elérhetőség

A sütikkel kapcsolatos kérdéseit felteheti, jogainak érvényesítését ingyenesen   kérelmezheti elektronikus kérvényen az [email protected] e-mail-címen, valamint levélben az alábbi postacímen: Denník N, Jarošova 1, 831 07 Bratislava vagy egyéb, Ön által előnyben részesített módon.

AD BLOCKING DETECTION

Internetes oldalaink a forráskódjukba beépített hirdetésblokkolást észlelő (ad blocking detection) rendszert használnak. Ez a rendszer a hirdetésmegjelenítés szimulációját hajtja végre és visszaigazolást küld nekünk, hogy a hirdetés az Ön eszközén (az Előfizető eszközén) megjelenítésre került. Ezzel összefüggésben az Előfizető eszközeivel kapcsolatos adatokat nem tárolunk és személyes adatokat sem dolgozunk fel. Amennyiben észleljük, hogy az Előfizető  hirdetésblokkolást használ, kommunikálhatunk vele a hirdetésblokkolás használatáról és/vagy módosíthatjuk a szolgáltatott tartalom tartományát. Amennyiben az Előfizető nem egyezik bele a hirdetésblokkolást észlelő rendszer használatába, fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk az Előfizető internetes oldalainkhoz történő hozzáférését.

A személyes adatok feldolgozásának feltételei

Kérjük, ne felejtse el elolvasni az Általános szerződési feltételeket is.

 1. Tisztelt olvasóink, előfizetőink, bloggereink, a személyes adatok feldolgozásának jelen feltételei (továbbiakban „Feltételek”) az ön személyes adataira és azok védelmére vonatkoznak. Kérjük, szenteljen nekik kellő figyelmet.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 1. Jelen Feltételekben az N Press, s.r.o., székhelye: Jarošova 1, 831 03 Bratislava, statisztikai számjele: 46 887 491, a Pozsony I Járási Cégbíróságának cégjegyzéke által az Sro részlegen, 85392/B betétszámon bejegyzett cég (a továbbiakban csak „N Press” vagy „Szolgáltató”) www.dennikN.sk honlap által biztosított szolgáltatásainak (továbbiakban „Szolgáltatások”) felhasználóinak személyesadat-feldolgozására vonatkozó elvek és szabályok áttekinthetően benne foglaltatnak.
 2. Az N Press által biztosított Szolgátatások felhasználóinak személyesadat-feldolgozását az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-én hatályba lépő, a természetes személyek személyesadat-feldolgozásával kapcsolatos védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, a 95/46/EK irányelvet hatályon kívül helyező 2016/679 sz. rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban „Rendelet”), valamint a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018 sz. törvény (a továbbiakban csak „Törvény”) és más általános érvényű jogszabályok szabályozzák.
 3. Személyes adatoknak a Rendelet és a Törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az azonosítandó vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó olyan adatok minősülnek, melyek alapján közvetlen vagy közvetett módon, főként általánosan alkalmazható azonosító, más egyéb azonosító, mint például vezetéknév, keresztnév, azonosítószám, helymeghatározó adatok vagy online azonosító, vagy pedig egy, esetleg több, fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását alkotó jellegzetesség vagy jegy alapján a személy azonosítható lehet.
 4. Érintett személynek a Rendelet és a Törvény értelmében az N Press Szolgáltatásainak minden olyan felhasználója minősül, önt is beleértve, azaz minden olyan természetes személy, akik személyes adatai feldolgozásra kerülnek.
 5. Szolgáltatónak a Rendelet és a Törvény értelmében az N Press minősül, amely meghatározza az ön személyes adatait érintő feldolgozás célját és eszközeit és saját nevében dolgozza fel azokat.
 6. A Személyes Adatok Feldolgozásának jelen Feltételei 2018. május 25-én lépnek hatályba és úgy tekintendő, hogy a Szolgáltató ezáltal eleget tett az érintett személyek vonatkozásában a Törvény 19. §-ának 13. cikke által előírt tájékoztatási kötelezettségének.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA ÉS CÉLJA

 1. A jelen Feltételekkel való egyetértés aktív megerősítésével (a megfelelő mezőbe történő kattintással) és azt követően a regisztrációval vagy egy konkrét szolgáltatás kézbesítésére, hozzáférhetővé tételére vonatkozó, egyéb módon megjelölt kérelem elküldésével:
 2. a) önként hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az ön személyes adatait a Feltételekben szereplő célokra a Rendeletben és a Törvényben foglaltakkal összhangban feldolgozza,
 3. b) megerősíti, hogy az ön által kitöltött adatok helyesek és frissek,
 4. c) egyúttal igazolja, hogy abban az esetben, ha még nem töltötte be a 16. életévét, törvényes képviselője (pl. szülője) az ön személyes adatainak feldolgozásához beleegyezését adta.
 5. Az ön személyes adatainak feldolgozására a Szolgáltató ön által igényelt konkrét szolgáltatásának használata, hozzáférése és folyamatossága céljából, ill. az igényelt szolgáltatás használatának jogalapját képező szerződés megkötéséből és teljesítéséből kifolyólag kerül sor. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukban:

(i.) digitális előfizetés, azaz www.dennikN.sk honlap fizetős részén található tartalmak megvásárlása, és a hozzájuk, vagyis főként tudósításokhoz, publicisztikai szövegekhez, kommentárokhoz, videókhoz, fényképekhez, illusztrációkhoz történő hozzáférés,

(ii.) e-shop, azaz időszaki kiadványok, meghatározott könyvkiadványok, esetleg egyéb termékek a www.dennikN.sk weboldalhoz tartozó obchod.dennikn.sk webcímen történő megvásárlása, beleértve a vásárlóhoz való eljuttatását, valamint

(iii.) a dennikN.sk blogjának működtetése.

(iv.) verseny, azaz a www.dennikN.sk webes felület által meghirdetett versenyben való részvétel, illetve a versenyben való részvétel feltételeivel és eredményeivel kapcsolatos tájékozódás.

 1. Ezzel összefüggésben a Szolgáltató javasolja, hogy alaposan ismerkedjen meg az igényelt szolgáltatás feltételeivel, melyeket a www.dennikN.sk honlapon rendelkezésre álló dokumentumok, konkrétan a digitális előfizetésre és az e-shop használatára vonatkozó  „Általános Szerződési Feltételek” és a dennikN.sk blogjainak működtetésére vonatkozó „A dennikN.sk honlapján történő blogolás szabályai” részleteznek, versenykiírás esetében pedig a konkrét verseny feltételeit szabályozó dokumentum a verseny szervezés keretében külön kerül közzétételre.
 2. Az ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása és feldolgozása az ön által igényelt konkrét Szolgáltatás használatához és folyamatosságához vagy hozzáféréséhez, akárcsak az igényelt szolgáltatás használatának jogalapját képező szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlen.
 3. A Szolgáltatás igénybe vételéhez szorosan kapcsolódó célnak minősül az ön szolgáltatására vonatkozó újdonságokról vagy egyéb fontos, hasznos információkról szóló rövid e-mailes üzenetek küldése, melyeket a Szolgáltató az ön által megadott és regisztrált e-mail címre tud küldeni. Az említett rövid, e-mailes üzenetekre való feliratkozást vagy leiratkozást az ön által a www.dennikN.sk honlapján regisztrált fiókban/profilban a  „E-mail beállítások” részben tetszőlegesen módosíthatja.
 4. A szolgáltatás használatához szorosan kapcsolódó célnak minősül a használattal kapcsolatos elemzések és statisztikák készítése, melyek lehetővé teszik a Szolgáltató számára, hogy szolgáltatásait és honlapját optimalizálja, minőségét javítsa.
 5. Az ön személyes adatainak feldolgozására közvetlen marketing céljából is szükség van, beleértve a profilozást olyan terjedelemben, amelyben az a közvetlen marketinggel összefügg, amely marketing a Rendelet 47. preambulumbekezdésének értelmében a Szolgáltató jogos érdekének minősül. Ez azt jelenti, hogy a Szolgáltató jogosult a megadott személyes adatokat közvetlen marketing céljából is feldolgozni, melynek értelmében kereskedelmi tartalmú e-maileket küldhet önnek. A jelen Feltételek értelmében a személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezéssel egyúttal a személyes adatainak hatékony marketingkommunikáció céljából történő feldolgozásához is beleegyezését adja, beleértve a profilozást az adott célnak megfelelő terjedelemben, amelynek értelmében a  www.dennikN.sk webes felületen elsősorban az ön számára releváns, preferenciáinak megfelelő reklám fog megjelenítődni, mégpedig az Ön online tevékenységének függvényében.
 6. Az ön személyes adatainak feldolgozása a Szolgáltató Rendeletből, Törvényből és egyéb általános érvényű jogszabályokból (pl. a 431/2002. sz. számvitelről szóló törvényből) adódó kötelességének teljesítése céljából is elengedhetetlen lehet.
 7. Személyes adatainak feldolgozása a Szolgáltató alábbiakban részletezett jogos érdekeiből kifolyólag is szükséges lehet:
 8. a) a Szolgáltató jogos követeléseinek bírósági és bíróságon kívüli bizonyítása és érvényesítése során,
 9. b) bűncselekmény elleni védelem, bűncselekmény bejelentése, bizonyítása, bűnüldöző hatóságokkal és bírósággal való együttműködés biztosítása bűncselekmények és azok elkövetőinek felderítése során,
 10. c) a Szolgáltató szolgáltatásaival történő visszaélés elleni védelem, valamint a Szolgáltató webhelye és információs infrastruktúrája védelmének biztosítása érdekében,
 11. d) a Szolgáltató vagy harmadik fél egyéb jogos érdekének a Rendelettel és a Törvénnyel összhangban történő érvényesítése céljából.
 12. Személyes adatainak a Feltételekben meghatározott céltól eltérő céllal történő feldolgozására a Szolgáltató csupán abban az esetben jogosult, amennyiben ehhez ön külön hozzájárulását adta vagy pedig a más célból történő adatfeldolgozás összeegyeztethető azzal a céllal, amellyel a személyesadat-szolgátatásra eredetileg sor került. A személyes adatok archiválás vagy statisztika készítésének céljából történő feldolgozása a törvény értelmében az eredeti céllal összeegyeztethetőnek minősül. A Szolgáltató a szóban forgó céllal történő adatfeldolgozás esetén olyan megfelelő és hatékony technikai, valamint szervezési intézkedéseket foganatosított, melyekkel főként a személyes adatok minimalizálását és egyben álnevesítését biztosítja, amelyből kifolyólag a feldolgozásra kerülő személyes adatok konkrét érintett személyhez való hozzárendelése további, elkülönítve tárolt információk felhasználása nélkül nem lesz lehetséges.

A FELDOLGOZÁSRA KERÜLŐ SZEMÉLYES ADATOK TERJEDELME

 1. A Szolgáltató az ön adatait csupán a feldolgozás céljához szükséges terjedelemben dolgozza fel, mégpedig az alábbi módon:
 2. a) digitális előfizetés igénybevétele esetén:
 • e-mail-cím,
 • vezetéknév és keresztnév – csak abban az esetben, ha a digitális előfizetés mellé bónusz szolgáltatásként nyomtatott újságot is igényel,
 • postacím (utcanév, házszám, helység, irányítószám, ország) – csak abban az esetben, ha a digitális előfizetés mellé bónusz szolgáltatásként nyomtatott újságot is igényel,
 • telefonszám – csak abban az esetben, ha a digitális előfizetés mellé bónusz szolgáltatásként nyomtatott újságot is igényel,
 • a regisztrált fiók bejelentkezési adatai,
 • a weboldal látogatási és böngészési adatai,
 • IP-cím,
 • a süti fájlokból származó adatok;
 1. b) e-shop szolgáltatás esetében:
 • e-mail-cím,
 • vezetéknév és keresztnév,
 • postacím (utcanév, házszám, helység, irányítószám, ország),
 • telefonszám,
 • a regisztrált fiók bejelentkezési adatai,
 • a weboldal látogatási és böngészési adatai,
 • IP-cím,
 • a süti fájlokból származó adatok;
 1. c) a dennikN.sk honlapján működtetett blog esetén:
 • e-mail-cím,
 • vezetéknév és keresztnév,
 • kor,
 • arckép,
 • postacím (utcanév, házszám, helység, irányítószám, ország),
 • bankszámlaszám,
 • telefonszám,
 • a regisztrált fiók bejelentkezési adatai,
 • a weboldal látogatási és böngészési adatai,
 • IP-cím,
 • a süti fájlokból származó adatok.

A dennikN.sk honlapján működtetett bloggal összefüggésben a Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy bloggerként a regisztrált profiljában mindig FRISS, világosan felismerhető arcképet kell közzétennie kell, mivel blogolni sem becenéven, sem álnévvel nem lehet, kizárólag saját vezetéknévvel és keresztnévvel. A jelen Feltételek értelmében a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulással egyidejűleg bloggerként beleegyezését adja vezetéknevének, keresztnevének, fényképének harmadik fél számára történő közzétételéhez, hozzáférhetővé tételéhez.

 1. d) versenyben  való részvétel esetén:
 • e-mail-cím,
 • vezetéknév és keresztnév,
 • kor
 • az iskola neve
 • a weboldal látogatási és böngészési adatai,
 • IP-cím,
 • a süti fájlokból származó adatok.
 1. Süti fájlok. A Szolgáltató a www.dennikN.sk webes felületén sütiket használ. A sütihasználattal kapcsolatos hozzájárulását a honlapon tett látogatásakor automatikusan megjelenítődő listán található mezőre kattintással adhatja meg.

Mik a sütik?

A sütik rövid szöveges fájlok, melyeket a www.dennikN.sk webhely az ön számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb eszközén tárol. A Szolgáltató által használt sütik lehetővé teszik a honlap számára az ön azonosítását és ezt követően hozzáférhetővé teszik ön számára az igényelt szolgáltatást. A sütik segítségével a honlap egyúttal az ön internetes böngészőjének beállításait, az ön által előnyben részesített nyelvet stb. is rögzíteni tudja. Ezáltal a honlapunkra történő látogatása a jövőben gyorsabb és kényelmesebb lehet. Süti fájlok nélkül a honlap böngészése bonyolultabb lenne, működése pedi nem feltétlenül lenne hibátlan. A sütik segítik a Szolgáltatót, hogy szolgáltatásainak kínálatát és beállításait folyamatosan javítsa, fejlessze, és hozzáigazítsa az ön igényeihez és preferenciáihoz. A sütik alapján elemezhető és statsiztikai szempontból kiértékelhető a honlap szolgáltatásainak használata, valamint annak hirdetései, ezt követően pedig tartalmuk, működésük vagy dizájnjuk fejleszthető, segítségükkel hatékonyabb és relevánsabb marketingkommunikáció is folytatható.

Sütik kezelése és törlése

Az internetes böngészők rendszerint már az alapértelmezett beállításaikban fogadnak sütiket. A sütikkel kapcsolatos beleegyezés megadását követően a böngésző-beállításai segítségével a sütiket teljesen elutasíthatja vagy pedig engedélyezheti azok szelektív fogadását, valamint törölheti az eszközén tárolt sütiket is. Amennyiben nem szeretné, hogy sütiket használjuk a böngészőjében, beállíthatja, hogy a böngésző a sütiket elutasítja vagy pedig tájékoztatást küldjön önnek eszközére mindig, amikor a honlap erre kísérletet tesz. Ha viszont a sütik használatát teljesen elutasítja, a honlapot ugyan továbbra is látogathatja, azonban bizonyos szolgáltatások, funkcionalitások és tulajdonságok nem feltétlenül fognak megjelenítődni, esetleg nem lesznek hozzáférhetők vagy nem működnek majd helyesen, esetleg egyáltalán nem. Ebből kifolyólag javasoljuk a sütiket bekapcsolva hagyni. Az egyes internetes böngészőkkel kapcsolatban, valamint a sütibeállítások módjáról az alábbi honlapokon találhat információkat:

Chrome: https://support.google.com

Firefox: https://support.mozilla.org

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Safari: https://www.apple.com

http://www.allaboutcookies.org/

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDEJE

 1. A feldolgozott személyes adatok szükséges terjedelemben és olyan formában kerülnek tárolásra, amely lehetővé teszi az ön azonosítását legkésőbb addig az ideig, amíg az a feldolgozás céljának teljesülése érdekében szükséges (pl. amíg azt az e-shopban előfizetett időszaki kiadvány rendes kézbesítése vagy a Szolgáltató általános érvényű jogszabályból következő kötelezettségének teljesítése, esetleg a Szolgáltató valamelyik jogos érdekének érvényesítése megköveteli stb.). Ezt követően a Szolgáltató a Rendelet és a Törvény értelmében haladéktalanul biztosítja személyes adatai megsemmisítését (törlését vagy névtelenítését).

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS TOVÁBBADÁSA

 1. Személyes adatai biztonságban vannak, mivel feldolgozásukra a Szolgáltató automatizált információs rendszerén keresztül kerül sor, megfelelő műszaki és szervezési rendelkezések foganatosítása mellett, melyek garantálják személyes adatai védelmét a jogosulatlan, törvénytelen adatfeldolgozás ellen, továbbá azok véletlenszerű elvesztése, törlése vagy sérülése ellen is. Ezzel összefüggésben a Szolgáltató személyes adatai feldolgozásával írásos szerződés alapján olyan harmadik személyt jogosult megbízni, aki megfelelő személyzeti, műszaki, szervezési és szakmai alkalmassággal bír, és aki közvetítőként az ön személyes adatait a Szolgáltató nevében a Rendelet és Törvény értelmében fogja feldolgozni.
 2. A Szolgáltató az ön személyes adatait az alábbi kedvezményezetteknek jogosult kiszolgáltatni:
 3. a) azon személyeknek, akik a Szolgáltató nevében bíróságon, valamint bíróságon kívül a Szolgáltató jogos igényeinek érvényesítése céljából annak jogos igényeit érvényesítik,
 4. b) bíróságoknak, bírósági végrehajtóknak, bűnüldözési és egyéb közhatalmi szerveknek, mégpedig a Szolgáltató jogi igényeinek érvényesítése vagy a Szolgáltató általános érvényű jogszabályokon alapuló kötelezettségeinek teljesítése céljából,
 5. c) azon személyeknek, akik az ön által e-shopon keresztül rendelt időszaki kiadványokat, meghatározott könyvkiadványokat, esetleg egyéb termékeket kézbesítik, mégpedig az e-shop szolgáltatás jogalapját képező szerződés teljesítésének céljából, esetleg olyan személyeknek, akik a verseny feltételeinek teljesítése céljából olyan versenyből származó nyereményeket kézbesítenek önnek, mely versenybe jelentkezett,
 6. d) azon személyeknek, akik a Szolgáltató számára szolgáltatásának, internetes oldalainak, információs infrastruktúrájának műszaki üzemeltetését kizárólag ebből a célból biztosítják,
 7. e)  azon személyeknek, akik a Szolgáltató számára szolgátatásainak, internetes oldalainak, információs infrastruktúrájának működését és védelmét biztosítják, melyet ugyancsak rendszeresen monitorozzák és tesztelik, mégpedig kizárólag ebből a célból,
 8. f) azon személyeknek, akik a Szolgáltató számára szolgáltatásai és internetes oldalai minőségének javítása és működésének optimalizálása érdekében analitikai és statisztikai szolgáltatásokat biztosítanak,
 9. g) azon személyeknek, akik a Szolgáltató számára marketing szolgáltatásokat biztosítanak, mégpedig a Szolgáltató hatékony és releváns marketingkommunikációja érdekében (bárminemű kétség kizárása érdekében hozzáfűzzük, hogy a szóban forgó kategóriába tartozó személyek az ön személyes adatait saját vagy a Szolgáltatótól eltérő, már személy marketingtevékenysége céljából nem használhatják fel).

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGOK

 1. Ezúton tájékoztatjuk önt a Rendelet és a Törvény vonatkozó rendelkezéseiből következő, személyes adatai védelmével kapcsolatos jogokról és jogi jelentőségű tényekről:
 2. a) joga van kérelmezni a Szolgáltatótól a személyes adatokhoz való hozzáférést (a Rendelet 15. cikke és a Törvény 21. §-a részletezi),
 3. b) joga van kérelmezni a Szolgáltatótól a személyes adatok helyesbítését (a Rendelet 16. cikke és a Törvény 22. §-a részletezi),
 4. c) joga van kérelmezni a Szolgáltatótól a személyes adatok törlését, a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogot, ún. Right to be forgotten (a Rendelet 17. cikke és a Törvény 23. §-a részletezi),
 5. d) joga van kérelmezni a Szolgáltatótól a személyes adatok feldolgozásának korlátozását (a Rendelet 18. cikke és a Törvény 24. §-a részletezi),
 6. e) joga van a személyes adatok hordozhatóságához, azok egy másik adatkezelőhöz juttatásához (a Rendelet 20. cikke és a Törvény 26. §-a részletezi),
 7. f) joga van a Szolgáltatónál tiltakozni a személyes adatok kezelése/feldolgozása ellen (a Rendelet 21. cikke és a Törvény 27. §-a részletezi),
 8. g) joga van a személyes adatok védelméről szóló eljárás megindítására irányuló javaslatot kérelmezni a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalánál (a Törvény 99 –103. §-ai részletezik),
 9. h) joga van bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását,
 10. i) személyes adatok szolgáltatása/megadása olyan követelmény, amely a digitális/elektronikus előfizetés és az e-shop szolgáltatásai esetében a szerződés megkötéséhez szükséges, ezen adatok hiányában az ön által igényelt szolgáltatás használatának és folyamatosságának jogalapját képező szerződés megkötése és teljesítése nem lesz lehetséges.
 11. Külön felhívjuk figyelmét arra a jogára, mely szerint személyes adatai feldolgozása ellen tiltakozhat, melynek értelmében lehetősége nyílik:
 12. a) tiltakozni személyes adatai közérdekből végzett feladat, közhatalmi jogkör gyakorlása során történő feldolgozása ellen, vagy pedig a Szolgáltató vagy harmadik fél jogos érdekén alapuló adatfeldolgozás ellen, beleértve az említett jogalapból következő profilozást,
 13. b) tiltakozhat személyes adatai a Szolgáltató jogos érdekén alapuló, közvetlen marketing céljából történő feldolgozása ellen, beleértve a profilozást olyan mértékben, mely a közvetlen marketinggel összefügg.
 14. Ugyancsak külön felhívjuk figyelmét arra, hogy bármikor joga van visszavonni a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását. A digitális előfizetéshez vagy az e-shophoz regisztrált fiók, valamint a dennikN.sk blogján regisztrált profil megszüntetése is a konkrét szolgáltatáshoz kapcsolódó hozzájárulás visszavonásának minősül. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtti adatfeldolgozás jogszerűségét. Amennyiben személyes adatai feldolgozására vonatkozó hozzájárulását visszavonta, és személyes adatai feldolgozásának nincs más egyéb jogalapja, a Szolgáltató haladéktalanul biztosítja az ön személyes adatainak a Rendelet és a Törvény értelmében történő megsemmisítését (törlését vagy névtelenítését).

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

 1. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdéseket felteheti vagy az ezzel kapcsolatos jogait érvényesítheti közvetlenül a Szolgáltató vagy pedig a Szolgáltató által kijelölt illetékes személy részére megküldött kérvénnyel, mégpedig a www.dennikN.sk honlapján az erre a célra közzétett elektronikus nyomtatványon, esetleg az alább feltüntetett elérhetőségek egyikén vagy más, ön által előnyben részesített módon.
Szolgáltató Felelős személy
Postacím: Denník N, Jarošova 1, 83107 Bratislava

E-mail cím:

Telefonszám:

[email protected]

02 212 044 00

 1. A jelen Feltételek értelmében a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulással tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Feltételek 26. pontja értelmében az ön kérvénye főként annak ismétlődő jellege miatt  egyértelműen megalapozatlannak vagy túlzónak minősül, a Szolgáltató figyelembe véve a kérvény tartalmát:
 1. kérheti a tájékoztatás vagy az értesítés, esetleg a kérelmezett rendelkezés foganatosításából eredő adminisztratív költségeket figyelembe vevő, megfelelő mértékű díj megtérítését, vagy pedig
 1. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 2. Egyúttal tudomásul veszi, hogy a kérvény jelen Feltételek 26. pontja értelmében történő elbírálása előtt a Szolgáltatónak elsősorban  megbízhatóan ellenőriznie kell az ön személyazonosságát, az ön jogaival való visszaélés megakadályozása érdekében. Ebből kifolyólag a Szolgáltató további információkat vagy pedig az érintett személy személyazonosságának (az ön személyazonosságának) azonosításhoz szükséges dokumentumokat kérhet, amennyiben jogos kételyek merültek fel a kérelmező személyét illetően. Amennyiben az előző mondatban foglaltak szerinti eljárás során sem lesz képes a Szolgáltató az érintett személy személyazonosságát (az ön személyazonosságát) bizonyíthatóan ellenőrizni, erről a kérelmezőt megfelelő módon tájékoztatni fogja, amennyiben ez lehetséges, és megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést.
 3. Amennyiben a Szolgáltató nem tesz eleget a kérelmének, az alábbi felügyeleti szervhez fordulhat: A Szlovák Köztársaság Adatvételmi Hivatala, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika. Az adatvédelmi hivatallal közvetlenül is felveheti a kapcsolatot.