Denník N

Podmienky spracúvania osobných údajov

Nezabudnite si prečítať aj súvisiaci dokument: Všeobecné obchodné podmienky.

1. Vážení čitatelia, predplatitelia a blogeri, tieto podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „Podmienky“) sa týkajú Vašich osobných údajov a súkromia. Prosíme Vás, venujte im náležitú pozornosť.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

2. V Podmienkach sú prehľadne obsiahnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov používateľov služieb spoločnosti N Press, s.r.o., so sídlom Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO 46 887 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 85392/B (ďalej len „N Press“ alebo „Prevádzkovateľ“) poskytovaných prostredníctvom webovej lokality www.dennikN.sk (ďalej len „služby“).

3. Spoločnosť N Press sa pri spracúvaní osobných údajov používateľov služieb riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Osobnými údajmi sa podľa príslušných ustanovení nariadenia a zákona rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

5. Dotknutou osobou v zmysle nariadenia a zákona, t. j. fyzickou osobou, ktorej osobné údaje sa spracovávajú je každý používateľ služieb spoločnosti N Press, vrátane vás.

6. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia a zákona je spoločnosť N Press, ktorá vymedzila účel a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov a spracúva ich vo vlastnom mene.

7. Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25. mája 2018 a považujú sa za splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 nariadenia a § 19 zákona.

ČO JE PRÁVNYM ZÁKLADOM A ÚČELOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

8. Aktívnym potvrdením súhlasu s Podmienkami (zakliknutím príslušného políčka) a následným odoslaním registrácie či inak označenej požiadavky na dodanie alebo sprístupnenie konkrétnej služby:

a) slobodne udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely uvedené v Podmienkach v súlade s nariadením a zákonom,

b) potvrdzujete, že vami vyplnené osobné údaje sú správne a aktuálne,

c) súčasne potvrdzujete, že v prípade, ak máte menej ako 16 rokov, vám bol zákonným zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

9. Účelom spracúvania vašich osobných údajov je používanie a trvanie konkrétnej služby Prevádzkovateľa, ktorú požadujete, alebo ku ktorej požaduje prístup, resp. uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie požadovanej služby. Služby Prevádzkovateľa zahŕňajú:

(i.) digitálne predplatné, t. j. zakúpenie a prístup k obsahu v spoplatnených častiach webovej lokality www.dennikN.sk, najmä k spravodajským a publicistickým textom, komentárom, videám, fotografiám, ilustráciám,

(ii.) e-shop, t. j. zakúpenie predplatného periodickej tlače, vybraných knižných titulov, prípadne iných tovarov na webovej adrese obchod.dennikn.sk spadajúcej do webovej lokality www.dennikN.sk, vrátane ich následnej distribúcie k vám, a

(iii.) prevádzkovanie blogu dennikN.sk.

(iv.) súťaž, t. j. zapojenie sa do súťaží organizovaných prostredníctvom webovej lokality www.dennikN.sk, oboznámenie sa s podmienkami súťaže a s výsledkami súťaže.

(v.) diskusie, t. j. pridávanie a zverejňovanie príspevkov (názorov, komentárov, reakcií a pod.) k článkom publikovaným na webovej lokalite www.dennikN.sk.

10. V tejto súvislosti vám Prevádzkovateľ odporúča dôkladne sa oboznámiť s podmienkami požadovanej služby, ktoré sú detailne upravené v príslušných dokumentoch dostupných na webovej lokalite www.dennikN.sk, a to konkrétne v dokumente „Všeobecné obchodné podmienky“ pre služby digitálne predplatné a e-shop a v dokumente „Pravidlá blogovania na dennikN.sk“ pre službu prevádzkovanie blogu dennikN.sk a v prípade služby súťaž sa príslušný dokument upravujúci podmienky konkrétnej súťaže osobitne zverejní v rámci jej organizovania a v prípade služby diskusie v dokumente „Pravidlá diskusií Denníka N“.

11. Poskytnutie a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na používanie a trvanie konkrétnej služby Prevádzkovateľa, ktorú požadujete, alebo ku ktorej požadujete prístup, ako aj na uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie požadovanej služby.

12. Účelom úzko spojeným s používaním služieb sa rozumie zasielanie krátkych emailových správ o novinkách či iných dôležitých alebo užitočných informáciách vzťahujúcich sa na vašu službu, ktoré vám Prevádzkovateľ bude môcť zasielať na vami poskytnutú a zaregistrovanú emailovú adresu. Prihlásenie k odberu alebo odhlásenie z odberu týchto krátkych emailových správ si máte možnosť ľubovoľne nastaviť vo vašom zaregistrovanom konte/profile na webovej lokalite www.dennikN.sk v časti „Nastavenie emailov“.

13. Účelom úzko spojeným s používaním služieb sa rozumie aj analýza a štatistika týkajúca sa ich používania, ktorá Prevádzkovateľovi umožní skvalitňovať a optimalizovať svoje služby a webovú lokalitu.

14. Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na účel priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, ktorý v súlade s recitálom 47 nariadenia predstavuje zároveň oprávnený záujem Prevádzkovateľa. To znamená, že Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje aj na účel priameho marketingu, na základe čoho vám bude môcť zasielať emailové správy s komerčným obsahom. Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok rovnako vyjadrujete súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účel efektívnej marketingovej komunikácie, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto účelom, na základe čoho sa vám bude zobrazovať na webovej lokalite www.dennikN.sk predovšetkým tá reklama, ktorá je pre vás relevantná a vyhovuje vašim preferenciám, a to v závislosti od Vašich online aktivít.

15. Spracúvanie vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné aj na účel splnenia povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia, zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve).

16. Spracúvanie vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné taktiež na účel oprávneného záujmu Prevádzkovateľa:

a) mimosúdne i súdne uplatňovanie, preukazovanie a vymáhanie právnych nárokov Prevádzkovateľa,

b) ochranu pred trestnou činnosťou, oznamovanie a preukazovanie trestnej činnosti a poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri odhaľovaní trestnej činnosti a jej páchateľov,

c) ochranu pred zneužitím služieb Prevádzkovateľa a zaistenie bezpečnosti webovej lokality a informačnej infraštruktúry Prevádzkovateľa,

d) na účel iného oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s nariadením a zákonom.

17. Spracúvať vaše osobné údaje na iný účel ako na účel označený v Podmienkach, je Prevádzkovateľ oprávnený iba v prípade, že ste mu na to osobitne udelili súhlas alebo spracúvanie osobných údajov na iný účel je zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané. Spracúvanie osobných údajov na účel archivácie alebo štatistický účel sa v zmysle zákona považuje za spracúvanie zlučiteľné s pôvodným účelom. Prevádzkovateľ má v prípade spracúvania na predmetné účely zavedené primerané a účinné technické a organizačné opatrenia, ktorými zabezpečí najmä minimalizáciu osobných údajov a taktiež pseudonymizáciu, na základe ktorej spracúvané osobné údaje nebude možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií uchovávaných oddelene.

AKÝ JE ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

18. Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, a to nasledovne:

a) pri službe digitálne predplatné:

 • emailová adresa,
 • meno a priezvisko – iba ak si k digitálnemu predplatnému vyberiete aj bonusovú službu papierové noviny,
 • poštová adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát) – iba ak si k digitálnemu predplatnému vyberiete aj bonusovú službu papierové noviny,
 • telefónne číslo – iba ak si k digitálnemu predplatnému vyberiete aj bonusovú službu papierové noviny,
 • údaje o prihlásení na zaregistrované konto,
 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
 • IP adresa,
 • údaje zo súborov cookies,
 • iné osobné údaje – iba ak si to vyžaduje overenie splnenia osobitných podmienok zľavnených alebo zdarma služieb v rámci konkrétnej akcie Prevádzkovateľa, o ktorú prejavíte záujem;

b) pri službe e-shop:

 • emailová adresa,
 • meno a priezvisko,
 • poštová adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát),
 • telefónne číslo,
 • údaje o prihlásení na zaregistrované konto,
 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
 • IP adresa,
 • údaje zo súborov cookies;

c) pri službe prevádzkovanie blogu dennikN.sk:

 • emailová adresa,
 • meno a priezvisko,
 • vek,
 • fotografia tváre,
 • poštová adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát),
 • číslo bankového účtu,
 • telefónne číslo,
 • údaje o prihlásení na zaregistrovaný profil,
 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
 • IP adresa,
 • údaje zo súborov cookies.

V súvislosti s prevádzkovaním blogu dennikN.sk vás Prevádzkovateľ upozorňuje, že ako bloger musíte mať vo svojom zaregistrovanom profile vždy zverejnenú aktuálnu fotografiu s jasne rozoznateľnou celou tvárou, nakoľko blogovať možno iba pod vlastným menom a priezviskom, nie pod prezývkou či pseudonymom. Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok súčasne ako bloger vyjadrujete súhlas so zverejnením a sprístupnením vášho mena, priezviska a fotografie tretím osobám.

d) pri službe súťaž:

 • emailová adresa,
 • meno a priezvisko,
 • vek
 • názov školy
 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
 • IP adresa,
 • údaje zo súborov cookies.

e ) pri službe diskusie:

 • emailová adresa,
 • meno a priezvisko,
 • informácie, ktoré o svojej osobe uvediete vo svojom profile (napr. vzdelanie, profesia, koníčky a pod., pričom vyplnenie predmetných informácii nie je povinné pre sprístupnenie služby, ale dobrovoľné, ak máte záujem bližšie sa predstaviť ostatným diskutujúcim),
 • informácie, ktoré o svojej osobe uvediete vo svojom príspevku v rámci diskusie,
 • údaje o prihlásení na zaregistrovaný profil,
 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
 • IP adresa,
 • údaje zo súborov cookies.

Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok súčasne ako diskutér vyjadrujete súhlas (právny základ) so zverejnením, šírením a sprístupnením vášho mena a priezviska, ako aj informácií, ktoré ste o svojej osobe uviedli vo svojom profile alebo vo svojom príspevku tretím osobám prostredníctvom webovej lokality www.dennikN.sk.

19. Súbory cookies. Prevádzkovateľ používa na webovej lokalite www.dennikN.sk súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím príslušného políčka v lište, ktorá sa vám automaticky zobrazí pri návšteve tejto webovej lokality.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita www.dennikN.sk ukladá do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Cookies používané Prevádzkovateľom umožňujú webovej lokalite rozpoznať vás a následne vám sprístupniť požadovanú službu. Prostredníctvom cookies môže webová lokalita zaznamenať taktiež nastavenia vášho internetového prehliadača, jazyku, ktorý uprednostňujete a pod. Vaša budúca návšteva webovej lokality tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie webovej lokality bolo komplikovanejšie a jej funkčnosť by nemusela byť bezchybná. Cookies pomáhajú Prevádzkovateľovi neustále skvalitňovať a  rozvíjať ponuku a nastavenia svojich služieb a prispôsobovať ich práve vašim preferenciám a potrebám. Na základe cookies možno analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb a inzercie na webovej lokalite a následne vylepšovať jej obsah, funkčnosť či dizajn, ako aj efektívnejšie a relevantnejšie cieliť marketingovú komunikáciu.

Ako spravovať a vymazať cookies?

Internetové prehliadače zvyčajne automaticky prijímajú cookies už v preddefinovanom nastavení. Pomocou nastavenia svojho prehliadača môžete cookies úplne odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré cookies a taktiež môžete vymazať cookies uložené vo vašom počítači, mobile alebo inom zariadení. Ak nechcete, aby Prevádzkovateľ cookies vo vašom prehliadači používal, môžete ho nastaviť tak, aby cookies odmietal alebo aby vás informoval o pokuse uložiť cookies do vášho zariadenia vždy, keď sa o to webová lokalita pokúsi. Pokiaľ však používanie cookies úplne odmietnete, webovú lokalitu síce budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré jej vlastnosti nemusia fungovať správne. Z toho dôvodu Prevádzkovateľ odporúča ponechať cookies aktivované. Informácie o jednotlivých internetových prehliadačoch a o spôsobe nastavenia cookies môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Chrome: https://support.google.com
Firefox: https://support.mozilla.org
Internet Explorer: https://support.microsoft.com
Safari: https://www.apple.com
http://www.allaboutcookies.org/

AKO DLHO SA OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAJÚ?

20. Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú (napr. dokým to vyžaduje poskytovanie služby digitálneho predplatného, overenie splnenia osobitných podmienok zľavnených alebo zdarma služieb, zabezpečenie riadneho doručovania predplatenej periodickej tlače na základe Vašej objednávky cez e-shop, či splnenie povinnosti vyplývajúcej Prevádzkovateľovi zo všeobecného záväzného právneho predpisu, alebo dosiahnutie niektorého z oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a pod.). Následne Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) Vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.

SÚ SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE CHRÁNENÉ? KOMU ICH MOŽNO POSKYTOVAŤ?

21. Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane prostredníctvom informačného systému Prevádzkovateľa a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. V tejto súvislosti je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvaním vašich osobných údajov na základe písomnej zmluvy poveriť tretiu osobu disponujúcu adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou, ktorá bude ako sprostredkovateľ spracúvať vaše osobné údaje v súlade s nariadením a zákonom v mene Prevádzkovateľa.

22. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu nasledovným príjemcom:

a) osobám, ktoré v mene Prevádzkovateľa mimosúdne i súdne uplatňujú a vymáhajú právne nároky Prevádzkovateľa, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov Prevádzkovateľa,

b) súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo plnenia povinností Prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

c) osobám, ktoré vám doručujú periodickú tlač, vybrané knižné tituly, prípadne iné tovary, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom služby e-shop, a to za účelom plnenia zmluvy, ktorá predstavuje právny základ služby e-shop, prípadne osobám, ktoré vám doručujú ceny zo súťaže, do ktorej ste sa prihlásili, a to za účelom dodržania podmienok súťaže,

d) osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú technickú prevádzku jeho služieb, webovej lokality a informačnej infraštruktúry, a to výlučne za týmto účelom,

e) osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú zabezpečenie a ochranu jeho služieb, webovej lokality a informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne monitorujú a testujú, a to výlučne za týmto účelom,

f) osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie jeho služieb a webovej lokality,

g) osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú marketingové služby, a to iba za účelom efektívnej a relevantnej marketingovej komunikácie Prevádzkovateľa (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností dodávame, že predmetná kategória osôb nebude môcť vaše osobné údaje použiť pre svoj vlastný marketing alebo marketingové aktivity akejkoľvek inej osoby odlišnej od Prevádzkovateľa).

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

23. Týmto vás oboznamujeme s právami a právne významnými skutočnosťami spätými s ochranou vašich osobných údajov, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení nariadenia a zákona:

a) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (podrobne v čl. 15 nariadenia a § 21 zákona),

b) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov (podrobne v čl. 16 nariadenia a § 22 zákona),

c) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, tzv. právo byť zabudnutý (podrobne v čl. 17 nariadenia a § 23 zákona),

d) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov (podrobne v čl. 18 nariadenia a § 24 zákona),

e) máte právo na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi (podrobne v čl. 20 nariadenia a § 26 zákona),

f) máte právo u Prevádzkovateľa namietať spracúvanie osobných údajov (podrobne v čl. 21 nariadenia a § 27 zákona),

g) máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov adresovaný Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (podrobne v § 99 až 103 zákona),

h) máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,

i) poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je v prípade služieb digitálne predplatné a e-shop potrebná na uzavretie zmluvy a v prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie vami požadovanej služby.

24. Osobitne vás upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, v zmysle ktorého máte možnosť:

a) namietať spracúvanie osobných údajov pri plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa či tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto právnych základoch,

b) namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

25. Rovnako vám dávame do osobitnej pozornosti, že máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Za odvolanie súhlasu vo vzťahu ku konkrétnej službe sa považuje taktiež zrušenie zaregistrovaného konta na digitálne predplatné a e-shop alebo zrušenie registrovaného profilu na blogu dennikN.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.

AKO SI UPLATNIŤ PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

26. Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na základe žiadosti zaslanej priamo Prevádzkovateľovi alebo zodpovednej osobe ustanovenej Prevádzkovateľom, a to elektronickým formulárom dostupným na webovej lokalite www.dennikN.sk, ktorý bol zriadený osobitne za týmto účelom, prípadne prostredníctvom niektorého z nižšie uvedených kontaktov alebo iným vami zvoleným spôsobom.

Prevádzkovateľ Zodpovedná osoba
Poštová adresa: Denník N, Jarošova 1, 83107 Bratislava
Emailová adresa:
Telefónne číslo:
[email protected]
02 212 044 00

27. Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok beriete na vedomie, že ak bude vaša žiadosť podľa bodu 26. Podmienok zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže s prihliadnutím na obsah žiadosti:

a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

28. Zároveň beriete na vedomie, že pred vybavením žiadosti podľa bodu 26. Podmienok musí Prevádzkovateľ v prvom rade spoľahlivo overiť vašu totožnosť, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu vašich práv. Z toho dôvodu môže Prevádzkovateľ požiadať o poskytnutie dodatočných informácií či dokladov potrebných na verifikovanie identity dotknutej osoby (vašej identity), ak má oprávnené pochybnosti o identite žiadateľa. Ak ani postupom podľa predchádzajúcej vety nebude Prevádzkovateľ schopný preukázateľne verifikovať identitu dotknutej osoby (vašu identitu), bude o tom žiadateľa zodpovedajúcim spôsobom informovať, ak je to možné, a odmietne konať na základe žiadosti.

29. Ak Prevádzkovateľ vašej žiadosti nevyhovie, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, ako dozorný orgán. Úrad na ochranu osobných údajov môžete kontaktovať i priamo.