Denník N

Výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov vrátane osobitnej kategórie osobných údajov (ďalej len „Súhlas“)

udelený podľa článku 6 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa § 13 ods. 1 písm. a) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Vážení prvovoliči,

naša spoločnosť N Press, s.r.o., so sídlom Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO 46 887 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 85392/B (ďalej len „N Press“ alebo „Prevádzkovateľ“) prevádzkujúca webovú lokalitu www.dennikn.sk sa rozhodla v záujme zvýšenia a skvalitnenia informovanosti verejnosti v súvislosti s blížiacimi sa predčasnými voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 30.09.2023, ponúknuť každému prvovoličovi – občanovi Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania predčasných volieb dovŕšil 18 rokov veku a po prvý raz bude môcť aktívne využiť svoje volebné právo v parlamentných voľbách (ďalej len „prvovolič“), možnosť zaregistrovať sa na našej webovej lokalite a získať bezplatný prístup k obsahu v spoplatnených častiach webovej lokality, najmä k spravodajským a publicistickým textom, komentárom, videám, fotografiám, ilustráciám (ďalej len „digitálne služby“).

Predmetná akcia pre prvovoličov je časovo limitovaná do dňa konania predčasných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, tzn. že po 30.09.2023 sa bezplatný prístup k našim digitálnym službám automaticky deaktivuje.

Bezplatné využívanie našich digitálnych služieb si zároveň vyžaduje overenie Vašej totožnosti a veku, aby nedochádzalo k zneužívaniu tejto špeciálnej akcie osobami, ktoré sa za prvovoličov vydávajú, ale v skutočnosti nimi nie sú. Osobitne upozorňujeme, že vzhľadom na termín predčasných volieb sa predmetná akcia pre prvovoličov nevzťahuje na osoby mladšie ako 17 rokov, ktoré vyzývame, aby sa o sprístupnenie bezplatných digitálnych služieb nepokúšali a nezasielali nám v tejto spojitosti žiadne osobné údaje.

Za tým účelom Vás (prvovoličov) spoločnosť N Press žiada o udelenie tohto Súhlasu, ktorý sa týka Vašich osobných údajov a súkromia. Prosíme Vás, venujte náležitú pozornosť jeho obsahu.

Nezabudnite si zároveň prečítať a oboznámiť sa aj so súvisiacimi dokumentami: Podmienky spracúvania osobných údajov Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú pre každého zverejnené a voľne dostupné na našej webovej lokalite www.dennikn.sk.

Spôsob a okamih udelenia Súhlasu

Zadaním požadovaných registračných údajov na webovej lokalite www.dennikn.sk, pripojením skenu alebo fotografie prednej strany dokladu totožnosti (napr. občianskeho preukazu alebo ISIC študentského preukazu), aktívnym zakliknutím príslušného políčka k tomuto Súhlasu a následným odoslaním registrácie ako požiadavky na sprístupnenie bezplatných digitálnych služieb výslovne, vážne, slobodne, nepodmienene a jednoznačne udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely, v rozsahu, po dobu a v súlade s ďalšími podmienkami, ktoré sú uvedené v Súhlase (ďalej len „udelenie Súhlasu“).

Udelením Súhlasu potvrdzujete, že Vami vyplnené osobné údaje sú správne, aktuálne a že ste buď plnoletou osobou, alebo osobou staršou ako 17 rokov, ktorá najneskôr v deň konania predčasných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (30.09.2023) dovŕši 18 rokov veku.

Udelením Súhlasu súčasne potvrdzujete, že v prípade predčasných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 30.09.2023 budete môcť po prvý raz aktívne využiť svoje volebné právo v parlamentných voľbách, a teda ste prvovoličom.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základom je tento Súhlas.

Zdroj osobných údajov

Zdrojom osobných údajov ste Vy (dotknutá osoba).

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom je overenie Vašej totožnosti a veku, ktoré je nevyhnutné pre verifikáciu splnenia podmienok na získanie bezplatného prístupu k digitálny službám Prevádzkovateľa v rámci predmetnej akcie pre prvovoličov.

Rozsah spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie vyššie uvedeného účelu, a teda tento Súhlas sa vzťahuje výhradne na osobné údaje nachádzajúce sa na prednej strane Vášho dokladu totožnosti (napr. občianskeho preukazu – OP alebo ISIC študentského preukazu – ISIC), ktorej sken alebo fotografiu nám v rámci registrácie zašlete.

Na prednej strane dokladov totožnosti sa okrem osobných údajov o mene, priezvisku, dátume narodenia, rodnom čísle (len OP), občianstve (len OP), pohlaví (len OP), škole (len ISIC) a údajoch o preukaze – vydanie, platnosť, nachádza aj vyobrazenie Vašej tváre.

Vyobrazenie tváre sa v zmysle článku 4 ods. 14. GDPR a ust. § 5 písm. c) Zákona považuje za tzv. biometrický údaj, ktorý je osobitnou kategóriou osobných údajov v zmysle príslušných ustanovení GDPR a Zákona, a ktorého spracúvanie je podmienené výslovným súhlasom dotknutej osoby.

Z daného dôvodu Vás osobitne žiadame o udelenie tohto Súhlasu.

Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený predmetné osobné údaje spracúvať najneskôr po dobu, ktorá je potrebná na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú, tzn. dokým to vyžaduje overenie Vašej totožnosti a veku, ktoré je nevyhnutné pre verifikáciu splnenia podmienok na získanie bezplatného prístupu k digitálny službám Prevádzkovateľa v rámci predmetnej akcie pre prvovoličov.

Prevádzkovateľ bude danú verifikáciu realizovať bezodkladne a po uplynutí doby oprávneného uchovávania spracúvaných osobných údajov Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu vymazanie alebo anonymizovanie osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona.

Ďalšie relevantné informácie

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť predmetné osobné údaje do tretej krajiny mimo Európskej únie, nezamýšľa ich poskytovať iným príjemcom a nevykonáva s nimi automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo, ktoré by malo pre Vás právne účinky alebo by Vás významne ovplyvňovali z hľadiska Vašich práv a slobôd.

Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti ich uplatnenia

V zmysle GDPR a Zákona ako dotknutá osoba disponujete najmä (i) právom na prístup k  údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, (ii) právom na ich opravu, (iii) právom na ich vymazanie, (iv) právom na obmedzenie spracúvania, (v) právom na prenositeľnosť údajov, (vi) právom namietať proti spracúvaniu, ako aj (vii) právom kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Rovnako máte ako dotknutá osoba (viii) právo na podanie návrhu na začatie konania – sťažnosti dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: dataprotection.gov.sk). Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú podrobne upravené v kapitole III GDPR a druhej časti druhej hlave Zákona.

Klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov a uplatňovať svoje práva môžete bezplatne na základe žiadosti zaslanej Prevádzkovateľovi elektronicky na emailovú adresu: [email protected], listom na poštovú adresu: Denník N, Jarošova 1, 831 07 Bratislava alebo iným preferovaným spôsobom.