NKÚ zhodnotilo predsedníctvo Slovenska v EÚ ako úspešne zvládnuté, no zistilo aj viacero porušení zákonov. Kontrolóri odhalili nedostatky napríklad v účtovníctve, pri verejnom obstarávaní, ako aj pri zverejňovaní dodatkov k zmluvám v centrálnom registri zmlúv.

NKÚ zrealizoval kontrolnú akciu na ministerstve zahraničia a ministerstve životného prostredia. Tieto inštitúcie totiž vykazovali najvyššie čerpanie výdavkov na Predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie (SK PRES).

Predsedníctvo, ktoré trvalo od 1. júla do 31. decembra 2016, si vyžiadalo viac ako 50 miliónov eur, pričom pôvodný rozpočet počítal so 73 miliónmi eur.

„Kontrola ukázala, že rezort zahraničia na financovanie rôznych aktivít spojených s predsedníctvom použil v rokoch 2014 až 2016 prostriedky vo výške 32,5 milióna eur. Rezort životného prostredia vyčerpal z podprogramu 3,3 milióna eur. Najväčší objem tvorili výdavky na tovary a služby,“ informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. Ani jedno preverované ministerstvo však nevypracovalo materiál obsahujúci podrobné finančné vyúčtovanie všetkých prostriedkov použitých na SK PRES.

NKÚ odhalil nedostatky v účtovníctve, pri verejnom obstarávaní, ako aj pri zverejňovaní dodatkov k zmluvám v centrálnom registri zmlúv. K porušeniu zákona o účtovníctve došlo, keď k viacerým faktúram neboli doložené relevantné doklady o rozsahu a cenách poskytovaných služieb. „Na ministerstve zahraničia boli okrem iného zistené nedostatky v transparentnosti uzatvárania zmlúv. V dvoch prípadoch boli zmluvy o dielo uzatvorené s fyzickými osobami v sume 9000 eur len ústne,“ podotkla Bolech Dobáková.

Rezort zahraničia podľa kontrolórov jednoznačne nepreukázal dodržanie princípov transparentnosti a hospodárnosti pri nakladaní s verejnými financiami, keď nedoložil podrobnú dokumentáciu k niektorým podujatiam zo strany dodávateľov, napríklad spoločnosti LOCO Agency, KINEMATOGRAF či La Idea. Viaceré faktúry nemali špecifikované ceny za skutočne dodané služby, išlo napríklad o Slovenské národné divadlo (SND), spoločnosti KINEMATOGRAF či La Idea. Kontrolou dokladov k uzatvoreniu kritizovanej zmluvy s Agentúrou EVKA na podujatie predstavenia loga nebolo však možné overiť, prečo zákazku získala práve táto firma. Predložené koncepty, ktoré vypracovali tri spoločnosti, sa totiž podľa kontrolórov nedali objektívne vyhodnotiť, keďže išlo o návrhy rôznych ideových riešení realizácie podujatia.

„Kontrola na ministerstve zahraničia v prípade ďalších 13 zákaziek zistila nedostatky, ktoré súviseli napríklad so zle stanovenou predpokladanou hodnotou zákazky, nesprávne bola klasifikovaná bežná dostupnosť služieb, či obstarávanie bolo zrealizované cez elektronické trhovisko, pričom nešlo o službu bežne dostupnú na trhu,“ priblížila Bolech Dobáková.

Na ministerstve životného prostredia v oblasti verejného obstarávania kontrolóri odhalili chyby v piatich zákazkách. V prípade oboch rezortov sa vyskytli viaceré nedostatky pri overení základnej finančnej kontroly a administratívnej kontroly čerpania výdavkov na predsedníctvo. NKÚ poukazuje, že v rámci ministerstiev nebol vykonaný ani jeden vnútorný audit či kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti, zameraná na prostriedky a aktivity súvisiace s SK PRES. (tasr)

Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte na Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte na.

Najnovšie z témy:

Najčítanejšie

| |