Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Dnes na DennikE.sk

Minúta po minúte

Vláda schválila a zrýchlene posiela do parlamentu ďalšiu novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Má zdvojnásobiť maximálny počet povolení vozidiel ukončenej série kategórie M1 a N1 triedy 1, ktoré plnia emisné limity označené písmenami DG a AM.

Za bežných okolností by sa totiž tieto vozidlá stali po 31. decembri tohto roka autami ukončenej série. Bolo by ich možné prihlásiť do evidencie vozidiel len na základe povolenia pre skladové zásoby, čiže povolenia dopredaja vozidiel, ktoré je limitované ich počtom.

Vláda chce limit zdvojnásobiť pre nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou. „Prvá vlna pandémie spôsobila, že nové vozidlá s touto emisnou normou boli predajcom v SR dodané s oneskorením, zväčša až po letných prázdninách, keď sa v SR začala druhá vlna pandémie, počas ktorej boli vládou prijímané opatrenia na obmedzenie mobility občanov, ktoré vyvrcholili obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania,“ napísal rezort dopravy v materiáli.

Tieto opatrenia podľa slov rezortu spôsobili, že došlo k poklesu predaja nových vozidiel, čo spôsobilo, že predajcom nových vozidiel ostane k 31. decembru tohto roka na skladoch väčšie množstvo vozidiel, ktorých počet prekročí limit áut, ktoré môžu byť povolené pre skladové zásoby. (tasr)

Vláda schválila opatrenia na riešenie krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia v lokalite Chemko Strážske. Na tento zámer vyčlenila 500-tisíc eur.

Úrad verejného zdravotníctva vyhodnotil situáciu v lokalite Chemko, a. s. Strážske ako mimoriadnu udalosť – ohrozenie verejného zdravia II. stupňa. Ešte v októbri 2019 navrhol vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Košického kraja a Prešovského kraja.

„Dňa 22. januára bola vyhlásená prednostom Košického kraja a prednostom Prešovského kraja na území v ich príslušnej územnej pôsobnosti mimoriadna situácia. Prieskum, obhliadky a stanoviská kompetentných subjektov preukázali mimoriadne rozsiahly, komplikovaný a nebezpečný stav uloženia odpadov v tejto lokalite,“ uvádza sa v materiáli rezortu vnútra.

V spojitosti s prieskumom v lokalite sa ukázala potreba vypracovania odborných analýz a materiálov najvhodnejších technologických postupov. Tie sa týkajú odčerpania kontaminovanej vody, ako aj ďalších expertných a podporných činností pri vykonávaní záchranných prác.

„Na základe záverov a odporúčaní uvedených odborných materiálov bude určený podrobný harmonogram prác. Aktuálne sú rámcovo vymedzené jednotlivé okruhy činností v rámci záchranných prác pre objekty „Ošipáreň“, „Tepláreň“ a prameň v lesnej obore Orlová,“ píše sa v predloženom materiáli.

Činnosti realizované v rámci predmetných opatrení predpokladajú pozitívny vplyv na životné prostredie. Pri príprave prác sa predpokladá expertná spolupráca Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

Na kvantitatívne a kvalitatívne rozbory odpadov a vybudovanie filtračného systému by malo smerovať 100 000 eur, na výstavbu filtračného systému na čistenie vody z prameňa v lesnej obore Orlová 50 000 eur. Manipulácia s odpadom a jeho prechodné bezpečné uskladnenie je predbežne vyčíslené na 350 000 eur.

Časový horizont realizácie jednotlivých krokov sa bude odvíjať od uvoľnenia financií zo štátneho rozpočtu, dostupnosti požadovanej techniky a prostriedkov na trhu a procesu verejného obstarania. Záchranné práce by boli ukončené odstránením nebezpečných odpadov z objektov „Ošipáreň“ a „Tepláreň“, uložením odpadov do kontajnerov, umiestnením kontajnerov na kontajnerové stojisko a vykonaním opatrení na zabránenie ďalšieho znečisťovania životného prostredia v lokalite prameň v obore Orlová.

Mimoriadna situácia bude odvolaná prednostom Košického kraja a prednostom Prešovského kraja po ukončení záchranných prác. Ďalšie kroky na celkové riešenie v lokalite Chemko budú pokračovať v gescii ministerstva životného prostredia v systéme riešenia environmentálnych záťaží. (tasr)

Pracujúce tehotné ženy by mali mať od apríla 2021 nárok na novú dávku tehotenské, má sa zaviesť aj tehotenské štipendium pre študentky. Vláda to schválila v novele zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov OĽaNO.

Definitívne má o novele rozhodnúť Národná rada na aktuálnej schôdzi.

Nová dávka tehotenské:

  • poistenkyňa má mať nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred predpokladaným dňom pôrodu určeného lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní,
  • nárok na tehotenské vzniká aj v období prerušenia nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, či povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť,
  • tehotenské sa má poskytovať za dni,
  • výška tehotenského má byť 15 % denného vymeriavacieho základu, nemá byť nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, čo bude v roku 2021 pri 30-dňovom mesiaci predstavovať 215,50 eura,
  • nárok na tehotenské vo výške 200 eur majú mať aj policajtky a profesionálne vojačky.

Tehotenské štipendium:

  • má byť pre študentky stredných a vysokých škôl, má sa vyplácať zo štátneho rozpočtu,
  • dostávať ho majú od 27. týždňa pred predpokladaným dňom pôrodu,
  • jeho výška má byť 200 eur mesačne, vláda by však nariadením mohla ustanoviť aj inú výšku,
  • o priznaní tohto štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo, ak to ustanoví štatút vysokej školy, dekan fakulty, v prípade stredoškoláčok má rozhodovať riaditeľ školy. (tasr)

Vláda schválila novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Rozšíri okruh skutkových podstát neprimeraných podmienok a zakotví cezhraničnú spoluprácu agrorezortu s orgánmi presadzovania práva v iných štátoch EÚ.

Návrhom zákona sa zabezpečuje transpozícia eurosmernice o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. Eurosmernicu sú všetky štáty EÚ povinné transponovať do 1. mája 2021, prijaté zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia sa musia začať uplatňovať najneskôr od 1. novembra 2021.

Návrhom zákona sa v zmysle eurosmernice rozširuje definícia pojmu odberateľ, a to o právnickú osobu, ktorá je združením fyzických osôb alebo právnických osôb, pričom aspoň jeden z jej členov musí napĺňať definíciu pojmu odberateľ a o právnickú osobu, ktorá nemusí byt podnikateľom, ale odoberá potraviny. Pod touto právnickou osobou sa rozumejú najmä orgány verejnej moci, obce a verejnoprávne inštitúcie.

V súlade s eurosmernicou sa rozširuje aj definícia pojmu dodávateľ o právnickú osobu, ktorá je združením fyzických osôb alebo právnických osôb, pričom aspoň jeden z jej členov musí napĺňať definíciu pojmu dodávateľ.

Zákaz zníženia kúpnej ceny okrem zníženia kúpnej ceny z dôvodov týkajúcich sa chybného tovaru a zákaz nákupu potravín za nižšiu cenu, ako sú ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa, boli zo zákona vypustené. Zákaz pre odberateľa účtovať si logistické poplatky presahujúce 3 % z predpokladaného ročného obratu daného dodávateľa bol upravený. (tasr)

Kryptoaktíva majú ako investícia veľký potenciál, no nie sú pre každého, hovorí šéf finančných inovácií v NBS

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Do kryptoaktív by ste nemali investovať viac, ako si môžete dovoliť stratiť, tvrdí šéf finančných inovácií v NBS Martin Budaj. Napriek tomu tvrdí, že je to investícia s veľkým potenciálom, hovorí o pripravovanej regulácii a vysvetľuje, aký je rozdiel medzi kryptomenami a budúcim digitálnym eurom.

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať