Denník N

Všeobecné obchodné podmienky

Nezabudnite si prečítať aj súvisiaci dokument: Podmienky spracovania osobných údajov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti N Press, s.r.o.

ČASŤ I

DIGITÁLNE PREDPLATNÉ

 1. Úvodné ustanovenia

1.1 Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „podmienky“) je úprava vzájomných práv a povinností poskytovateľa a zákazníka v súvislosti s poskytovaním služieb.

1.2 Spoločnosť N Press, s.r.o., so sídlom Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46 887 491 (ďalej len „poskytovateľ“ alebo „vydavateľ“) prevádzkuje systém internetových stránok a informačno-komunikačných technológií, ktorý umožňuje registrovaným užívateľom (ďalej len „zákazník“ alebo „zákazníci“) za podmienok stanovených v týchto podmienkach prístup k službám poskytovateľa (ďalej len “systém“). Služby poskytované poskytovateľom prostredníctvom systému zahŕňajú poskytnutie prístupu k obsahu v spoplatnených častiach systému poskytovateľa a to najmä k spravodajským textom, komentárom, videám, fotografiám a ilustráciám (ďalej len „služby“), a to po zaplatení poplatku zákazníkom a za podmienok stanovených v týchto podmienkach. Pre vylúčenie nedorozumení sa uvádza, že v službe digitálneho predplatného podľa časti I týchto podmienok nie je zahrnutá služba diskusie, tzn. že uzavretím zmluvy podľa časti I týchto podmienok nevzniká zákazníkovi oprávnenie využívať službu diskusie, ktorej aktivácia a využívanie vyžaduje osobitnú registráciu a aktiváciu zo strany poskytovateľa. Služba diskusie sa riadi dokumentom „Pravidlá diskusií Denníka N“, s ktorým sa prosím oboznámte v prípade záujmu o predmetnú službu.

1.3 Tieto podmienky predstavujú návrh poskytovateľa na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) určený zákazníkovi. Zadaním požadovaných registračných údajov na stránke www.dennikn.sk a prijatím podmienok poskytovania služieb kliknutím na aktivačný link uvedený v registračnom e-maile prijme zákazník návrh poskytovateľa v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi poskytovateľom a zákazníkom dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle týchto podmienok (ďalej len „zmluva“).

1.4 Poskytovateľ sa môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť, že vybranej skupine zákazníkov alebo všetkým zákazníkom (registrovaným i potenciálnym) ponúkne a poskytne po určitú dobu služby alebo vymedzenú časť služieb za zľavu alebo zdarma v rámci konkrétnej akcie realizovanej poskytovateľom. Osobitné podmienky v každom prípade zľavnených alebo zdarma služieb poskytovateľ vhodným spôsobom
zverejní alebo sprístupní zákazníkom zvlášť v súvislosti s organizáciou konkrétnej akcie, pričom osobitné podmienky majú aplikačnú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a cenníkmi
poskytovateľa v ustanoveniach, v ktorých sa od nich odchyľujú alebo odlišujú, napr. od ustanovení o poplatku, cenách, platobných podmienkach za služby. Zo všeobecných obchodných podmienok sa taktiež neuplatnia
tie ustanovenia, pri ktorých osobitné podmienky ich aplikáciu vylúčili alebo z povahy konkrétnej akcie vyplýva, že ich aplikácia nie je možná.

 1. Poplatok a poskytovanie služieb

2.1 Za poskytovanie služieb (t.j. za prístup k obsahu v spoplatnenej časti systému) za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie) je zákazník povinný zaplatiť poskytovateľovi poplatok (predplatné) stanovený v cenníku poskytovateľa, ktorý je nedeliteľnou prílohou týchto podmienok alebo na internetových stránkach systému (ďalej len „poplatok“ alebo „poplatky“). Všetky poplatky a ceny sú stanovené v Euro vrátane DPH. Všetky ceny, najmä ceny produktov a služieb zahŕňajúcich doručovanie fyzického produktu na poštovú adresu (napr. predplatné tlačených novín), sú platné len pri využívaní služieb na území Slovenskej republiky, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak.

2.2 Poplatok môže byť uhradený prostredníctvom služieb internet banking-u, platobných alebo kreditných kariet, služby PayPal, prevodom z bankového účtu, SMS platbou alebo iným spôsobom umožneným poskytovateľom.

2.3 Zákazníkovi sú služby poskytované po pripísaní príslušného poplatku na bankový účet poskytovateľa, prípadne po identifikácii poplatku alebo spárovaní platby zákazníka. Na základe predchádzajúceho súhlasu zákazníka je zákazník oprávnený platiť poplatky vopred na ďalšie obdobie formou pravidelných platieb spočívajúcich v automatickom odpísaní sumy poplatku z účtu zákazníka poskytovateľom.

2.4 Poskytovanie služieb je začaté momentom poskytnutia prístupu k predplatenej službe a do systému a oznámenia o tomto poskytnutí zákazníkovi. Prvé predplatné obdobie začína plynúť až momentom začatia poskytovania služieb.

2.5 Po zaplatení poplatku v zmysle tohto článku budú služby poskytované zákazníkovi počas zaplateného obdobia (v zmysle cenníka) a v časovo neobmedzenom rozsahu. Zákazník nie je povinný zaplatené služby využívať, avšak poskytovateľ má nárok na celý poplatok bez ohľadu na to, či zákazník počas predplatného obdobia skutočne využíval služby.

2.6 Zákazník je oprávnený si na základe osobitnej žiadosti doručenej poskytovateľovi vyžiadať zaslanie elektronickej faktúry, ktorá sa inak nezasiela. Zákazník súhlasí s tým, že daňový doklad bude vystavený v elektronickej podobe vo formáte PDF a doklad mu nebude zaslaný v papierovej podobe.

2.7 Zákazník, ktorý je registrovaný a má zaplatený poplatok za služby, je oprávnený s využitím svojich prihlasovacích údajov využívať služby z akéhokoľvek vhodného typu zariadenia, ktoré má prístup na internet a umožňuje prehliadanie internetových stránok.

2.8 V prípade zvolenia automatického platenia poplatku (ak to zvolený systém platenia umožňuje), zákazník súhlasí s automatickým platením poplatku bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s automatickým platením poplatku sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že zákazník ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť v rámci funkcionalít svojho zákazníckeho účtu v systéme. Frekvencia automatického platenia poplatkov bude korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom poskytovateľa s tým, že poskytovateľ môže v záujme plynulého poskytovania služby platbu zúčtovať maximálne 72 hodín pred ukončením predchádzajúceho obdobia predplatného. Zákazník zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty poskytovateľ nebude uchovávať. V prípade zvolenia automatického platenia poplatku tiež zákazník výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania služieb vždy na predplatené obdobie za poplatok stanovený poskytovateľom v čase obnovenia.

2.9 Zákazník potvrdzuje a súhlasí, že prípadné poskytnuté zľavy sa vzťahujú vždy len na obdobie, na ktoré boli výslovne poskytnuté, a to aj v prípade automatického obnovovania poskytovania služby.

 1. Práva a povinnosti poskytovateľa

3.1 Po splnení stanovených podmienok (najmä po registrácii a úhrade poplatku) bude poskytovateľ poskytovať zákazníkovi služby (t.j. umožní zákazníkovi prostredníctvom systému prístup k obsahu) počas predplateného obdobia v súlade s intervalmi stanovenými v aktuálnom cenníku poskytovateľa alebo na internetovej stránke poskytovateľa a v súlade s týmito podmienkami.

3.2 Poskytovateľ poskytuje služby (sprístupňuje obsah) „ako sú“ s tým, že negarantuje neobmedzenú dostupnosť systému a služieb. Poskytovateľ v tejto súvislosti neposkytuje akékoľvek záruky alebo iné garancie, v rozsahu povolenom právnymi predpismi. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a rozsah spoplatnených častí systému a nezaručuje zákazníkovi ani rozsah ani frekvenciu s akou sa bude obsah spoplatnených častí systému meniť alebo dopĺňať, resp. že bude v každom ďalšom predplatnom období iný alebo doplnený.

3.3 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť prístupu k predplatenej službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia (či už z pohľadu softvéru alebo hardvéru) ani za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku zariadenia.

3.4 Poskytovateľ je oprávnený systém a jeho štruktúru, sekcie, časti a obsah a rozsah meniť z dôvodu vylepšovania alebo zmeny služieb. Poskytovateľ je oprávnený určitú časť služieb (časť, sekciu a pod. systému) prestať poskytovať, pozastaviť jej poskytovanie alebo ju zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

3.5 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek dočasne pozastaviť poskytovanie služby, napr. z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo údržbu systému, bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti poskytovateľa. Poskytovateľ je však povinný pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote, informovať zákazníka o takomto dočasnom pozastavení poskytovania služieb oznamom zverejneným na www.dennikn.sk; zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia poskytovania služieb.

3.6 Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup zákazníka do systému a ukončiť alebo prerušiť poskytovanie služieb, ak zákazník poruší svoju povinnosť podľa ods. 4.2 nižšie alebo v prípade ak bude mať dôvodné podozrenie, že predplatené služby používa na základe individuálnych prihlasovacích údajov viac osôb.

3.7 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek v prípade porušenia povinností zákazníka ukončiť túto zmluvu okamžitým odstúpením, a to doručením emailu zákazníkovi.

 1. Práva a povinnosti Zákazníka

4.1 Zákazník má po splnení stanovených podmienok (najmä po registrácii a úhrade poplatku) právo na poskytovanie služby (t.j. prístup k spoplatnenému obsahu systému) počas príslušného predplateného obdobia.

4.2 Poskytovanie služby je prostredníctvom individuálnych prihlasovacích údajov oprávnený využívať výlučne konkrétny zákazník (v prípade firemných zákazníkov je to vždy jedna osoba pre každé jedno zakúpené predplatné). Individuálne prihlasovacia údaje zákazníka sú neprenosné a zákazník je povinný ich chrániť, neposkytnúť ani nesprístupniť tretej osobe, ani nezverejniť, neumožniť ich použitie alebo zneužitie treťou osobou, ani bezplatné alebo komerčné užívanie predplatenej služby tretej osobe a zodpovedá za škodu spôsobenú ich použitím alebo zneužitím zo strany tretích osôb.

4.3 V prípade straty individuálnych prihlasovacích údajov, odhalenia ich zneužitia alebo podozrenia z ich zneužitia je zákazník povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný bezodkladne po obdržaní takéhoto oznámenia prideliť zákazníkovi nové individuálne prihlasovacie údaje a zablokovať pôvodné.

4.4 Zákazník zodpovedá v celom rozsahu za všetok obsah, všetky informácie, príspevky a údaje zverejnené alebo vložené zákazníkom do systému v rámci využívania predplatenej služby.

4.5 Zákazník si je vedomý a výslovne súhlasí so začatím poskytovania služieb podľa ods. 2.4 vyššie, teda pre uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a podmienok (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z.: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“)

4.6 Komunikácia strán bude realizovaná výlučne v elektronickej forme. Akékoľvek oznámenia zákazníka a poskytovateľa sa budú považovať za doručené okamihom doručenia potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.

4.7 Zákazník je oprávnený kedykoľvek ukončiť zmluvu odstúpením ku dňu skončenia príslušného predplateného obdobia, a to doručením emailu poskytovateľovi.

 1. Podmienky a spôsob reklamácie

5.1 Poskytovateľ vyhlasuje, že služby bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, odmenu za ich poskytovanie a podmienky používania.

5.2 Zákazník je oprávnený reklamovať vady služieb u poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected]. V reklamácii je zákazník povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.

5.3 Reklamácia zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku systému a poskytovanie služieb bude prerušené na viac ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

5.4 Poskytovateľ je povinný doručiť zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.5 V prípade, ak je reklamácia zákazníka v súlade s ods. 5.3 opodstatnená, poskytovateľ poskytne zákazníkovi zľavu formou predĺženia poskytovania služieb o dobu, počas ktorej zákazníkovi služby neboli poskytované (nemal v dôsledku vád prístup k spoplatnenému obsahu systému). O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný zákazníka informovať.

5.6 Pokiaľ zákazník – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.7 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5.8 Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ČASŤ II

PERIODICKÁ TLAČ

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Účelom tejto časti podmienok je úprava vzájomných práv a povinností vydavateľa a zákazníka v súvislosti s dodávkou Periodík Vydavateľa zákazníkovi.

1.2 Vydavateľ je vydavateľom periodickej tlače – tlačového periodika Denník N, vrátane jeho príloh, ako aj špeciálnych tlačových projektov vydavateľa a ostatných tlačových médií (ďalej len „Periodiká Vydavateľa“).

1.3 Pre účely tejto časti podmienok sa zákazníkom rozumie osoba, ktorá uzatvorila alebo v prospech ktorej bola uzatvorená (objednávka je doručená vydavateľovi treťou osobou – platiteľom) s vydavateľom dohoda o predplatnom (ďalej len „zmluva“), t.j. zmluva, ktorou sa vydavateľ zaväzuje dodávať zákazníkovi v určených intervaloch dojednané Periodiká Vydavateľa počas predplateného obdobia a zákazník resp. tretia osoba sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku cenu (predplatné) za príslušné časové obdobie v zmysle cenníka vydavateľa uvedeného na stránke vydavateľa.

1.4 Zmluvu môže predplatiteľ alebo platca uzatvoriť na základe písomnej objednávky (aj formou e-mailu) doručenej vydavateľovi alebo objednávky prostredníctvom online formulára umiestneného na stránkach vydavateľa, prípadne iným spôsobom, ktorý môže vydavateľ z času na čas umožniť (ďalej len „objednávka“). Objednávka sa stáva záväznou až po jej schválení zo strany vydavateľa, pričom vydavateľ nie je povinný objednávku schváliť.

1.5 Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:

 • Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail zákazníka.
 • Meno, priezvisko, adresa a e-mail platcu, ak sú odlišné od zákazníka
 • Adresa pre doručovanie, ak je odlišná od adresy zákazníka
 • Periodikum Vydavateľa/Počet objednaných výtlačkov/Obdobie predplatného
 • Cena a spôsob platby v zmysle cenníka vydavateľa
 • Požiadavka na zasielanie daňových dokladov (pri fyzických osobách)
 • Fakturačné údaje v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
 • Podpis (v prípade písomnej objednávky)

1.6 Doručením objednávky zákazník súhlasí s a bezvýhradne akceptuje tieto podmienky ako aj platný cenník vydavateľa a ďalšie jeho podmienky a prejavuje vôľu byť nimi viazaný.

1.7 Vydavateľ akceptuje objednávku zaslaním správy v písomnej alebo elektronickej forme, prípadne zaslaním výtlačku objednaného Periodika Vydavateľa; momentom doručenia dochádza zároveň k uzatvoreniu zmluvy.

1.8 Prvé predplatné obdobie začína plynúť momentom doručenia prvého periodika záujemcovi.

 1. Cena a platobné podmienky

2.1 Zákazník resp. platiteľ je povinný zaplatiť za doručovanie výtlačkov Periodík Vydavateľa zákazníkovi v objednaných intervaloch za príslušné časové obdobie (predplatené obdobie) cenu v súlade s cenníkom vydavateľa (predplatné). Cena predplatného zahŕňa všetky náklady vydavateľa, vrátane nákladov na doručovanie.

2.2 Predplatné je možné platiť bankovým prevodom platobnou kartou, vkladom na účet alebo prostredníctvom TatraPay alebo iným spôsobom umožneným vydavateľom, pričom predplatné sa považuje za uhradené momentom pripísania na účet vydavateľa. Daňový doklad bude zákazníkovi vystavený po pripísaní sumy predplatného na účet vydavateľa.

2.3 Na základe predchádzajúceho súhlasu zákazníka je zákazník oprávnený platiť cenu predplatného na ďalšie predplatené obdobie formou pravidelných platieb spočívajúcich v automatickom odpísaní sumy poplatku z účtu zákazníka vydavateľom. V prípade zvolenia automatického platenia ceny predplatného, zákazník súhlasí s automatickým platením ceny predplatného bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s automatickým platením ceny predplatného sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že zákazník ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť písomným oznámením vydavateľovi, prípadne prostredníctvom na to určeného formulára na stránke vydavateľa alebo v rámci funkcionalít svojho zákazníckeho účtu v systéme. Frekvencia automatického platenia poplatkov bude korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom poskytovateľa. Zákazník zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty vydavateľ nebude uchovávať. V prípade zvolenia automatického platenia poplatku tiež zákazník výslovne súhlasí s doručovaním výtlačkov objednaných Periodík Vydavateľa počas ďalšieho predplateného obdobia za cenu v zmysle aktuálneho cenníka poskytovateľa v čase obnovenia.

2.4 Vydavateľ je oprávnený cenník vydavateľa kedykoľvek meniť, pričom táto zmena bude realizovaná podľa ČASTI III, ods. 4. Táto zmena nebude mať dopad na aktuálne uhradené predplatené obdobie zákazníka.

2.5 Cena predplatného zahŕňa aj prístup do systému a poskytovanie služieb po dobu trvania predplatného periodickej tlače za podmienok podľa ČASTI I týchto podmienok, pričom záujemca, ktorý uhradil predplatné sa považuje pre účely ČASTI I za zákazníka a ustanovenia ČASTI I sa na neho budú vzťahovať primerane s výnimkou povinnosti platiť poplatok.

 1. Povinnosti strán

3.1 Uzatvorením zmluvy sa vydavateľ zaväzuje dodávať zákazníkovi v určených intervaloch dojednané Periodiká Vydavateľa počas predplateného obdobia a zákazník resp. tretia osoba sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku príslušné predplatné v zmysle cenníka vydavateľa.

3.2 Vydavateľ sa zaväzuje začať s doručovaním objednaných Periodík Vydavateľa do desiatich dní odo dňa pripísania ceny na účet vydavateľa. V prípade objednávky darovaného predplatného pre inú osobu lehota 10 dní plynie od dátumu, ktorý zákazník určil ako deň začiatku predplatného.

3.3 Výtlačky Periodík Vydavateľa sa budú doručovať v pracovných dňoch (pokiaľ ide o denník v deň vydania) najneskôr spolu s donáškou pošty, ktorú realizuje Slovenská pošta. Výtlačok objednaného Periodika Vydavateľa sa považuje za doručený vhodením do bežnej domovej listovej schránky, poštového priečinka alebo dodávacej schránky zákazníka. Momentom odovzdania/vhodenia/vloženia výtlačku Periodika Vydavateľa zákazníkovi/do listovej schránky, poštového priečinka alebo dodávacej schránky zákazníka prechádza nebezpečenstvo škody na zákazníka.

3.4 Pre účely doručovania výtlačkov Periodík Vydavateľa je zákazník povinný si svoju schránku primerane označiť a zaistiť k nej bezproblémový prístup.

3.5 Vydavateľ nezodpovedá za prípadné nedoručenie, poškodenie alebo odcudzenie doručovaných výtlačkov Periodík Vydavateľa, pokiaľ ho nezavinil. Vydavateľ ďalej nezodpovedá za neskoré doručenie doručovaných výtlačkov Periodík Vydavateľa v prípade, ak toto oneskorenie vydavateľ nezavinil.

3.6 Na platcu sa tieto podmienky vzťahujú v primeranom rozsahu, najmä článok 2. Platca je povinný bezodkladne oboznámiť zákazníka s týmito podmienkami a zabezpečiť jeho súhlas.

 1. Podmienky a spôsob reklamácie

4.1 Vydavateľ vyhlasuje, že Periodiká Vydavateľa bude zákazníkovi dodávať včas a v štandardnej kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu.

4.2 Zákazník je oprávnený reklamovať vady plnenia u vydavateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu príslušnej vady (vydania príslušného výtlačku), a to prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected], písomne v sídle vydavateľa, na čísle 0940 802 588 alebo na pobočke Slovenskej pošty. V reklamácii je zákazník povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada, t.j. či nebol príslušný výtlačok Periodika Vydavateľa dodaný včas, prípadne má výtlačok iné vady.

4.3 Vydavateľ je povinný potvrdiť prijatie reklamácie a vydať zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v primeranej forme, pričom pre uplatnenie reklamácie je rozhodujúci deň jej doručenia vydavateľovi. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, musí ho vydavateľ doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V prípade, ak je reklamácia zákazníka opodstatnená, vydavateľ poskytne zákazníkovi na základe vlastného rozhodnutia buď náhradné plnenie, ak je to možné, alebo primeranú zľavu alebo primerane predĺži predplatené obdobie. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je vydavateľ povinný zákazníka informovať do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

4.4 Ustanoveniami tohto odseku/tejto časti podmienok nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa príslušných právnych predpisov, najmä práva týkajúce sa vád tovaru (§ 620 a nasl. Občianskeho zákonníka), ukončenia zmluvy a pod.

4.5 Pokiaľ zákazník – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, môže postupovať podľa ČASTI I ods. 5.6 týchto podmienok.

 1. Trvanie a ukončenie zmluvy

5.1 Zmluva sa uzatvára vždy na dobu neurčitú.

5.2 Ak tieto podmienky nestanovujú inak, zmluva zaniká skončením príslušného predplateného obdobia, ak nedôjde k úhrade predplatného na ďalšie predplatené obdobie, prípadne výpoveďou zákazníka ku koncu predplateného obdobia alebo odstúpením od zmluvy niektorou zo strán.

5.3 Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade opakovaného porušovania povinnosti doručiť objednané výtlačky riadne a včas, pokiaľ boli uvedené vady plnenia včas reklamované.

5.4 Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia prvého výtlačku Periodika Vydavateľa (prípadne aj pred jeho dodaním) bez uvedenia dôvodu a to odoslaním oznámenia o odstúpení písomne alebo e-mailom. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže byť použitý formulár v prílohe týchto podmienok. Vydavateľ po obdržaní odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka zašle na e-mailovú adresu zákazníka písomné potvrdenie o prijatí odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.5 Vydavateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ak právne predpisy nestanovujú inak. Vydavateľ vráti zákazníkovi platby rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe, pokiaľ sa strany nedohodnú na inom spôsobe platby. Nakoľko však v prípade predplatného Periodík Vydavateľa ide o tovar pri ktorom je jeho vrátenie nemožné, vydavateľ vráti zákazníkovi prijaté platby znížené primerane o cenu zákazníkom prevzatých/zákazníkovi doručených výtlačkov.

5.6 Vydavateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade akéhokoľvek porušenia podmienok zo strany zákazníka.

5.7 Odstúpenie musí byť doručené písomne alebo elektronicky, prípadne prostredníctvom na to určeného formulára na internetovej stránke vydavateľa alebo vzorového formulára uvedeného v prílohe týchto podmienok. V prípade elektronického doručovania resp. doručenia prostredníctvom vzorového formulára sa odstúpenie považuje za doručené dňom nasledujúcim po ich odoslaní. Odstúpením zaniká zmluva s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane.

5.8 Ak záujemca zaplatil predplatné ešte pred tým ako vydavateľ začal vydávať Periodiká Vydavateľa a pred tým ako tieto podmienky nadobudli účinnosť, je oprávnený do 10 dní odo dňa zverejnenia týchto podmienok oznámiť vydavateľovi svoj nesúhlas s podmienkami, čím zaniká zmluvný vzťah záujemcu a vydavateľa a vydavateľ sa mu zaväzuje bez zbytočného odkladu vrátiť zaplatené predplatné.

ČASŤ III

OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Uzavretím zmluvy v zmysle časti I a/alebo časti II týchto podmienok medzi poskytovateľom (ďalej pre účely tejto časti podmienok ako „Prevádzkovateľ„) a zákazníkom (ďalej pre účely tejto časti podmienok ako „Dotknutá osoba„) vzniká Prevádzkovateľovi oprávnenie spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “Zákon). V tejto súvislosti je Prevádzkovateľ oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov tretiu osobu disponujúcu adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou, a to na základe osobitnej písomnej zmluvy.
 2. Zdrojom osobných údajov je Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od Dotknutej osoby tým, že ich vyplnila a poskytla (i) pri uzatváraní zmluvy v zmysle odseku 1.3. časti I týchto podmienok, (ii) pri uzatváraní zmluvy v zmysle odseku 1.4. časti II týchto podmienok, (iii)  prostredníctvom osobitného formulára na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.dennikn.sk alebo tým (iv) že navštevuje a využíva internetovú stránku Prevádzkovateľa.
 3. Účelom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je, prípadne môže byť: (i) uzavretie a plnenie zmluvy, na základe ktorej budú Dotknutej osobe poskytované služby Prevádzkovateľa a v prípade záujmu Dotknutej osoby o poskytovanie služieb za zľavu alebo zdarma v rámci konkrétnej akcie Prevádzkovateľa aj overenie splnenia osobitných podmienok (tzv. zmluvná požiadavka), (ii) plnenie právnych povinností vyplývajúcich pre Prevádzkovateľa z GDPR, Zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (tzv. zákonná požiadavka), (iii)  zasielanie krátkych emailových správ o novinkách či iných dôležitých alebo užitočných informáciách v rámci poskytovania služieb Prevádzkovateľa. Prihlásenie k odberu alebo odhlásenie z odberu týchto krátkych emailových správ si môže Dotknutá osoba ľubovoľne nastaviť vo svojom zaregistrovanom konte na internetovej stránke Prevádzkovateľa v časti „Nastavenie emailov“,  (iv) priamy marketing – zasielanie emailových správ s komerčným obsahom, (v) efektívna marketingová komunikácia, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto účelom, na základe čoho sa Dotknutej osobe bude zobrazovať na internetovej stránke Prevádzkovateľa predovšetkým tá reklama, ktorá je pre Dotknutú osobu relevantná a vyhovuje jej preferenciám, a to v závislosti od jej online aktivít, (vi) iný účel, pri ktorom Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (vii) iný účel, ktorý je zlučiteľný s účelom, na ktorý boli osobné údaje Dotknutej osoby pôvodne získané. Spracúvanie osobných údajov na účel archivácie alebo štatistický účel sa v zmysle GDPR a Zákona považuje za spracúvanie zlučiteľné s pôvodným účelom. V prípade spracúvania na predmetné účely má Prevádzkovateľ zavedené primerané a účinné technické a organizačné opatrenia, ktorými zabezpečí najmä minimalizáciu osobných údajov a podľa toho akým spôsobom bude možné predmetné účely dosiahnuť zabezpečí taktiež pseudonymizáciu (osobné údaje nebude možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií uchovávaných oddelene) alebo anonymizáciu (osobné údaje nebude vôbec možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe, ktorú nebude možné viac identifikovať), (viii) mimosúdne i súdne uplatňovanie, preukazovanie a vymáhanie právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo účel iného oprávneného záujmu Prevádzkovateľa v súlade s GDPR a Zákonom.
 4. Právnym základom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je (i) plnenie zmluvných povinností voči Dotknutej osobe, (ii) plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa, (iii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa a (iv.) slobodný a nepodmienený súhlas udelený Dotknutou osobou, ak sa jedná o účel spracúvania podľa odseku 3. (iii) až (vi) tejto časti podmienok, pričom spracúvanie na účel priameho marketingu sa súčasne považuje za oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle recitálu 47 GDPR, (v) slobodný, nepodmienený a výslovný súhlas udelený Dotknutou osobou, ak za účelom overenia splnenia osobitných podmienok o poskytovanie služieb za zľavu alebo zdarma v rámci konkrétnej akcie Prevádzkovateľa podľa odseku 3. (i) tejto časti podmienok bol Dotknutou osobou poskytnutý biometrický údaj, ktorý spadá do osobitnej kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 GDPR.
 5. Rozsah spracúvaných osobných údajov Dotknutej osoby je:

5.1. pri službe digitálne predplatné: (i) emailová adresa, (ii) meno a priezvisko – iba ak si Dotknutá osoba vyberie aj bonusovú službu papierové noviny, (iii) poštová adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát) – iba ak si Dotknutá osoba vyberie aj bonusovú službu papierové noviny, (iv) telefónne číslo – iba ak si Dotknutá osoba vyberie aj bonusovú službu papierové noviny, (v) údaje o prihlásení na zaregistrované konto, (vi) IP adresa, (vii) údaje o návšteve a aktivitách na internetovej stránke Prevádzkovateľa, (viii) údaje získané zo súborov cookies – len za predpokladu, že na základe cookies dokáže Prevádzkovateľ presne identifikovať Dotknutú osobu, (ix) fakturačné údaje (napr. obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH) – iba ak si Dotknutá osoba (fyzická osoba) zvolí zasielanie faktúry a dobrovoľne poskytne fakturačné údaje, (x) iné osobné údaje spracúvané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. (xi) iné osobné údaje, ak si to vyžaduje overenie splnenia osobitných podmienok zľavnených alebo zdarma služieb v rámci konkrétnej akcie Prevádzkovateľa, o ktoré Dotknutá osoba prejaví záujem.

5.2. pri službe periodická tlač, resp. e-shop: (i) emailová adresa, (ii) meno a priezvisko, (iii) poštová adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát), (iv) telefónne číslo, (v) údaje o prihlásení na zaregistrované konto, (vi) IP adresa, (vii) údaje o návšteve a aktivitách na internetovej stránke Prevádzkovateľa, (viii) údaje získané zo súborov cookies – len za predpokladu, že na základe cookies dokáže Prevádzkovateľ presne identifikovať Dotknutú osobu, (ix) fakturačné údaje (napr. obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH) – iba ak si Dotknutá osoba (fyzická osoba) zvolí zasielanie faktúry a dobrovoľne poskytne fakturačné údaje, (x) podpis – iba v prípade písomnej objednávky, (xi) iné osobné údaje spracúvané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, (xii) iné osobné údaje, ak si to vyžaduje overenie splnenia osobitných podmienok zľavnených alebo zdarma služieb v rámci konkrétnej akcie Prevádzkovateľa, o ktoré Dotknutá osoba prejaví záujem.

6. Poskytnutie osobných údajov Dotknutou osobou je dobrovoľné. Poskytnutie osobných údajov Dotknutou osobou je zmluvnou požiadavkou, ktorá je pri službách podľa časti I a časti II týchto podmienok potrebná na uzavretie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nebude možné uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie služby požadovanej Dotknutou osobou. Poskytovanie osobných údajov na účel spracúvania podľa odseku 3. (iii) až (viii) tejto časti podmienok nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

7. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvané osobné údaje uchovávať v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu Dotknutej osoby najneskôr na dobu, ktorá je potrebná na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú (napr. dokým to vyžaduje potreba plnenia zmluvy, overenie splnenia osobitných podmienok zľavnených alebo zdarma služieb, zákonnej povinnosti či oprávneného záujmu). V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov iba na základe súhlasu Dotknutej osoby podľa odseku 4. (iv) tejto časti podmienok, Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať spracúvané osobné údaje po dobu 24 mesiacov od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania. Pred uplynutím tejto doby môže Prevádzkovateľ požiadať Dotknutú osobu o predĺženie platnosti súhlasu. Po uplynutí doby oprávneného uchovávania spracúvaných osobných údajov Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu vymazanie alebo anonymizovanie osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona.

8. Prevádzkovateľ používa na svojej internetovej stránke www.dennikn.sk súbory cookies. V tejto súvislosti Prevádzkovateľ odporúča dôkladne sa oboznámiť s časťou V týchto podmienok „COOKIES A AD BLOCKING DETECTION“.

9. V zmysle GDPR a Zákona Dotknutá osoba disponuje:

9.1. právom kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (napr. potreba plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či oprávneného záujmu), Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu vymazanie alebo anonymizovanie osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona.

9.2. právom namietať spracúvanie osobných údajov, ak ich Prevádzkovateľ spracúva (i) pri plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme, (ii) pri výkone verejnej moci, (iii) na základe oprávneného záujmu alebo (iv) na účel priameho marketingu vrátane profilovania založeného na týchto právnych základoch. V prípade, ak Dotknutá osoba vznesie námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu, osobné údaje sa nesmú ďalej na tento účel spracúvať (námietka bude považovaná za odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov). V ostatných prípadoch bude námietka Dotknutej osoby opodstatnená vtedy, ak jej oprávnené dôvody budú prevažovať nad oprávnenými dôvodmi Prevádzkovateľa.

 1. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny mimo Európskej únie.
 2. Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo pre Dotknutú osobu právne účinky alebo by Dotknutú osobu významne ovplyvňovalo z hľadiska jej práv a slobôd.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje Dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu nasledovným príjemcom: (i) osobám, ktoré v mene Prevádzkovateľa mimosúdne i súdne uplatňujú a vymáhajú právne nároky Prevádzkovateľa, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov Prevádzkovateľa, (ii) súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo plnenia povinností Prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, (iii) osobám, ktoré doručujú periodickú tlač, vybrané knižné tituly, prípadne iné tovary, ktoré si Dotknutá osoba objednala, a to za účelom plnenia zmluvy v zmysle týchto podmienok, (iv) osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú technickú prevádzku jeho služieb, internetových stránok a informačnej infraštruktúry, a to výlučne za týmto účelom, (v) osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú zabezpečenie a ochranu jeho služieb, internetových stránok a informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne monitorujú a testujú, a to výlučne za týmto účelom, (vi) osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie jeho služieb a internetovej stránky, (vii) osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú marketingové služby, a to iba za účelom efektívnej a relevantnej marketingovej komunikácie Prevádzkovateľa (predmetná kategória osôb nebude môcť osobné údaje Dotknutej osoby použiť pre svoj vlastný marketing alebo marketingové aktivity akejkoľvek inej osoby odlišnej od Prevádzkovateľa).
 4. V zmysle GDPR a Zákona má Dotknutá osoba najmä (i) právo na prístup k  údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, (ii) právo na ich opravu, (iii) právo na ich vymazanie, (iv) právo na obmedzenie spracúvania, (v) právo na prenositeľnosť údajov, (vi) právo namietať proti spracúvaniu, ako aj (vii) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Rovnako má Dotknutá osoba (viii) právo na podanie návrhu na začatie konania – sťažnosti dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, dataprotection.gov.sk). Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú podrobne upravené v kapitole III GDPR a druhej časti druhej hlave Zákona.
 5. Klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov a uplatňovať svoje práva môže Dotknutá osoba bezplatne na základe žiadosti zaslanej Prevádzkovateľovi elektronicky na emailovú adresu: info@sk, listom na poštovú adresu: Denník N, Jarošova 1, 831 07 Bratislava alebo iným preferovaným spôsobom.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov  sú uvedené tiež v dokumente: Podmienky spracovania osobných údajov.

ČASŤ IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. V prípade, že sa ktorékoľvek dojednanie v tejto zmluve alebo podmienkach ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné dojednania, ak nevyplýva inak z donucujúcich ustanovení právnych predpisov, a strany sa zaväzujú nahradiť také dojednanie dojednaním platným, účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného dojednania, a to do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy na to jedna strana vyzve druhú.
 2. Poskytovateľ resp. vydavateľ môže na základe vlastného rozhodnutia poskytovať balíky služieb/predplatiteľské balíčky, tzn. rôzne kombinácie služieb, publikácií, Periodík Vydavateľa alebo periodík tretích strán a ďalšieho tovaru a služieb poskytovateľa alebo tretích strán za stanovenú cenu (ďalej len „balíčky“), ktoré z času na čas zverejní na svojich internetových stránkach, spolu s popisom a prípadne aj osobitnými podmienkami ich poskytnutia. Zákazník týmto vyslovene súhlasí s tým, že na poskytnutie resp. dodanie balíčkov sa budú primerane vzťahovať príslušné časti týchto podmienok, dodatočné podmienky pre príslušný balíček (ak existujú), prípadne podmienok pre e-shop poskytovateľa alebo podmienky tretích strán pre poskytovanie plnení tretích strán, ktoré sú súčasťou balíčka. Zákazník je povinný sa s podmienkami používania balíčkov podľa predošlej vety oboznámiť a objednaním a akceptovaním príslušného balíčka potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že s nimi výslovne súhlasí a je nimi viazaný a bude ich dodržiavať; zákazník tiež potvrdzuje, že pokiaľ ide o plnenia tretích strán, za tieto v plnom rozsahu zodpovedá príslušná tretia strana, ktorá je poskytovateľom/dodávateľom týchto plnení v súlade s podmienkami pre používaní dotknutých plnení.
 3. Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
 4. Vzťahy poskytovateľa a zákazníka, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto podmienkach sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátnu príslušnosť zákazníka), najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov a zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
 5. Tieto podmienky (vrátane cenníka poskytovateľa) je poskytovateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene je povinný poskytovateľ informovať zákazníka v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny podmienok, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na e-mailovú adresu alebo zverejnením zmeny podmienok na stránke dennikn.sk. Pokiaľ so zmenou podmienok nebude zákazník súhlasiť, je oprávnený v lehote 15 dní od jej uverejnenia zmluvu ukončiť, a to vždy ku koncu aktuálneho predplateného obdobia. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou podmienok sa má za to, že so zmenou podmienok zákazník súhlasí a zmenené podmienky nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny podmienok dochádza zároveň k zmene zmluvy, a to v súlade so zmenou podmienok.
 6. Kontaktné údaje poskytovateľa/vydavateľa sú uvedené na stránke www.dennikn.sk.
 7. Neoddeliteľnou a záväznou súčasťou týchto podmienok sú aj ich prílohy a dodatočné samostatné časti podmienok, týkajúce sa napr. cookies a pod.
 8. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 3.2.2017.

Príloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁR
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU
s www.dennikn.sk

PREDÁVAJÚCI:

N Press, s.r.o.

Jarošova 1

831 03 Bratislava

IČO: 46 887 491

SPOTREBITEĽ  (kupujúci):  *

 • Meno a priezvisko
 • Ulica a číslo
 • PSČ a mesto
 • Telefón
 • e-mail

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na uvedený tovar a súčasne si uplatňujem právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru a vrátenie nákladov na dopravu tovaru ku mne:

 • Názov tovaru (tovarov) / počet/ jednotková cena *
 • Uplatňujem si vrátenie čiastky za tovar *
 • a vrátenie nákladov na dopravu*
 • SPOLU *

POŽADOVANÚ ČIASTKU MI VRÁŤTE: *

 • prevodom na účet (číslo/kód banky alebo IBAN)

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:

 • Dátum objednania tovaru
 • Číslo objednávky *
 • Číslo faktúry/ zo dňa
 • Dátum prevzatia tovaru *
 • prostredníctvom dopravcu
 • Dôvod vrátenia tovaru (nepovinný údaj slúžiaci predávajúcemu na odstraňovanie nedostatkov): 

SUMARIZÁCIA ZÁSIELKY:  *

 • vyplnený formulár Odstúpenia od zmluvy
 • tovar, ktorý vraciam (ak to nebude možné, je potrebné nahradiť jeho všeobecnú cenu v peniazoch)
 • originál faktúry, resp. daňový doklad o kúpe
 • príslušenstvo k tovaru

Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy som povinný/á zaslať tovar predávajúcemu, resp. ak to nebude možné, nahradiť jeho všeobecnú cenu v peniazoch, pričom znášam náklady na vrátenie tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Pred vyplnením tohto formulára, prosím, pozrite si Všeobecné obchodné podmienky,
ktoré sú zverejnené na stránke www.dennikn.sk

 • položky označené * sú povinné
 • čo sa nehodí prečiarknite, resp. doplňte
 • nechajte si kópiu vyplneného a zaslaného formulára
  tovar musíte zabaliť tak, aby počas prepravy nebol akokoľvek poškodený
  tovar vráťte nepoškodený a kompletný, vrátane originálneho balenia, aby sa neznížila jeho hodnota pri ďalšom predaji
 • Dátum: *
 • Podpis spotrebiteľa

ČASŤ V 

COOKIES a AD BLOCKING DETECTION

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej lokality www.dennikn.sk ukladá spoločnosť N Press, s.r.o., so sídlom Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46 887 491 (ďalej len „my“) niekedy na zariadení zákazníka/kupujúceho (ďalej len „vy“) malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 1. Čo sú súbory cookies?

Cookies sú textové súbory, ktoré naša webová lokalita posiela vášmu internetovému prehliadaču, ktorý ich ukladá do vášho počítača, tabletu, mobilu alebo iného zariadenia. Cookies sú malé a vo vašom zariadení zaberajú minimálny priestor. Cookies nepoškodzujú vaše zariadenie. Niektoré cookies sa do vášho zariadenia ukladajú len prechodne počas vašej návštevy webovej lokality a po jeho opustení sa automaticky vymažú (prechodné cookies) a iné cookies zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po opustení webovej lokality, aby si vás zapamätal, keď sa vrátite ako návštevník a to bez toho, aby vás identifikoval ako konkrétnu osobu (trvalé cookies).

 1. Účel používania cookies

Cookies, ktoré používame vám umožňujú pohyb na našej webovej lokalite a využívanie jeho základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky či online platby (základné cookies). Cokies napomáhajú webovej lokalite rozpoznať vás a následne vám sprístupniť požadovanú službu. Prostredníctvom cookies môže webová lokalita zaznamenať nastavenia vášho internetového prehliadača, vaše prístupové heslo, vami uprednostňovaný jazyk a pod. Cookies tiež znemožňujú opakovanému zobrazovaniu toho istého obsahu. Vaša budúca návšteva webovej lokality tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie a využívanie webovej lokality bolo komplikovanejšie (funkčné/prevádzkové cookies). Cookies nám pomáhajú neustále skvalitňovať a  rozvíjať ponuku a nastavenia svojich služieb a prispôsobovať ich práve vašim preferenciám a potrebám. Na základe cookies možno sledovať, analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb na webovej lokalite a následne vylepšovať obsah, funkčnosť či dizajn webovej lokality (analytické cookies). Cookies používame aj na efektívnejšie a relevantnejšie zacielenie marketingovej komunikácie, aby vyhovovala vašim preferenciám v závislosti od vašich online aktivít, ktoré cookies dokážu zaznamenať (reklamné cookies). Okrem našich vlastných cookies môžeme používať aj cookies tretích osôb (Google a Facebook), a to najmä na štatistické a marketingové účely (cookies tretích osôb), ktorých pravidlá používania nájdete na nasledujúcich webových stránkach:

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo by vás významne ovplyvňovalo z hľadiska vašich práv a slobôd.

 1. Právny základ

Na základe cookies vás zvyčajne nedokážeme presne identifikovať. Iba ak by sme vás počas návštevy našej webovej lokality a využívania našich služieb vedeli identifikovať, bude sa jednať o spracúvanie vašich osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona.

V takom prípade by sme boli prevádzkovateľom v zmysle GDPR a Zákona, pretože by sme spracúvali osobné údaje dotknutej osoby (Vás).

Právnym základom spracúvania osobných údajov získaných prostredníctvom cookies je (i.) váš súhlas ako dotknutej osoby a (ii.) v prípade sledovania vašich online aktivít, ich analyzovania a vyhodnocovania náš oprávnený záujem, ktorý spočíva v záujme ponúknuť vám čo najkvalitnejší obsah, funkčnosť, nastavenie či podporu našich služieb a webovej lokality vrátane priameho marketingu.

Súhlas s používaním cookies nám môžete slobodne udeliť pri prvej návšteve našej webovej lokality. V závislosti od nastavení vášho internetového prehliadača môžeme o udelenie súhlasu žiadať opakovane pri každej vašej návšteve webovej lokality.

Súhlas s používaním cookies je nepodmienený a teda aj keď nám ho neudelíte, budete môcť aj naďalej webovú lokalitu navštevovať, avšak upozorňujeme, že niektoré jej služby, funkcionality a vlastnosti sa nemusia zobrazovať, sprístupňovať a fungovať správne alebo vôbec.

 1. Spravovanie a vymazanie cookies

Internetové prehliadače zvyčajne automaticky prijímajú cookies už v preddefinovanom nastavení. Aj po udelení súhlasu s používaním cookies môžete pomocou nastavenia svojho prehliadača cookies úplne odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré cookies a taktiež môžete vymazať cookies uložené vo vašom zariadení. Ak nechcete, aby sme cookies vo vašom prehliadači používali, môžete ho nastaviť tak, aby cookies odmietal alebo aby vás informoval o pokuse uložiť cookies do vášho zariadenia vždy, keď sa o to webová lokalita pokúsi. Pokiaľ však používanie cookies úplne odmietnete, webovú lokalitu síce budete môcť navštíviť, avšak niektoré jeho služby, funkcionality a vlastnosti sa nemusia zobrazovať, sprístupňovať a fungovať správne alebo vôbec. Z toho dôvodu odporúčame ponechať cookies aktivované. Informácie o jednotlivých internetových prehliadačoch a o spôsobe nastavenia cookies môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach: http://www.allaboutcookies.org/

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Safari: https://www.apple.com
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 1. Vaše práva

V prípade, ak by prostredníctvom cookies dochádzalo k spracúvaniu vašich osobných údajov, v zmysle GDPR a Zákona máte (i.) právo na prístup k údajom, ktoré sa o vás spracúvajú, (ii.) právo na ich opravu, (iii.) právo na ich vymazanie, (iv.) právo na obmedzenie spracúvania, (v.) právo na prenositeľnosť údajov, (vi.) právo namietať proti spracúvaniu, ako aj (vii.) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Rovnako máte (viii.) právo na podanie návrhu na začatie konania – sťažnosti dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk). Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú podrobne upravené v kapitole III GDPR a druhej časti druhej hlave Zákona.

 1. Kontakt

Klásť otázky týkajúce sa cookies a uplatňovať svoje práva môžete bezplatne na základe žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: [email protected], listom na poštovú adresu: Denník N, Jarošova 1, 831 07 Bratislava alebo aj iným vami preferovaným spôsobom.

AD BLOCKING DETECTION

Naše internetové stránky používajú systém na detekciu používania blokovania reklám (ad blocking detection), ktorý je implementovaný v zdrojovom kóde na našich internetových stránkach. Tento systém simuluje zobrazenie reklamy a potvrdzuje, že je zobrazená na Vašom zariadení (zariadení zákazníka). V súvislosti s uvedeným neukladáme žiadne informácie o zariadeniach zákazníkov ani nespracúvame žiadne osobné údaje. Ak zistíme, že zákazník využíva blokovanie reklám, môžeme s ním komunikovať o používaní blokovania reklám a / alebo upraviť rozsah poskytovaného obsahu. Ak zákazník nesúhlasí s používaním detekcie blokovania reklám, vyhradzujeme si právo obmedziť zákazníkom prístup na naše internetové stránky.

 

predplatne-button