Denník N

Pravidlá blogovania na dennikN.sk

Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých blogerov. Prečítajte si aj o výhodách, ktoré poskytujeme našim blogerom.

Prečítajte si tiež: Podmienky spracovania osobných údajov

1. Každý bloger je povinný pri registrácii vyplniť o sebe pravdivé údaje, najmä meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a telefónne číslo. Tieto údaje slúžia na overenie jeho identity v prípade podozrenia, že ide o falošný profil. Prevádzkovateľ blogu má právo blogera v prípade podozrenia vyzvať aj na iné hodnoverné preukázanie svojej identity. Ak tak bloger neurobí, prevádzkovateľ blog zruší až do jej overenia.

2. Bloger musí mať vo svojom profile vždy zverejnenú aktuálnu fotografiu s jasne rozoznateľnou celou tvárou. Blogovať možno iba pod vlastným menom a priezviskom, nie pod prezývkou či pseudonymom. Prevádzkovateľ môže povoliť pseudonym iba vo výnimočných prípadoch (napríklad ak blogerovi hrozí vážny postih za písanie o nekalých praktikách svojho zamestnávateľa, týraným osobám, ľuďom s psychickými či inými vážnymi ochoreniami a pod.). V tom prípade bloger o pseudonym požiada vopred a musí písať najmä o témach, pre ktoré pseudonym žiadal. Schválenie pseudonymu nie je nárokovateľné.

3. Bloger môže publikovať články na akúkoľvek tému, nesmie však porušovať zákony Slovenskej republiky. Ak tak urobí, preberá za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť.

4. Bloger nesmie publikovať neoverené, skreslené a nepravdivé informácie, ktoré by mohli poškodiť dobré meno iných osôb či spoločností. Ak si to prevádzkovateľ vyžiada, bloger je povinný predložiť o svojich tvrdeniach všetky dôkazy, ktoré má k dispozícii a ktoré podporujú jeho tvrdenia v článku.

5. Ak bloger zistí, že zverejnil nesprávne či nepravdivé informácie, musí text bezodkladne doplniť o opravu. Pri sporných témach a kritike iných osôb či subjektov ponúkne priestor na vyjadrenie aj protistrane.

6. V článkoch je zakázané propagovať vojny, násilie či agresivitu ako spôsob riešenia akýchkoľvek konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú či inú neznášanlivosť. Bloger tiež svojimi textami nesmie ohrozovať mravný vývoj detí a mládeže, napríklad publikovaním násilia, pornografie atď.

7. V textoch sa nesmú publikovať vulgarizmy s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné pre účelné dokreslenie témy, ktorej sa bloger venuje. Vulgarizmy v titulku a perexe sú zakázané bez výnimky, a to aj v prípade, že bloger použije skratky či vybodkované písmená. V titulku ani perexe nesmú byť celé slová písané verzálami, t.j. veľkými písmenami (výnimkou sú oficiálne skratky, napríklad EÚ, NATO, SR, NBS a pod.)

8. Bloger sa nesmie vydávať za redaktora Denníka N s výnimkou prípadov, keď ho tým písomne poverí priamo prevádzkovateľ. Medzi prevádzkovateľom a blogerom nie je žiadny pracovnoprávny vzťah.

9. Na blogu je zakázané publikovať súkromnú korešpondenciu iných ľudí bez toho, aby mal autor povolenie dotknutých osôb. Výnimkou je oficiálna komunikácia so štátnymi úradmi alebo firmami v prípade, že zverejnenie korešpondencie je vo verejnom záujme pri odhaľovaní ich nečestných praktík atď.

10. Bloger nesmie po zverejnení článku meniť dátum a čas publikovania.

11. Bloger dáva svoj súhlas, že jeho články môže prevádzkovateľ kedykoľvek prebrať na titulnú stránku, prípadne ich publikovať vo svojich tlačených periodikách.

12. Za publikovanie článkov na blogu, na titulke či v tlačenom vydaní autorom neprináleží honorár s výnimkou prípadov, keď o tom rozhodne prevádzkovateľ.

13. Bloger bez vopred vyžiadaného súhlasu nesmie publikovať texty, ktoré už predtým zverejnil inde (na inej webovej stránke či v akomkoľvek tlačenom médiu vrátane kníh). Podobne platí, že články, ktoré bloger zverejnil na stránke Denníka N, nesmie neskôr bez jeho súhlasu publikovať v iných médiách. Výnimkou je vydanie knihy (elektronickej či tlačenej), ktorá vznikne až následne po publikovaní článkov na blogu.

14. Je zakázané publikovať články, ktorých autorom nie je samotný bloger vrátane tých, ktoré preloží z cudzieho jazyka. Povolené je použiť iba časť takého textu za účelom jeho okomentovania, respektíve nevyhnutného doplnenia vlastného textu autora.

15. Bloger nesmie porušovať autorské práva a citovať cudzie materiály bez uvedenia zdroja, respektíve zverejňovať fotografie, videá a audionahrávky, na ktoré nevlastní autorské práva. Ak je to možné, pôvodný zdroj, z ktorého vychádza, musí prelinkovať (platí pre zdroje z internetu).

16. Bloger môže publikovať maximálne tri články za 24 hodín, rozostupy medzi nimi musia byť minimálne 60 minút.

17. V článkoch sa nesmú propagovať vlastné či cudzie komerčné aktivity. Rovnako sa nesmú propagovať ani peňažné zbierky, ktoré nie sú oficiálne povolené Ministerstvom financií SR na charitatívne účely.

18. Bloger nesmie prijať žiadny dar či inú výhodu výmenou za pozitívny alebo negatívny článok o darcovi či jeho aktivitách.

19. Politici môžu na blogu publikovať výhradne vlastné postrehy, komentáre, úvahy, glosy a polemiky, nesmú zverejňovať oficiálne stranícke stanoviská, tlačové správy, predvolebné agitácie, volebné programy a heslá. V takom prípade kontaktujú inzertné oddelenie a zaplatia si reklamu. Ak kandidujú vo voľbách, respektíve píšu o politických témach, musia vo svojom profile uviesť, v akej strane sú, prípadne za ktorú stranu kandidujú.

20. Bloger musí poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť v prípade súdneho sporu vedeného proti prevádzkovateľovi v súvislosti s akýmkoľvek článkom blogera. Ak tak odmietne urobiť, v plnej miere zodpovedá za škody, ktoré svojím písaním spôsobil, vrátane škôd, ktoré pre prevádzkovateľa vyplynú z prehratého súdneho sporu.

21. Publikovanie článkov na blogoch Denníka N nie je právne nárokovateľné, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akúkoľvek registráciu blogera odmietnuť aj bez uvedenia dôvodu. Rovnako nie je nárokovateľné právo blogera mať svoje články na titulke, respektíve v rebríčku čítanosti.

22. Názory blogerov vyjadrené v článkoch nie je možné stotožňovať s postojmi prevádzkovateľa či redakcie Denníka N.

23. Prevádzkovateľ má právo za porušenie týchto pravidiel blogerom uplatniť sankcie – pri drobných prehreškoch upozorniť na porušenie a požiadať o nápravu, pri väčších alebo opakovaných prehreškoch zmazať článok, respektíve bez oznámenia deaktivovať celý blog (najmä v prípade vytvorenia falošného profilu, propagovania rasizmu, xenofóbie či iného porušovania legislatívy Slovenskej republiky).

24. V prípade akýchkoľvek sporov o výklade týchto pravidiel má právo na definitívne rozhodnutie prevádzkovateľ.

25. V článkoch sú zakázané nepravdivé, zavádzajúce a zveličujúce titulky a perexy, ktorých cieľom je neférovo prilákať pozornosť čitateľov.

Posledná aktualizácia pravidiel: 28. 1. 2022